Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: 1 страницаТәрбие теориясы

 

$$$ 1

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс:

A) тәрбие.

B) оқыту.

C) білім беру.

D) оқу.

E) қалыптасу.

 

$$$ 2

Көп мәнділік тәрбие процесінің ерекшелігі ретінде:

A) тәрбие құрал, процесс және нәтиже болып табылады.

B) педагогикалық әрекеттің аяқталған нәтижесі ретінде қойылған мақсатқа негізделген тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өмір әрекеті.

C) тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады.

D) тәрбиешінің әрекеті мен оның тәрбиесінің нәтижесі тәрбие теориясының білімімен және тәрбиешінің шеберлігіне негізделген.

E) тәрбиеленушілердің жекелігі және әрбір педагогикалық құбылыстың ерекшелігі стандарттан алыс және шығармашылық бағытты талап етеді.

 

$$$ 3

Тәрбиенің мақсатын анықтайтын негізгі фактор:

A) саясат, мемлекет идеологиясы.

B) ата-аналар.

C) педагогтар.

D) педагогикалық процестің мүмкіндіктері.

E) оқушылардың қажеттіктері.

 

$$$ 4

Тәрбиенің жалпы мақсаты:

A) азаматты тәрбиелеу.

B) отағасын тәрбиелеу.

C) еңбекқорды тәрбиелеу.

D) жеке тұлғаны жан-жақты, гармонды тәрбиелеу.

E) әлеуметтік белсенді адамды тәрбиелеу.

 

$$$ 5

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие – бұл:

A) тәрбиенің мақсаттары.

B) тәрбиенің моделі.

C) тәрбиенің бағыты.

D) тәрбие құралы.

E) тәрбие жүйесі.

 

$$$ 6

Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу:

A) еңбек тәрбиесінің міндеті.

B) адамгершілік тәрбиесінің міндеті.

C) экологиялық тәрбиенің міндеті.

D) экономикалық тәрбие міндеті.

E) азаматтық тәрбие міндеті.

 

$$$ 7

Педагогикалық процесті топтық, ұжымдық және жеке ұйымдуастырудың формаларының үйлесімді сәйкестігі принципі:

A) балаларды ұжымда тәрбиелеу және оқыту.

B) тәрбиені өмірмен және өндірістік практикамен байланыстыру.

C) адамның жағымды қасиеттеріне тіреуі.

D) мектептің, отбасының және қоғамның талаптарына сәйкестігі.

E) баланың тұлғасына саналы түрдегі талаптарына сыйластығы. 

$$$ 8

Тәрбие процесіне кіретін ситуациялар, заттар – бұл:

A) орта әсері.

B) дамудың әлеуметтік ситуациясы.

C) тәрбие құралы.

D) тәрбие әдістері.

E) тәрбие тәсілдері.

 

$$$ 9

Ғылыми дүниетаным – бұл:

A) табиғатқа, қоғамға, адамға деген ғылыми көзқарастардың қатаң жүйесі.

B) қоршаған орта және адамның ондағы орны туралы жеке тұлғаның ғылыми білімі мен идеалдары, құндылықтары мен нормалар жүйесі.

C) ғылыми негізделген принциптер жүйесі, яғни оларды жүзеге асыру мектеп міндеттерін табысты шешуге әкеледі.

D) мазмұны бойынша әртүрлі пәндерді оқыту болатын жалпы білім беру бағыттарының бірі.

E) дүние туралы жалпы түсінік.

 

$$$ 10

Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді:

A) әңгіме.

B) диспут.

C) үлгі.

D) жаттығу.

E) жарыс.

 

$$$ 11

Жазалау – бұл әдіс:

A) тәрбиеленушінің тәртібін бақылау.

B) сана мен іс-әрекетті қалыптастыру.

C) тәрбиеленушінің санасын қалыптастыру.

D) іс-әрекет пен тәртіпті үйлестіру.

E) мақсатқа жету.

