Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Скорая неотложная медицинская помощь 6 страницаас?азан шаю

p

наркотикалы? анальгетик енгізу

 

374.

 

?ысыл?ан жары??а т?н емес симптом:

 

(A) p

жары?ты? шы?ып т?руы

p

ауырсыну

p

іш кебу

p

ішек?тімсіздігі

x

«кашлевой толчок» симптомы о?

 

375.

 

Жедел панкреатитте??су:

 

(A) x

к?п, же?ілдік?келмейді

p

бір рет

p

к?п, же?ілдік береді

p

жо?

p

кофе?оюы т?різді

 

376.

 

Перитонитті? негізгі симптомы:

 

(A) x

іш тітіркену симптомы

p

жел, н?жіс шы?пау

p

??су

p

пальпацияда ішіті? ауырсынуы

p

дизурия

 

377.

24 жаста?ы нау?ас ауру бастал?аннан бір т?улік?ткенде жалпы?лсіздікке, кофе?оюы т?сті с?йы?ты?пен??су?а ша?ым айтып т?сті.?зін?скердегі уа?ытынан бастап аурумын деп санайды, сол кезден бастап к?зде ж?не к?ктемде эпигастрий айма?ында «аш?арын?а» ауырсынулар мазала?ан.?з бетінше емделген. Жа?дайы со??ы екі аптада нашарла?ан, б?л кезде эпигастрий айма?ында альмагел?абылда?аннан кейін басыл?ан ауырсыну пайда бол?ан. Екі к?ннен кейін?ара т?сті н?жіс б?лінеді. Объективті жа?дайы?ана?аттанарлы?. Терісі ж?не шырышты?абы?тары боз?ылт?ызыл т?сті, пульс 96 рет минутына, ыр?а?ты, А? 110/70 мм.сын.ба?.. Іші?л?айма?ан, пальпацияла?анда эпигастрии айма?ында с?л ауырсынады. Перистальтика ай?ын, н?жісі?ош?ыл т?сті. Сізді? диагнозы?ыз:

 

(A) p

?кпеден?ан кету

x

ас?азан-ішек жолынан?ан кету

p

??ештен?ан кету

p

жабыс?а? ішек?тімсіздігі

p

миокард инфарктісіні? абдоминалды т?рі

 

378.

Нау?ас 40 жаста, ішіні? тол?а? т?різді ауырсынуына, к?птеп??су?а, газ ж?не н?жіс б?лінбеуіне ша?ым айтады. Анамнезінде екі операцияны басынан кешірген, жедел аппендицит ж?не жабыспалы ішек?тімсіздігіне. Осы?ан??сас ауырсыну?стамалары шамамен 1 рет 3-4 айда болады. Сізді? диагнозы?ыз:

 

(A) x

жабыспалы ішек?тімсіздігі

p

миокард инфарктісіні? абдоминалды т?рі

p

ас?азанны? жара ауруы

p

ас?азан-ішек жолынан?ан кету

p

??ештен?ан кету

 

379.

 

?т-тас ауруымен ауыратын 68 жаста?ы нау?аста диетаны б?з?аннан кейін ішті? жо?ар?ы б?лімдерінде ар?а?а таралатын ауырсыну, к?птік?тпен??су, гипертермия 37,6,?алтырау. Но-шпа?абылда?аннан кейін ауырсыну басылады. Бір т?уліктен кейін тері жабындылары сар?аяды, іштегі ауырсынулар са?талады. Объективті: Жалпы жа?дайы орташа ауырлы?та. Тері ж?не склералары сары. Пульс 90 рет минутына. А? 120/80 мм.сын.ба?.. Тілі ыл?алды, жабынмен жабыл?ан. Іші шамалы?рленген, ж?мса?, эпигастрии айма?ында ауырсынады. Перитонеалды симптомдар жо?. Сізді? диагноз:

 

(A) p

жабыспалы ішек?тімсіздігіp

миокард инфарктісіні? абдоминалды т?рі

p

ас?азанны? жара ауруы

p

ас?азан-ішек жолынан?ан кету

x

жедел холецистит, механикалы? сар?аю

 

380.

