Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Скорая неотложная медицинская помощь 2 страница78.

 

Стенокардия кезінде бета-блокаторлар эффекті байланысты:

 

(A) p

Коронарлы тамырларды? ке?уі

p

Перифериялы? тамырларды? ке?уі ж?не ж?рек шы?ымыны? т?мендеуі

p

Ж?рек ритміні? сиреуі ж?не?анайналымны? минутты? к?леміні? т?мендеуі

x

ЖСЖ?л?аюы

p

Ж?рекке келетін ж?кті??л?аюы

 

79.

 

Типті жедел миокард инфарктісіні? негізгі аны?тау критериі болып табылады:

 

(A) p

Артериалды гипотония

p

Артериалды гипертензия

p

Ж?рек ыр?а?ыны? б?зылуы

x

20 минуттан арты? т?с артында?ы ауырсыну

p

Суы? тер

 

80.

 

Миокард инфарктісіні? абдоминалды т?ріне т?н:

 

(A) p

Иы? ж?не эпигастралды айма??а таралатын т?сартында?ы ауырсыну

x

Ж?рек айну, кейде??сумен ж?ретін іштегі ауырсыну, жедел?лсіздік

p

Іштегі?ткір ауырсыну, іш б?лшы?еттеріні? «та?тай т?різді» болуы, ішастары тітіркену симптомдары о? болу

p

Ровзинга симптомы

p

Филатова, Бартомье- Михельсонасимптомы

 

81.

 

Жедел миокард инфарктісінде жиі дамиды:

 

(A) p

Синусты брадикардия

p

Жыпылы? аритмия

x

?арыншалы? экстрасистолия

p

?арыншалар фибрилляциясы

p

Ж?рекшеллерді? жыбыры ж?не тыпыры

 

82.

 

Жедел миокард инфарктісімен нау?аста?аыншалы? экстрасистолалар ас?ынуы м?мкін:

 

(A) p

Ж?рекшелер фибрилляциясы

x

?арыншалар фибрилляциясы

p

Толы? атриовентрикулярлы блокада

p

Асистолия

p

Жыпылы? аритмиясы

 

83.

 

Жедел миокард инфаркті кезінде?мірге?ауіпті аритмияларды? алдын алу?шін?олданылады:

 

(A) p

Новокаинамид 10% 2,0 б/е

p

Изоптин 40 мг к/т

x

Лидокаин 2% 4,0 к/т

p

Новокаин 0.5 % 10,0 к/т

p

Обзидан 5 мг к/т

 

84.

 

Жедел миокард инфарктімен нау?аста А? шамалы к?терілуінде ауырсыну синдромыны? шы?ында к?рсетілген:

 

(A) p

Папаверин б/е

p

Дибазол б/е

p

Дибазол к/т

p

Клофелин к/т

x

Ауырсынуды басу

 

85.

 

Ас?ынба?ан жедел миокард инфарктісінде?ажет:

 

(A) p

Нитроглицерин, к/т анальгин 50 % 2,0, оттегі ингаляциясы, кардиологиялы? топты ша?ыру немесе тасымалдау

p

Нитроглицерин, оттегі ингаляциясы, кардиологиялы? топты ша?ыру

p

Нитроглицерин, нейролептаналгезия, азотты? ас?ын тоты?ы ж?не оттегімен наркоз, лидокаин б/е, кардиологиялы? топты ша?ыру немесе зе?білмен тасымалдау

p

Новокаин 0.5 % 10,0 к/т

x

Обзидан 5 мг к/т

 

86.

 

Ж?рек б?лшы?еті некрозыны? негізгі ЭКГ белгісі:

 

(A) p

ST сегментіні? т?мендеуі

p

ST сегментіні? к?терілуі

p

R тісшесіні? кішірейюі

x

Ке? ж?не тере? Q тісше

p

Теріс Т тісше

 

87.

 

Миокард инфарктісіні? жедел стадиясыны? белгісі: 

(A) p

Т кеуде алымдарында

p

Биік?шкір Т

x

ST сегментіні? к?терілуі

p

Патологиялы? Q

p

Жо?ары R тісше

 

88.