 

$$$ 12

Тәрбиеленушіде өзіндік көзқарастарды қайта жасау мақсатымен оған интеллеутуальды-эмоциональды әсер етудегі әдістің мәні:

A) жаттығу.

B) талап.

C) сендіру.

D) үйлестіру.

E) мадақтау.

 

$$$ 13

Тәрбие теориясы ұжымының авторы:

A) А.С. Макаренко.

B) К.Д. Ушинский.

C) П.П. Блонский.

D) А.В. Луначарский.

E) В.А. Сухомлинский.

 

$$$ 14

Ұжым дәстүрі:

A) ұжым өмірінің тұрақты формасы.

B) тәрбиеленушілерді іске қызықтыру және ұйымдастырудағы практикалық мақсат.

C) дамудың бір стадиясынан екінші стадиясына өту процесі.

D) ұйымдастырудың алғашқы стадиясы.

E) қойылған мақсатқа жетудің жолы.

 

$$$ 15

Өзбетімен оның өздерінің мүшелерімен сайлау арқылы жүзеге асатын, ұжыммен басқырылу аталады:

A) ұжымдылықпен.

B) алқалы жиылыспен.

C) әлеуметтенумен.

D) менеджмент.

E) өзін-өзі басқаруымен.

 

$$$ 16

Мақсат пен әрекеттің бірлігін көрсететін, олармен бірге бастан кешіру және бағалы талқылауымен байланыс бірлігіндегі ерекше қатынас:

A) жалпы әлеуметті маңызды мақсат.

B) қойылған мақсатқа жетудегі әрекеттің жалпы бірлестігі.

C) жауапкершілік байланыстың қатынасы.

D) жалпы таңдалған басқарушы орган.

E) өзін-өзі басқару.

 

$$$ 17

Индивид және топтардың өзара трансформациясы:

A) адаптация.

B) персонализация.

C) индивидуализация.

D) интеграция.

E) конфронтация.

 

$$$ 18

Тәрбие жұмысының формасы ретіндегі білім сыны қатысты:

A) бағалы-бағдарлы әрекет.

B) танымдық әрекет.

C) еңбектік әрекет.

D) көркем-шығармашылық әрекет.

E) қоғамдық-пайдалы әрекет.

 

$$$ 19

Сол немесе өзге де табиғи және қоғамдық құбылыстарды түсіндірумен байланысты, осы құбылыстарға өзінің қатынасын анықтаудағы адамның субъектитві қорытындысы.

A) талқылау.

B) көзқарас.

C) сендіру.

D) білу.

E) идеал.

 

$$$ 20

Моральды қарым-қатынас топтарына қатысты адамгершілік сапасы ретіндегі Отбасының және баланың тәрбиесінің қамқорлығы, ұжымы, демократизмі, өзара көмегі, ізгілігі, өзара сыйластығы туралы:

A) өзіне қарым-қатынасы.

B) отанға, өзге елдерге және ұлттарға қатынасы.

C) қоғамның игілігі мен материалдық құндылықтарына қатынасы.

D) адамдарға қатынасы.

E) мемлекеттік саясатқа қатынасы.

 

$$$ 21

«Тәрбие» түсінігінің кең және тар мағынасын қосатын кеңейтілген анықтамасын көрсетіңіз:

A) кіші ұрпақты өмірге және еңбекке даярлау, өткен ұрпақтан кіші ұрпаққа адаммен жинақталған мәдениетті, білімді, тәжірибені, дағдыны беруді қамтамасыз етудегі тұлғаның дамуы үшін мақсатты бағытталған жағдайын құру немесе тұлғаның дамуына және құрылуына мақсатты әсер ету.

B) дамудың барлық факторларының әсерінен тұлғаның қалыптастыру, нәтижесінде адам мәдениетті және қоғам мүшесі болады.

C) ұрпақтан ұрпаққа әлеуметтік-мәдени тәжірибелерінің, адамгершілік нормалар мен құндылықтарының жинақталғанынан алмасуды қамтамасыз ететін, барлық қоғамдық интитуттардың қалыптасқан әсер етудің бірлестігі.

