Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: 2 страницаӨмірлік танымға сүйенеді және әркез сыртқы көріністе көрінеді, маңызды белгілер, заттар оқиғалар, құбылыстар күнделікті емес,... дүниеге көзқарас:

A) ғылыми.

B) қарапайымдылық.

C) діни.

D) дәстүрлі.

E) қалыптаспаған.

 

$$$ 56

Мектептік немесе қоғамдық өмірдің мәселесін талқылау тәрбиенің жаңа формасы ретінді:

A) «ашық микрофон».

B) «сократтық әңгіме».

C) «философиялық үстел».

D) «дискуссиялы әткеншек».

E) «шам астындағы әңгіме».

 

$$$ 57

Ынталандыру әдісіні табысты қолдану тәсілі:

A) тәрбие принципін ескермеу керек.

B) саналы, дайындалған қолдану.

C) жағымдылығына тіреу.

D) тұлғалық бағыт.

E) балаларға деген педгогтың ізгілік қатынасы.

 

$$$ 58

Еңбекке құмарлықтың пайда болуының тұлғалық ретінде:

A) күшті еркін.

B) еңбектің пайдасын түсіну.

C) жасампаз-еңбек әрекетіндегі қажеттілік.

D) еңбек іскерлігі мен дағдысының болуы және оларды әрқашан жүзеге асыру.

E) еңбек іскерлігінің болуы.

 

$$$ 59

Оқушылардың еңбек тәрбиесінің құрамына кіретін әртүрлі оқудан тыс қоғамдық пайдалы еңбектерге жататындар:

A) өндірістік, тұрмыстық, өзіндік қызмет көрсету.

B) ақыл-ой еңбегі.

C) қоғамдық еңбек.

D) дене еңбегі.

E) қол еңбегі.

 

$$$ 60

Тәрбие құралына жатпайды:

A) әлем үні.

B) тактильді әсер ету.

C) ырғақтық қозғалыс.

D) көркем образ.

E) мадақтау.

 

$$$ 61

«Тәрбие» түсінігінің тар мағынасын ашыңыз:

A) кіші ұрпақты өмірге және еңбекке даярлау, өткен ұрпақтан кіші ұрпаққа адаммен жинақталған мәдениетті, білімді, тәжірибені, дағдыны беруді қамтамасыз етудегі тұлғаның дамуы үшін мақсатты бағытталған жағдайын құру немесе тұлғаның дамуына және құрылуына мақсатты әсер ету.

B) дамудың барлық факторларының әсерінен тұлғаның қалыптастыру, нәтижесінде адам мәдениетті және қоғам мүшесі болады.

C)ұрпақтан ұрпаққа әлеуметтік-мәдени тәжірибелерінің, адамгершілік нормалар мен құндылықтарының жинақталғанынан алмасуды қамтамасыз ететін, барлық қоғамдық интитуттардың қалыптасқан әсер етудің бірлестігі.D) тұлғаның сапасын дамытуға және қалыптастыруға мақсатты бағытты әсер етуі.

E) тұлғаның сапаларын қалыптасрыу.

 

$$$ 62

Тәрбиенің шынайы факторының бірін көрсетіңіз:

A) партияның және мемлкеттің тәрбиелік әрекеті.

B) отбасы әрекеті.

C) бұқаралық ақпараттар құралы.

D) тұқымқуалаушылық нышандары.

E) педагогикалық ғылым.

 

$$$ 63

Адамның қажеттілігі болатын және кез келген жағдаятта және шартта жүзеге асатын,мінез-құлықтың тұрақты формасы, қоғам және ұжым үшін тиімдісі:

A)қоғамдық белсенділік.

B) мотивация.

C) бағыттылық.

D) әдет.

E) сендіру.

 

$$$ 64

Тәрбие заңдылығына жатады:

A) тәрбиенің қоғам қажеттігіне келісімі.

B) келісу мен тәртіптің бірлігі.

C) педагогикалық талап.

D) оқушының дербес қажеттілігінің есебі.

E) әлеуметтік орта.

