Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ядерний магнітний резонанс. ЯМР-томографія.

Читайте также:
  1. Електронний парамагнітний резонанс.
  2. Ядерний апарат. Структурні компоненти ядра, їх морфофункцiональна та цитохiмiчна характеристика.

Атоми складаються з ядра та електронів, які обертаються навколо нього. Ядро несе позитивний заряд, кратний заряду протона. Обертання ядра, еквівалентне коловому електричному струму, створює магнітне поле, спрямоване вздовж осі обертання. Отже, ядро нагадує маленький магніт.

Якщо носіями магнітного моменту є ядра, то резонансне поглинання енергії називається ядерним магнітним резонансом.

Ядерний магнітний резонанс (ЯМР) — це явище резонансного поглинання радіочастотних хвиль деякими ядрами атомів, що розміщені у зовнішньому магнітному полі. Найчастіше ЯМР досліди проводять на ядрах атомів водню, тобто на протонах, або на ядрах ізотопу вуглецю 13С. На базі ЯМР була розвинута ЯМР-спектроскопія, що дозволяє з великою точністю розрізняти ядра елемента за їхніми властивостями в різному оточенні в молекулі.

 

Ядерним магнітним резонансом називають вибіркове поглинання електромагнітних хвиль певної частоти речовиною у постійному магнітному полі, зумовлене переорієнтацією магнітних моментів ядер.

Магнітний момент і спін ядра зв’язані залежністю: .

де Рs — магнітний момент, γ — гіромагнітне відношення, S — спін ядра. Ядра з парним числом протонів не мають спіна, магнітний момент їх дорів­нює 0

Ядерний магнітний резонанс може відбуватись на ядрах, які мають спін 1/2. У зовнішньому магнітному полі вони можуть перебувати у двох енергетичних станах, орієнтуючись у напрямі поля (ms = +1/2) або проти нього (ms = -1/2).

У постійному магнітному полі ядра обертаються навколо силових ліній. Це обертання називають прецесією. Прецесія характеризується певною частотою для різних типів ядер і залежить від напруженості магнітного поля.

Відстань між енергетичними рівнями залежить від магнітного моменту ядра, індукції магнітного поля і визначається:

Під час дії високо частотного імпульсу, якщо його частота збігається з частотою прецесійного руху ядер, ці ядра переходять у збуджений стан. Це і буде явище ЯМР. Але такі переходи ядер у збуджений стан з поглинанням енергії відбуваються до певного моменту, до насичення. Якщо відключити високочастотний сигнал, то ядра атомів речовини зразка будуть повертатися на нижчий рівень, випромінюючи енергію. Зразок знаходиться у котушці, вона сприймає енергію і перетворює її в електричний ЯМР-сигнал.

ЯМР-снгнал характеризується інтенсивністю і часом релаксації, тобто часом повернення збуджених ядер у вихідний енергетичний стан. Тривалість релаксації залежить від типів енергетичної взаємодії між ядрами. Час спін-спінової (T1) релаксації характеризує швидкість встановлення рівноважного розподілу ядер за рахунок взаємодії в спіновій системі, а час спік-ґраткової релаксації (Т2) — швидкість встановлення теплової речовини системи ядерних спінів з іншими ступенями вільності (граткою) зразка. У рідинах Т1, і Т2 приблизно рівні 1с. що відповідає ширині резонансної лінії ~1 Гц, Для твердих тіл T1 менше ніж Т2 і вимірюється у мс.Основними параметрами ЯМР є хімічний зсув та константа спін-спінової взаємодії.

Якщо атом перебуває у постійному магнітному полі, то його електронна оболонка взаємодіє із зовнішнім полем Во. При цьому виникає додаткове магнітне поле В протилежного напрямку: , де σ не залежить від Во, але залежить від електронного оточення і називається сталою екранування. Внаслідок екранування на ядро діє локальне поле:

Екранування ядер зумовлює зближення рівнів енергії і для резонансу необхідно сильніше поле (з більшою індукцією), ніж для неекранованого ядра.

У зразках завжди ε декілька груп ядер одного ізотопа, однак вони є складовими молекул однієї або різних речовин і тому мають різні сталі екранування. Ці групи ядер дають нам смуги у різних ділянках ЯМР-спектру.

Змішення ЯМР-сигпалу в залежності від хімічного оточення, зумовлене різними сталими екранування, називається хімічним зсувом. Цей параметр вимірюється у герцах і залежить від індукції магнітного поля. На практиці використовують не абсолютні значення хімічного зсуву, а його відносне значення, виміряне в частках індукції поля або частоти від сигналу еталонної речовини.

Загрузка...

де Взр- Вет — різниця резонансних значень індукцій поля для зразка і еталона

де νзрет – різниш частот для зразка і еталона, νo— частота генератора.

За значенням хімічного зсуву ядер можна оцінити характер розподілу електронної густини молекул.

Інформацію про структуру органічних сполук можна одержати також, використовуючи значення спін-сніиоаих взаємодій ядер. Це явище зумовлене магнітною взаємодією хімічно нееквівалентних ядер, яка здійснюється через електронні хмарки атомних зв'язків і зумовлює додаткове розщеплення сигналів у спектрі, але швидко затухає із збільшенням відстані.

Інтенсивність ЯМР-сигналів. значення хімічного зсуву, ширина та які оточують ці ядра. Тому очевидно, що існує тісний зв'язок між будовою речовини та ЯМР-спектром, який можна використовувати для дослідження цієї структури. ЯМР спостерігають за допомогою радіоспектроскопів .

  1-катушка зі зразком, 2-полюси магніта, 3-ВЧ-генератор, 4-підсилювач і детектор, 5-генератор моделюючої напруги, 6-катушка модуляції зовнішнього поля, осцилограф.  

 

Генератор створює поле з Індукцією В,, а перпендикулярне поле Ва створене постійним магнітом. При ν=ν0 відбувається резонансне поглинання, внаслідок чого у контурі падає напруга. Спад напруги реєструється детектором, підсилюється і подається на осцилограф. Поле В, підібране так, що воно змінюється на 10-3 Тл з частотою від 50 Гц до 1 кГц і таку саму частоту має горизонтальна розгортка осцилографа. На екрані дістаємо смугу поглинання.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 226 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Диабетическая кома | Характеристики теплового випромінювання | Терморегуляція у живому організмі | Температурна топографія тіла людини Інфрачервона термографія | Інфрачервона термографія |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Електронний парамагнітний резонанс.| ЯМР-томографія

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)