D) нақты тәрбие мақсатына жетуге және тәрбиенің нақты міндеттерін шешуге бағытталған тәрбие субъектісінің арнайы тәрбие әрекеті.

E) тұлғаның сапасын дамытуға және қалыптастыруға мақсатты бағытты әсер етуі.

 

$$$ 22

Тәрбие мақсатын нақтылауға әсер ететін негізгі фактор:

A) өнеркәсіп қажеттігі.

B) қоғам қажеттігі.

C) оқу-тәрбие мекемесінің мүмкіндігі.

D) қоғамның өркендеу деңгейі.

E) тұлғаның қабеліті.

 

$$$ 23

Тәрбие процесінің ерекшелігі ретіндегі үш бірлік мәні:

A) тәрбие құрал, процесс және нәтиже болып табылады.

B) педагогикалық әрекеттің аяқталған нәтижесі ретінде қойылған мақсатқа негізделген тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өмір әрекеті.

C) тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады.

D) тәрбиешінің әрекеті мен оның тәрбиесінің нәтижесі тәрбие теориясының білімімен және тәрбиешінің шеберлігіне негізделген.

E) тәрбиеленушілердің жекелігі және әрбір педагогикалық құбылыстың ерекшелігі стандарттан алыс және шығармашылық бағытты талап етеді.

 

$$$ 24

Тәрбиенің мәдени түсіністіктің принципі заңдылықпен анықталады:

A) тұлғаның өзбетімен дамуы тәрбие процесінің шығармашылық бағытынан жәнежекелік сатысынан байланысты болады.

B) тұлғаның жалпы, әлеуметтік-адамгершілік және кәсіби даму процесі ыңғайлы сипатқа ие болады, яғни оқушы тәрбие субъектісі болады.

C) тұлғаға әрекет алуан түрле және өнімді маңызды болған сайын, ол жалпы адамзаттық және кәсіби мәдениетті игеруі соншалықты тиімді болады.

D) тұлғаның жалпы адамзаттық мәдениетпен үйлесімді дамуы тәрбиенің бағалы негізіне байланысты.

E) тұлғаны дамытуға бағдарлау.

 

$$$ 25

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісін көрсетіңіз:

A) әңгіме.

B) қоғамдық пікір.

C) түсіндіру.

D) жарыс.

E) жазалау.

 

$$$ 26

Адамның шынайы дүниеге және ондағы өзінің орнына, ондағы қоршған адамның және өзіні-өзінің қатынасының жүйелі көзқарасы, сондай-ақ осы көзқарастымен негізделген адамдардың негізгі өмірлік позициялары, олардың сенімдері, идеалдары, танымның және әрекеттің принциптері, құндылықты бағдары:

A) тәрбие.

B) білім мазмұны.

C) оқыту.

D) білім беру.

E) ғылыми дүниетаным.

 

$$$ 27

Авторитарлы тәрбие, либеральды тәрбие, демократиялық тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілері бойынша:

A) тәрбие мазмұны бойынша.

B) мектептің тәрбиелік жұмысы бағыты бойынша.

C) институтциональды белгісі бойынша.

D) философиялық ілім негізінде.

E) өзара қарым-қатынас стилі бойынша.

 

$$$ 28

Адам денсаулығын нығайту және дұрыс дене дамуына жету мақсатында жүзеге асырылатын тәрбие – бұл:

A) шынығу.

B) дене тәрбиесі.

C) валеология (емдеу педагогикасы).

D) спортсменді дайындау.

E) кәсіби спорт.

 

$$$ 29

Тәрбиелік сапаларды берілген мақсатта өңдеу мақсатымен тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына әсер ету тәсілі – бұл:

A) тәрбие әдісі.

B) дамуды жетекшілікке алу әдісі.

C) дамуды басшылыққа алу әдісі.

D) тәрбие формасы.

E) тәрбие құралы.

