Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Освітні корекційні технології

Читайте также:
 1. Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті
 2. Освітні корекційні технології
 3. Освітні корекційні технології
 4. Тема 2. Керівництво загальноосвітніми навчально-виховними закладами.
 5. Типи соціальних технологій Універсальні соціальні технології
 1. Охарактеризувати систему загальноосвітніх спеціальних закладів для дітей з ОПФМ в Україні. Назвати типи спеціальних закладів в Україні.
 2. Назвати Державні заходи та нормативно-правову базу щодо підтримки осіб з ОПФМ. Охарактеризувати нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з ОПФМ.

3. Розкрити сутність Концепції спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні. Охарактеризувати освітньо-виховну систему для дітей з ОПФМ. Розкрити стратегічну значущість реабілітації в умовах спеціальних ЗНЗ.

4. Дати визначення «діти з обмеженими психофізичними можливостями», перерахувати основні причини виникнення порушень розвитку у дітей та назвати основні групи цих дітей.

5. Охарактеризувати особливості корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних ЗНЗ. Розкрити сутність взаємодії фахівців у корекційно-реабілітаційній роботі в умовах спеціальних ЗНЗ.

6. Висвітлити зміст корекційно-реабілітаційної роботи в умовах ДНЗ. Охарактеризувати закономірності формування особистості з ОПФМ.

 1. Дати визначення поняттю комплексного підходу як педагогічної категорії. Розкрити сутність комплексного підходу в корекційно-реабілітаційній роботі в умовах освітніх закладів.
 2. Охарактеризувати стан і перспективи розвитку системи логопедичної допомоги дітям в Україні.
 3. Охарактеризувати методики діагностики стану мовленнєвого розвитку дітей раннього і дошкільного віку.
 4. Охарактеризувати загальний план психолого-педагогічного й логопедичного обстеження дітей раннього і дошкільного віку. Розкрити особливості відбору дидактичного матеріалу для обстеження. Обґрунтувати сутність результатів психолого-педагогічного й логопедичного обстеження та висновки про розвиток дитини.
 5. Охарактеризувати онтогенетичний процес мовленнєвого розвитку дітей.
 6. Висвітлити вітчизняні й зарубіжні корекційно-розвивальні методики для дітей раннього і дошкільного віку.

13. Охарактеризувати інноваційність як ознаку сучасності. Розкрити сутність понять «інновація», «новація». Визначити роль інноваційних процесів у сучасній освіті.

14. Розкрити специфіку впровадження інноваційних технологій в корекційній освіті, визначити їх роль у соціалізації та розвитку особистості. Висвітлити важливість співробітництва і співтворчості як характеристик інноваційності у процесах корекційного навчання і виховання.

 1. Розкрити розуміння технології як науки про майстерність. Охарактеризувати сутність і особливості педагогічної технології.

16. Висвітлити класифікацію педагогічних технологій. Охарактеризувати головні ознаки педагогічної технології.

17. Висвітлити значення медичного діагнозу у виборі технології корекційно-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими психофізичними можливостями.18. Охарактеризувати технології корекційної роботи з дітьми із інтелектуальними порушеннями (арт-терапії, анімалотерапі, іппотерапії, аромотерапії та ін.).

 1. Розкрити концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі. Висвітлити особливості змісту цієї педагогічної технології.
 2. Розкрити концептуальні засади вальдорфської педагогіки. Охарактеризувати особливості її змісту (Р. Штейнер).
 3. Розкрити особливості використання альтернативних засобів комунікації у корекційній роботі з дітьми із ОПФМ.
 4. Висвітлити особливості використання інноваційних технологій у корекційній робот із дітьми ЗПР (арт-терапії, анімалотерапі, іппотерапії, аромотерапії та ін.).
 5. Охарактеризувати технології корекційної роботи з дітьми із сенсорними порушеннями.
 6. Розкрити концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості» С. Френе. Охарактеризувати особливості її змісту.
 7. Розкрити концептуальні засади технологій раннього навчання М. Зайцева.
 8. Схарактеризувати особливості використання ігрових технологій у корекційної роботи з дітьми із ОПФМ.
 9. Розкрити концептуальні засади технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера.
 10. Охарактеризувати технології корекційної роботи з дітьми із порушеннями опорно-рухового апарату (Бобат – терапія, методика Козявкіна та ін.).
 11. Охарактеризувати технології корекційної роботи з дітьми із РДА (арт-терапія, анімалотерапія, іппотерапія, аромотерапія та ін.).
 12. Розкрити сутність кондуктивної педагогіки и відновлюючої рухової терапії (технологія Пете).
 13. Розкрити особливості використання особистісно орієнтованих інноваційних технологій у корекційній роботі з дітьми із порушенням зору.
 14. Розкрити особливості використання особистісно орієнтованих інноваційних технологій у корекційній роботі з дітьми із порушенням слуху.
 15. Охарактеризувати особливості використання інноваційних технологій у корекційній робот із дітьми із порушеннями мовлення (арт-терапії, анімалотерапі, іппотерапії, аромотерапії та ін.).
 16. Розкрити особливості використання інноваційних технологій у корекційній робот із дітьми зі складними порушеннями розвитку (арт-терапії, анімалотерапі, іппотерапії, аромотерапії та ін.).
 17. Дати загальну характеристику педагогічної комунікації та її засобів. Розкрити основні завдання педагогічної комунікації.
 18. Розкрити зміст поняття альтернативні засоби комунікації. Висвітлити основні їх завдання та функції.
 19. Охарактеризувати різновиди альтернативних засобів навчання в корекційній роботі.
 20. Розкрити значення спілкування поглядом, мімікою і жестами у корекційній роботі.
 21. Висвітлити особливості застосування альтернативних засобів комунікації в корекційній роботі з дітьми з ТПМ (Блісс-мова, піктограми, комунікативні (лінгвістичні) дошки, Леб-система та ін.).
 22. Розкрити особливості застосування засобів додаткової та альтернативної комунікації у корекційній роботі з дітьми з ОПФМ.
 23. Розкрити особливості застосування Комунікативної системи обміну зображеннями PECS у корекційній роботі з дітьми з ОПФМ.
 24. Розкрити значення і вплив дорослих на мовленнєвий розвиток дітей з ОПФМ. Перерахувати вимоги до мовлення дорослих і батьків.
 25. Висвітлити методи та прийоми підготовка руки до письма.
 26. Перерахувати соціально-педагогічні умови мовленнєвого розвитку та мовленнєвої підготовки до навчання дітей дошкільного віку.
 27. Перерахувати та охарактеризувати методи логопедичного впливу (словесні, практичні, наочні).

 

Загрузка...

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 412 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Корекційна освіта | Пояснювальна записка | Освітні корекційні технології | Методики логопедичної роботи | Атестаційного екзаменаційного білета | Список джерел, якими можна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вимоги до підготовки з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін| Методики логопедичної роботиї

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)