Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тамақ және арнайы фермент препараттарының синтезі пәні бойыншаТамақ және арнайы фермент препараттарының синтезі пәні бойынша

ТЕСТТІК ТАПСЫРМА

 


1. Энзимология...құрамдық бөлігі болып табылады:

A) Биотехнологияның

B) Механиканың

C) Ботаниканың

D) Физиканың

E) Биохимияның

 

2. Дәл химиялық зерттеуді алғашқы рет ұсынған:

A) Лавуазье

B) Гей-Люссак

C) Велер

D) Берцелиус

E) Кирхгоф

 

3. Алғашқы рет алынған бірінші фермент препараты:

A) Кирхгоф

B) Лавуазье

C) Велер

D) Берцелиус

E) Гей-Люссак

 

4. Органикалық немесе биологиялық катализаторлар – бұл:

A) Ферменттер

B) Эукариоттар

C) Прокариоттар

D) Археи

E) Кефалиндер

 

5. Жіктелуге сәйкес идентифицирленген фермент саны:

A) Шамамен 2000

B) Шамамен 1000

C) Шамамен 500

D) 1200 астам

E) 2500 кем

 

6. Энзимдердің химиялық табиғаты...дәлелденді:

A) Бухнермен

B) Фишермен

C) Пастермен

D) Либихпен

E) Кюнемен

 

7. Кристалдық түрінде фермент алғашқы рет алған:

A) К.Яги және Т.Озавамен

B) Самнермен және К.Яги

С) Кюнемен және Бернармен

D) Бернармен

Е) Нейбергпен

 

8. Тамақ өнеркәсіптік биотехнология үшін келесі бағыттар болашақта тән:

A) Микроорганизм жасушаларын биореакторларда өндіру

B) Өсімдіктерді микроклонирлеу және оларды биосинтездеу

C) Гибридті ДНҚ алу

D) Өсу гормонын биосинтездеу

E) Энергетикалық мәселелерді шешу

 

9. Микропротеинді өндіру кезінде қолданылатын штамм:

A) Fusarium gramenearum

B) Fusarium Niger

C) Fusarium lactisariumis

D) Sach. Bisborus

E) Sach. Coreamus

 

10. Жануар немесе өсімдік тектес өнімдерден тұратын қоректік орталар:

А) Табиғи

B) Синтетикалық

C) Жартылай синтетикалық

D) Элективті

E) Дифференциалды-диагностикалық

 

11. Құрамына химиялық таза қоспалар кіретін орталар – бұл...

A) Синтетикалық

B) Табиғи

C) Тығыз

D) Элективті

E) Дифференциалды-диагностикалық

 

12. Табиғи мекендерден микроорганизімдердің таза дақылдарын бөліп алуға арналған орталар қалай аталады:

A) Элективті

B) Табиғи

C) Тығыз

D) Синтетикалық

E) Сұйық

 

13. Сұйық ортаға желатинді немесе агар-агарды қосу жолымен алынатын орталар – бұл...

A) Тығыз

B) Сұйық

C) Элективті

D) Синтетикалық

E) Табиғи

 

14. Тығыз ортада дамитын микроорганизмдер қалай аталады?A) Колонналар

B) Тұнба

C) Суспензиялар

D) Қабық

E) Көбік

 

15. Қандай аппараттарда микроорганизімдерді өсіреді?

A) Термостаттарда

B) Автоклавтарда

C) Кептіргіш шкафтарда

D) Ферментаторларда

E) Муфель пештерінде

 

16. Факультативті анаэробтар қандай жағдайларда өсе алады?

A) Оттегінің болуы немесе болмауы кезінде

B) Оттегінің болуы кезінде

C) Көмірқышқыл газының болуы немесе болмауы кезінде

D) Оттегінің болмауы кезінде

Е) Сутегінің болуы немесе болмауы кезінде

 

17. О2 болмауы кезінде өмір сүре алмайтын микроорганизімдерді көрсетіңіз?

A) Облигатты анаэробтар

B) Аэробты

C) Факультативті анаэробтар

D) Микроаэрофилдер

E) Гетеротрофилдар

 

18. Микроорганизмдердің мекендеу ортасының физика-химиялық жағдайы – бұл...

A) Абиотикалық факторлар

B) Биотикалық факторлар

C) Антропогенді факторлар

D) Тірі табиғат факторлары

E) Биологиялық факторлар

 

19. Пермеат – бұл...

A) Ақуыздарды бөліп алғаннан кейін қалатын сұйық қалдықтар

B) Бактериалды жасуша түрі

C) Asp. Niger метаболизм өнімі

D) Аминқышқылдарының L және Д пішінінің араласпасының

E) Антибиотиктерден тұратын дақылдық сұйықтық

 

20. Технологиялық әдістердің көмегімен өсімдік қалдықтарынан алуға болады:

A) Метанол және этанолды

B) Мұнай парафинін

C) Сүт сарысуын

D) Циклопентан

E) Алма және щавельқышқылын

 

21. Спирттерде ашытқыларды культивирлеуден кейін алынған ашытқы масса құрамындағы ақуыз мөлшері (құрғақ массадан):

А) 5-12%

В) 87-95%

С) 17-71%

D) 56-62%

Е) 80-85%

 

22. Сүтті ферменттеу кезінде түзілетін қышқылдар:

А) Пропион және май

В) Итакон және тұз

С) Лимон және линолен

D) Итакон және линолен

Е) Сүт және күкірт

 

23. Реннин ферментін қандай мақсатта қолданады:

А) Сүтті ұйыту үшін

В) Полисахаридтерді гидролиздеу үшін

С) Орнын баспайтын аминқышқылдарды толықтыру үшін

D) Сыра сусласын ашыту үшін

Е) Дақылдық сұйықтан биомассаны бөліп алу үшін

 

24. Сүтті ұйыту үшін қолданылатын фермент:

А) Реннин

В) Протеиназа

С) Мезим

D) Липаза

Е) Пектин

 

25. Каталитикалық және пластикалық міндетті атқарушы:

А) Ақуыздар

В) Майлар

С) Нуклеин қышқылдары

D) Дәрумендер

Е) Көмірсулар

 

26. Миоглобин – бұл...

А) Ақуыз

В) Орнын баспайтын аминқышқылы

С) Сфералық пішінді бактерия

D) В тобының дәрумені

Е) Д тобының дәрумені

 

27. Қан сарысуының ақуыздарына аталғандардың қайсысы жатады:

А) Альбумин

В) Миоглобин

С) Серин

D) Гемоуланин

Е) Трипсин

 

28. Қандай ферменттердің қатысуымен майды ыдырату үрдісі жүреді?

