Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Скорая неотложная медицинская помощь 7 страницаЖедел ж?рдеммен келген нау?астар?абылдау б?лімінде?аралуы тиіс:

 

(A) p

т?скеннен кейін 5 минут аралы?ында

x

т?скеннен кейін 10 минут аралы?ында

p

т?скеннен кейін 20 минут аралы?ында

p

т?скеннен кейін 30 минут аралы?ында

p

т?скеннен кейін 40 минут аралы?ында

 

443.

?ызмет ету шекарасын б?лгенде жедел ж?рдем станциялары ескереді:

 

(A) p

халы?ты? санына

p

халы?ты? ты?ызды?ына

p

саяси -м?дени істеріні? ж?ргізілуіне

x

жолдарды? жа?дайына

 

444.

Тасымалдау уа?ыты с?йкес келуі керек:

 

(A) p

5 минут

p

10 минут

x

15 минут

p

20 минут

p

25 минут

 

445.

Жолда кездескен апат жа?дай?а жолда?ы жедел ж?рдем тактикасы:

 

(A) p

егер жедел ж?рдем ша?ырыл?ан болса

p

ша?ырудан ану?ассыз келе жатса

x

?р?ашан жасалынады

 

446.

Ша?ырудан кейін бригада станция?а диспетчерді??мірісіз?айта алады:

 

(A) p

?айта алады

x

?айта алмайды

 

447.

Инфекционды нау?асты тасымалда?аннан кейін салонныі ішін санитарлы???деуді кім ж?ргізеді:

 

(A) p

шы?ушы фельдшер

p

станцияны? санитары ша?ырудан келген

x

нау?ас?абылдан?ан?абылдау б?ліміні? санитары

 

448.

 

Жедел ж?рдем д?рігері келгенше нау?ас туыстары нау?ас?а ж?рек-милы? реангимацияны бастап?ойды. Д?рігер келгеннен кейінгі?зіні? тактикасы:

 

(A) p

анамнезін аны?таудан

p

ЭКГ жазылуынан

p

дефибрилляция?ткізуден

p

ж?рек ішіне адреналин енгізуден

x

реангимацияны? тиімділігіне?арап жал?астырады

 

449.

 

(A) p

ж?рек ішілік егулер

p

ас?азан ж?не ішекті шаю

x

гастроскопияны

p

транспортты? иммобилизация

 

450.

Жедел медициналы? к?мек к?рсеткіштер бойынша тегін к?рсетіледі:

 

(A) x

?ажет ететін барлы? адамдар?а

p

?ажет ететін барлы? адамдар?а, біра??о?амды? жерге ша?ырса

p

тек?аза?стан Республикасы азаматтарына

p

медициналы? са?тау полисі бар?аза?стан Республикасы азаматтарына

p

нау?ас ж?не зардап шеккен адамдарды? барлы?ына, оларды? орналасу орнына байланыссыз

 

451.

 

 

Жедел медициналы? к?мек?ызметіні? ма?саты:

 

(A) p

орналасу орнына байланыссыз нау?ас ж?не зардап шеккен адамдарды? барлы?ына жедел к?мек к?рсету

p

жедел медициналы? ж?рдем стационарларында?ы нау?ас ж?не зардап шеккендерге к?мек к?рсету

p

т?тенше жа?дайларда за?ым оша?ында ж?не к?птеген апаттарда емдеу- эвакуациялы? шароаларын?ткізу

x

стационардан тыс емдеу мекемемелерінде зардап шеккендерге ж?не нау?астар?а жедел к?мек к?рсету, сонымен?атар ауруханалар арасында?ы тасымалдау?ызметін ат?ару 

452.

Жедел медициналы? к?мек бригадасыны? ша?ыру?а бару регламенті:

 

(A) p

3 минутке дейін

x

4 минут?а дейін

p

5 минут?а дейін

p

15 минут?а дейін

p

30 минут?а дейін

 

453.

 

Жедел медициналы? к?мекті? шы?у регламенті:

 

(A) p

3 минут

p

4 минут

p

5 минут

x

15 минут

p

30 минут

 

454.

 

Жоспарлы тасымалдау ша?ыруларына бару регламенті:

 

(A) p

15 минутке дейін

p

30 минутке дейін

p

60 минут аралы?ында

x

90 минут аралы?ында

p

2 са?ат аралы?ында

 

455.

