Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ядерний апарат. Структурні компоненти ядра, їх морфофункцiональна та цитохiмiчна характеристика.

Читайте также:
  1. Аментивный синдром, его клиническая характеристика.
  2. Возбудители брюшного тифа и паратифов. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
  3. Возбудители шигеллеза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
  4. Возбудители эшерихиозов. Таксономия. Характеристика. Роль кишечной палочки в норме и патологии. Микробиологическая диагностика эшерихиозов.
  5. Вопрос 1. Традиционные и новые СМИ. Их типология, классификация, характеристика. Электронные СМИ. Их характеристика и роль в системе средств массовой информации.
  6. Вопрос 10. Хозяйственные общества и товарищества: общая характеристика.
  7. Дентин. Происхождение, особенности обызвествления. Микроскопическая и субмикроскопическая характеристика. Виды дентина, вторичный дентин, дентикли. Реакция дентина на повреждение

2. Ядерна оболонка. Ультраструктурні компоненти та функції каріотеки. Складові елементи комплексу ядерної пори.

3. Хроматин. Морфофункціональна характеристика гетеро- та еухроматину. Хімічний склад хроматину.

4. Хромосоми. Види метафазних хромосом і їх структурні компоненти.

5. Ядерце. Ультраструктурні компоненти та функції.

6. Способи розмноження клітин і їх біологічне значення.

7. Мітоз. Основні фази мітозу та їх морфофункціональна характеристика.

8. Ендомітоз і поліплоїдія. Основні механізми утворення поліплоїдних клітин.

9. Клітинний цикл. Морфофункціональна характеристика періодів клітинного циклу.

10. Регуляція поділу клітин. Основні фактори, які регулюють в організмі репродукцію клітин.

11. Старіння клітин. Основні морфофункціональні та фізико-хімічні зміни клітин під час старіння.

12. Життєвий цикл клітин, його основні етапи та їх морфофункціональна характеристика.

13. Апоптоз – запрограмована смерть клітин.

 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. За встановленою формою проводиться вивчення та замалювання препаратів:

а) мітоз рослинних клітин в корінці цибулини; забарвлення гематоксиліном та еозином. Об.40, ок.7.

б) дегенерація клітин сальної залози шкіри людини; забарвлення гематоксиліном та еозином. Об.40, ок.7.

2. Проводиться вивчення електронних мікрофотографій

а)Рис. 32, 33, 35 (В.Г.Елисеев, Ю.И.Афанасьев, Е.В.Котовский. Атлас микроско­­­пического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов. М.: Медицина, 1970)

б)Рис.8, 42 (И.В.Алмазов, Л.С.Сутулов. Атлас по гистологии и эмбриоло­­гии. М.: Медицина, 1978).

 

Зміст теми:

Структурно-логічна схема:

I. ЯДРО

Складові

частини

Ядерна оболонка Хроматин Ядерце Каріоплазма

 

Будова

Зовнішня і внут- рішня мембрани, перинуклеарний простір, комплекс пори Базофільні чи електронно-щільні гранули, утворені дезоксирибо- нуклеопроте- їдами Кулясте щільне тільце на елект- ронній мікрофо- тографії склада- ється з фібрилярної та зернистої частин. Світла речовина

 

Функції

Відокремлююча, захисна, обмін речовин з цитоп- лазмою, фікса- ція хроматину Зберігання та копіювання ге- нетичної інфор- мації, синтез матричної та транспортної РНК Синтез рибосо- мальної РНК, формування субодиниць рибосом Середовище в якому відбува- ються внутрішньоядерні метаболічні процеси

 

 

 

Ядро - це важлива складова частина клітини, що містить генетичний апарат.

 

Функції ядра:

1) збереження генетичної інформації - збереження структури ДНК і її відновлення після ушкодження.

2) реалізація генетичної інформації - регуляція синтезу білка в клітині.

 

Кількість ядер у клітині - частіше одне; рідше 2, іноді більше 2-х.

Форма ядра - частіше сферична, але може бути й інша (паличкоподібна, бобоподібна, сегментована).Розташування ядра - частіше в центрі клітини, може бути на периферії.

Кожен вид клітин має постояннне співвідношення між об’ємом ядра й об’ємом цитоплазми (індекс Гертвіга).

Ядерна оболонка (каріолема, нуклеолема) складається з 2-х мембран (зовнішньої і внутрішньої), між якими знаходиться перинуклеарний простір. Ядерна оболонка має отвори (пори), заповнені глобулярними білками.

Функції ядерної оболонки:1) бар'єрна

2) транспортна

3) фіксація хромосомного матеріалу

 

Хроматин - це комплекс ДНК з білками (гістоновими і негістоновими). Існує 2 види хроматину: еухроматин і гетерохроматин.

