Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формування кадрового резерву для висунення на керівні посади

Читайте также:
  1. Анализ конкурентоспособности кадрового агентства N.
  2. В стенке резервуара
  3. Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб
  4. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  5. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  6. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ РЕЗЕРВУАРОВ
  7. Выбор резервуаров для Дз.

2.1. До кадрового резерву на керівні посади, у тому числі міжрегіонального кадрового резерву,висуваються найбільш підготовлені прокурорсько-слідчі працівники, які мають системні професійні знання, успішно виконують службові обов'язки, проявляють ініціативу, володіють організаторськими здібностями та відповідними моральними якостями, мають стаж роботи в органах прокуратури не менше трьох років, підвищують свій професійний рівень.

2.2.Зарахування працівника до складу кадрового резерву проводиться за його згодою, у тому числі щодо можливості зміни місця проживання у разі отримання пропозиції призначення на керівну посаду в іншій місцевості.

2.3. Не можуть бути зараховані до кадрового резерву працівники, які мають дисциплінарні стягнення та за станом здоров'я не можуть виконувати роботу, пов'язану з підвищеними навантаженнями.

2.4.Підставою для зарахування особи до кадрового резерву для висунення на керівні посади є рекомендація.

2.5. Рекомендації для зарахування працівників до кадрового резерву, який затверджується колегією Генеральної прокуратури України, надаються Генеральним прокурором України, його першим заступником чи заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, атестаційними комісіями, прокурорами та колегіями прокуратур обласного рівня, а також ректором, проректорами та вченою радою Національної академії прокуратури України.

2.6. Рекомендації для зарахування працівників до кадрового резерву, який затверджується колегіями прокуратур обласного рівня, надаються прокурорами обласного рівня, їх заступниками, керівниками структурних підрозділів, міськрайпрокурорами та атестаційними комісіями.

2.7.Рекомендації надаються щорічно до кадрових підрозділів прокуратур обласного рівня до 1 лютого, а до Головного управління кадрового забезпечення - до 15 лютого.

2.8. Підготовка матеріалів для затвердження колегіями кадрового резерву для висунення на керівні посади покладається на відповідні кадрові підрозділи.

2.9. Кадровими підрозділами вивчається відповідність кандидатів вимогам пунктів 2.1 - 2.3 цього Положення та формуються списки указаних осіб, які надаються для попереднього узгодження першому заступнику чи заступникам Генерального прокурора України або заступникам прокурорів обласного рівня.

2.10.Списки, що затверджуються колегіями Генеральної прокуратури України чи прокуратур обласного рівня, попередньо узгоджуються також відповідно із управлінням внутрішньої безпеки чи старшими прокурорами прокуратур з питань внутрішньої безпеки.

2.11. Кандидати, які не відповідають вимогам цього положення, до зазначеного списку не включаються, про що інформується ініціатор для надання іншої кандидатури. Узгоджені списки резерву кадровими підрозділами надаються на розгляд колегій для затвердження.2.12. Після затвердження складу резерву кадрові підрозділи письмово інформують ініціаторів про зарахування до кадрового резерву запропонованих ними працівників для організації їх підготовки.

2.13. Копії списків осіб, зарахованих до кадрового резерву для висунення на керівні посади прокуратур обласного рівня, направляються до Головного управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України у 10-денний термін після їх затвердження колегіями.

2.14.Підстави для виключення працівника з резерву для висунення на керівні посади:

а) призначення на керівну посаду, на яку був зарахований резервіст;

б) звільнення з органів прокуратури чи переведення в органи прокуратури іншого регіону;

в) відмова працівника від подальшого перебування у резерві;

г) рішення колегії;

д) рекомендація атестаційної комісії;

е) пропозиція керівника прокуратури;

є) відмова від запропонованої керівництвом прокуратури керівної посади, на яку був зарахований резервіст.

2.15. За наявності підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", працівник вибуває з кадрового резерву без розгляду цього питання колегіями чи керівництвом прокуратур.

Загрузка...

2.16.У випадках, передбачених підпунктами "г", "д", "є", рішення про виключення з кадрового резерву приймається відповідно Генеральним прокурором України чи прокурором обласного рівня. Про виключення працівника з резерву кадровим підрозділом робиться відмітка у списку.

2.17.За необхідності, зокрема у разі використання діючого резерву на відповідні посади, виключення працівників з його складу тощо, упродовж року можуть вноситись зміни до кадрового резерву за рішенням колегії.

2.18. У разі вивільнення посади, на яку затверджено резерв, кадровий підрозділ інформує керівника прокуратури про наявність претендента на цю посаду, який перебуває у резерві.

2.19. Переважне право на заміщення вакантної посади має працівник, зарахований до резерву на цю посаду.

2.20. У поданні до Генеральної прокуратури України про призначення працівника на посаду номенклатури Генерального прокурора України обов'язково зазначається інформація про перебування особи в кадровому резерві для висунення на керівні посади. Якщо працівник не перебував у резерві, то у поданні надаються пояснення причин невикористання резерву.

Формування кадрового резерву для висунення на посади заступників начальників відділів, заміщення посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів, прокуратурах міст з районним поділом

3.1. Формування кадрового резервудля висунення на посади заступників начальників відділів, заміщення посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів, прокуратурах міст з районним поділом покладається відповідно на першого заступника чи заступників Генерального прокурора України, прокурорів обласного рівня або їх заступників згідно з розподілом обов'язків, керівників структурних підрозділів, у штатному розписі яких передбачено такі посади, та прокурорів міст з районним поділом.

3.2. При формуванні резерву враховуються вимоги пункту 2.2 наказу Генерального прокурора України від 15.12.2011 N 2гн щодо укомплектування прокуратур міст з районним поділом за рахунок працівників, які до призначення на відповідну посаду мали стаж роботи в органах прокуратури не менше двох років, апаратів прокуратур обласного рівня - працівниками зі стажем роботи не менше трьох років, а апарату Генеральної прокуратури України - за рахунок працівників, які до призначення мають стаж роботи в органах прокуратури не менше п'яти років, у тому числі у прокуратурах обласного рівня чи на посадах міськрайпрокурорів.

3.3. До резерву для заміщення вакантних посад зазначеної категорії можуть бути зараховані особи, які не мають передбаченого пунктом 2.2 наказу N 2гн стажу роботи в органах прокуратури, але здатні за час перебування у резерві пройти підготовку та після його досягнення можуть бути призначені на вищі посади.

3.4. Сформований список кадрового резерву для висунення на посади заступників начальників відділів, заміщення посад у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів затверджується першим заступником чи заступниками Генерального прокурора України або заступниками прокурорів обласного рівня згідно з розподілом обов'язків до 1 лютого щорічно.

3.5.Список кадрового резерву для заміщення посад у прокуратурах міст з районним поділом затверджується у такі ж строки прокурором міста. Після затвердження один примірник списку кадрового резерву надсилається до відповідного кадрового підрозділу.

3.6. За наявності підстав, передбачених у пункті 2.14 Положення, до складу кадрового резерву вносяться зміни, які погоджуються з першим заступником або заступниками Генерального прокурора України чи заступниками прокурорів обласного рівня згідно з розподілом обов'язків.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 225 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Дискретизатор. | Модулятор. | Демодулятор. | Підготовка кадрового резерву | Контроль за організацією роботи з кадровим резервом |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальні положення| Формування первинного кадрового резерву

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)