 

Жедел тасымалдау ша?ыруларына бару регламенті:

 

(A) p

15 минутке дейін

x

30 минутке дейін

p

60 минут аралы?ында

p

90 минут аралы?ында

p

2 са?ат аралы?ында

 

456.

 

Жедел ш??ыл медициналы? к?мек станциясы?йымдастырылатын?алалар ж?не аудан орталы?тарыны? халы? саны болу керек:

 

(A) p

10 мы?нан аса

p

20 мы?нан аса

x

30 мы?нан аса

p

40 мы?нан аса

p

50 мы?нан аса

 

457.

 

Жедел ш??ыл медициналы? к?мек станциясын кім бас?арады:

 

(A) p

Ме?геруші

p

директор

x

бас д?рігер

p

а?а д?рігер

p

директор орынбасары

 

458.

Балалар?а медициналы? к?мек к?рсету бригадасын б?лу?шін,?алалар ж?не аудан орталы?тарыны? халы? саны?андай болу керек?:

 

(A) p

50 мы?нан аса

p

60 мы?нан аса

x

70 мы?нан аса

p

80 мы?нан аса

p

90 мы?нан аса

 

459.

 

Жедел ж?йкелікк?мекке бригада б?лу?шін,?алалар ж?не аудан орталы?тарыны? халы? саны?андай болу керек?:

 

(A) p

60 мы?нан аса

p

80 мы?нан аса

x

100 мы?нан аса

p

120 мы?нан аса

p

140 мы?нан аса

 

460.

 

Геморрагиялы??ызба?оздыр?ышыны? таби?атта?ы к?зі болып табылады:

 

(A) p

ауыратын адамдар

 

p

Реконвалесценттер

x

кеміргіштер

p

?андала

p

маса

 

461.

Геморрагиялы??ызбаны ж??тыру ж?реді:

 

(A) x

Алиментарлы жолмен

p

ауа-тамшылы жолмен

p

су-ша?

p

Контактілі жолмен

p

вертикалды

 

462.

Геморрагиялы??ызбаны? бастап?ы периодына т?н:

 

(A) x

жо?ары температура, бас ауру, бел т?сында ж?не б?лшы?еттерді? ауруы

p

Олигурия

p

Диарея

p

Дизартрия

p

гемипарез

 

463.

Геморрагиялы??ызбамен нау?асты тасымалда?анда?ажет:

 

(A) p

басын т?мен т?сіріп тасымалдау

p

жартылай отыр?ызып тасымалдау

x

селкілдетпеу

p

?аналмастыр?ыштарды??я отырып тасымалдау

p

ішіне жат?ызып тасымалдау

 

464.

Геморрагиялы??ызбаны? алдын алуды? негізгі?дісі:

 

(A) p

Профилактикалы? екпе

p

?андалалармен к?рес

p

вирус-тасымалда?ыштарды аны?тау, санация

p

масалармен к?рес

x

азы?ты кеміргіштерден?ор?ау

 

465.

Вирусты гепатит А инфекция к?зі:

 

(A) p

осы дертке шалды??ан нау?астар ауруды? барлы? периодында

p

тасымалдаушылар

x

осы дертке шалды??ан нау?астар ауруды? инкубациялы? кезе?ні? со?ында ж?не продромалды кезе?де

p

Реконвалесценттер

p

осы дертке шалды??ан нау?астар ауруды? инкубациялы? кезе?ні? басында

 

466.

Вирусты гепатит А инфекциясыны? ж??у жолы:

 

(A) x

Фекалды-оралды

p

парентералды

p

анадан бала?а

p

жынысты?

p

?анмен

 

467.

Вирусты гепатит А инфекциясыны? продромалды кезе?і?за?ты?ы:

 

(A) x

3-5 к?н

p

3-21 к?н

p

15-30 к?н

p

30-35 к?н

p

45-50 к?н

 

468.

Вирусты гепатит Винфекциясыны?продромалды кезе?і?за?ты?ы:

 

(A) p

3-5 к?н

p

10-30 к?н

x

1-4 апта

p

45-60 к?н

p

60-90 к?н

 

469.