Гетерохроматин - це неактивний, спіралізований (конденсований) хроматин. Він розташовується переважно по периферії ядра, інтенсивно забарвлюється. Розрізняють 2 види гетерохроматину: структурний (постійно спирализованний) і факультативний (може перетворюватися в еухроматин)

Еухроматин - це активний, деспіралізованний (деконденсований) хроматин, на препараті більш світлий. Він керує синтезом білка в клітині.

Загрузка...

Ядерце -це найбільш щільна частина ядра. Воно утворено ділянками хромосом (13, 14, 15, 21, 22) які мають вторинні перетяжки. Функції ядерця - синтез р-РНК і утворення субодиниць рибосом.

Каріоплазма - це колоїдний розчин білка, у якому знаходиться хроматин і ядерце.

 

Клітинний цикл - це період існування клітини від поділу до поділу або від поділу до смерті. Він складається з 4-х періодів:

1) мітоз (М)

2) пресинтетичний період (G1). У цей період синтезуються РНК і білки.

3) синтетичний (S) - відбувається подвоєння ДНК і центріолей.

4) постсинтетичний(G2). У цей період синтезуються РНК і білки (тубуліни).

Клітина може вийти з клітинного циклу і знаходитися в G0 періоді. Це клітини, що тимчасово або постійно припиняють поділ.

Мітоз- це непрямий поділ соматичних клітин. Фази мітозу: профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

1) Профаза характеризується тим, що відбувається спіралізація хроматину, хромосоми стають видимими у світловому мікроскопі; дезінтегрується ядро і ядерце. Центріолі розходяться до полюсів клітини, утвориться веретено поділу.

2) Метафаза - під час цієї фази хромосоми розташовуються на екваторі.

3) Анафаза - рух хромосом до полюсів клітини.

4) Телофаза починається з зупинки хромосом на полюсах клітини. Утворюється ядерна оболонка і ядерце, відбувається розподіл цитоплазми між двома дочірніми клітинами.

 

Матеріали для самоконтролю:

 

1. В результаті дії на клітини печінки пошкоджуючих чинників в багатьох клітинах спостерігається деструктивні зміни в цитоплазмі, що супроводжуються зморщуванням ядерного матеріалу та утворенням однорідної щільної гіперхромної маси. Як називається явище, що спостерігаються в ядрі?

 

A. некроз

B. каріорексис

C. каріопікноз

D. апоптоз

E. каріолізис

 

2. В гістологічному препараті печінки аксолотля більшість клітин знаходиться в інтерфазі. В них виявлена базофільна округла структура – ядро. Яку функцію виконує ядро в клітині?

 

A. накопичення та збереження іонів кальцію

B. збереження та реалізації генетичної інформації

C. синтез та збереження АТФ

D. синтез та збереження глікогену

E. синтез та збереження ліпідів

 

3. Відомо, що в ядрах високодиференційованих клітин печінки переважає еухроматин. – Які морфофункціональні особливості характерні для еухроматина?

 

A. деконденсований, активний, світлий

B. деконденсований, неактивній, світлий

C. деконденсований, активний, темний

D. конденсований, неактивний, темний

E. конденсований, активний, світлій

 

4. Найхарактерніша морфологічна ознака малих лімфоцитів – високий індекс Гертвіга. Як виглядають такі клітини в мазках крові?

 

A. цитоплазма займає значну площу

B. мають паличкоподібне ядро

C. в цитоплазмі багато гранул

D. ядро займає майже всю клітину

E. мають сегментоване ядро

 

5. В гістологічному препараті шкіри експериментальної тварини більшість клітин базального шару епідермісу містять ядра які перебувають в інтерфазі. Інтерфазне ядро складається з:

 

A. каріолеми, хромосом, ядерця, каріоплазми

B. каріолеми, хромосом, ядерних пор, каріоплазми

C. каріолеми, хромосом, включень, каріоплазми

D. каріолеми , ДНК та ядерця

E. каріолеми, ДНК, РНК, органел

 

6. Більшість клітин печінки гепатоцитів перебуває у періоді Gо. .Яка з морфологічних ознак ядра характерна для цих клітин?

 

A. відсутнє ядерце

B. переважає гетерохроматин

C. видно хромосоми

D. відсутня каріолема

E. переважає еухроматин

 

7. Відомо, що існують високодиференційовані клітини, що виходять із клітинного циклу і назавжди втрачають здатність до поділу і живуть стільки, скільки живе весь організм. Які клітини до них належать?

 

A. нервові клітини

B. хрящові клітини

C. стовбурові клітини

D. напівстовбурові клітини

E. клітини печінки

 

8. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають диплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

 

A. мітоз

B. ендомітоз

C. амітоз

D. некроз

E. мейоз

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 424 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Модуль№1 | Мікроскоп. | Література | Міжклітинні контакти | Немембранні органели | Завдання ембріології | Ембріогенез ланцетника | Диференціація мезодерми | Розвиток птахів | Література |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Модуль№1| Модуль№1

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.015 сек.)