 

$$$ 65

Өзін-өзі тәрбиелуді белсендіру:

A) өзінің жекелігін қойылған мақсатпен, идеалмен, сеніммен сәйкесінше адамның саналы әрекеті.

B) өткен ұрпақтың тәжірибесін игеру бойынша ішкі өзін-өзі ұйымдастыру жүйесі.

C) ескіні жойып және жаңаның пайда болуы.

D) әрекеттің тәсілдерімен игеру.

E) жаңа білімді іздеумен.

 

$$$ 66

Тәрбие процесінің ерекшелігін көрсетіңіз:

A) мақсатты бағытталған, көпфакторлы, тұлғаға деген сыйластық.

B) отбасымен бірігудің нәтижесіндегі анықсыздық, үздіксіздік, үнемділік.

C) сезімдерді, белсенділікті тәрбиелеу.

D) нәтиженің дұрыстығына, күрделілігіне, диалектикалылығына, алшақтылығына тіреу.

E) тәрбие процесінің барлық жүйелеріне вариативті, ортамен өзара әрекетті, детерминизмді әсер етуі:

 

$$$ 67

Тәрбие процесінде оның қатысушыларымен жағымды қатынасты орнату, оларға шынайылықты, сенімділікті арттыратын принцип:

A) балаларды ұжымда оқыту мен тәрбиелеу принципі.

B) тәрбиенің өмірмен және өндірістік практикамен байланысы.

C) адамға жағымды тірек принципі.

D) отбасының, мектептің және қоғамның талабымен бірлестігі.

E) бала тұлғасына саналы талаппен сәйкесінше сыйластық.

 

$$$ 68

Музыканы тәрбиенің құралы ретінде П. И. Пидкасистый құралдар тобына жатқызады:

A) техникалық.

B) мәдениетті.

C) аудиальді.

D) визуальды.

E) кинестетикалық.

 

$$$ 69

Тәрбие әдісіне жатпайды:

A) көрнекілік.

B) сендіру.

C) жеке үлгі.

D) жаттығу.

E) диспут.

 

$$$ 70

Мадақтау:

A) тәрбиеленушіге алғыс берудегі тәрбие әдісі.

B) тәрбиеленушінің мінез-құлқына сыныптастырының қызығушылық позициясымен және жағымды сапаларды бекіту мақсатымен оған педагогикалық әсер ету тәсілі:

C) өзінің міндеттеріне дұрыс қатынасты қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушіні тәрбиеші мадақтау кезіндегі тәрбие әдісі.

D) жақсы тәртіптері үшін марапатту әдісі.

E) тәрбиеленушілердің әрекеттерін ынталандыру тәсілі.

 

$$$ 71

Ұжым – бұл:

A) өзара әрекеттесуші тұлғалар тобы.

B) адамдардың ұйымдасқан тобы.

C) бірлескен қоғамдық-пайдалы іс-әрекетке, әлеуметтік маңызды мақстақа бірлескен ұмтылушылықпен сипатталатын тұрақты топ.

D) анықталған іс-әрекет негізінде бірлескен адамдардың ұйымдасқан формасы.

E) кез-келген бір белгі бойынша бірлескен адамдар тобы.

 

$$$ 72

А. С. Макаренконың көзқарасынша, ұжым өмірінің заңы – бұл:

A) қозғалыс.

B) қатып қалу.

C) ойлап шығару.

D) ойлану.

E) қайта ойлану.

 

$$$ 73

Тәрбиелік сапаларды берілген мақсаттарда өңдеу мақсатымен тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына әсер ету тәсілі – бұл

A) тәрбие әдісі.

B) дамуды жетекшілікке алу әдісі.

C) дамуды басшылыққа алу әдісі.

D) тәрбие формасы.

E) тәрбие құралы.

 

$$$ 74

Ұжымдағы тұлғааралық қатынастың алғашқы деңгейі:

A) персональды қатынас.

B) мотивациялы қатынас.

C) қызметтестік қатынас.

D) ұжымдық өзара әрекет.

E) жолдастық бірлестік.