 

Кенет пайда бол?ан толы? атривентрикулярлы блокаданы? клиникалы? белгісі:

 

(A) p

Кенет?лім

p

Коллапс

x

Морганьи-Адамс-Стокса?стамасы

p

Вольф-Паркинсон-Уайта синдромы

p

Дельбе- Пертес синдромы

 

89.

 

Толы? атривентрикулярлы блокадамен нау?ас?а?стама кезінде біріншілік шара:

 

(A) p

К/т атропин енгізу

x

Ж?рекке тікелей емес массаж

p

К/т алупент енгізу

p

Лидокаин 2%- 5,0 енгізу

p

Новокаинамид енгізу

 

90.

 

Пароксизмалды?арыншалы? тахикардия кезінде та?дау препараты болып табылады:

 

(A) p

Изоптин

p

Строфантин

x

Лидокаин

p

Панангин

p

Калия-Магния аспарагинат

 

91.

 

?арынша?стілік минутына 180-нен тахикардия?стамасын басу?шін та?дау препараты болып табылады:

 

(A) x

Новокаинамид

p

Адреналин

p

Лидокаин

p

Анаприлин

p

Эпинефрин

 

92.

 

Бета-блокаторлар ж?не кальции ионы антогонисттерін парентералды енгізуде?йлестіруге:

 

(A) p

болады

x

болмайды

p

?сынылады

p

біруа?ытта енгізсе болады

p

барлы? жауаптар д?рыс

 

93.

 

Номотопты ыр?а? ж?рргізушісі:

 

 

(A) x

Синусты т?йін

p

Атриовентрикулярлы т?йін

p

Гис шо?ыр ая?шалары

p

Ж?рекше

p

Гис шо?ыры

 

94.

?арыншалы? экстрасистола?а келесі сипаттамалар т?н:

 

(A) p

R-R?р т?рлі

x

QRS ке?іген

p

QRS?алыпты

p

QRS тарыл?ан

p

QRS тіркелмейді

 

95.

 

Ж?рекшелік экстросистоланы? ЭКГ-белгісі:

 

(A) x

QRS?алыпты

p

QRS ке?іген

p

QRS тарыл?ан

p

QRS тіркелмейді

p

QRS М - т?різді

 

96.

 

Жедел сол?арыншалы? жетіспеушілік нені? ас?ынуы болуы м?мкін:

 

(A) x

Гипертониялы? кризді?, Жедел миокард инфарктісіні?

p

ЖМ?Ж

p

Мезентериалды тамырлар тромбозы

p

Ж?ктілерді? кеш токсикозы

p

Анасарка

 

97.

 

Стенокардия кезінде нитроглицерин н?тижелілігі байланысты:

 

(A) p

Коронарлы артерияларды? ке?уі

p

Коронарлы артерияларды? коллатералды тарма?тарыны? ке?уі

x

?лкен?анайналым ше?бері перифериялы? тамырларыны? ке?уі

p

Ж?рек ыр?а?ы сиреуі

p

ЖСЖ жо?арылауы

 

98.

 

Жедел ж?рек жетіспеушілігін кешенді емдеуінде ж?рек гликозидтері к?рсетілген:

 

(A) p

?немі

p

Миокард инфарктісі фонында?ы ЖЖЖ

p

Гипертониялы? криз фонында дамы?ан ЖЖЖ

x

Созылмалы?анайналым жетіспеушілігі фонында дамы?ан ЖЖЖ

p

Еш?ашан

 

99.

 

Жедел ж?рек жетіспеушілігін кешенді емдеуінде лазикс к?рсетілген:

 

(A) p

?немі

x

Жо?ары ж?не?алыпты А?

p

Т?мен А?

p

Еш?ашан

p

Полиурияда

 

100.

 

Жедел сол?арыншалы? ж?рек жетіспеушілігін кешенді емдеуде преднизолонды?олдану негізделген:

 

(A) p

Ж?рекке веналы??ан келуді? жо?ырылауы ж?не ж?рек шы?ымыны? жо?ырылауы

x

Тамыр?абыр?асыны??ткізгіштігіні? т?мендеуі ж?не ісінуге?арсы?сер

p

Катехоламиндерге сезімталдылы?ты? жо?арылауы ж?не бронхолитикалы??сер

p

Тамыр?абыр?асыны??ткізгіштігіні? жо?арылауы ж?не ісінуге?арсы?сер

p

Ж?рекке веналы??айтымды азайту

 

101.

