Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ

Читайте также:
  1. Выпишите прилагательные с ошибочным правописанием, исправьте.
  2. Писемне мовлення. Сучасні правописні норми
  3. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ
  4. ПРАВОПИС РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ
  5. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ
  6. Правопис складних іменників

Вивчаючи цю тему, слiд звернути увагу на те, що власнi назви, порiвняно з загальними, виникають, функцiонують, змiнюються за певними правилами, якi властивi тiльки їм. Особливою ознакою власних назв є те, що вони можуть побутувати у паралельних формах, кожна з яких має однакову юридичну силу: Пономарiв i Пономарьов, Боднарук i Бондарук, Антiн i Антон.

Слов’янськi прiзвища, як i будь-якi власнi назви, не перекладаються. Вони передаються за допомогою українських лiтер та за загальними правилами українського правопису.

Росiйськi суфiкси -ск-, -цк- передаються вiдповiдно як -ськ-, -цьк-: Трубецькой, Яворський.

Початковий голосний Ане змiнюється: Александров, Алексєєв.

У росiйських прiзвищах типу Долгих приголосний Л не змiнюється: Долгiх (хоча “довгий”).

Апостроф у прiзвищах пишеться за загальними правилами українського правопису: Аляб'єв, Прокоф'єв.

 

Рос. літера Укр. літера Правила Приклади
Е → Є - на початку слова ; Єгоров, Єршов
- у середині слова післа голосних і при роздільній вимові; Вересаєв, Аляб'єв
- у суфіксах -єв, -єєв після приголосних (крім шиплячих, р, ц); Васильєв, Благоєв, Менделєєв, Асєєв, Андреєв
- якщо в українській мові є слово з постійним і; Бєлов (бо білий), Рєпін (бо ріпа), Бєлкін (бо білка)
Ё → ЙО - на початку слова; - у середині слів після голосних та при роздільній вимові ; Йолкін, Йотов Бугайов, Окайомов, Соловйов, Муравйов
ЬО у середині слова після м'яких приголосних перед о; Корольов, Тьоркін
Е у прізвищах, утворених зі спільних для обох мов імен; Артемов, Семенов
О під наголосом після ч, щ Пугачов, Грачов
И → І - на початку слова; - після приголосних (крім шиплячих та ц); - у суфіксі –ін; Іванов, Ігнатов, Багіров   Пушкін, Каргін
Ї - після голосних, м’якого знака та при роздільній вимові; Воїнов, Кікоїн, Мар'їн, Ільїн  
И - після ж, ч, ш, щ, ц перед приголосними; Чичиков, Рощин
- у суфіксах -ич-, -ик-, -иц-, -ищ-; Курицин, Батищев, Дудник, Базилевич
- у префіксі при- ; Пришвін, Приймак
- у прізвищах, утворених від спільних імен та загальних назв для обох мов. Але: Ніколаєв, Нікітін, Філіппов, Калінін Пивоваров (бо пиво), Титов (бо Тит), Виноградов (бо виноград)
Ы → И - завжди Крутих, Бєлих

 

В українськiй мовi прiзвища вiдмiнюються за таким зразком:

- прiзвища, що мають закiнчення iменникiв, вiдмiнюються як iменники

 

Н. Р. Д. З. О. М. Кл. Майборода Майбороди Майбороді Майбороду Майбородою на Майбороді Майборода (-о) Гуща Гущі Гущі Гущу Гущею на Гущі Гуща Сорока Сороки Сороці Сороку Сорокою на Сороці Сорока (-о)

 

Чоловічі прізвища на -о та на приголосний відмінюються в українській мові, жіночі не відмінюються.

 

Н. Р. Д. З. О. М. Кл. Сидоренко Іван Сидоренка Івана Сидоренку (-ові) Івану (-ові) Сидоренка Івана Сидоренком Іваном на Сидоренку (-ові) Івану (-ові) Сидоренко Іване Миронюк Юрій Миронюка Юрія Миронюку (-ові) Юрію (-єві) Миронюка Юрія Миронюком Юрієм на Миронюку (-ові) Юрію (-єві) Миронюк Юрію

 В офiцiйнiй cистемi iменування третiм обов'язковим компонентом є iм'я по батьковi. Тому слiд звернути увагу на правила їх утворення:

чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів –ович, -йович; жіночі – -івн(а), -ївн(а).

 

Іванович Петрович Васильович Iгорович Віталійович Юрійович Леонідович Іванівна Петрівна Василівна Iгорiвна Віталіївна Юріївна Леонідівна

Винятки:

 

Кузьмич (і Кýзьмович) Савич (і Савович) Євгенович(і Євгенійович) Ілліч Лукíвна (і Лýківна) Кузьмíвна (і Кýзьмівна) Євгенiвна (і Євгеніївна) Іллівна

 

Завдання 13. Перекладіть текст українською мовою, поясніть правопис виділених слів.

В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества. Мир невозможен без терпимости, а развитие и демократия невозможны без мира.

Загрузка...

Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных групп, их исключения из общественной и политической жизни, а также насилия и дискриминации по отношению к ним. Как гласит Декларация о расе и расовых предрассудках, «все люди и группы людей имеют право отличаться друг от друга» (статья 1.2) (Підручник).

Завдання 14 . Запишіть українською і провідміняйте:

Белая Церковь, Красный Лиман, Сватово, Сватовое, Вавилон.

Завдання 15 . Запишіть українською мовою.

Голубев, Елизаров, Успенский, Гурьев, Серов, Гордеев, Зуев, Асеев, Мичурин, Соломенцев, Шитиков, Черных, Данилов, Николаев, Игнатов, Медведев, Миломаев, Чижиков, Быковский, Соболев, Кибальчич, Ключиков, Федоров, Артемов, Мечников.

 

Завдання 16 . Провiдмiняйте поданi власнi назви.

Тихонов Андрiй, Петрова Надiя, Вiтер Степан, Майборода Марiя, Плющ Iван.

 

Завдання 17 . Виправте помилки.

Одержав листа вiд Ткаченко Вiктора. Заява Осадчук Iвана Iгоревича. Надiслав телеграму Шевцю Дмитру Сергiйовичу. Зустрiвся з Гайдук Петром. Виступила Клименкова (вiд Клименко) Вiра Карпiвна. Прочитав статтю Шведi (вiд Шведь) Нiни Даниловни.

 

Завдання18 . Вiд поданих чоловiчих прiзвищ утворіть форми родового, давального та орудного вiдмiнкiв. З двома прiзвищами скласти речення.

Майборода, Горпинич, Чайка, Козяр, Грабар, Золотар, Шуляр, Макогiн, Коваль, Вiтер, Канiвець, Швець, Тимошенко, Макуха.

 

Завдання 19 . Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Євген, Едуард, Андрій, Олександр, Юрій, Василь, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Ігор, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Віталій, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим, Лука, Юхим, Давид, Степан, Марк, Олексій, Гаврило.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 322 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Види публічних виступів | Поняття функціональний стиль мови | Класифікація стилів | Мовні особливості наукового стилю | Основні правила бібліографічного опису | Мовні особливості офіційно-ділового стилю | Мова права | ТИПИ ДОКУМЕНТІВ | М'яким знаком [ь] позначається | Змiни в групах приголосних |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
М'який знаку словах iншомовного походження пишеться пiсля приголосних д, т, з, с, л, н| ТЕМА №4.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)