Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні терміни та поняття

Читайте также:
  1. I. Поняття про екосистему.
  2. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  3. Базові поняття управління проектами
  4. Валютна система та її основні елементи.
  5. Валютне право як інститут фінансового права: поняття, особливості
  6. Вимоги до визначення поняття у словнику
  7. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру, основні причини інциденти та невідповідності

 

Трудові ресурси підприємства

Трудовий колектив

Кадри

Персонал

Виробничий персонал

Невиробничий персонал

Керівники

Спеціалісти

Службовці

Робітники

Основні робітники

Допоміжні робітники

Професія

Спеціальність

Кваліфікація

Облікова чисельність персоналу

Середньооблікова чисельність персоналу

Явочна чисельність персоналу

Коефіцієнт вибуття кадрів

Коефіцієнт прийому кадрів

Коефіцієнт плинності кадрів

Коефіцієнт сталості

Продуктивність праці

Жива праця

Минула праця

Продуктивність індивідуальної праці

Продуктивність загальної праці

Виробіток

Натуральний метод визначення виробітку

Вартісний метод визначення виробітку

Трудовий метод визначення виробітку

Трудомісткість

Нормативна трудомісткість

Фактична трудомісткість

Планова трудомісткість

Метод прямого рахунку планування продуктивності праці

Пофакторний метод планування продуктивності праці

Чинники підвищення продуктивності праці

Техніко-технологічні чинники підвищення продуктивності праці

Організаційні чинники підвищення продуктивності праці

Соціально-економічні чинники підвищення продуктивності праці

Резерви підвищення продуктивності праці

Поточні резерви підвищення продуктивності праці

Перспективні резерви підвищення продуктивності праці

Загальнодержавні резерви підвищення продуктивності праці

Регіональні резерви підвищення продуктивності праці

Міжгалузеві резерви підвищення продуктивності праці

Галузеві резерви підвищення продуктивності праці

Внутрішньовиробничі резерви підвищення продуктивності праці

Нормування праці

Норма часу

Норма виробітку

Норма чисельності

Норма обслуговування

Планування чисельності працівників

Метод коригування базової чисельності

Метод розрахунків на основі повної трудомісткості виготовлення продукції

Метод підсумовування

 

Питання для перевірки знань

 

1. Визначте сутність понять “трудові ресурси”, “трудовий колектив”, “кадри”, “персонал”.

2. Наведіть склад та структуру виробничого персоналу.

3. Які ознаки покладено в основу класифікації персоналу підприємства?

4. Що таке кваліфікація працівника?

5. Розкрийте тенденції динаміки структури персоналу підприємства.

6. Наведіть особливості формування структури персоналу різних підпри­ємств та організацій різних типів, розмірів і форм власності.

7. Дайте визначення поняття “продуктивність праці” та розкрийте його економічний зміст.

8.Охарактеризуйте систему показників, за допомогою яких вимірюють продуктивність праці.

9. Які методи використовують для вимірювання продуктивності праці?

10. Як продуктивність праці впливає на ефективність господарсько-фі­нансової діяльності підприємства? Доведіть ваші твердження.11. Дайте характеристику факторам, що впливають на продуктивність праці, та визначте характер їх впливу на зміну продуктивності праці.

12. Розкрийте фактори, що визначають чисельність працівників на під­приємстві.

13. Наведіть алгоритм визначення чисельності окремих категорій праців­ників та загальної чисельності персоналу підприємства.

14. Які коефіцієнти розраховують для оцінки складу персоналу? Наведіть алгоритм їх розрахунків.

15. Дайте характеристику показникам, що визначають рух персоналу, на­ведіть алгоритм їх розрахунку.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 183 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Задача 4.5 | Задача 4.12 | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач | Задача 5.2 | Задача 5.3 | Задача 5.4 | Задача 5.5 | Розв’язання | Задачі для розв’язання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 5.18| Тестовий контроль для перевірки знань

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)