 

$$$ 30

Оқушылардың тәртібін ынталандыру әдісіне жатады:

A) мадақтау.

B) жаттығу.

C) сендіру.

D) тәрбие жағдайын құру.

E) дағдылану

 

$$$ 31

Теріс істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәні сезінуге шақыратын педагогикалық іс-әрекеттер әдісі – бұл:

A) ынталандыру

B) мадақтау.

C) жазалау.

D) сыртқы ынталандыру

E) ішкі ынталандыру

 

$$$ 32

Формасы бойынша педагогикалық талап:

A) өтімді, шектеулі.

B) тікелей, жанама.

C) шынайы, жалған.

D) дұрыс, бұрыс.

E) дұрыс.

 

$$$ 33

Ұжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым:

A) К.Д. Ушинский.

B) В.А. Сухомлинский.

C) С.Т. Шацкий.

D) Я.А. Каменский.

E) А.С. Макаренко.

 

$$$ 34

Ішкі ұжымдық қатынас стиліндегі мажор сипатталады:

A) тәрбиеленушілердің әрекетке дайындығы, үнемі сергектігі.

B) өзінің ұжымы құндылығы туралы түсініктерден шығатын өзіндік игілікті сезіну.

C) оның мүшелерімен жолдастық бірлік.

D) ұжым мүшелерінің әрқайсысын қорғауды сезіну.

E) іскерлік әрекетке даярлығын көрсететін белсенділік.

 

$$$ 35

Ұжым өзінде қоғамдық қатыр-қатынасты бейнелейді және ұйғарады, ал тұлға осы негізде өзінің материалдық және рухани қажеттіліктерін дамытады, мінез-құлың және әрекет мотивтерін қалыптастырады. Осымен қандай қызметті атқарады:

A) ұжым – балалар әрекетін ұйымдастырудың негізгі формасы және факторы.

B) балаларды қоғамдық қатынас жүйесіне ендіру және осы қатынастарды олармен жинақталған тәжірибелерін ұйымдастыру.

C) жеке тұлғаға немесе балалар тобына тиімді педагогикалық әсер етуді көрсету, олардың тәртіптерін және әрекеттерін реттеу және түзету.

D) тұлғаның моральды маңыздылығын тұлғааралық іскерлік, эмоциональды, жолдастық қатынас арқылы қалыптастыру.

E) олардың тәртіптерін және әрекеттерін реттеу және түзету.

 

$$$ 36

Педагогтың жоспарлаған қарым-қатынасында тәрбиеленушілерді тартатын топтық әрекет ретінде ұйымдасқан тәрбие жұмысының жеке акті:

A) тәрбиелік шара.

B) тәрбие принципі.

C) тәрбие формасы.

D) тәрбие әдісі.

E) тәрбие мазмұны.

 

$$$ 37

Шынайы әсемдікті жалғаннан, әдеміні кейіпсіздіктен ажырата алу дағдысы:

A) эстетикалық қажеттілік.

B) көркемдік қабылдау.

C) эстетикалық талдау.

D) эстетикалық талғам.

E) эстетикалық идеал.

 

$$$ 38

Тұлғаның «Базалық мәдениеті» - бұл:

A) өмірлік өзін-өзі анықтау мәдениеті.

B) дүниеге көзқарас.

C) өзіндік сана мәдениеті.

D) адамгершілік.

E) ұлттық мәдениет.

 

$$$ 39

Білім дүниеге көзқарастың қалыптасуы ретінде ерекшеленеді:

A) тұтас жүйедегі терең және ұйымдастырушылық.

B) тұрақтылық.

C) мақсатты бағытталған.

D) саналылығы.

E) әрекетті.

 

$$$ 40

Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы тиісті қарым-қатынасты орнатуға бағытталған принцип:

A) тәрбиеленушілінің өзіндік әрекетінің және инициативасының дамуымен педагогикалық басқарудың сәйкестік принципі.

B) балаларды ұжымда оқыту мен тәрбиелеу принципі.

C) бала тұлғасына, оған саналы талаппен сәйкесетене сыйластығы.