Гипертермияда?ы кезек к?ттірмейтін к?мек:

 

(A) x

Анальгин ж?не димедрол

p

Физикалы??дістер

p

тыныс аналептиктері (кардиамин)

p

вазопрессорлар

p

симпатомиметиктер

 

470.

Ара ша??аннан со?,?алыпты артериалды?ысым са?тала отырып, тыныс алуды??иындауы бірінші кезекте егуді?ажет етеді:

 

(A) p

Супрастин

p

Кордиамин

x

Адреналин

p

Глюкокортикоидтер

p

Бетамиметиктер

 

471.

?ызбамен ж?не б?ртпемен ж?ретін инфекциялы? арулар?а жататын инфекциялы? ауру (?ате жауапты тап):

 

(A) p

брюшной тиф

p

иерсиниоз

x

грипп

p

Скарлатина

p

коклюш

 

472.

Менингококкцемияда б?ртпе:

 

(A) p

б?ртпе жайылуы кезе?дігімен сипатталады (бет, дене, ая?-?ол)

x

геморрагиялы? сипатта

p

д?рыс д??гелек пішінді ж?не тері бетінен томпайып т?рады

p

?ышиды

p

д?рыс жауап жо?

 

473.

Жіті ишек инфекцияларында медициналы? к?мекті? емхана?а дейінгі к?леміне енеді (?ате жауап тап):

 

(A) p

ай?ын дегидратацияда к?ктамыр?а полиионды ерітінділер енгізу

x

артериалды гипертензияда артерия?а полиглюкин енгізу

p

ауырсынуда спазмолитиктер енгізу

p

клиникалы? белгілерінен 12 са?аттан аз уа?ыт?тсе ас?азанды зонд ар?ылы шаю

p

абсорбент ішу

 

474.

Анамнезінде йод?а аллергиялы? реакциясы бар нау?ас?а?арсы к?рсетілген:

 

(A) x

кордарон

p

Верапамил

p

Пропранолол

p

Каптоприл

p

нифедипин

 

475.

Анафилактикалы? шок к?рінісі:

 

(A) p

кенет?лсіздік, бас айналу, брадикардия,?са? да?ты геморрагиялы? б?ртпе

p

тері жамыл?ыларыны? бозаруы, А? т?мендеу,?са? да?ты геморрагиялы? б?ртпе

x

кенет?лсіздік, бас айналу,А? т?мендеу,?са? да?ты геморрагиялы? б?ртпе

p

б?ртпе, А? т?мендеу

p

кенет?лсіздік, бас айналу, тері жамыл?ыларыны? бозаруы, А? т?мендеу

 

476.

Ара ша??анда?ы кезек к?ттірмейтін к?мек:

 

(A) p

ара инесін жарадан пинцетпен немесе пыша?пен алу, асептикалы? та?у, айналдыра отырып?абат бойынша адреналинмен спиртті ерітіндімен новокаинді б?геужасау

x

ара инесін жарадан инемен немесе пыша?пен алу, спиртті ерітіндімен с?рту, айналдыра отырып?абат бойынша адреналинмен новокаинді б?геужасау

p

ара инесін жарадан пинцетпен немесе пыша?пен алу, айналдыра отырып?абат бойынша адреналинмен новокаинді б?геужасау

p

жараны спиртті ерітіндімен с?рту,асептикалы? та?у, айналдыра отырып?абат бойынша адреналинмен новокаинді б?геужасау

p

ара инесін жарадан инемен немесе пыша?пен алу, ж?рек гликозидтерін енгізу, асептикалы? та?у салу

 

477.

Бактериалды шок кезінде жедел ж?рдем д?рігері тактикасы:

 

(A) p

дезинтоксикационды, антибактериалды терапия

x

шокка?арсы терапия, госпитализация

p

антибиотиктер + жалпы?лдендіруші терапия

p

ауырсынуды басу ж?не ысты?ты т?сіру

p

антибиотиктер + витаминотерапия

 

478.

Анафилактикалы? шокта кезек к?ттірмейтін к?мек к?рсетуде бірінші кезектегі емдік шара болып келесі препаратты енгізу табылады:

 

(A) p

Антигистаминді

p

Плазмалмастыр?ыштар

p

Глюкоза

p

Глюкокортикоидтер

x

Адреналин

 

479.