 

Нау?ас У. 63 жаста, ішті? т?менгі б?ліміндегі тол?а? т?різді сегізк?зге таралатын аырсыну?а, ішті? кебуіне, газ ж?не н?жісті? 3 т?улік бойы б?лінбеуіне ша?ым айтып т?сті. Анамнезінен: ауру біртіндеп дамы?ан, іш?атуы к?птеген жылдар бойында мазалайды, м?ндай жа?дай со??ы жылы?ш рет бол?ан, біра? тазалау клизмасын?олдан?аннан кейін же?ілдеген. Жалпы жа?дайы?ана?аттанарлы?, температура?алыпты, пульс 68 рет мин., тілі а? т?тпен жабыл?ан, ыл?алды. Нау?ас?йел ары?ша. Іші кепкен, пальпаторлы шамалы ауырсынады. "Шолпыл шуы" естіледі, перкуссияда - жо?ары тимпанит. Ректалды зерттегенде - тік ішек ампуласы бос, сфинктер боса?ан. Сифонды клизма?ой?анда - 350 мл??йыл?ан с?йы?ты??айта шы?ады. Диагноз?:

 

(A) p

жабыспалы ішек?тімсіздігі

p

созылмалы холецистит?ршуі

 

x

сигмат?різді ішекті? обтурирлеуші ісігі, ішек?тімсіздігі

p

динамикалы? ішек?тімсіздігі

p

??ештен?ан кету

 

381.

 

Нау?ас 38 жаста, о? жа??маны??л?аюы мен ауырсынуына ша?ым айтады. Ауру 1 жыл б?рын?ма т?бінде ісікт?різді т?зіліс пайда болудан бастал?ан. Уа?ыт?те келе т?зіліс?л?айып,?ма?а т?скен. Физикалы? ж?ктемеде ауырсыну пайда бол?ан. Ауыр к?тергенде?атты ауырсыну пайда болады.?маны? о? жа?ы 12 х 8 х 6 см.?л?ай?ан. Сізді? диагнозы?ыз:

 

(A) p

варикоцеле

p

?ма гематомасы

x

?ысыл?ан шап-?ма жары?ы

p

?ма со?ылуы

p

а? сызы? жары?ы

 

382.

 

жаста?ы толы? нау?ас?йелде, периодты т?рде пайда болатын 15 жыл бойы о? жа??абыр?а астында ауырсыну мазалайды, со??ы 8 са?атта о? жа? иы??а берілумен о? жа??абыр?а астында?атты ауырсынады,??су, t 38 С. Тілі??р?а?, а? т?тпен жабыл?ан, склера сар?ыш. Іші кепкен. О? жа??абыр?а астында?атты ауырсыну ж?не б?лшы?ет?атаюы. Іш астары тітіркену симптомы?лсіз о?. Сізді? диагнозы?ыз:

 

(A) p

жабыспалы ішек?тімсіздігі

p

миокард инфарктісіні? абдоминалды т?рі

p

ас?азанны? жара ауруы

p

ас?азан-ішек жолынан?ан кету

x

?ТА, созылмалы калькулезді холециститті??ршуі

 

383.

?суді? реактивті кезе?іне дейінгі кезе? симптомдар?а жатады:

 

(A) p

тері гиперемиясы, ісіну, ауырсыну

p

геморрагиялы???рамды к?лдірек, ісіну

x

тері бозар?ан, температуры т?мен ж?не сезімтелдылы?ы жойыл?ан

p

м?лдір??рамды к?лдірек, ауырсыну

p

эпидермис некрозы

 

384.

?суді? реактивті кезе?іне дейінгі кезе?інде істеу?ажет:

 

(A) p

?сіген б?ліктерді тез жылыту ж?не госпитализация

p

біртіндеп жылыту ж?не жа?дайына байланысты госпитализация

x

жылу?ста?ыш та??ыш салу ж?не госпитализация

p

с?йы?ты? к?п ішу

p

1 са?ат бойы к?ту

 

385.

 

Нау?аста?суді? реактивті фазасы болса істеу?ажет:

 

(A) p

тез жылыту ж?не госпитализация

x

біртіндеп жылыту ж?не госпитализация

p

??р?а? стерильді та??ыш салу ж?не жа?дайына байланысты госпитализация

p

жылу?ста?ыш та??ыш салу ж?не госпитализация

p

с?йы? к?п ішу

 

386.