А) Липаза

В) Оксидоредуктаза

С) Трансфераза

D) Гидролаза

Е) Изомераза

 

29. ФАО/ВОЗ шкаласы бойынша таза ақуыздың бір граммында қанша изолейцин мөлшері бар (мг):

А) 40

В) 20

С) 65

D) 15

Е) 70

 

30. ФАО/ВОЗ шкаласы бойынша таза ақуыздың бір граммында қанша лейцин мөлшері бар (мг):

А) 70

В) 25

С) 60

D) 80

Е) 10

 

31. ФАО/ВОЗ шкаласы бойынша таза ақуыздың бір граммында қанша лизин мөлшері бар (мг):

А) 55

В) 25

С) 60

D) 65

Е) 70

 

32. ФАО/ВОЗ шкаласы бойынша таза ақуыздың бір граммында қанша тирозин мөлшері бар (мг):

А) 35

В) 10

С) 55

D) 65

Е) 44

 

33. ФАО/ВОЗ шкаласы бойынша таза ақуыздың бір граммында қанша метионин мөлшері бар (мг):

А) 60

В) 40

С) 45

D) 71

Е) 20

 

34. ФАО/ВОЗ шкаласы бойынша таза ақуыздың бір граммында қанша триптофан мөлшері бар (мг):

А) 10

В) 40

С) 20

D) 14

Е) 5

 

35. ФАО/ВОЗ шкаласы бойынша таза ақуыздың бір граммында қанша валин мөлшері бар (мг):

А) 50

В) 30

С) 40

D) 5

Е) 14

 

36. Ұнның құрамында азоты бар заттары негізінен неден тұрады?

А) Ақуыздардан

В) Липидтерден

С) Қанттардан

D) Ферменттерден

Е) Энзимдерден

 

37. Ферменттеу флотирлеу сепарирлеу булау кептіру – бұл...дайындау сатылары

А) Гидролизаттарда жем ашытқыларын дайындау

В) Нитрагидті және Липидтерді дайындау кезені

С) Лизинді дайындау

D) Липидтерді дайындау

Е) Энтобактеринді дайындау

 

38. Ферменттеу ортадан тебу булау кристалдау сүзу қайтакристалдау сүзу кристалдарды кептіру – бұл...алу сатылары:

А) Глутамин қышқылын алу

В) Лимон қышқылын алу

С) Папринді алу

D) В12 жемдік дәрумен алу

Е) Өлген брюшнотифоз вакцинаны алу

 

39. Окситетрациклин продуценті болып қандай дақыл штаммдары табылады?

А) Асtinomyces remosus

В) Bacillus cereus

С) Clostridium putrificum

D) Proteus vulgaris

Е) Acetobacter aceti

 

40. Ферменттерді өндіру кезінде продуцент ретінде беттік культивирлеумен тек нені пайдалануға болады?

А) Саңырауқұлақтарды

В) Бактериаларды

С) Балдырларды

Д) Амнқышқылдарын

Е) Актиномицеттерді

 

41. Сулы экстрактіден ферментті бөліп алу кезінде сулы ерітіндіге тұндырғышты енгізу нені тудыртады:

А) Фермент молекуласына су молекуласының тартылуының төмендеуін

В) Фермент молекуласына су молекуласының тартылуының күшейуін

С) Сольватация энергиясы ортада төмендейді

D) Ортаның қышқылдылығының күрт жоғарлауын

Е) Флотация үрдісін

 

42. Экстракция кезінде тұндырушы концентрациясын жоғарлатқан жағдайда фермент ерітіндісінде қандай процесс жүреді:

A) Ортадағы сольватация энергиясы ақуыздың екі молекуласының арасындағы энергиядан төмен болады

B) Ферменттің бөлінуі күрделенеді, себебі ерітіндінің тұтқырлығы жоғарлайды

C) Ортаның рН өзгереді, соның салдарынан фермент құрамы өзгереді

D) Ортадағы сольватация энергиясы ақуыздың екі молекуласының арасындағы энергиядан жоғары болады

E) Ерітіндіде өзгеріс болады

 

43. Қандай жағдайда ферменттік ерітіндідегі ферменттің сольватті қабығы бұзылады, тұндырғыштың молекулаға тартылыс күші төмендейді:

A) Тұндырғыш концентрациясы жоғарлаған кезде

B) Тұндырғыш концентрациясы төмендеген кезде

C) Процестің температурасы жоғарлаған кезде

D) Ерітіндіге натрий хлоридін қосқан кезде

Е) Тұз қышқылын қосқан кезде

 

44. Балансталған ақуызды тамақтану үшін ББЗ синтезінің қандай өнімі қажет?

A) Аминқышқылдары

B) Гибберелин

C) Полисахаридтер

D) Липидтер

E) Көмірсулар

 

45. Жануарлардың асқазан ұйқы безінен ББЗ синтезінің қандай өнімін бөліп алады:

A) Ферменттерді

B) Дәрумендерді

C) Аминқышқылдарын

D) Антибиотиктерді

E) Липидтерді

 

46. Тағамның аса құнды және орнын баспайтын компоненті – бұл...

A) Ақуыздар

B) Көмірсулар

C) Майлар

D) Клетчатка

E) Қанттар

 

47. Тамақ өнімін алу көзі ретінде микроорганизімдерді пайдалану – бұл...

A) Биотехнология

B) Микробиология

C) Гистология

D) Цитология

E) Зоология

 

48. Азық-түліктік проблемаларын шешу үшін жетік бағыт:

A) Гендік инженерия

B) Биотехнология

C) Өндірісті қарқындандыру

D) Технология трансферті

E) Қоржинау технологиясы

 

49. Қандай зат адам организімімен сіңірілмейді, бірақ организмнен күрделі металдарды, радионуклидтерді бөліп шығарады?