D) адамға жағымды тірек принципі.

E) тәрбиенің гуманизациясы.

 

$$$ 41

«Тәрбие» түсінігінің кең және тар мағынадағы трактатты көрсетіңіз:

A) саналылығы.

B) ұрпақтан ұрпаққа әлеуметтік-мәдени тәжірибелерінің, адамгершілік нормалар мен құндылықтарының жинақталғанынан алмасуды қамтамасыз ететін, барлық қоғамдық интитуттардың қалыптасқан әсер етудің бірлестігі.

C) нақты тәрбие мақсатына жетуге және тәрбиенің нақты міндеттерін шешуге бағытталған тәрбие субъектісінің арнайы тәрбие әрекеті.

D) әрекетті.

E) кіші ұрпақты өмірге және еңбекке даярлау, өткен ұрпақтан кіші ұрпаққа адаммен жинақталған мәдениетті, білімді, тәжірибені, дағдыны беруді қамтамасыз етудегі тұлғаның дамуы үшін мақсатты бағытталған жағдайын құру немесе тұлғаның дамуына және құрылуына мақсатты әсер ету.

 

$$$ 42

Отбасылық тәрбие, діни тәрбие, мектептік тәрбие, мектептен тыс тәрбие – жіктеледі:

A) тәрбие мазмұны бойынша.

B) институциональды белгісі бойынша.

C) мектептің тәрбие жұмысы бағыты бойынша.

D) философиялық ілім негізі бойынша.

E) өзара қарым-қатынас стилі бойынша.

 

$$$ 43

Тұлғаның жағымды сапаларын дамытуға бағытталған адамның саналы әрекеті:

A) өзін-өзі тәрбиелеу.

B) қайта тәрбиелеу.

C) тәрбиелеу.

D) өзін-өзі өзгерту.

E) өзін-өзі сендіру.

 

$$$ 44

Тәрбие заңдылығы – бұл:

A) алуан түрлі жағдайда әрекеттің бірізділігін талап ететін жалпы басқару тәртібі.

B) тұрақты қасиеттерімен қаруланған шынайы тәрбие процесінің адекватты көрінісі.

C) нақты тәрбие процесін ұйымдастыру нұсқасы.

D) алуан түрдегі, қайталама іскерлік кезііндегі оқушылардың әрекетін басқару.

E) тәрбие процесінің жағдайы және алғы шарты.

 

$$$ 45

Тәрбие заңдылығына жатпайды:

A) тұлғаны тәрбиелеу тек қана оны әрекетке жұмылдыру процесінде болады.

B) тәрбие - ұйымдасқан әрекетте қалыпқасқан тұлғаны белсенді ынталандыру.

C) тәрбие тәрбиеленушінің санасына оның тәрбиесінің нақты мақсатын жеткізуді қажет етеді.

D) тәрбие процесі кезінде ізгілікті және тұлғаға қажетінше жоғары талапқа сәйкес сыйластықты көрсету керек.

E) тәрбие процесі кезінде қатысушыларға табысының жеткеніне қуанышына көмектесу керек.

 

$$$ 46

Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығу мәні:

A) белгілі дағды немесе білікті қалыптастыру мақсатымен әрекеттің көп мөлшерін орындау.

B) алғашқы білімнің пайда болу мақсатымен белгілі іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

C) білік, дағды және әдетті қалыптастыру мақсатымен белгілі іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

D) білім, білік және дағдыны тексеру мақсатымен белгілі іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталауды ұйымдастыруда.

E) тәрбие нәтижесін күту.

 

$$$ 47

Оқушының адамгершілік санасын қалыптастыру әдістер тобына кіреді:

A) талап.

B) жаттығу.

C) жарыс.

D) мадақтау.

E) сендіру.

 

$$$ 48

Оқушылар ұжымының дамуының екінші стадиясы былай сипатталады:

A) оқушылардың шашыраңқылығы.

B) алғашқы ұжымға формальды бірігуі.