 

?суді? III д?режесіне т?н:

 

(A) p

перифериялы??ан айналымны??айтымды б?зылуы

p

эпидермис некрозы

p

теріні? барлы??абаттарыны? некрозы

x

геморрагиялы???рамды к?лдірек т?зілу

p

ауырсыну, м?лдір??рамды к?лдірек т?зілу

 

387.

 

Бет, бас, мойынны? к?йюінде?лкен адамда к?ю ауданы??райды:

 

(A) p

9%

p

18%

x

20%

p

30%

p

40%

 

388.

 

О??олды??шы к?йгенде к?ю ауданы с?йкес:

 

(A) p

1%

p

2%

x

4%

p

6%

p

9%

 

389.

 

Орта жаста?ы, кері факторлары жо? топта к?ю шогі ауданы?андай тере? к?юде болады?:

 

(A) p

дене бетіні? 5%

p

дене бетіні? 10%

p

дене бетіні? 15%

p

дене бетіні? 20% арты?

x

дене бетіні? 30% арты?

 

390.

 

Кома жа?дайында?ы нау?асты? ас?азанын шаюды? алдында ж?ргізу?ажет:

 

(A) p

ауа?ткізгіш енгізу

x

трахея интубациясы

p

оттегі ингаляциясы

 

391.

 

Ересек адамда ас?азанды н?тижелі шаю?шін?ажет су к?лемі:

 

(A) p

5-6 литр

p

6-8 литр

p

8-10 литр

x

10-12 литр

p

12-14 литр

 

392.

 

Ересек адамда ас?азанды зондпен шай?анда??йылатын бірреттік су к?лемі:

 

(A) p

300-400 мл

p

500-700 мл

x

900-1000 мл

p

1000-1500 мл

p

2000-3000 мл

 

393.

 

ЖМК кезе?індегі жедел улануды емдеу принципі:

 

(A) p

Антидотты терапия

p

Белсенді детоксикация

p

Ас?азанды шаю

x

Синдромды кезек к?ттірмейтін к?мек

 

394.

 

ФО?-мен улануды? симптомдары:

 

(A) x

Барлы?ы

p

Гипергидроз

p

Бронхоррея

p

Сілекейа?у

p

Б?лшы?ет фибрилляциясы

 

395.

 

ФО?-мен улануда антидот:

 

(A) p

К?кірт?ыш?ылды магнезия 25%

x

Атропин 0,1%

p

Прозерин 0,05%

p

Унитиол

p

Эфедрин 5%

 

 

396.

 

ФО?-мен улануда антидот м?лшері жеткілікті екенін к?рсететін симптом:

 

(A) p

тері ыл?алдылы?ыны? жо?арылауы

p

?арашы?тар тарылуы, тері ыл?алдылы?ыны? жо?арылауы

x

тері ж?не шырыштыларды???р?ауы, брадикардия азаюы,?арашы? ке?уі

p

тахикардия азаюы,?арашы?тар тарылуы, тері??р?ауы азаюы

 

397.

 

Беленамен жедел уллану симптомы:

 

(A) p

Тахикардия,?арашы? тарылуы

p

?арашы? тарылуы, терше?дік

p

Дизурия

p

Полиурия

x

?озу, тері??р?а?ты?ы ж?не гиперемиясы, жо?ары температура,?арашы? ке?уі

 

 

398.

 

Беленамен жедел уллануда антидот енгізіледі:

 

(A) x

терісі??р?а?аны азай?анша, тахикардия азай?анша

p

тері??р?а?анша, брадикардия азай?анша

p

?арашы?тар ке?ігенше

p

брадикардия азай?анша

p

тахикардия азай?анша

 

399.

 

Беленамен жедел уллануда?олданылатын антидот:

 

(A) p

Атропин 0,1%

x

Прозерин 0,05%

p

Этил спирті 30 градус

p

Адреналин 0,1

p

Кофеин

 

400.

 

Метил спиртімен улануда антидот ретінде?олданылатын этил спирті м?лшері:

 

(A) p

30% 20,0?р 3 са?атта

x

30% 50,0?р 3 са?атта

p

30% 100,0?р 4 са?аттан со?

p

30% 200,0 X 2 т?улігіне екі ретv

 

p

70%-30,0 бір рет

 

401.