A) Пектин

B) Лигнин

C) Целлюлоза

D) Гемицеллюлоза

E) Клетчатка

 

50. Белсендендіргіштер дегеніміз:

A) Фермент белсенділігін жоғарлататын заттар

B) Фермент белсенділігін инактивирлейтін факторлар

C) Реакция оларсыз жүрмейтін заттар

D) Коферменттер

E) Фермент-субстратты кешен

 

51. Белсендендіргіштер қандай жолмен жұмыс істейді:

A) Белсенді ортаның қалыптасуында ат салысу

B) Субстратты байланыстыру

C) Ферменттің ковалентті модификациялау

D) Коферментті инактивациялау

E) Ферментті тұрақтандыру

 

52. Ферменттерді белсендендіргіштер қатарына жатпайтыны:

А) Са2+

В) Глутатион

С) Рибофлавин

D) К+, Rb+

Е) Cs+, Mg2+

 

53. Олардың қатысуы кезінде ферменттердің каталитикалық қозғалысы тежелетін немесе оны толық инактивирлейтін заттар қатары:

А) Ингибиторлар

В) Активаторлар

С) Рибофлавин

D) К+, Rb+

Е) Cs+, Mg2+

 

54. Ингибирлеу қандай болмайды:

A) Салыстырмалы

B) Бәсекеліктілігі

C) Кері

D) Кері емес

E) Тежелетін

 

55. Михаэлис-Ментен теңдеуі:

A) Субстрат концентрациясына фермент қозғалысының тәуелділігін көрсетеді

B) Реакцияның барлық сатыларын ескереді және бірінші түзілуін сипаттайды

C) Реацияның екінші сатысын – Е және Р түзілуін сипаттайды

D) ЕS кешенінің түзілу кезеңін ескермейді

E) Түзілудің бірінші сатысын сипаттайды

 

56. Амин және оксиқышқылдары молекуласынан СО2 ыдырауын немесе оның белгіленуін катализдейтін ферменттер:

A) Карбоксилаза

B) Протеаза

C) Лигаза

D) Изомераза

E) Лиаза

 

57. Эфирлі байланыстардың ажырауын катализдейтін ферменттер:

A) Эстеразалар

B) Глюкозидазалар

C) Глюкоамилазалар

D) Ксиланазалар

Е) Глюкозадазалар

 

58. Полисахаридтер синтезін катализдейтін ферменттер:

А) Глюкозилтрансферазалар

В) Фосфотрансферазалары

С) Гидролазалар

D) Эстеразалар

Е) Глюкозидазалар

 

59. рН-ң қандай мәні кезінде әр бір фермент өзінің белсенділігін көрсетеді?

A) Оптималды кезінде

B) Минималды кезінде

C) Максималды кезінде

D) Орта кезінде

E) Төмен кезінде

 

60. Оптикалық белсенді метаболиттердің түзілуін қамтамасыз ететін ферменттер:

A) Рацемазалар

B) Глюкозилтрансферазалар

C) Гидролазалар

D) Эстеразалар

E) Глюкозидазалар

 

61. Қамырдайындау үрдісін қарқындату үшін пайдаланылатын ферменттердің негізгі топтары:

A) Амилолитикалық ферменттер

B) Тотығу-тотықсыздандыру ферменттері

C) Жоғарықантталған ферменттер

D) Протеолитикалық ферменттер

E) Амилазалар

 

62. Қамырдың реологиялық қасиеттерін реттеу үшін пайдаланылатын ферменттер:

A) Тотығу-тотықсыздану ферменттері

B) Амилолитикалық ферменттері

C) Жоғарықантталған ферменттері

D) Протеолитикалық ферменттері

E) Амилазалар

 

63. Ұнның желімтегінің серпімді қасиеттерін реттеу үшін қолданылатын ферменттер:

A) Протеолитикалық ферменттер

B) Тотықтыру ферменттері

C) Тотықсыздандыру ферменттері

D) Лиазалар

E) Гидролазалар

 

64. Реакцияның белгілі бір типтерін катализдейтін ферменттер:

A) Реакцияның белгілі бір типтеріне қатысты ерекшеліктері

B) Ең аз ерекшелік

C) Жоғарғы ерекшелік

D) Топтық ерекшелік

E) Абсолютті белгілі бір типтеріне қатысты ерекшеліктер

 

65. Бір қатар субстраттарға әсер ететін, бірақ белгілі бір «талаптар» қоятын ферменттер:

A) Топтық ерекшелік

B) Абсолютті ерекшелік

C) Реакцияның белгілі бір типтеріне қатысты ерекшеліктері

D) Ең аз ерекшелік

E) Жоғарғы ерекшелік

 

66. Бір субстратінің айналымын катализдейтін фермент

A) Абсолютті ерекшелік

B) Топтық ерекшелік

C) Реакцияның белгілі бір типтеріне қатысты ерекшеліктері

D) Ең аз ерекшелік

E) Жоғарғы ерекшелік

 

67. Апофермент – бұл...

A) Екікомпонентті ферменттің ақуызды бөлігі

B) Ферменттің топтық бөлігі

C) Ферменттің тұрақтануы

D) Коферменттердің инактивациялануымен

E) Ковалентті фермент

 

68. Жетілген газометриялық әдіс – бұл...

A) Варбург әдісі

B) Поляриметриялық әдіс

C) Газометриялық әдіс

D) Вильштеттер әдісі

E) Химиялық әдіс

 

69. Протеолитикалық ферменттердің белсенділігін анықтау әдісі:

A) Вильштеттер әдісі

B) Поляриметриялық әдіс

C) Газометриялық әдіс

D) Варбург әдісі

E) Химиялық әдіс

 

70. Михаэлис константасы сандық тең:

A) V=V /2 ккезіндегі субстрат концентрациясына

B) Реакция жылдамдығына

C) Тікелей және жанама реакция константасының қатнасына

D) Ферменттің молекулярлық белсенділігіне

E) Ағын жылдамдығына

 

71. Кофермент дегеніміз – бұл...

A) Ферменттердің ақуыздық бөлігі

B) Белсенді ортаның төменмолекулалық компоненті

C) Ферменттің реттеуші учаскесі

D) Ферменттің белсенді емес пішіні

E) Ферменттің белсенді пішіні

 

72. Ферменттердің көзі болып табылмайтын:

A) Өсімдік жасушаларының қабырғалары

B) Жануарлардың ішкі мүшелері

C) Микроорганизім өзіндіктік дақылдары

D) Өсімдік шырындары

E) Микроорганизімдер

 

73. Ферменттерге тән:

A) Реакцияларды тездету

B) Жаңа реакцияларды тудыру

C) Тепетеңдікті жою

D) Соңғы өнім құрамына кіру

E) Реакцияларды тежеу

 

74. Ферменттердің барлығы емес мынадай құрылымға ие:

A) Бестік

B) Біріншілік

C) Екіншілік

D) Үшіншілік

E) Төртіншілік

 

75. Ингибирлеу қандай болмайды?

