Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методики логопедичної роботиї

Читайте также:
  1. II. МЕТОДЫ (МЕТОДИКИ) ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИМАНИЯ И СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ
  2. Алгоритм методики измерения артериального давления.
  3. Алгоритм методики исследования сердечно-сосудистой системы.
  4. ГЛАВА 1: Теоретические основы психологической подготовки к деятельности в экстремальных условиях. Специфика методики и ее апробация.
  5. Глава 4. Экспериментальное обоснование методики скоростно-силовой подготовки для юных дзюдоистов 13 – 14 лет
  6. Задания для уяснения темы занятия, методики вида деятельности
  7. Задания для уяснения темы занятия, методики вида деятельности

1. Висвітлити нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів. Охарактеризувати групи дітей з порушеннями мовлення в освітніх закладах.

2. Схарактеризувати типи навчальних закладів системи освіти для дітей з порушеннями мовлення й висвітлити порядок комплектування спеціальних дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу.

3. Схарактеризувати систему та методики логопедичної роботи з дітьми із ЗНМ в умовах освітніх закладів (Л. Волкова, Т. Філічева, Г.Чіркіна, Ю. Рибцун, Л. Трофіменко та ін.).

4. Схарактеризувати систему та методики логопедичної роботи з дітьми із ФПМ (Р. Левіна, М. Хватцев, М.Фомічова та ін.).

5. Схарактеризувати систему та методики логопедичної роботи з дітьми із ФФНМ в умовах освітніх закладів (Г. Каше, В. Коноваленко, Т.Філічева, Г. Чіркіна, Ю. Рибцун та ін.).

6. Схарактеризувати систему організації логопедичної роботи з дітьми із заїканням в умовах освітніх закладів.

7. Схарактеризувати систему та методики логопедичної роботи з дітьми з порушеннями писемного мовлення в умовах ЗНЗ (І. Садовникова, О. Корнєв, Є.Мазанова, Л. Спірова, А. Ястребова та ін.).

8. Схарактеризувати методики логопедичної роботи при порушеннях опорно-рухового апарату у дітей (К. Семенова, В. Козявкін, Т. Пічугіна та ін.).

9. Схарактеризувати особливості навчання і виховання дітей із загальним недорозвитком мовлення та розкрити методики логопедичної роботи в умовах загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами мовлення (Е. Данілавічютє, Г. Блінова, М.Савченко, В. Тарасун та ін.).

10. Висвітлити методики логопедичної роботи з дітьми із обмеженими розумовими можливостями (О. Гопіченко, Р. Лалаєва, В. Тищенко, С.Миронова та ін.).

11. Розкрити методики логопедичної роботи при порушеннях зору у дітей (Л. Волкова, Л. Вавіна, Є. Синьова та ін.).

12. Розкрити методики логопедичної роботи при порушеннях слуху у дітей (Л. Волкова, М. Савченко, М. Шеремет та ін.).

13. Дати визначення дизартрії у дітей, її вивчення, причини виникнення та схарактеризувати види й методики логопедичної роботи (О. Архіпова, Л. Волкова, Н. Пахомова, О.Приходько та ін.).

14. Дати визначення дисграфії, її видів у дітей та схарактеризувати напрями й методики логопедичної роботи (О. Корнєв, І. Прищепова, О. Токарєва, Н. Чередніченко та ін.).

15. Дати визначення дислексії, її видів у дітей і схарактеризувати напрями, етапи й методики логопедичної роботи (О. Корнєв, О. Токарєва, Р. Лалаєва та ін.).

16. Висвітлити основні види порушення писемного мовлення та методики подолання дислексії й дисграфії (О.Корнєв, І. Прищепова, Р. Лалаєва О. Токарєва, Н. Чередніченко та ін.).17. Дати визначення афазії, її видів, причини виникнення та схарактеризувати основні етапи і методики логопедичної роботи при афазії у дорослих (Л. Волкова, Т. Візель, Л. Цвєткова, М. Шохор-Троцька та ін.).

18. Дати визначення алалії її видів, причини виникнення та схарактеризувати основні етапи і методики логопедичної роботи при алалії, розкрити їх сутність (Є. Соботович, В. Тарасун та ін.).

19. Схарактеризувати основні методики логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням та розкрити їх зміст (С. Миронова, В. Селіверстов, Н.Чевельова та ін.).

20. Дати визначення ринолалії, її видів, причини виникнення та схарактеризувати основні етапи та методики логопедичної роботи при закритій ринолалії та розкрити їх зміст (М. Іпполітова, С. Конопляста та ін.).