 

?йы?тататын д?рімен улан?анда тыныс алу б?зылыстарыны? е? жиі себебі:

 

(A) p

Бронхоспазм

p

??сы? массаларыны? аспирациясы

x

Тыныс алу орталы?ыны? тежелуі

p

Бронхоррея

p

Ж?рек жетіспеушілігі

 

402.

 

Ауыр метал т?здарымен улан?анда?олданылатын антидот:

 

(A) x

Унитиол

p

Атропин

p

Белсендірілген к?мір

p

Натрий тиосульфаты

p

Налоксон

 

403.

 

Жара?тпелі деп саналады егер:

 

(A) p

онда б?где зат болса

p

тек тері ж?не тері асты клетчатка за?ымданса

p

б?лшы?ет, с?йек за?ымдан?ан

x

ж?мса? тіндер ж?не ма?ында?ы серозды?абат за?ымдал?ан (плевра, ішастар)

 

 

404.

 

Тістелген жаралар немен?ауіпті:

 

(A) x

??тыру ж??тыру

p

туберкулез ж??тыру

p

?ан кету

p

с?йек сыну

 

405.

 

Тере? термиялы? к?йіктерге келесі д?режедегі к?йікті жат?ызады:

 

(A) p

II

x

III В

p

III А

p

I

 

406.

 

К?йіктік шок себебі:

 

(A) p

тері тамырлары спазмы

p

психикалы жара?ат

x

ауырсыну ж?не плазмажо?алту

p

?ан кету

p

Ж?Ж

 

407.

 

?су д?режесін аны?тау?а болады:

 

(A) p

жылыт?аннан кейін бірден

p

2-ші к?ні

p

реактивті кезе?ге дейін

x

бірнеше к?н?ткен со?

p

бірінші т?улікте

 

 

408.

 

II д?режелі?сікке т?н:

 

(A) p

теріні? барлы??абаттары некрозы

x

к?лдірек т?зілу

p

?айтымды тамырлы? реакция

p

тері м?рм?рлігі

p

тері гиперемиясы

 

409.

 

??ешті? химиялы? к?йігінде емхана?а дейінгі кезе?де істеу?ажет:

 

(A) p

с?т ішкізу

x

анальгетик енгізу, ас?азанды шаю

p

госпитализация?а дейін шара?олданбау

p

??су ша?ыру

p

трахея интубациясын ж?ргізу

 

410.

 

Электржара?атта болмайды:

 

(A) x

дене температурасыны? жо?арылауы

p

А? жо?арылау

p

сфинктерлер параличі

p

б?лшы?еттерді? тырыспалы жиырылуы

 

411.

 

Электржара?атта?ажет:

 

(A) p

спазмолитиктер енгізу

p

асептикалы? та?у салу

x

жара?аттанушы?а то??серін то?тату

p

эуфиллин енгізу

 

412.

 

Со?ылуда бірінші кезекте?ажет:

 

(A) p

жылытушы компресс салу

x

м?з?олдану

p

массаж жасау

p

буын пункциясын жасау

p

новокаинді блок жасау

 

 

 

413.

 

Балада ас?азанды шаю?а су м?лшері саналады:

 

(A) p

1 литр 1 кг салма??а

x

1 литр 1 жасына, 10 литрден асырмау

 

414.

 

Нау?ас 50 жаста, жедел к?мек тобымен токсикологиялы? б?лімге белгісіз с?йы?ты?пен уланумен жеткізіледі. Сумен шатастырып бай?аусыз 20 мл с?йы?ты? ішеді, бірден ауызы,??еш бойында ауырсыну пайда болады,?ан аралас??су болады.?ара?анда: ауызында колликвационды некроз белгілері. А? 90/60 мм.сын.ба?.. Улануды? м?мкін себебін к?рсеті?із:

 

(A) p

метил спиртімен улану

p

сірке?ыш?ылымен улану

x

сілтімен улану

p

этил спиртімен улану

p

к?кірт?ыш?ылымен улану

 

415.

 

?абылдау б?ліміне ауыр жа?дайда 38 жаста?ы ер адам жеткізілген, слесарь, іші?атты ауырады, ж?рек айну,??су, к?руді? б?зылуы. Ж?байыны? айтуы бойынша бірнеше са?ат б?рын ж?мыстан кейін?зімен бірге?келген ішімдікті ішкен. Кеззек к?ттірмейтін к?мек шаралары ішінде?андай антидот?олдану?а болады?:

 

(A) x

Этил спирті

p

Налоксон

p

ЭДТА

p

Унитиол

p

Бемегрид

 

416.