A) Салыстырмалы

B) Кері

C) Кері емес

D) Конкуренттік

E) Белсенді

 

76. Ферменттердің бірінші класының аталуы:

A) Оксидоредуктаза

B) Синтетеаза

C) Трансфераза

D) Изомераза

E) Инвертаза

 

77. Ферменттердің екінші класының аталуы:

A) Трансфераза

B) Синтетеаза

C) Оксидоредуктаза

D) Изомераза

E) Инвертаза

 

78. Келесі реакцияларды катализдейтін барлық феррменттерді біріктіретін үшінші класс:

A) Гидролиз

B) Синтез

C) Тотығу

D) Тотықсыздану

E) Фофатирлеу

 

79. Келесі реакцияларды тездететін, төртінші класқа жататын ферменттер:

A) Екіншілік байланыстың түзілуімен ыдыраулар немесе екіншілік байланыс бойынша бірігулер

B) Қайсы бір топты алмастыру және түзілуімен ыдырау немесе байланыс бойынша бірігулер

C) Карбоксилирлеу

D) Фосфолирлеу

E) Инвертирлеу

 

80. Бесінші класс ферменттері нені катализдемейді?

A) Молекулалардың геометриялық конфегурациясын

B) Цис-транстың түзілуін

C) Химиялық топтасудың молекулаішіндегі тасмалдауды

D) Полимерлі молекулаға бөлек мономерлерді қосу

E) Цис-транст инвертазалардың түзілуін

 

81. Судың қосылу немесе ыдырау реакцияларын катализдейтін фермент:

A) Трансфераза

B) Синтеаза

C) Оксидоредуктаза

D) Изомераза

E) Инвертаза

 

82. Д R+A Д+R-A реакциясын катализдейтін фермент

A) Трансфераза

B) Синтеаза

C) Оксидоредуктаза

D) Изомераза

E) Инвертаза

 

83. Алтыншы кластағы ферменттер келесі реакцияларды катализдейді:

A) Макроэргиялық байланысты гидролиздеумен жанасқан синтез реакциясын

B) Органикалық қоспалардың изомерлік пішінін түзу және оны дезаминирлеу

C) Талшықтық тыныс алу

D) Дезаминирлеу

E) Изомерлердің түзілуі

 

84. Этанол+NAD+ ацетальдегид+NAD2Н реакциясын катализдейтін фермент, келесі класқа жатады:

A) Оксидоредуктаза

B) Синтеаза

C) Трансфераза

D) Изомераза

E) Инвертаза

 

85. Акцепторы ретінде... қызмет ететін реакцияларды оксидазалар катализдейді.

A) Сутегі

B) Оттегі

C) Аммиак

D) Оксиқышқыл

E) Сахароза

 

86. Шифірі КФ 5.1.1.1.1. ферменткелесі реакцияны катализдейді:

A) L-аланин D-аланин

B) Аланин-2-оксоглутариат пируват+глутамат

C) Изоцитрит сукцинат+глиоксилат

D) Этанол+NAD+ +ацетальдегид+NADН

E) Оксидоредуктаза

 

87. Ферменттің стандартты бірлігі:

A) Фермент мөлшеріне жатқызылған реакция жылдамдығы

B) ЕS кешенінің концентрациясымен анықталады

C) Уақыт бірлігі ішінде өнім мөлшерінің өсуі бойынша анықталмайды

D) Реакцияның жүруі кезінде субстраттың азаюын анықтауға болмайды

E) Ферментсіз реакция жылдамдығы

 

88. Меншікті белсенділік – бұл...

A) Фермент препаратындағы ақуыздың бір миллиграмына жатқызылған бірлік саны

B) Ақуыздың 1 мг жатқызылған белсенділік

C) Катализатордың молекулярлық массасына есептелген катализатор белсенділігі

D) Бір молекуламен айналатын субстрат молекуласының саны

E) Ферменттің бір молекуласының белсенділігі

 

89. Балансталған ақуыздық тамақтану үшін ББЗ синтезінің қандай өнімі қажет?

A) Аминқышқылдары

B) Гибберелиндер

C) Полисахаридтер

D) Липидтер

E) Көмірсулар

 

90. Жануардың асқазан ұйқы безінен ББЗ синтезінің қандай өнімін бөліп алады?

A) Ферменттерді

B) Дәрумендерді

C) Амнқышқылдарын

D) Антибиотиктерді

E) Липидтерді

 

91. Судың қатысуымен күрделі органикалық қоспалардың ыдырау реакциясын катализдейтін ферменттер:

A) Гидролазалар

B) Лиазалар

C) Лигазалар

D) Изомеразалар

E) Трансферазалар

 

92. рН 2-5 кезінде белсенді, сульфгидрильді реагенттерге, ауыр металлдарға сезімтал емес ферменттердің аталуы:

A) Қышқыл протеиназалар

B) Сілтілік протеиназалар

C) Өсімдік ақуыздары

D) Жануар

E) Өнеркәсіптік

 

93. 1931 ж. Кристалдық трипсинді алғаш рет алған:

A) Дж.Х.Нортроп

B) Л.Пастерсон

C) И.Дарвин

D) И.Ньютон

E) Ф.Гукк

 

94. Трипсиннің салыстырмалы молекулярлық массасы қанша?

A) 23800

B) 28000

C) 27500

D) 20300

E) 25500

 

95. Ферменттердің белсенділігі екіеселену үшін температураны қаншалықты жоғарлатады?

A) 10 С-ға

B) 50 С-ға

C) 20 С-ға

D) 5 С-ға

E) 2 С-ға

 

96. Спецификалық ферменттердің жүйелік зерттеулері кіммен алғаш рет жүргізілді?

A) Э.Фишермен

B) Л.Пастермен

C) Ф.Гукпен

D) Н.Дарвинмен

E) И.Ньютонмен

 

97. 1899 жылы енгізілген термин:

A) Нуклейн қышқылы

B) Күкірт қышқылы

C) Рибозалық қышқыл

D) Нуклеотид

E) Ядро

 

98. Шамасы ең төмен жылдамдықты аминқышқылының аталуы:

A) Лимиттеуші

B) Контактілеуші

C) Тарайтын

D) Регинирирленетін

E) Катализдейтін

 

99. Мына қышқылдардың шектелген құрамы бүйрек және зәршығару жолдарының ауруына әкеледі:

A) Нуклеин

B) Сірке

C) Органикалық

D) Бейорганикалық

E) Лимон

 

100. Адам және жануар тағамының аса тапшы компоненті:

A) Ақуыздар

B) Майлар

C) Көмірсулар

D) Минералдар

E) Дәрумендер

 

101. Соя өсімдігінің 500 кг ақуыздың қанша мөлшерін продуцирлейді?

