Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Атестаційного екзаменаційного білета

Загальна оцінка відповіді на атестаційному екзамені кожного студента є комплексною, яка враховує всі сторони його виступу: теоретичні знання, уміння застосовувати їх у розкритті методики логопедичної і діагностичної роботи з наведенням практичних прикладів згідно навчального плану спеціальності “Корекціна педагогіка. Логопеді. Спеціальна психологія» та вимог освітньо-кваліфікаційного рівня 7.010100501 спеціаліст. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студента за результатами відповіді на питання та виконання завдань державного екзаменаційного білета визначаються у загальному вигляді університетом та конкретизуються випусковими кафедрами. Відповідь студента на державному екзамені оцінюється за стобальною шкалою та шкалою ЕСТS з обов’язковим переведенням у національну шкалу.

Підсумковий бал (ПБ) за відповідь студента на державному екзамені є сумою балів, одержаних за кожне окреме питання чи виконане завдання (Б1, Б2, Б3).

Оцінюючи результати складання державного екзамену важливо враховувати наступні чинники:

üобізнаність з основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі спеціальної педагогіки;

üзнання державно-правових документів, науково-методичної літератури в галузі спеціальної педагогіки;

üрівень теоретичної підготовки студентів у галузі спеціальної педагогіки;

üрівень сформованості практичних професійно-педагогічних умінь та володіння методикою логопедичної роботи;

üзнання професійних обов’язків логопеда й особистісних якостей;

üзмістовність та якість відповідей на конкретні питання;

üзнання норм педагогічної етики і трудової дисципліни.

Оцінка “відмінно” ставиться, коли:

· студент впевнено відповідає на питання білету;

· демонструє глибокі, міцні, системні знання у розкритті методики логопедичної роботи;

· студент уміє застосувати набуті знання при наведенні прикладів, вміє виявляти та відстоювати особисту позицію;

· на високому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.

 

Оцінка “добре” ставиться за таких умов, коли:

· студент при відповіді на питання виявляє знання істотних ознак понять, методики логопедичної роботи та зв’язків між ними, вміє пояснити основні закономірності розвитку спеціальної педагогіки і логопедії;

· на достатньому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.

Оцінка “задовільно” ставиться, коли:

· студент не впевнено відповідає на питання білету;

· відтворює основні навчально-методичні знання, проте володіє лише елементарними вміннями;

· відчуває помітні труднощі при наведенні прикладів, втрачає розуміння сутності методики логопедичної роботи при зміні деяких складових. 

Оцінка “незадовільно” ставиться, коли:

· студент демонструє уривчастість або відсутність знань, плутається у поняттях, прояв знань відбувається лише за допомогою викладача;

· наведення прикладів виконується фрагментарно, характеризується лише початковими уявленнями про предмет дослідження;

· на недостатньому рівні демонструє аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні вміння та навички, які є необхідними у науковій та практичній роботі логопеда.

Методика підрахунку підсумкового балу (ПБ) за відповідь студента на комплексному атестаційному екзамені:

Оцінка за шкалою ЕСТS Зміст оцінки Оцінка за національною шкала Оцінка відповіді на питання (виконання завдань) за 100-бальною шкалою
Оцінка відповіді на І питання Б1 Оцінка відповіді на ІІ питання Б2 Оцінка відповіді на ІІІ питання Б3
А Високий рівень компе­тентності з незначни­ми недоліками, які не мають принципового значення відмінно
В Високий рівень компе­тентності з деякими недоліками добре
С Добрий рівень компе­тентності добре
D Посередній рівень компетентності з недо­ліками, достатній для професійної діяльності задовільно
E Достатньо–мінімальний рівень компетентності, допу­стимий для професій­ної діяльності. задовільно
FX Наявні окремі еле­менти правильної від­повіді. Низький рівень компетенттності, недопустимий для професійної діяльності. незадовільно
F Відсутні елементи пра­вильної відповіді. Низький рівень компе­тенттності, недопусти­мий для професійної діяльності. незадовільно

·

Загрузка...

· ПБ = Б1 + Б2 + Б3

 

Підсумковий бал переводиться у національну шкалу та шкалу ЕСТS.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 150 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Корекційна освіта | Пояснювальна записка | Освітні корекційні технології | Методики логопедичної роботи | Вимоги до підготовки з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін | Освітні корекційні технології |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методики логопедичної роботиї| Список джерел, якими можна

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)