 

Нау?ас М 32жаста, токсикологиялы? б?лімге жеткізілген, ол?рт с?ндіру барысында?ыс?а уа?ыт?а есін жо?алып, арты?озу ж?не тырысу?а айнал?ан. А? 170/100 мм.сын.ба?., ЖСЖ 110рет/мин. Д?ргер тактикасын аны?та?ыз:

 

(A) p

ас?азанды шаю, к/т бемегрид, кордиамин, оттегі ингаляциясы

p

ерте ж?не к?п оксигенотерапия, сірке?ыш?ылы буын тыныстау, к/т бемегрид, кордиамин

p

ас?азанды?айталап шаю, к/т налоксон, кордиамин

x

ерте ж?не к?п оксигенотерапия, к/т кглюкоза 5%, новокаин 0,5%

p

ас?азанды к?п сумен шаю, к/т кордиамин, аминазин, оттегі ингаляциясы

 

417.

 

?абылдау б?ліміне 25 жаста?ы?йел жеткізілген, ол бай?аусызда сірке?ыш?ылын ішкен.??еш бойында, эпигастрийде ауырсыну мазалайды, кофе?оюы т?різді??су бол?ан. А? 90/60 мм сын.ба?. Диагноз?:

 

(A) p

сірке?ыш?ылымен улану, эрозивті гастрит, эзофагит

p

сірке?ыш?ылымен улану, эрозивный гастрит, дуоденит, стоматит

x

сірке?ыш?ылымен улану, эрозивный эзофагит, гастрит, ас?азаннан?ан кету

p

жедел химиялы? эзофагит, ас?азаннан?ан кетумен ас?ын?ан

p

жедел химиялы? гастродуоденит,?ан кетумен ас?ын?ан

 

418.

 

Жаста?ы ер адам к?ршісімен,?йіні? жанында,?су белгілерімен табыл?ан.?ала ма?ында т?рады. Ауа-райыны? нашарлы?ына байланысты жедел ж?рдем бригадасы ша?ыру т?скеннен кейін 1,5 са?ат?ткенде?ана жете алады. Д?рігер?арау уа?ытында ая?ыны? ауыруы мазалайды.?суді? д?режесін?андай уа?ытта аны?тау?а болады?:

 

(A) p

6 са?аттан кейін

p

12 са?аттан кейін

p

18 са?аттан кейін

x

бірінші т?улік со?ында

p

3-ші т?улік со?ында

 

419.

 

Жаста?ы?йел адам бай?аусызда?стіне?айна?ан сумен?азанды??латып алады.?ара?анда: денесіні? алды??ы бетіні?, саныны? терісі?атты гиперемирленген, к?лдіректер кейбір жерінде ашыл?ан, а? тері б?ліктері бар. Есі тежелген. А? 70/50 мм.сын.ба?., ЖСЖ 80 рет/мин. Болжам диагноз?:

 

(A) p

Термиялы? к?йік II д?режеде, к?йіктік шок

x

Термиялы? к?йік III д?режеде

p

Термиялы? к?йік III д?режеде, к?йіктік шок

p

Термиялы? к?йік IV д?режеде

p

Термиялы? к?йік IV д?режеде, к?йіктік шок

 

420.

 

К?йіктік шокта ЖЖ д?рігеріні? істері кезектілігін к?рсеті?із:

 

(A) p

ауырсынуды басу, А?К (ОЦК) толтыру, ж?рек гликозидтерін енгізу

x

ауырсынуды басу, А?К (ОЦК) толтыру, к?йік бетін??деу

p

А?К (ОЦК) толтыру, ж?рек гликозидтерін енгізу, ЖТЖ (ОДН) к?рес

p

А?К (ОЦК) толтыру, к?йік бетін??деу, ЖТЖ (ОДН) к?рес

p

ауырсынуды басу

 

421.