 

Емхана?а дейінгі этапта, босандыру алдында?олды??деу:

 

(A) p

а?ынды сумен екі рет сабынмен жуу

 

p

70 градусты спиртпен??деу

 

x

0,5 % хлорамин ерітіндісімен??деу

p

хлоргексидинмен спиртпен??деу

p

а?ынды сумен екі рет сабынмен жуу, 70 градусты спиртпен??деу

 

480.

Ш?йдемен арт?ы келуде бала басы?ай?лшеммен шы?ады?:

 

(A) p

орталы??и?аш

p

кіші?и?аш

x

Вертикалды

p

Тура

p

?лкен?и?аш

 

481.

Босанушы?йелді? жа?дайы жа?сы болса ж?не?ан кету болмаса бала жолдасыны? б?лінуін ж?не туылуын?анша к?туге болады?:

 

(A) p

1 са?ат

p

2 са?ат

x

30 минут - 1 са?ат

p

30 минут

p

т?улік бойында

 

482.

Бетпен келуде бала басы?ай?лшеммен шы?ады?:

 

(A) x

кіші?и?аш

p

Вертикалды

p

Тура

p

?лкен?и?аш

p

орталы??и?аш

 

483.

Физиологиялы? босануда?ан кету м?лшері?:

 

(A) p

0,5% дене массасынан

p

150-200 мл

x

300-400мл

p

400 мл-ден к?п емес

p

0,3% дене массасынан

 

484.

Ш?йдемен алды??ы келуде бала басы?ай?лшеммен шы?ады?:

 

(A) p

орталы??и?аш

p

?лкен?и?аш

x

тура?лшем

p

Вертикалды

p

кіші?и?аш

 

485.

Ал?ашбосанушыда босануды? II кезе?іні??алыпты?за?ты?ы?:

 

(A) p

1 са?ат

x

2 са?ат

p

3 са?ат

p

30 минут

p

1-2 са?ат

 

486.

?а?ана? суыны? б?лінуі?ай кезде болуы керек?:

 

(A) p

жатыр мойыны 4 см ашыл?анда

p

жатыр мойыны 5-6 смашыл?анда

x

тол?а? басталумен

p

жатыр мойыны толы? ашыл?анда

p

бала басы шы??анда

 

487.

Плацентаны? ауыр ажырауын (50 %) к?рсететін е? ерте симптом:

 

(A) p

Ауырсыну

p

?ры?ты???рса?ішілік?лімі

x

гемодинамика б?зылысы(А? т?мендеу?лсіз пульс, бозару)

p

жыынс жолдарынан?ан кету

p

жатыр консистенциясы ж?не конфигурациясыны??згеруі

 

488.

Бала жолдасы б?лініп, біра? жатыр?уысында?алып?ойса тактика?андай:

 

(A) p

жиырылтатын д?рі к/т

p

?олмен алу

p

сырт?ы?дістер?олдану

p

жиырылтатын д?рі жатыр?а

x

1 са?ат бойында к?ту

 

489.

Ерте босанудан кейінгі кезе?де гипотониялы??ан кетудегі тактика:

 

(A) p

Оксигенотерапия

p

Тасымалдау

p

жиырылтатын д?рі жатыр?а енгізу

x

1 са?ат бойында к?ту

p

жиырылтатын д?рі к/т, жатыр?уысын?олмен тексеру, жатыр?а ж?дыры?пен массаж

 

490.

Плацента жатыр мойынында жатуды? негізгі клиникалы? симптомы:

 

(A) p

ішті? т?менгі б?лігігні? ауырсынуы

p

гемодинамика б?зылысы

p

жыныс жолдарынан?ан кету

p

Анемия

x

?ры??а зиян келу

 

491.

Бала ту?аннан кейін 30 минут?тпей т?рып, бала жолдасы б?лінбесе, ал?ан кету м?лшері физиологиялы? м?лшерден асса тактика?андай:

 

(A) p

жиырылтатын д?рі к/т

p

?олмен алу

p

Тасымалдау

x

жиырылтатын д?рі жатыр?а енгізу

p

1 са?ат бойында к?ту

 

492.