 

?кпе ісінуімен нау?астарда морфинді?олдану?а?арсы к?рсеткіш:

 

(A) p

Миокард инфарктісі фонында?ы?кпе ісінуі

p

Гипертониялы? криз фонында дамы?ан?кпе ісінуі

p

Ж?рек а?ауы кезінде пайда бол?ан?кпе ісінуі

x

?арт адамдарда?ы?кпе ісінуі

p

ФОС кезінде?кпе ісу

 

102.

 

?кпе ісінуімен нау?ас?а оптималды жа?дай:

 

(A) x

бас жа?ын к?теріп жату, отыру, жартылай отыру

p

ая? жа?ын к?теріп жату

p

бас жа?ын т?сіріп жату

p

т?рып

p

барлы?ы д?рыс

 

103.

 

?кпе ісінуімен нау?астарды тасымалу?а болатынды?ыны? критерийлері:

 

(A) p

Акроцианоз ж?не ентігу жо?арылау

x

Кеудені? алды??ы бетінде ыл?алды сырылдарды? жойылуы ж?не горизонталды жа?дайда бола алу

p

Ыл?алды сырылдар ж?не ентігуді? толы? жойылуы

p

Ісінулерді? жойылуы

p

Спижарский симптомы

 

104.

 

?кпе артериясыны? тромбоэмболиясы кезінде дамиды:

 

(A) p

Жедел сол?арыншалы? жетіспеушілік

x

Жедел о??арыншалы? жетіспеушілік

p

Жедел миокард инфарктісі

p

Жедел аритмиясы

 

105.

 

?кпе артериясы тромбоэмболиясыны? ерте кезе?іне т?н:

 

(A) x

Кеудеде ауырсыну

p

Экспираторлы сипатта?ы ентігу

p

?ан т?кіру

p

Ж?тел

p

?озу

 

106.

 

О? жа??арыншалы? жетіспеушілікті? клиникасына т?н емес:

 

(A) x

Аорта?стінен II тон акценті

p

Бауыр?л?аюы

p

Мойын веналарыны? ісінуі

p

Ж?рек шекараларыны? о??а ке?уі

p

?кпе аортасы?стінен II тон акценті

 

107.

 

?кпе артериясы тромбоэмболиясы диагнозын дифференциалды аны?тайды бірінші кезекте ж?ргізу:

 

(A) p

Спонтанды пневмоторакспен

p

Крупозды пневмониямен

x

Жедел миокард инфарктісімен

p

Ж?рек тампонадасымен

p

Аорта аневризмасы

 

108.

 

?кпе артериясы тромбоэмболиясымен нау?асты тасымалдау ж?ргізіледі:

 

(A) p

Жартылай отыр?ызып

p

Горизонталды жа?дайда

x

Бас жа?ын с?л к?теріп горизонталды жа?дайда

p

Ая? жа?ын с?л к?теріп горизонталды жа?дайда

p

Бас жа?ын с?л т?сіріп горизонталды жа?дайда

 

109.

 

Ж?рек тампонадасында бай?алады:

 

(A) p

А? жо?арылау

p

Бет цианозы

p

Ж?рек шекараларыны? ке?уі

p

Ж?рек тондарыны? т?йы?талуы

x

?ат?ыл тыныс

 

110.

 

Ж?рекке тікелей емес массажды? н?тижелілігі критерийі:

 

(A) p

?арашы?тар ке?уі

p

?арашы?тар тарылуы

x

тоникалы? тырысу пайда болу

p

бетіні? бозаруы

p

?й?ы артериясында пульс пайда болуы

 

111.

 

46 жаста?ы ер адамда ая? астынан ентігу пайда болды (дене орналасуына байланыссыз ай?ын аускультативті симптоматика жо?). А? 80/50 мм.сын.ба?. Пульс 110 рет минутына. Диагнозы?