 

$$$ 75

Дүниеге көзқарас функциясының бағдарлы-реттеушісі байланысты:

A) адам санасындағы қоршаған дүниенің құбылыстары мен оқиғаларын және ондағы байқалатын көріністерді қабылдауын анықтау тәсілімен.

B) адамның мінез-құлқы мен әрекеті оның көзқарасымен және сенімімен анқыталуымен.

C) адам өзін қоршаған өмірдің көріністерінің барлығын өзінің көзқарасынан және сенімінен тыс бағалайтынымен.

D) ғылыми дүниеге көзқарас адам үшін табиғат және қоғам әлемін түсінушілігімен.

E) белсенді ойлау әрекетіндегі дүниеге көзқарас мазмұнын игеру бойынша ішкі рухани жұмысымен.

 

$$$ 76

Ғылыми дүниеге көзқарастыруды барлық көлемі және тереңдігі бойынша мақсатты бағытталған жұмысы мына жасқа әкеледі:

A) мектепке дейінгі кезеңде.

B) кіші мектеп жасында.

C) жасөспірім шақта.

D) жоғары мектеп жасында.

E) жастық кезде.

 

$$$ 77

Тәрбие формасы шығармашылық сатысы бойынша бөлінеді:

A) қарапайым және күрделі.

B) қысқа және ұзақ мерзімді.

C) дәстүрлі және дәстүрлі емес.

D) тәрбие процесі кезінде аяқ астынан пайда болған және арнайы ұйымдастырылған.

E) жүйелі және эпизодты.

 

$$$ 78

Қай педагогикалық талапта тәрбие мақсаты тура көрсетілмеген, ал үйлесімді сапасында психологиялық факторларды қолданады:

A) тікелей.

B) жанама.

C) негізгі.

D) қосымша.

E) талап - өтініш.

 

$$$ 79

Дүниеге көзқарас негізінің нәтижесінде жинақталған бағытталуда қалыптасуында орын алады:

A) тұлғаны сендіру.

B) тұлғаны тұрақтандыру.

C) тұлғаның қызығушылығы.

D) тұлғаның қажеттілігі.

E) тұлғаның бағыты.

 

$$$ 80

Тәрбиенің қоғамдық сипаты принципіне, талаптарға жатады:

A) тәрбие процесінде мемлекеттік, қоғамдық және тұлғалық қажеттіктердің

қолайлы сәйкестігі (өзара қатынастары).

B) тәрбие процесіндегі мемлекеттік мұраттардың приоритеті.

C) қоғамдық қажеттіктердің приоритеті.

D) азаматты тәрбиелеу- осы принциптің басты талабы.

E) тұлғалық мүдделердің басымдылығы.

 

$$$ 81

Тәрбиеде оң үлгіні тірек ету талаптары:

A) адамда жағымды сапаларды тәрбиелеу қажеттігі.

B) әрбір тәрбиеленушіде орынды сапаларды анықтап, оларға сүйене отырып

нашар сапаларды жою және жеткіліксіз қалыптасқан сапаларды дамыту.

C) тәрбиеші зиянды дағдылармен үнемі күрес жүргізу керек.

D) адам дамуының мінезіндегі қарама-қайшылық пен шарттылығы.

E) бала тұлғасының жеке дамуына ерекше зейін аудару.

 

$$$ 82

Тәрбие процесінің ерекшелігі ретіндегі шығармашылық сипат:

A) тәрбие бір мезгілде құрал, процесс және нәтиже болып табылады.

B) тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өмір әрекеті қойылған мақсатқа негізделіп жоспарланады, яғни педагогикалық әрекеттің аяқталғаны ретінде.

C) тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады.

D) тәрбиешінің әрекеті және оның тәрбиесіндегі нәтиже тәрбие теориясы білімімен және тәрбие шеберлігімен негізделген.

E) тәрбиеленушінің жекелігі және әрбір педагогикалық құбылыстың ерекшелігі стандартты және стандартты емес бағытты талап етеді.

 

$$$ 83

Тәрбиенің субъективті факторына жатпайды:

A) партияның және мемлкеттің тәрбиелік әрекеті.

B) отбасы әрекеті.