 

?йы?тататын, тыныштандыратын заттармен улану сипатталады?:

 

(A) p

есті? жойылуымен, рефлекторлы белсенділікті? жойылуымен, іш?атумен

p

есті? жойылуымен,?демелі тыныс алу б?зылуымен, дене температурасы жо?арылауымен

p

рефлекторлы белсенділікті? жойылуымен,?демелі тыныс алу б?зылуымен, дене температурасы жо?арылауымен

x

есті? жойылуымен, рефлекторлы белсенділікті? жойылуымен,?демелі тыныс алу б?зылуымен

p

іш?ату,?демелі тыныс алу б?зылуымен, дене температурасы жо?арылауымен

 

422.

 

Су?а бату кезінде к?рсетілетін кезек к?ттірмейтін к?мек:

 

(A) x

ас?азаннан суды шы?ару,?кпені? жасанды вентиляциясы, ж?рекке тікелей емес массаж

p

тыныс аналептиктері,?кпені? жасанды вентиляциясы, ж?рекке тікелей емес массаж

p

тыныс аналептиктері, ас?азаннан суды шы?ару,?кпені? жасанды вентиляциясы

p

тыныс аналептиктері, наркотикалы? анальгетиктер, ж?рекке тікелей емес массаж

p

ас?азаннан суды шы?ару, наркотикалы? анальгетиктер,?кпені? жасанды вентиляциясы

 

423.

 

Ара ша??анда к?рсетілетін кезек к?ттірмейтін к?мек:

 

(A) p

жарадан ара инесін пинцет немесе пыша? к?мегімен алу, асептикалы? та?у салу, айналдыра?абатты адреналин ж?не спирт?осып новокаинді блок жасау

x

жарадан ара инесін пинцет немесе пыша? к?мегімен алу, жараны спирт ерітіндісімен??деу, адреналин?осып айналдыра?абаттар?а новокаинді блок жасау

p

жарадан ара инесін пинцет немесе пыша? к?мегімен алу, адреналин?осып айналдыра?абаттар?а новокаинді блок жасау

p

жараны спирт ерітіндісімен??деу, асептикалы? та?у салу, адреналин?осып айналдыра?абаттар?а новокаинді блок жасау

p

жарадан ара инесін пинцет немесе пыша? к?мегімен алу, ж?рек гликозидтерін енгізу, асептикалы? та?у салу

 

424.

 

2-ші д?режелі к?йікке т?н:

 

(A) p

тері гиперемиясы

x

эпидермис сылынуы - к?лдірек т?зілу

p

дерманы? барлы??абаттарыны? за?ымдалуы

p

тері некрозы

p

теріні??су?абатына дейін за?ымдалуы

 

425.

 

Су?а батуда к?рсетілетін кезек к?ттірмейтін к?мекті? ал?аш?ы шарасы болып табылады:

 

(A) p

трахея интубациясы ж?не Ж?В

p

ж?ректі? жабы? массажы

p

оттегітерапия

p

д?рілік заттарды к/т инфузия

x

тыныс жолдарыны??тімдігін?амтамасыз ету

 

426.

 

100 А к?шті электр то?ымен жара?аттануда жиі?лім себебі:

 

(A) p

асистолия

p

электромеханикалы? диссоциация

x

?арыншалар фибрилляциясы

p

?арыншалы? тахикардия

p

синусты ритм

 

427.

 

12 жаста?ы бала?а белгісіз с?йы?ты?пен улану себебінен жедел к?мек тобы ша?ырыл?ан. Сумен шатастырып бай?аусыз 20 мл с?йы?ты? ішеді, бірден ауызы,??еш бойында ауырсыну пайда болады,?ан аралас??су болады.?ара?анда: ауызында колликвационды некроз белгілері. А? 90/60 мм.сын.ба?..Болжам диагноз?:

 

(A) p

сірке?ыш?ылымен улану

x

сілтімен улану

p

метил спиртімен улану

p

этил спиртімен улану

p

к?кірт?ыш?ылымен улану

 

428.

 

Д?рілік заттармен улан?ан 6-жаста?ы бала?а ас?азанды шаю?а?ажет максималды су м?лшері:

 

(A) p

1 литр

p

3 литр

x

6 литр

p

9 литр

p

10 литр

 

429.