 

(A) x

аорта аневризмасы

p

т?ра?сыз стенокардия

p

ТЭЛА

p

жедел коронарлы синдром

p

миокард инфаркті

 

112.

 

ЭКГ-мониторлы ба?ылауда жат?ан нау?ас есінен танды.?арашы?тар ке?іген. Тері жабындылары боз-с?р т?сті.?й?ы артерияларында пульс ж?не тыныс алу жо?. на ЭКГ: жиілігі минутына 600-ге жететін ыр?а?сыз, деформациялан?ан, ке?дігі, биіктігі?рт?рлі биікамплитудалы фибрилляциялар. М?мкін жа?дайды та?да?ыз:

 

(A) x

?арыншалар фибрилляциясы

p

?арыншалар тыпыры

p

?арыншалы? аритмия

p

?арыншалы? тахикардия

p

Жыпылы? аритмия

 

113.

 

Нау?асты?ара?анда тері жыбындылары боз, тер бас?ан. Мойын веналары ісінген. А? - 180/100 ммсын.ба?., ЖСЖ 90 рет 1 мин., пульс асимметриялы. Тамыр шо?ырыны? ке?уі бай?алады. Пальпацияда іші ж?мса?, мезогастриінде пульсирлеуші т?зіліс. Аорта бойынан систолалы? шу естіледі. Тропонинмен экспресс-тест (-). ЭКГ: коронарлы жетіспеушілік белгілері, миокардты? оша?ты?згерістері, сол?арынша гипертрофиясы. К?рсетілген симптомокомплекс себебін к?рсеті?із:

 

(A) p

Гипертониялы? ауру

p

Т?ра?сыз стенокардия

p

ТЭЛА

x

Аорта аневризмасы

p

Гипертониялы? криз

 

114.

 

?арыншалар фибрилляциясын аны?тау?а болады:

 

(A) p

Ері артерияларда?ы пульске?арап

x

ЭКГ

p

Аускультация

p

Тері жабындыларыны??згеруі

p

Ж?рек итерісін пальпациялау

 

115.

 

Гипертониялы? кризді жою керек:

 

(A) p

?алыпты сандар?а дейін бір са?ат ішінде

p

?алыпты сандар?а дейін 2 са?ат ішінде

p

т?улік бойы 14 0/90 мм.сын.ба?

x

бірнеше минуттан 2 са?ат?а дейін 25% к?п емес

p

10-15 минут ішінде 120/80 мм.сын.ба?

 

116.

 

Церебралды ишемиялы? гипертониялы? кризді? клиникалы? ерекшелігі, біреуінен бас?а:

 

(A) p

жо?ары А?

p

диффузды бас ауру

p

микрооша?ты неврологиялы? б?зылыстар

p

криз басында белсенділікті? са?талуы

x

з?р ж?ргізетін заттарды? тез о??сер беруі

 

117.

 

Феохромоцитома кезінде болатын гипертониялы? кризге т?н емес:

 

(A) p

бас ауру

p

ж?рек ауру,?а?у

p

ж?рек айну,??су

p

гипергликемия

x
брадикардия

 

118.

 

?арыншалар фибрилляциясы сипатталады:

 

(A) x

жеке б?лшы?ет талшы?тарыны? кездейсо? жиырылуы

p

?арыншаларды? координирленген жиырылуы

p

1-, 2-, 3- кезектегі ыр?а? ж?ргізушілерді? автоматизм?ызметтіні? б?зылуы

p

ж?рекшелерді? координирленген жиырылуы

p

баяу а-в?ткізгіштік

 

119.

 

(A) p

анамнез жинаудан

p

ЭКГ

p

дефибрилляция жасау

p

ж?рекке адреналин енгізу

x

реанимация н?тижелілігін ба?алау ж?не оны жал?астыру

 

120.

 

Сафарды??штік?дісі:

 

(A) p

Басты шал?айтып, иекті к?теріп, ауа?ткізгішті салу

p

Иекті к?теріп, ауызды ашып, тазалау

x

Басты шал?айтып, иекті к?теріп, ауызды ашу

p

Барлы? жауаптар д?рыс

p

Барлы? жауаптар д?рыс емес

 

121.