 

Жедел б?йрек?сті безі жеткіліксіздігінде е? алдымен енгізу?ажет:

 

(A) x

натрий хлориді ерітіндісі ж?не гидрокортизон

p

калий хлориді ерітіндісі ж?не гидрокортизон

p

натрий хлориді ерітіндісі ж?не норадреналин

p

калий хлориді ерітіндісі ж?не норадреналин

p

глюкоза ерітіндісі ж?не инсулин

 

493.

Альговершок индексі аны?талады:

 

(A) p

систолалы? А?- ны? диастолалы? А??атынасы

p

пульс пен айырмашылы?ы ретінде

x

Ж?рек жиырылу жиілігіні? систолалы? А??атынасы

p

пульсті? орташа А??атынасы

p

орташа А? ДА??атынасы

 

494.

Жедел?ан кетуге т?н емес:

 

(A) x

мезентериальді?ан а?ымыны??л?аюы

p

перифериялы? вазоспазм

p

лимфа?ымны? к?шеюі

p

тахикардия

p

пульстік?ысымны? т?мендеуі

 

495.

?мір бойына адамны??ан тобы?згереді ме:

 

(A) p

И?

x

Жо?

p

толы?ымен ауыспалы?ан??юдан кейін

p

ж?ктіліктен кейін

p

инорезусты??анды??й?аннан кейін

 

496.

Ас?азан зондты??зынды?ына с?йкес келедi:

 

(A) x

м?рыннан семсер т?різді?сіндіге дейiн

p

5см/кг

p

к?ректен кіндікке дейiн

p

к?ректен яремды ойы??а дейiн

p

к?ректен iшке дейiн

 

497.

Реополиглюкин?анреологиялы??асиетінасылданатын?тетиiмдi препарат болыптабылады. Ол?андайжолыменасылдандырады:

 

(A) x

атал?андарды? барлы?ы

p

Гемодилюцияныша?ыра

p

эритроциттердi?электртерiстікпотенциалынiлгерiлете

p

фибриногенмен?оса

p

эритроциттердi?мембранасыны?дзета-потенциалынiлгерiлете

 

498.

?ай препараты реанимацияны?уа?ытындапайдаланбайды:

 

(A) x

демдiканалептиктер

p

преднизалон

p

адреналин

p

атропин

p

кальций хлориды

 

499.

Клиникалы??лiмнi? мерзiмiнi?к?дiмгiжа?дайларындааспайды:

 

(A) x

4-5 мин

p

1-3 мин

p

6-8 мин

p

8-10 мин

p

10-12 минi

 

500.

Толы?тырылмал?ан?ансырауды?клиникалы?белгiлерiкелесi:

 

(A) x

ЦВД т?мендеуі

p

ЦВД жо?арылауы

p

Полиурия

p

А?? жо?арылауы

p

Брадикардия

 

501.

Геморрагиялы? шокты?коиникасы?ан кетуді??ай шамасында бай?алады:

 

(A) p

30-40% ОЦК

p

50% ОЦК жо?ары

x

20-30% ОЦК

p

10-20% ОЦК

p

40-50% ОЦК

 

502.

Емшек жаста?ы балаларда?анша к?лем?ан жо?алту геморрагиялы? шокты ша?ырады:

 

(A) x

15%

p

3,5%

p

5%

p

10%

p

20%

 

503.

 

Анафилактикалы? шок кезінде ж?рек гликозидтерін енгізу к?рсетілімі:

 

 

(A) p

ентігу кезінде

p

А? т?ра?тан?аннан кейін бронхоспазмы бар нау?астар?а

p

А? т?ра?тан?аннан кейін респираторлы ентігулері бар нау?астар?а

 

x

к?рсетілмеген

p

брадикардия

 

504.

Анафилактикалы? шок кезінде бірінші кезекте:

 

(A) p

антигистаминді препараттар

p

Жгут салу

x

преднизолона ж?не адреналинді к/і енгізу

p

инъекция орнына адреналинді т/а енгізу

p

атал?андарда жауап жо?

 

505.

Салманеллезді??ай д?режесіне с?йкес келеді: t - 37-38 градус, од1-2 рет??су, т?улігіне 5 рет с?йы? н?жіс, пульс 70-90, А? 120/80.:

 

(A) x

же?іл

p

орта д?режелі

p

ауыр

p

?те ауыр

p

орта д?режеге жа?ын

 

506.