C) ұжым әрекетін басқара алатын белсендіні таңдаумен.

D) оқушыларға педагогтың талап қоюшылығымен.

E) оқушыларға ұжымның талап қоюшылығымен.

 

$$$ 49

Параллелді ықпал ету принципінің мәні:

A) мектептің, қоғамның және отбасының ынтымақтастығы.

B) тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара қарым-қатынасы.

C) тәрбиеленушінің санасына, жігеріне және жүріс-тұрысына ықпал етуі.

D) тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым, ұжым мүшелері және ұжым белсенділері арқылы ықпал етуі.

E) тәрбиеленушіге тәрбиеші мен ата-ананың ықпал етуі

 

$$$ 50

А. С. Макаренконың көзқарасынша, Ұжым – бұл:

A) барлық балалар үшін маңызды, оның мүшелері әрекеттің жалпы құндылығымен және мақсаттарымен бірліскен ұйымдасқан топ, және сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас бірлескен әрекет мазмұны әлеуметтік және тұлғалық маңызға ие.

B) балаларды басқарушы және қол атындағылармен қызметтік қарым-қатынасқа салатын, өзара талап етуші және өзара көмек көрсету, еркін қатынасын байытатын идеялы, құндылықты-бағдарлы бірлік.

C) жоғары деңгейде дамыған, интегративті, қабілеттілік әрекетімен, ұжымдық бағытымен ерекшелендіретін адамдар тобы.

D) балаларды өмірге жетелейтін құрал.

E) барлық өзге де ұжымдармен тікелей байланысқан қоғамның бір бөлігі.

 

$$$ 51

Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланыс принципі:

A) білім мазмұнын игеру.

B) тәрбиешілер мен ата-аналардың әрекеттерінің бірлігі.

C) жаман әдеттермен, еріншектікпен күрес.

D) барлық балалардың және жасөспірімдердің өндірістік еңбекке міндетті қатысуы.

E) тәрбиенің әдістерінің, құралдарының және формаларының өзара байланысы.

 

$$$ 52

Тәрбие процесінің ерекшелігі ретіндегі мақсаттылы бағыт:

A) тәрбие құрал, процесс және нәтиже болып табылады.

B) педагогикалық әрекеттің аяқталған нәтижесі ретінде қойылған мақсатқа негізделген тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өмір әрекеті.

C) тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады.

D) тәрбиешінің әрекеті мен оның тәрбиесінің нәтижесі тәрбие теориясының білімімен және тәрбиешінің шеберлігіне негізделген.

E) тәрбиеленушілердің жекелігі және әрбір педагогикалық құбылыстың ерекшелігі стандарттан алыс және шығармашылық бағытты талап етеді.

 

$$$ 53

Дүниеге көзқарас негізінің нәтижесінде, мінез-құлықтың басым болуының және алуан түрлі жағдайда және жердегі тұлғаның қасиеті ретінде байқалуының нәтижесінде жинақталған тұлғаның тұрақты қоғамдық позициясы:

A) қоғамдық белсенділік.

B) мотивация.

C) бағыттылық.

D) әдет.

E) сендіру.

 

$$$ 54

Заңдылықпен анықталатын метапринцип ретіндегі әрекетті бағыт:

A) тұлғаның өзбетімен дамуы тәрбие процесінің шығармашылық бағытынан және жекелік сатысынан байланысты болады.

B) тұлғаның жалпы, әлеуметтік-адамгершілік және кәсіби даму процесі ыңғайлы сипатқа ие болады, яғни оқушы тәрбие субъектісі болады.

C) тұлғаға әрекет алуан түрде және өнімді маңызды болған сайын, ол жалпы адамзаттық және кәсіби мәдениетті игеруі соншалықты тиімді болады.

D) тұлғаның жалпы адамзаттық мәдениетпен үйлесімді дамуы тәрбиенің бағалы негізіне байланысты.

E) тұлғаны дамытуға бағдарлау.

 

$$$ 55


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 312 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.057 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>