 

Ауа?ткізгішті енгізгенде басты шал?айту керек па?

 

(A) x

и?

p

жо?

 

122.

 

Иекті к?тергенде басты шал?айту керек па?

 

(A) x

и?

p

жо?

 

123.

 

?лендерге Ж?В жаса?анда?рлейтін ауа м?лшері:

 

(A) x

400 - 600 мл

p

600 - 800 мл

p

800 - 1000 мл

p

1000 - 1500 мл

p

1500-2000 мл

 

124.

 

Ж?Р 1 реаниматор жаса?анда компрессия мен?рлеуді??атынасы:

 

(A) p

1?рлеу: 5-6 компрессия

p

1-2?рлеу: 6-8 компрессия

p

2?рлеу: 10 компрессия

p

2?рлеу: 12-15 компрессия

x

2?рлеу: 30 компрессия

 

125.

 

Ж?Р 2 реаниматор жаса?анда компрессия мен?рлеуді??атынасы:

 

(A) p

1?рлеу: 5-6 компрессия

p

1-2?рлеу: 6-8 компрессия

p

2?рлеу: 10 компрессия

p

2?рлеу: 12-15 компрессия

x

2?рлеу: 30 компрессия

 

126.

 

Тыныс алуды? аспирационды-обтурационды б?зылуы дамиды:

 

(A) p

?стіртін комада

p

Тере? комада

x

Кез-келген комада

 

127.

 

?кпе ісінуінде морфинді енгізуге тыйым салынады:

 

(A) p

?кпе ісінуіні? миокард инфарктісімен бірге

p

?кпе ісінуіні? гипертониялы? кризбен бірге

p

?кпе ісінуіні? ж?рек а?ауларымен

x

?кпе ісінуіні??артай?ан уа?ытта болуы

p

Барлы? жауаптар д?рыс

 

128.

 

?кпе ісінуімен ауыратын нау?асты? жату?алпы:

 

(A) x

Басын к?теріп, отырып немесе жартылай отыру

p

Ая? жа?ын к?теріп жату

p

Ішпен жату

p

Басын т?мен т?сіріп жату

p

Б?йірімен жату

 

129.

 

Ентігу мен акроцианозды? азаюы

 

(A) p

А) Горизонтальді?алып?а жату м?мкіндігі мен ыл?ал сырылдарыны? жо?алуы

p

Б) Ыл?ал сырылдарыны? жо?алуы мен ентігіді? жо?алуы

x

В) А жіне б жауаптары д?рыс

p

Г) Барлы? жауаптары д?рыс

 

130.

 

?кпе артериясыны? трмбоэмболиясында болады:

 

(A) p

Жедел сол?арыншалы? жетіспеушілік

x

Жедел о??арыншалы? жетіспеушілік

p

Ж?рек жетіспеушілігі дамымайды

p

Сол ж?не о??арыншалы? жетіспеушілік дамиды

p

Жек н?с?алар болуы м?мкін

 

131.

 

?кпе артериясыны? трмбоэмболиясыны? ерте кезе?інде болады:

 

(A) p

А) Кеудеде ауру сезімі,?лсіздік

p

Б) Ентігу

p

В)?ан??су

p

Г) Ж?телу

x

Д) А жіне б жауаптары д?рыс

 

132.

 

?кпе артериясыны? трмбоэмболиясыны? ажыратпалы диагностикасын?ткізу керек:

 

(A) p

Спонтанды пневмоторакспен

p

Крупозды пневмониямен

x

Жедел миокард инфарктісімен

p

Д?рыс жауабы жо?

p

Астматикалы? статуспен

 

133.

 

?кпе артериясыны? трмбоэмболиясымен ауыратын нау?ас тасымалданады:

 

(A) p

Жартылай отыр?ызып

p

?ата? т?рде горизонтальді?алыпта

x

Горизонтальді?алыпта басын с?л к?теріп

p

Горизонтальді?алыпта ая?ын с?л к?теріп

p

Ішпен жат?ызып

 

134.