 

Ішке к?шті?ыш?ылдар т?скенде келесі белгілермен к?рінетін клиникалы? к?рініс дамиды, біреуінен бас?а:

 

(A) p

??еш ж?не ас?азан к?юі

p

ай?ын ауырсыну синдромы

p

ас?азан-ішек жолынан?ан кету

x

жедел дамитын гемипарез

p

Гемолиз

 

430.

 

Бензодиазипиндерге жатады (?ате жауапты табы?ыз):

 

(A) p

тазепам

x

аминазин

p

седуксен

p

феназепам

 

431.

 

Опиаттармен улану?а т?н белгі (?ате жауапты табы?ыз):

 

(A) p

ес жойылуы

p

миоз

x

ентігу

p

брадикардия

 

432.

Метил спиртімен улану к?рінеді (?ате жауапты табы?ыз):

 

(A) x

ай?ын масаюды? мінез-??лы?ты белгілері

p

к?ру б?зылуы

p

к?п ретті??су

p

?атты бас ауру

 

433.

 

Иіс тигенде, емхана?а дейінгі кезе?де, міндетті к?мек шарасы болып табылады:

 

(A) p

ас?азанды шаю

x

оксигенотерапия 100%?ттегімен

p

к/т налоксон енгізуv

 

p

б/е унитиол енгізу

p

гемодиализ

 

434.

 

Оттегі ингаляциясы емхана?а дейінгі кезе?де?андай затпен улан?анда?арсы к?рсетілген:

 

(A) x

хлор

p

к?міртек

p

аммиак

p

к?кіртсутек

p

метан

 

435.

 

Электржара?атта ал?аш?ы к?мекті бастайды:

 

(A) p

ж?рекке тікелей емес массаж ж?не Ж?В

p

асептикалы? та?у салу

x

электр то?ы?серін то?тату

p

анальгетик ж?не спазмолитиктер енгізу

p

трахея интубациясы

 

436.

Беткей к?йікке жатады:

 

(A) p

I д?режелі к?йік; IIIа д?режелі к?йік

p

I д?режелі к?йік; II д?режелі к?йік

x

I д?режелі к?йік; II д?режелі к?йік;IIIа д?режелі к?йік

p

IIIб д?режелі к?йік; IV д?режелі к?йік

p

IV д?режелі к?йік

 

437.

Жедел химиялы? улануда ем басталады:

 

(A) p

затты сапалы? идентификациялау

p

токсикантты организмні? биоорталарында к?лемдік аны?тау

x

организмні??мірге?ажет функцияларын?алып?а келтіру

p

улану к?зін табу

p

нау?асты госпитализацияла?аннан кейін

 

438.

Нау?а 18 жаста ессіз,?арашы?тар тарыл?ан, тері цианозы,?олыны? алды??ы бетінде инъекция орны, PS=60/мин, А?=80/60 мм.сын.ба?. М?мкін себебі:

 

(A) p

атропинмен улану

x

опиаттармен улану

p

барбитураттармен улану

p

ми ісігі

p

алкоголь суррогаттарымен улану

 

439.

16 жаста?ы нау?асты?ара?анда психомоторлы?озу, уа?ытта ж?не орында ориентациясы жо?, контакт м?мкін емес, с?зі??ыны?сыз,?арашы?тар ке?іген, жары??а реакциясы жо?, тері жабындылары??р?а?, ысты?, беті гиперемирленген, тахикардия. Анамнезінде медикаменттермен улану. Атал?ан препараттарды??айсысы б?л жа?дай?а?келеді?:

 

(A) p

Циклодол, амитриптилин, атропин

p

Диазепам, прозерин

x

Реланиум, осетрон

p

Фенобарбитал, парацетамол

p

Морфин, промедол

 

440.

 

Атал?ан препараттарды??айсысы опиаттар антагонисті болып табылады (антидот):

 

(A) p

Адреналин, норадреналин

p

Фентанил, промедол

x

Налорфин, налоксон

p

Пентазоцин (Лексир)

p

Атропин

 

441.

 

Жедел к?мек беру?з уа?ытында деп?ашан есептеледі:

 

(A) p

ша?ырыл?аннан кейін 2 минуттан со?

x

ша?ырыл?аннан кейін 4 минуттан со?

p

ша?ырыл?аннан кейін 10 минуттан со?

p

ша?ырыл?аннан кейін 20 минуттан со?

 

442.

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 92 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.157 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>