C) бұқаралық ақпараттар құралы.

D) тұқымқуалаушылық нышандары.

E) педагогикалық ғылым.

 

$$$ 84

Тәрбие әдістемесін және мазмұнын, негізгі талаптарын, мәнін анықтайтын жалпы басқару ережесі:

A) тәрбие құралы.

B) тәрбие принципі.

C) тәрбие формасы.

D) тәрбие әдістері.

E) тәрбие заңдылықтары.

 

$$$ 85

Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы қажетті қарым-қатынасты құру принципі:

A) балаларды ұжымда оқыту мен тәрбиелеу принципі.

B) тәрбиенің өмірмен және өндірістік практикамен байланысы.

C) адамға жағымды тірек принципі.

D) отбасының, мектептің және қоғамның талабымен бірлестігі.

E) бала тұлғасына саналы талаппен сәйкесінше сыйластық.

 

$$$ 86

Тәрбие құралына жатады:

A) әрекет түрлері.

B) микро орта.

C) әрекеттер құрылымы.

D) қандай да бір әрекетті жүзеге асыру үшін қабілеттігі.

E) пәндер.

 

$$$ 87

Нақты тәрбие процесін ұйымдастырудың нұсқасы:

A) тәрбие шарасы.

B) тәрбие принципі.

C) тәрбие формасы.

D) тәрбие әдісі.

E) тәрбие мазмұны.

 

$$$ 88

Тұлғаның өмірлік талпынысы болып табылатын, әрекет мақсаты:

A) талқылау.

B) көзқарас.

C) сендіру.

D) білім.

E) идеал.

 

$$$ 89

Оқушылар ұжымының белгісі:

A) басқарушы орган, жалпы жергілікті орны, бірлескен әрекет.

B) мақсатқа жетушілігі.

C) ұжым өмірінің стилі, үндік мажоры.

D) әрекеттің бірлік стилі.

E) басқару мүшелері, саналы мақсат, бірлескен әрекет.

 

$$$ 90

А. С. Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері:

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

E) 6.

 

$$$ 91

Тәрбие мазмұнының міндеті болып табылады:

A) дүниеге көзқарасты қалыптастыру.

B) жалпыға пайдалы еңбектегі қажеттілікті түсіну.

C) экологиялық білім.

D) адамгершілікке тәрбиелеу.

E) тәрбиенің мақсатының, әдістерінің, формаларының бірлігі.

 

$$$ 92

Перспектива әдісі – бұл:

A) балалардың әрекеті мен тәртібіне олардың алдына қойған мақсат жолында әсер ету, яғни олардың жеке талпынысы мен қызығушылығы.

B) тәрбиеленушілердің адамгершілікті білім әдісі.

C) тәрбиеленушілердің тәртіп ережелері, өзара қарым-қатынас және әрекетін жүзеге асыратын әдіс.

D) тәрбиеленушінің өз алдында және тәрбиешінің алдында өзінің кінасын мойындауға алып келетін әдіс.

E) тәрбиеленушінің өз алдында кінасын сезінуге алып келетін әдіс.

 

$$$ 93

Мына жағдайда сынып жетекшісі ұжымдық тәрбиенің жоғары өнімділігінде жетеді:

A) осы сыныпта жұмыс істейтін оқытушылар ұжымына сүйенеді.

B) сынып ұжымын жалпы мектептік әрекетке жұмылдырады.

C) сынып ұжымын өзге де ұжымдармен қызмет етуге жұмылдырады.

D) отбасымен тығыз және күнделікті байланысты ұстайды.

E) сынып ұжымын оқу әрекетіне жұмылдырады.

 

$$$ 94

Қоғамдық жұмысқа қызығушылығының компоненті болып табылатын тұлғаның моральды-ерікті сапасы: тапсырғанды орындауға деген жауапкершілік қатынасы; инициативасы; орындаушылық қабілеті; өзіне және жолдастарына талап қоюшылығы; өзгелерге көмектесуге даярлығы; ұйымдастырушылық іскерлігі:

A) тәрбиелілігі.

B) қоғамдық белсенділік.