 

Бронхиальді астманы? негізгі симптомы:

 

(A) p

?немі ентігу

p

?стамалы ентігу

p

?стама кезінде нау?асты? м?жб?рлі?алыпты алуы

x

?стамалы ентігу мен созылмалы дем шы?ару

p

«Б?шке т?різді» кеуде клеткасы

 

135.

 

Дамушы астматикалы? статусты? клиникасына т?н емес:

 

(A) p

Т?ншы?у?а?келетін?айталамалы?стамалар

p

?стамадан кейін?а?ыры?ты? т?суі

p

?деттегі бронхолитиктерді? тиімсіздігі

p

Диурезді?? т?мендеуі

x

Пародоксальді тыныс

 

136.

 

астматикалы? жа?дайды? дамы?анынын белгісі:

 

(A) p

Ентігу, созыл?ан дем шы?ару

p

Дистанционды??р?а? сырылдар

p

Нау?асты? м?жб?рлі жа?дайы

x

Аускультацияда?нсіз?кпеге т?н

p

М?рын-еріндік б?рышты? цианозы

 

137.

 

Астматикалы? жа?дайды емдегенде:

 

(A) p

Инфузионды терапия

p

Адреномиметиктерді енгізу

p

Эуфилина енгізу

p

Кортикостероидтарды енгізу

x

Барлы? жауаптар д?рыс

 

138.

 

Астмамен ауыратын нау?аста жіберілген ауада оттегіні? консистенциясы:

 

(A) p

100 %

p

50-75 %

p

30-50 %

x

20-30 %

p

10-15%

 

139.

 

Астманы? аспиринді формасымен ауыратындар?а кері к?рсетілген:

 

(A) p

Эуфиллин

x

Теофедрин

p

Астмопент

p

Сальбутамол

p

Барлы? жауаптар д?рыс

 

140.

 

Крупозды пневмония?а т?н:

 

(A) p

А) Жо?ары температурамен жедел басталуы

p

Б) За?ымдалу айма?ында ауру сезімі

p

В) Ауруды? ал?аш?ы к?ндерінде тоты??а?ыры?тар

p

Г) Ауруды? ал?аш?ы к?ндерінде ірі?ді?а?ыры?тар

x

Д) а,б,в жауаптары д?рыс

 

141.

 

Крупозды пневмония ас?ынуы м?мкін:

 

(A) p

Инфекционнотоксикалы? шокпен

p

Коллапспен

p

?кпе ісінуімен

p

Жедел тыныс алу жетіспеушілігімен

x

Барлы? жауаптар д?рыс

 

142.

 

Крупозды пневмониямен ауыратын нау?аста дамы?ан коллапс?а т?н:

 

(A) p

жо?ары температура мен интоксикация?серінен А? т?мендеуі

x

дене?алпына байланысты А? кенет т?мендеуі

 

143.

 

?кпеден?ан кетиді? себептері:

 

(A) p

бронхоэктатикалы? ауру, бронхиальді астма, созылмалы?кпелік ж?рек

x

?кпе туберкулезі, бронхоэктатикалы? нау?ас,?кпе ісігі

p

?кпе туберкулезі, созылмалы?кпелік ж?рек,?кпе ісігі

p

бронхиальді астма, бронхоэктатикалы? нау?ас,?кпе ісігі

p

?кпе туберкулезі, бронхиальді астма, созылмалы?кпелік ж?рек

 

144.

 

трахея интубациясын жасайды:

 

(A) p

Аспирациянын алдын алып

p

Ж?Ж ж?ргізу?шін

p

Тілді ж?тыну мен асфиксияны болдырмау?шін

p

Трахея мен бронхты тазалау?шін

x

Ас?азан??рамынын? аспирациясы?шін

 

145.

 

Дені сау адамдарды? тынысы мен?анайналымы то?та?аннан кейін?айта?алпына келуі:

 

(A) p

10 минут

x

3-5 минут

p

5-7 минут

p

7-10 минут

p

10-15 минут

 

146.

 

Гипоксия?ай а?заны? б?зылысын ша?ырады?

 

(A) p

ж?рек

p

?кпе

p

бауыр

p

б?йрек

x
ми

 

147.