A) 5 кг

B) 4 кг

C) 3 кг

D) 2 кг

E) 1 кг

 

102. Эталон үлгісі ретінде қолданылатын ақуыз:

A) Сиыр сүтінің ақуызы

B) Тауық етінің ақуызы

C) Сиыр етінің ақуызы

D) Бие сүтінің ақуызы

E) Шошқа етінің ақуызы

 

103. Микроорганизімдерді пайдалана отырып ақуыздарды өнеркәсіптік алу қайда жүргізіледі?

A) Ферментаторларда

B) Биореакторларда

C) Вакуум-аппраттарда

D) Қазандықтарда

E) Инокуляторларда

 

104. Ақуыз массасын кептіру үшін қолданылатын кептіру әдісі:

A) Себу

B) Қабаттық

C) Сублимациялық

D) Конвективті

E) Кондуктивті

 

105. Адамдардың тамақтануы үшін ақуызды микробиологиялық өндіру алғаш рет қай жерде басталды?

A) Германияда

B) Рессейде

C) Италияда

D) АҚШ-да

E) Канадада

 

106. Балдырлармен бірге қандай микроорганизімдердің ақуыздарын адам тағамында қолданады?

A) Sprulina

B) Condida

C) Torulopsis

D) Spirilla

E) Entrococci

 

107. Келтірілген заттардың қайсысы тағамдыққа жатады?

A) Ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер, минералды тұздар

B) Ақуыздар, хош иісті заттар, көмірсулар, дәрумендер

С) Майлар, ақуыздар, көмірсулар, микроэлементтер

D) Бояғыштар, көмірсулар, хош иісті қоспалар, дәрумендер,минералдар

Е) Ақуыздар, көмірсулар, дәрумендер, минералды тұздар

 

108. Ақуызды өндіру кезінде қандай субстраттарда дақылдарды өсірмейді?

A) Кебектік

B) Мелассалық

C) Парафинді

D) Газойльді

E) Целлюлозалы

 

109. Fusarium саңырауқұлағы негізінде дайындалатын микропротеин қандай түрде шығарылады:

A) Паштет

B) Соус

C) Сыр

D) Йогурт

E) Приправа

 

110. Ақуызды өндіру кезінде қандай микроорганизімдер қолданылмайды?

А) Lactobacillus

B) Сandida

C) Fusarium

D) Aspergillus

E) Mucoracece

 

111. Бактерия-продуценті биомассасында ақуыз мөлшері қандай?

A) 80%

B) 75%

C) 70%

D) 65%

E) 60%

 

112. Қандай жасушалар эукариотты құрылымға ие?

A) Ашытқылар

B) Бактериалар

C) Вирустар

D) Фаш

E) Зеңдер

 

113. Микоплазмалар қанша ферментті реакцияны жүзеге асыра алады?

A) 100 шамасында

B) 100 кем

C) 150 шамасында

D) 150 астам

E) 200 шамасында

 

114. Қандай фермент триацилглицирин гидролизін жүзеге асырады?

A) Липаза

B) Липоксигелаза

C) Трансфераза

D) Гидролаза

E) Лиаза

 

115. Микроорганизм жасушасында синтезделетін, биокатализатор функциясын орындайтын ақуыздар – бұл...

A) Ферменттер

B) Липидтер

C) Полисахаридтер

D) Нуклеин қышқылдары

E) Минералды заттар

 

116. Инвертаза – бұ л қандай фермент?

A) Сахарозаны метаболиздейтін

B) Фруктозаны глюкозаға айналдыратын

C) Гемицеллюлозаны синтездейтін

D) Целлюлозаны синтездейтін

Е) Кальций пектаттарын бұзатын

 

117. Бірде бір фермент құрамына кірмейтін микроэлемент:

A) В

B) Cu

C) Mn

D) Zn

E) Co

 

118. Молекулярлық азотты белгілеу үрдісіне қатысатын фермент:

A) Нитрогеназа

B) Нитритредуктаза

C) Нитратредуктаза

D) Легоглобин

E) Теміркүкіртті ақуыз

 

119. Кальвин циклының ферменті:

A) Транскетолаза

B) Малатдегидрогеназа

C) Фосфоэнолпируваткарбокилаза

D) Аминотрансфераза

E) Гликолатоксидаза

 

120. Хэтч-Слек циклының негізгі ферменті:

A) Фосфоэнолпируваткарбоксилаза

B) Рибулёзодифосфаткарбоксилаза

C) Гликолатоксидаза

D) Аминотрансфераза

E) Оксигеназа

 

121. Микроорганизім жасушаларында синтезделетін, биокатализатор қызметін атқаратын ақуыздар – бұл...

А) Ферменттер

В) Липидтер

С) Полисахаридтер

D) Нуклеин қышқылдары

Е) Минералды заттар

 

122. Культивирлеудің тереңдетілген әдісін қандай қоректік орталарда жүзеге асырады?

А) Сұйық орталарда

В) Себілмелі орталарда

С) Тығыз орталарда

D) Қатты орталарда

Е) Гельтәріздес орталарда

 

123. Продуценттердің тереңдетілген культивирленуі өндірісте қандай аппараттарда жүзеге асырылады?

А) Ферментаторларда

В) Термостаттарда

С) Кептіргіш шкафта

D) Автоклавта

Е) Муфель пештерінде

 

124. Қазіргі таңда қанша фермент зерттелген?

А) 2000 жуық

В) 1000 аса

С) 2500 кем

D) Шамамен 1500

Е) 1200 жуық

 

125. Фермент молекулаларының құрамында қанша % су болады?

А) 20-30%

В) 10-15%

С) 50-60%

D) 70-80%

Е) 80-100%

 

126. Пептид байланысымен тізбектей жалғанған аминқышқылдары ретінде:

А) Біріншілік

В) Үшіншілік

С) Екіншілік

D) Төртіншілік

Е) Жалғанбалы

 

127. Көптеген ферменттер үшін аса қолайлы температура:

А) 37 - 40 С

В) 15 - 20 С

С) 10 - 12 С

D) 0 - 5 С

Е) 35 - 45 С

 

128. Температураны қаншалықты жоғарлату кезінде ферменттердің белсенділігі төмендейді?