Салманеллезді??ай д?режесіне с?йкес келеді: t - 38-39 градус,?айталан?ан??су, т?улігіне 6-10 рет с?йы? н?жіс, пульс 80-100, А? 100/60.:

 

(A) p

Же?іл

x

орта д?режелі

p

Ауыр

p

?те ауыр

p

орта д?режеге жа?ын

 

507.

Салманеллезді??ай д?режесіне с?йкес келеді: t - 39-40 градус, профузды??су, т?улігіне 10 реттен к?п с?йы? н?жіс, пульс 100-120, А? 100/60.:

 

(A) p

Же?іл

p

орта д?режелі

x

ауыр

p

?те ауыр

p

орта д?режеге жа?ын

 

508.

Ауыр д?режелі салманеллезбен ауыратын нау?астарда госпитальге дейінгі этапта к?рсетілген:

 

(A) x

ас?азанды жуу

p

Дегидратационды ем

p

Антибактериальді ем

p

Шок емі

p

Инсулинотерапия

 

509.

Жергілікті дифтерияны? жиі кездесетін формасы:

 

(A) p

м?рын дифтериясы

x

аран дифтериясы

p

к?мей дифтериясы

p

тері дифтериясы

p

??ла? дифтериясы

 

510.

М?рын дифтериясы ажыратады:

 

(A) p

Т?маумен

x

ангинамен

p

Скарлатинамен

p

?ызана?пен

p

жедел шешекпен

 

511.

Аран дифтериясыны? жергілікті т?ріні? спецификалы? симптомдары:

 

(A) p

жа? асты лимфа т?йіндеріні??атаюы,?л?аюы

x

миндалиналарда с?р-а? жабындарды? болуы

p

миндалиналарды??ызаруы,?л?аюы

p

миндалиналарда жараларды? пайда болуы

p

Ректальді т?кірік

 

512.

Жайыл?ан дифтерия сипатталады:

 

(A) p

к?кіркке, мойын?а тарайтын ісік

x

та?дай миндалиналарына тарайтын жабын

p

жа? асты лимфа т?йіндеріні??атаюы,?л?аюы

p

ая?басына б?ртпелер пайда болуы

p

?олбасында жаралар пайда болуы

 

513.

Дифтерияны? токсикалы? формасыны? ауырлы? д?режесі:

 

(A) p

дене температурасыны? жо?арылы?ы

p

миндалиналарды? жабыны

p

лимфа т?йіндеріні??л?аюы

x

теріасты?абатына ісіну таралуы

p

жайылмалы б?ртпе

 

514.

Дифтерияны? гипертоксикалы? формасыны? диагностикасы:

 

(A) x

ауруды? ал?аш?ы са?атынан жо?ары температура

p

ауруды? со??ы к?нінде миндалиналарда жайыл?ан жабынны? болуы

p

бірнеше к?н дамитын ауызж?т?ынша?ты? ісіну

p

«Лающий» ж?телуі

p

ая?басында б?ртпелер

 

515.

Дифтерияны? гипертоксикалы? формасыны? летальді н?тижесіні? себебі:

 

(A) p

Дифтериялы? круп

x

Инфекционды-токсикалы? шок

p

екіншілікті пневмония

p

жедел тыныс жеткіліксіздігі

p

жедел ж?рек-тамыр жеткіліксідігі

 

516.

Дифтерияны? алдын алуында жедел ж?рдем р?лі:

 

(A) p

халы?ты массалы? иммунизация жасау

x

нау?астарды уа?ытында аны?тап, изолирлеу

p

ангинамен иауыр?ан нау?астар туралы мінездеме жасау

p

ангинамен ауыр?ан нау?астарды? араныан жа?ынды алу

p

ЭКГ тіркеу

 

517.

Менингококты инфекциясыны? негізгі берілу жолы:

 

(A) x

ауа-тамшылы

p

Алиментарлы

p

Трансмиссивті

p

Сулы

p

вертикальді

 

518.

Менингококты инфекцияны? жиі кездесетін т?рі:

 

(A) x

Менингококтыназофарингит

p

Менингококты сепсис (менингококкемия)

p

Менингит

p

Менингоэнцефалит

p

Энцефалит

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 85 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.149 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>