 

Кардиогенді ісінуде д?рігерге міндетті емес:

 

(A) p

тыныс алу жолдарыны??ткізгіштігін жа?сарту

x

нау?ас?а горизонтальді жа?дай жасау

p

миокардты? жиырылу?абілетін жа?сарту

p

диуретиктерді та?айындау

p

нитропрепараттар инфузиясын бастау

 

148.

 

Коникотомия жаса?ан кезде тыныс алу жолдарын жедел т?рде?алпына келтіру ма?сатында жасайды:

 

(A) p

са?ина т?різдес шеміршекті тігінен кесу

x

са?ина т?різдес шеміршекті к?лдене?інен кесу

p

са?ина т?різдес ж?не?ал?анша т?різдес шеміршектерді? арасында?ы тіндерді тілу

p

трахеяны? 1-ші ж?не 2-ші са?иналарын тігінен тілу

p

са?ина т?різдес ж?не трахеяны? 1-ші са?инасы арасын тігінен тілу

 

149.

 

?андай манипуляцияны жаса?ан кезде трахея интубациясы керек емес:

 

(A) p

Жалпы анестезия жасау?шін

p

?кпені? жасанды вентиляциясын жасау?шін

p

Д?рілік заттарды эндотрахеальды енгізу?шін

p

Трахея ж?не бронхтарды тазарту кезінде

x

Трахеотомия жасау?шін

 

150.

 

Аурухана?а жат?ызу?а дейін этапта спонтанды пневмоторакс?а е? т?н симптомдары:

 

(A) p

Аускультацияда за?ымдал?ан жа?та тыныс алуды? болмауы

p

?ата? тыныс алу ж?не к?птеген?р т?рлі калибрлі ыл?алды сырылдар

p

Т?с артында?ы ауру сезімі, оны? сол?а ж?не т?мен?арай берілуі

x

?о?ыныш сезімі ж?не?озу

p

?а?ыры?пен ж?тел

 

151.

 

Жаста?ы ер адамда жедел т?рде ентікпе пайда болды (аускультативті белгілері жо?, дене?алпына байланыссыз). А?? 80/50 мм сын.ба?.. Л?піл 110 рет минутына. Т?менде к?рсетілген диагноздарды??айсысы болуы м?мкін?

 

(A) x

?ол?аны? ажырамалы аневризмасы

p

Т?ра?ты емес стенокардия

p

?АТЭ

p

Жедел коронарлы синдром

p

Миокарда инфарктісі

 

152.

 

Нау?ас 55 жаста жедел пайда бол?ан ентікпеге ша?ымданады. Анамнезінде ая?тарыны? тромбофлебиті бол?ан.?ара?ан кезде бетті? ж?не денені? жо?ар?ы б?ліміні? цианозы. Мойын веналары ісінген, л?пілдеп т?р.?кпеде тыныс алу?лсіреген, шектеулі айма?та?са? калибрлі ыл?алды сырылдар естіледі. ТАЖ 25 рет минутына. Ж?рек шекаралары о??а ы?ыс?ан. Эпигастральді дем ал?ан кезде к?шейетін пульсация аны?талады. Аускультативті?кпе артериясында 2 тонны? к?шеюі. А?? 90/60 мм сын.ба?. ЖЖЖ минутына 100 рет. ЭКГ-да болатын?згерістерді к?рсеті?із:

 

(A) p

Патологиялы? Q тісшесі, ST сегментіні? к?терілуі, Т тісшесіні? инверсиясы

p

О? б?лімдеріні? ж?мысыны? к?шею белгілеріS1, QIII, TIII.

x

ST сегментіні? к?п?кетулерде к?терілуі

p

ЖЭО-ні? сол?а ы?ысуы, сол жа??арыншаны? гипертрофиясы

p

ST сегментіні? т?суі

 

153.

 

Ая?тарыны? тере? к?ктамырларыны? тромбофлебиті бар нау?аста жедел ентігу,?ан тамшылары бар ж?тел, ж?рек?а?у, ай?ын?лсіздік пайда болды. Дамы?ан?алыпты? себебі?андай?

 

(A) p

Спонтанды пневмоторакс


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 82 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.165 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>