А) 50 С жоғары

В) 40 С төмен

С) 30 С аса

D) 80 С төмен

Е) 100 С төмен

 

129. рН қандай мәні кезінде әр бір фермент өзінің белсенділігін көрсетеді?

А) Оптималды кезінде

В) Минималды кезінде

С) Максималды кезінде

D) Орта кезінде

Е) Төмен кезінде

 

130. Ферменттерді қанша класқа бөледі?

А) 6

В) 2

С) 3

D) 4

Е) 5

 

131. Судың қатысуымен күрделі органикалық қоспаларды ыдырату реакциясын катализдейтін ферменттер:

А) Гидролазалар

В) Лиазалар

С) Лигазалар

D) Изомеразалар

Е) Трансферазалар

 

132. рН 2-5 кезінде белсенді, сульфгидрильді реагенттерге, ауыр металлдарға сезімтал емес ферменттердің аталуы:

A) Қышқыл протеиназалар

B) Сілтілік протеиназалар

C) Өсімдік ақуыздары

D) Жануар

E) Өнеркәсіптік

 

133. 1931 ж. Кристалдық трипсинді алғаш рет алған:

A) Дж.Х.Нортроп

B) Л.Пастерсон

C) И.Дарвин

D) И.Ньютон

E) Ф.Гукк

 

134. Трипсиннің салыстырмалы молекулярлық массасы қанша?

A) 23800

B) 28000

C) 27500

D) 20300

E) 25500

 

135. Ферменттердің белсенділігі екіеселену үшін температураны қаншалықты жоғарлатады?

A) 10 С-ға

B) 50 С-ға

C) 20 С-ға

D) 5 С-ға

E) 2 С-ға

 

136. Спецификалық ферменттердің жүйелік зерттеулері кіммен алғаш рет жүргізілді?

A) Э.Фишермен

B) Л.Пастермен

C) Ф.Гукпен

D) Н.Дарвинмен

E) И.Ньютонмен

 

137. Белсенділігі аминқышқылдарының құрамына және ретіне байланысты ақуызды табиғатты жоғарымолекулалық заттар қалай аталады?

А) Ферменттер

В) Ақуыздар

С) Көмірсулар

D) Тағамдық талшықтар

Е) Майлар

 

138. Ферменттерді өндірістік культивирлеу кезеңі қаншалықты созылады?

А) 36 дан 72 сағатқа дейін

В) 2 ден 5 сағатқа дейін

С) 12 ден 30 сағатқа дейін

D) 24 тен 30 сағатқа дейін

Е) 17 ден 36 сағатқа дейін

 

139. Ферменттерді өндірістік культивирлеу циклы қанша кезеңге бөлінеді

А) 3 кезеңге

В) 5 кезеңге

С) 2 кезңге

D) 1 кезеңге

Е) 7 кезеңге

 

140. Ең төмен жылдамдығы бар аминқышқылы қалай аталады?

A) Лимиттеуші

B) Контактілеуші

C) Тарайтын

D) Регинирирленетін

E) Катализдейтін

 

141. Мына қышқылдардың шектелген құрамы бүйрек және зәршығару жолдарының ауруына әкеледі:

A) Нуклеин

B) Сірке

C) Органикалық

D) Бейорганикалық

E) Лимон

 

142. Ферменттердің біріншілік құрылымы қандай?

А) Аминқышқылдар шынжыры

В) Макромолекулалардың реттелген байланысы

С) - спиралі түрінде

Д) Глобул түріндегі байланыс

Е) 2 глобул ассоциациясымен

 

143. Ферменттердің екіншілік құрылымы қандай?

А) - спиралі түрінде

В) Аминқышқылдар шынжыры

С) Глобул түріндегі байланыс

D) Минералды заттар байланысы

Е) Екі және одан жоғары байланыс

 

144. Ферменттердің үшіншілік құрылымы қандай?

A) Глобул түріндегі байланыс

B) Аминқышқылдар шынжыры

C) Екі және одан жоғары байланыс

D) Минералды заттар байланысы

E) - спиралі түрінде

 

145. Ферменттердің төртіншілік құрылымы қандай?

A) Екі және одан жоғары байланыс

B) - спиралі түрінде

C) Аминқышқылдар шынжыры

D) Глобул түріндегі байланыс

E) Минералды заттар байланысы

 

146. «Қантты ашытқан ашымал» деген нені білдіреді?

A) Энзиманы

B) Ақуыздарды

C) Ашытқыларды

D) Бактериаларды

E) Саңырауқұлақтарды

 

147. Көптеген ферменттер үшін аса қолайлы температура:

А) 37-40 С

В) 15-20 С

С) 10-12 С

D) 0-5 С

Е) 35-45 С

 

148. Белсенді емес пішіндегі ферменттер қалай аталады?

A) Зимогендер

B) Активаторлар

C) Изомер

D) Лиазалар

E) Лигазалар

 

149. Микоплазмалар қанша ферментативтік реакциаларды жүзеге асыра алады?

A) 100 шамасында

B) 100 кем

C) 150 шамасында

D) 150 жоғары

E) 200 шамасында

 

150. Субстатта түзілетін ферменттер қалай аталады?

A) Индуцебельді

B) Конструкциялық

C) Нариталды

D) Метаболитикалық

E) Репрессивті

 

151. Сүтті ферменттеу кезінде түзілетін қышқылдар:

А) Пропион және май

В) Итакон және тұз

С) Лимон және линолен

D) Итакон және линолен

Е) Сүт және күкірт

 

152. Реннин ферментін қандай мақсатта қолданады:

А) Сүтті ұйыту үшін

В) Полисахаридтерді гидролиздеу үшін

С) Орнын баспайтын аминқышқылдарды толықтыру үшін

D) Сыра сусласын ашыту үшін

Е) Культуралды сұйықтан биомассаны бөліп алу үшін

 

153. Сүтті ұйыту үшін қолданылатын фермент:

А) Реннин

В) Протеиназа

С) Мезим

D) Липаза

Е) Пектин

 

154. Каталитикалық және пластикалық міндетті атқарушы:

А) Ақуыздар

В) Майлар

С) Нуклеин қышқылдары

D) Дәрумендер

Е) Көмірсулар

 

155. Миоглобин – бұл...