C) өмірлік позиция.

D) қарым-қатынастық.

E) өзбеттілік.

 

$$$ 95

Тәрбие заңдылығын жалғастырыңыз: «Адам тәрбиесіне оны қоршаған адамдардың әсері жоғары болған сайын, олар соншалықты...»:

A) тәрбие заңдылығының шеңберіндегі әрекеттеуші жағдайлармен сәйкесінше әсер етеді.

B) баланың өмір әрекеті процесінде педагогпен ұйымдасқан және бағыттылығымен әсер етеді.

C) белгілі адам және қоғам арасындағы, олардың бөліктерімен және жеке адамдармен қызметтік және жинақталған қатынасты сипатты анықтайды.

D) оның әрекетіне сол адамның қажеттігіне жауап беретін тәртібі мен әдеттері, және олардың әрекеті, қатынасы жатады.

E) тәрбеленушілердің жастарына, жыныстық және жекеліктеріне байланысты болады.

 

$$$ 96

Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді

A) әлеуметтік орта.

B) географиялық орта.

C) тәрбие.

D) тұқымқуалаушылық.

E) тұлғаның ішкі белсенділігі.

 

$$$ 97

Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу:

A) еңбек тәрбиесінің міндеті.

B) адамгершілік тәрбиесінің міндеті.

C) экологиялық тәрбиенің міндеті.

D) экономикалық тәрбие міндеті.

E) азаматтық тәрбие міндеті.

 

$$$ 98

Тұлғаның интуитвті-эмоциональды, субъективті діни тәжірибесі... дүниеге көзқарасына қатысты болады:

A) ғылыми.

B) үйреншіктігіне

C) дінилігіне.

D) дәстүрлілігіне.

E) қалыптаспағанына.

 

$$$ 99

Дүниеге көзқарасты қалыптастырудың көрсеткіші ретінде көзқарас және сендіру ерекшеленеді:

A) толық жүйедегі бірлестік пен тереңдегінен.

B) тұрақтылығына.

C) мақсаттылығына.

D) шынайылығымен.

E) саналылығымен.

 

$$$ 100

Оқушыларды алуан түрлі мамандықтармен және еңбек түрлерімен таныстыру, өзінің болашақ мамандығын және өзінің бар қабілеті мен икемділігімен сәйкес таңдауда оларға көмек көрсету процесі ретіндегі еңбек тәрбиесі процесіндегі маңызды құрамдасы түсіндіріледі:

A) еңбекке оқыту.

B) кәсіби бағдар.

C) өндірістік экскурсия.

D) кәсіби диагностика.

E) кәсіби таңдау.

 

$$$ 101

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс:

A) тәрбие.

B) оқыту.

C) білім беру.

D) оқу.

E) қалыптасу.

 

$$$ 102

Тәрбие процесінің қозғаушы күштері – бұл:

A) тәрбие процесінің объективті және субъективті факторлары.

B) оқушлар ұжымындағы іскерлік қарым-қатынастар жүйесі.

C) тәрбиеленушінің жас ерекшеліктері.

D) тәрбие процесінде пайда болатын қарама-қайшылықтарды шешу.

E) тәрбиеленушінің индивидуальды ерекшеліктері.

 

$$$ 103

Адамгершілік тәрбиесі:

A) адамгершілік сананың қалыптасу процесі.

B) адамгершілік негіздері бойынша білімді беру процесі.

C) адамгершілік принциптер жүйесімен танысу.

D) адамгершілік сапалардың, мінездің адами қасиеттерінің, дағдылар мен мінез-құлық әдеттерінің қалыптасу процесі.

E) адамгенршілік идеалдарды өңдеу.

 

$$$ 104

Өнер және тұрмыста әдемілікті сезіміне тәрбиелеу:

A) Адамгершілік тәрбиесінің міндеті.

B) Дене тәрбиесінің міндеті.

C) Эстетикалық тәрбиенің міндеті.

D) Экологиялық тәрбиенің міндеті.

E) Еңбек тәрбиесінің міндеті.