21. Дати визначення ринолалії, її видів, причини виникнення та схарактеризувати основні етапи та методики логопедичної роботи при відкритій ринолалії та розкрити їх сутність (І. Єрмакова, М. Іпполітова, С.Конопляста та ін.).

22. Дати визначення функціональної дислалії, її видів, причини виникнення та схарактеризувати етапи й методики логопедичної роботи (Ф. Рау, О. Правдіна, О. Ревуцька, М.Шеремет та ін.).

Загрузка...

23. Розкрити сутність клініко-педагогічної класифікації мовленнєвих порушень та методику її використання.

24. Розкрити сутність психолого-педагогічної класифікації мовленнєвих порушень та методику її використання (Р. Левіна).

25. Назвати основні спеціальні принципи, напрями організації та схарактеризувати стан розробленості методик логопедичної допомоги дітям, підліткам й дорослим в Україні.

26. Розкрити теоретичні основи логопедії, історію становлення як педагогічної науки в Україні та її зв’язки з іншими науками.

27. Дати визначення логопедії, як педагогічної науки. Визначити об’єкт, предмет і завдання логопедії. Висвітлити актуальні проблеми сучасної логопедії.

28. Розкрити теоретичні основи сучасних концепцій підготовки дітей до навчання в школі й схарактеризувати методики мовної і мовленнєвої підготовки дитини («мовна компетенція», «мовленнєва компетенція» та підготовки руки до письма.

29. Висвітлити науково-теоретичні основи та методики формування мовної особистості у лінгвістиці, психолінгвістиці, загальній та спеціальній педагогіці.

30. Схарактеризувати поняття граматично правильне мовлення та висвітлити методики формування граматичної будови мовлення у дітей дошкільного віку.

31. Схарактеризувати поняття розвитку зв’язного мовлення у дітей з порушенням мовлення та висвітлити методики його формування (навчання дітей переказу, розповіді та стимулювання словесної творчості).

32. Схарактеризувати поняття словниковий запас та висвітлити методики його формування у дітей.

33. Схарактеризувати поняття фонематичні процеси та висвітлити методики їх формування у дітей.

34. Схарактеризувати поняття правильна вимова звуків та висвітлити методики її формування у дітей.

35. Схарактеризувати види порушення темпу мовлення, причини їх виникнення та методики логопедичної роботи.

36. Схарактеризувати види порушення голосу та назвати основні етапи і методики логопедичної роботи з дітьми при дисфонії, ринофонії, афонії й розкрити їх сутність (О. Орлова, О. Алмазова, С.Таптапова та ін.).

37. Розкрити методики обґрунтування результатів психолого-педагогічного й логопедичного обстеження та висновків про розвиток мовлення дитини шкільного віку.

38. Схарактеризувати методику використання логоритміки у логопедичній роботі з дітьми (Г. Волкова та ін.).

39. Розкрити сутність комплексного підходу в корекційно-реабілітаційній роботі в умовах освітніх закладів та висвітлити методики його реалізації у роботі з дітьми з порушеннями мовлення.

40. Висвітлити провідні корекційно-розвиваючі логопедичні методики роботи з дітьми з порушеннями мовлення в умовах реабілітаційних, медичних закладів та навчально-реабілітаційних центрах.

41. Схарактеризувати мету та завдання діагностики мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Розкрити її основні напрямки та етапи.

42. Схарактеризувати принципи логопедичної діагностики дітей дошкільного віку. Розкрити її методи та прийоми.

43. Розкрити психолого-педагогічні критерії диференціації мовленнєвих порушень. Схарактеризувати чинники логопедичного висновку. Навести приклади формулювання логопедичного висновку.

44. Розрити мету, принципи та форми взаємодії логопеда і сім'ї з розвитку мовлення дітей з порушеннями мовлення. Схарактеризувати логопедичний супровід дітей з порушеннями мовлення усім'ї.

45. Схарактеризувати мовленнєве середовище та його створення для дітей з порушеннями мовлення у взаємодії логопеда і сім'ї. Розкрити поняття розвивальне середовище, розвивальний простір, середовище емоційної підтримки, середовище емоційної активності.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 297 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Корекційна освіта | Пояснювальна записка | Освітні корекційні технології | Методики логопедичної роботи | Вимоги до підготовки з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін | Список джерел, якими можна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Освітні корекційні технології| Атестаційного екзаменаційного білета

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)