А) Ақуыз

В) Аустырылмайтын аминқышқылы

С) Сфералық пішінді бактерия

D) В тобының дәрумені

Е) Д тобының дәрумені

 

156. Қан сарысуының ақуыздарына аталғандардың қайсысы жатады:

А) Альбумин

В) Миоглобин

С) Серин

D) Гемоуланин

Е) Трипсин

 

157. Тағам өнімдеріндегі сорбин қышқылының шекті мөлшері:

A) 1 - 0,8 г/т

B) 10 - 18 г/т

C) 0,02 - 0,2 г/т

D) 10 - 0,5 г/т

Е) 0,03 - 0,2 г/т

 

158. Сорбин және бензойн қышқылдарын қандай мақсатта пайдаланады?

А) Тағам өнімдерін консервілеу үшін

В) Жеміс шырындарын түссіздендіру үшін

С) Фумар қышқылын алу үшін

D) К дәруменін синтездеу үшін

Е) Тағам өнімдерін қоректік құндылығын күшейту үшін

 

159. Ферменттерді өндіру кезінде продуцент ретінде беттік культивирлеумен тек нені пайдалануға болады?

А) Саңырауқұлақтарды

В) Бактериаларды

С) Балдырларды

Д) Амнқышқылдарын

Е) Актиномицеттерді

 

160. Сулы экстрактіден ферментті бөліп алу кезінде сулы ерітіндіге тұндырғышты енгізу нені тудыртады:

А) Фермент молекуласына су молекуласының тартылуының төмендеуін

В) Фермент молекуласына су молекуласының тартылуының күшейуін

С) Сольватация энергиясы ортада төмендейді

D) Ортаның қышқылдылығының күрт жоғарлауын

Е) Флотация үрдісін

 

161. Фермент белсенділігінің өлшем бірлігі:

A) Белсенділік бірлігімен

B) Милиграммен

C) Қышқылтоннамен

D) Каратпен

E) Миллилитрмен

 

162. Амилолитикалық фермент препараттарына жататыны:

A) Глюкоамилаза

B) Протеаза

C) Панкреатин

D) Папаин

E) Мезим-форте

 

163. Протеолитикалық фермент препараттарына жататыны:

A) Протеаза

B) Амилаза

C) Сектолин

D) Протеин

E) Лизин

 

164. Пектолитикалық ферменттерге жататыны:

A) Пектиназа

B) Протопектин

C) Пектин

D) Пектолиназа

E) Лизин

 

165. Берілген жағдайда бір минут ішінде субстраттың бір микромолінің айналымын катализдейтін фермент мөлшері:

A) Белсенділік

B) Күлділік

C) Оптикалық тығыздық

D) Инверттілік

E) Қышқылдық

 

166. А дәруменін, сондай-ақ қалай атайды?

A) Каратин

B) Кобаломин

C) Фолие қышқылы

D) Аскорбин қышқылы

E) Биотин

 

167. Тек беттік әдіспен алатын фермент продуценттері:

A) Саңырауқұлақтар

B) Қоректік орталар

C) Бидай кебектері

D) Ағаш өңдеуінің қалдықтары

E) Candida текті ашытқылар

 

168. Ферменттер көзіне жатпайтыны:

A) Өсімдіктер

B) Жануарлар

C) Уыт

D) Микроорганизмдер

E) Сыра

 

169. Фермент продуценттерін беттік культивирлеу кезінде пайдаланылатыны:

A) Көлемдік аэрация әдісі

B) Минералды тұздарды құю әдістері

C) СОСl

D) Н

E) Цинк сульфаты

 

170. Беттік культивирлеуден кейін биомассадан ферментті бөліп алу үшін не жүргізу қажет?

A) Сумен экстракциялауды

B) Спиртпен экстракциялауды

C) Культуралды сұйықтықты қыздыру

D) Флотирлеу

E) Сепарирлеу

 

171. Фермент продуценттерін тереңдетіп культивирлеу ерекшелігіне жатпайтыны:

A) Себілмелі орталарды пайдалану мүмкіндігі

B) Автоматтандыру жылдамдығы мүмкіндігі

C) Жоғары өнімділік

D) Биосинтездің жоғары жылдамдығы

E) Төменгі өнімділік

 

172. Фермент продуценттерін терең культивирлеу кезінде қоректік затқа енгізілетін индуктор:

A) Алынатын фермент әсер ететін субстрат

B) Ферментке әсер ететін қоспалы субстрат

C) Ортаның кешендік байытқышы

D) Минералды қоспамен

E) Ингибитормен

 

173. Сулы ерітіндіден ферменттерді тұздау әдісі неге негізделген:

A) Ферменттің ерігіштігін төмендетуге

B) Ерітіндінің тығыздығын жоғарлатуға

C) Температураны жоғарлатуға

D) Ерітіндінің тұтқырлығын төмендетуге

E) Ерітіндінің тығыздығын төмендетуге

 

174. Аса тазартылған ферменттерді алу үшін нені қолданбайды?

A) Булауды

B) Қайтакристалдауды

C) Алектродиализ

D) Ультрасүзуді

E) Пастерлеуді

 

175. Азот көзі полисахарид көздеріне қалай әсер етеді?

A) Соңғының жоғары концентрациясы, процесті тежейді

B) Әсер етпейді

C) Канцероген және баллансты қоспалар мөлшері жоғарлайды

D) Әсері етеді

E) Канцероген мөлшері төмендейді

 

176. Ақуыздардың құндылықтарының бірі:

A) Организмде синтезделмейтін олардағы орнын баспайтын аминқышқылдарының мөлшері

B) Организімге қауіпті әсері

C) Ақуыздарда организмге әсер ету кезінде кері тиімділікке ие заттардың болуы қауіпті әсері

D) Бейорганикалық еріткіштерде ерігіштік еместік

E) Соңғылардың құрамында пайдалы заттардың болмауы

 

177. Полисахаридтерді синтездеу кезінде аэрацияның артығы нені тудырады?

A) Полисахаридтердің тотығуын

B) Ортаның сілітіленуін

C) Үрдіске әсер етпейді

D) Полисахаридтердің қалпына келуі

E) Ортаның қышқылдануы

 

178. Декстраннан не алады?