 

$$$ 105

Мақсатты бағытталған, мақсатқа негізделген жеке тұлғаны қалыптастыру процесі:

A) сабақ беру.

B) оқыту.

C) тәрбие.

D) оқу.

E) даму.

 

$$$ 106

Авторитарлы тәрбие, либеральды тәрбие, демократиялық тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілері бойынша жіктелген:

A) тәрбие мазмұны бойынша.

B) мектептің тәрбиелік жұмысы бағыты бойынша.

C) институтциональды белгісі бойынша.

D) философиялық ілім негізінде.

E) өзара қарым-қатынас стилі бойынша.

 

$$$ 107

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие – бұл:

A) тәрбиенің мақсаттары.

B) тәрбиенің моделі.

C) тәрбиенің бағыты.

D) тәрбие құралы.

E) тәрбие жүйесі.

 

$$$ 108

Педагог қойған тәрбиенің мақсаттарына оқушының жеке даму сәйкестік деңгейі... болып табылады:

A) тәрбиеленушілік.

B) тәрбиелік.

C) тәрбиелік өлшемдері.

D) тәрбиелік диагностикасы.

E) тұлғалық даму деңгейі.

 

$$$ 109

Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу:

A) еңбек тәрбиесінің міндеті.

B) адамгершілік тәрбиесінің міндеті.

C) экологиялық тәрбиенің міндеті.

D) экономикалық тәрбие міндеті.

E) азаматтық тәрбие міндеті.

 

$$$ 110

Ата-аналардың немесе олардың орнын басушылардың балаларды тәрбиелеуі – бұл:

A) үй тәрбиесі.

B) отбасы тәрбиесі.

C) мектептен тыс тәрбие.

D) қоғамдық тәрбие.

E) мектепке дейінгі тәрбие.

 

$$$ 111

Адам денсаулығын нығайту және дұрыс дене дамуына жету мақсатында жүзеге асырылатын тәрбие – бұл:

A) дене тәрбиесі.

B) суық суға жуыну.

C) валеология (емдеу педагогикасы).

D) спортсменді дайындау.

E) кәсіби спорт.

 

$$$ 112

Еңбек тәрбиесі – бұл:

A) адамның жұмысқа қабілеттілігін дамыту.

B) өндіріс туралы білімін қалыптастыру.

C) еңбек біліктері мен дағдыларына тәрбиелеу.

D) еңбекке қабіктілікке тәрбиелеу.

E) өмірлік қажеттілік негізі ретінде бейімділікке, саналы қарым-қатынасқа тәрбиелеу.

 

$$$ 113

Тәрбие процесіне кіретін ситуациялар, заттар – бұл:

A) орта әсері.

B) тәрбие құралы.

C) дамудың әлеуметтік ситуациясы.

D) тәрбие әдістері.

E) тәрбие тәсілдері.

 

$$$ 114

Отбасы тәрбиесі, діни тәрбие, мектеп тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие. Жіктелу белгісін көрсетіңіз:

A) тәрбие мазмұны бойынша.

B) институциональды белгісі бойынша.

C) мектептің тәрбиелік жұмыс бағыты бойынша.

D) философиялық ілім бойынша.

E) өзара қарым-қатынас стилі бойынша.

 

$$$ 115

Тәрбиелік сапаларды берілген мақсатта өңдеу мақсатымен тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына әсер ету тәсілі – бұл:

A) тәрбие әдісі.

B) дамуды жетекшілікке алу әдісі.

C) дамуды басшылыққа алу әдісі.

D) тәрбие формасы.

E) тәрбие құралы.

 

$$$ 116

Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді:

A) әңгіме.

B) диспут.

C) үлгі.

D) жаттығу.

E) жарыс.

 

$$$ 117

Тәрбиенің қандай әдістері оқушының адамгершілік санасын қалыптастыру әдістер тобына:

A) талап.

B) жаттығу.

C) жарыс.

D) мадақтау.

E) сендіру.

 

$$$ 118

Әдістер тобына жататын оқушылар тәртібін ынталандыруға қатысты тәрбие әдісі:

A) мадақтау.

B) жаттығу.


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 247 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.075 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>