A) Плазмаалмастырғыштарды

B) Майларды

C) Ақуызалмастырғыштарды

D) Антибиотиктерді

E) Дәрумендерді

 

179. Берілген фермент әсер ететін субстрат – бұл:

A) Индуктор

B) Индикатор

C) Ингибитор

D) Катализатор

E) Акцептор

 

180. Ең таза ферменттерді алу үшін қолданылатын әдіс:

A) Сорбциалық тазалау

B) Кептіру

C) Булау және оны сүзу

D) Ортадантебу

E) Сүзу

 

181. Амилазаны кристалдауды немен жүргізеді?

A) Ацетонмен

B) Мелассамен

C) Бардамен

D) Ингибирлеумен

E) Пастерлеумен

 

182. Кристалдау алдында амилаза ерітіндісін ненің көмегімен түссіздендіреді?

A) Белсендендірілген көмірмен

B) ПААГ және биомассалармен

C) NaCl

D) Биомассамен

E) Мумиемен

 

183. Ферменттерді өндіруге қолданылатын ең тиімді әдіс нені қолдану болып табылады?

A) Микроорганизмдерді

B) Өсімдіктерді

C) Жануарларды

D) Қайтаөңделген ет қалдықтарын

E) Жануарлардың асқазан темірін

 

184. Ферменттерді жылумен инактивациялауға байланысты булауды жүргізу қажет:

A) Технология параметрлерін қатаң сақтай отырып

B) Уақыттық шектерді жібермей

C) Кептіру параметрлерін міндетті емес сақтау кезінде

D) Аэрациялауы жүргізілетін қондырғыда

E) Кішкентай өсімдік камераларында

 

185. Фермент технологиясында ПХ белгісі нені білдіреді?

A) Культивирлеу әдісін

B) Фермент маркасын

C) Полихлорвинил

D) Фермент белсенділігін

E) Субстрат типін

 

186. Фермент технологиясындағы П2Х белгісіндегі «2» цифрасы нені сипаттайды?

A) Технологиялық операциялардың ретін

B) Ингибирлеу дәрежесін және мөлшерін

C) Фермент мөлшерін

D) 2% қоспаны

E) Продуцент мөлшерін

 

187. Г2Х белгісі бар препараттар:

A) Сұйық

B) Қатты

C) Қолданылмайды

D) Медециналық мақсат үшін арналған

E) Беттік культивирлеу жолымен алынған

 

188. П30Х және Г30Х маркалы препараттар:

A) 20Х алынған ең таза

B) Құрамында аминқышқылдар қалдығы бар

C) 20 ғасырдың 30 жылдары шығарылған

D) 2Х алынған ең таза

E) Эфирден қайта кристалданған

 

189. П2Х фермент белгісі нені білдіреді?

A) Беттік культивирлеу арқылы алынған техникалық фермент препараты

B) Терең культивирлеу арқылы алынған кептірілген препарат

C) Беттік культивирлеу арқылы алынған тазартылған препарат

D) Тереңдңтілген культивирлеу арқылы алынған техникалық фермент препараты

E) Барлық жауаптар дұрыс емес

 

190. Фермент номенклатурасындағы «10» саны нені білдіреді?

A) Тазартылған, культуралды сұйықтықтан органикалық еріткішпен тұндыру арқылы алынған

B) Тазартылған, культуралды сұйықтықтан амоний сульфатымен тұндыру арқылы алынған

C) Ультрасүзу арқылы тазартылған

D) Техникалық фермент препараттары

E) Ең таза фермент препараттары

 

191. Фермент номенклатурасындағы «20» саны нені білдіреді?

A) Ультрасүзу арқылы тазартылған

B) Тазартылған, культуралды сұйықтықтан органикалық еріткішпен тұндыру арқылы алынған

C) Тазартылған, культуралды сұйықтықтан амоний сульфатымен тұндыру арқылы алынған

D) Техникалық фермент препараттары

E) Ең таза фермент препараттары

 

192. Фермент номенклатурасындағы «15» саны нені білдіреді?

A) Тазартылған, культуралды сұйықтықтан амоний сульфатымен тұндыру арқылы алынған

B) Ультрасүзу арқылы тазартылған

C) Тазартылған, культуралды сұйықтықтан органикалық еріткішпен тұндыру арқылы алынған

D) Техникалық фермент препараттары

E) Ең таза фермент препараттары

 

193. Фермент номенклатурасындағы «2» саны нені білдіреді?

A) Техникалық фермент препараттары

B) Тазартылған, культуралды сұйықтықтан амоний сульфатымен тұндыру арқылы алынған

C) Ультрасүзу арқылы тазартылған

D) Тазартылған, культуралды сұйықтықтан органикалық еріткішпен тұндыру арқылы алынған

E) Ең таза фермент препараттары

 

194. Ең таза ферменттерді алу үшін қолданылатын әдіс:

A) Сорбциалық тазалау

B) Кептіру

C) Булау және оны сүзу

D) Ортадантебу

E) Сүзу

 

195. Ферменттер өндірісінің қай сатысында аса қиындықтар туындайды?

A) Соңғы өнімді алу кезінде

B) Қоректік ортаны дайындау кезінде

C) Продуцент-дақылын өсіру кезінде

D) Өнімді кептіру кезінде

E) Егу материалын алу кезінде

 

196. Сулы экстрактіден ферментті бөліп алу кезінде сулы ерітіндіге тұндырғышты енгізу нені тудыртады:

А) Фермент молекуласына су молекуласының тартылуының төмендеуін

В) Фермент молекуласына су молекуласының тартылуының күшейуін

С) Сольватация энергиясы ортада төмендейді

D) Ортаның қышқылдылығының күрт жоғарлауын

Е) Флотация үрдісін

 

197. Судың қатысуымен күрделі органикалық қоспаларды ыдырату реакцияларын катализдейтін ферменттер:

A) Гидролазалар

B) Лиазалар

C) Лигазалар

D) Изомеразалар

E) Трансферазалар

 

198. Глюкозаны фруктозаға айналдыратын фермент:

A) Глюкозоизомераза

B) Лиазалар

C) Лигазалар

D) Изомеразалар

E) Трансферазалар

 

199. Көмір қышқылын суға және көміртегі диоксидіне ыдырауын катализдейтін фермент:

A) Карбонатгидролиаза

B) Гидролиазалар

C) Лигазалар

D) Изомеразалар

E) Трансферазалар

 

200. Судың ыдырауын немесе қосылуын катализдейтін ферменттер:

A) Гидролиазалар

B) Трансферазалар

C) Лигазалар

D) Изомеразалар

E) Лигазалар


 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
V7: Организация защиты населения в военное время. | по специальности “лечебное дело”

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.388 сек.)