Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Короткий словник дієприкметників

Читайте также:
  1. Выбирая короткий путь
  2. КОРОТКИЙ ПУТЬ К МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ
  3. Короткий словник сталих виразів ділового мовлення
  4. Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні
  5. Основні етнічні кухні світу. Короткий опис.
  6. ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА: ПЕРЕСТРОЙКА В КОРОТКИЙ СРОК

Запам’ятаймо відповідники деяких дієприкметників :

Азотосодержащее соединение – азотовмісна сполука

аккумулирующий -- здатний акумулювати, акумулятор, акумуляційний, для акумуляції, що акумулює;

анализируемый факт – аналізовний факт

быстрорастворимый – швидкорозчинний

варьируемый параметр – змінюваний параметр

ведомый вал – тяжний вал

ведущий инженер — провідний інженер

верующий – вірянин

возрастающая последовательность -- висхідна послідовність

возрастающий –дедалі вищий, більший, щоразу більший; восходящий — висхідний

восстанавливающая сила – відновлювальна сила

всеохватывающий -- всеохопний

выросший -- вирослий, який виріс

выступающий – промовець

вышестоящая организация – вища організація

говорящий – мовець

действующее законодательство — чинне законодавство

желающий – охочий, хто хоче, хто зацікавлений;

заведующий – завідувач

играющий – гравець

нападающий – нападник

начинающий –початківець

недостающий – недостатній

несущая конструкция – тримальна конструкція

несущий – 1) що несе, покликаний нести, носій, з ношею, - носець ( зброєносець), -носій ( крило- носій), - носний ( смертоносний); 2) т. що підтримує, підтримковий, хребетний, плечовий, ( струм) тяговий, головний

окружающая среда - довкілля, окружающие – оточення,

отличающая черта – розпізнавальна риса,відмінна, відмітна, характерна;

отсутствующий -- відсутній

предписывающие функции – настановчі, настановні, директивні

преобладающий – що переважає, найбільш поширений, поширеніший, більший числом, значно більший, численніший, переважний

протестующие –протестувальники

совпадающие мысли – збіжні думки

сопровождающие текст – супровідні

существующие законі -- чинні закони

управляющая и направляющая сила – керівна і спрямівна сила

управляющий отделением – керівник відділу

подрастающее поколение – молоде покоління, юнь

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити/ За ред. О.Сербенської: Посібник Львів: Світ, 1994. - 152 с.

2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. К.: Либідь, 1991. - 256 с.

3. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2003. – 432 с.

4. Ботвина Н.В. Офіційно- діловий та науковий стилі української мови: Навч. Посібник, - К.: «АртЕк», 1998. – 192 с.

5. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навч. Посібник, - К.: МАУП, 2002. – 208 с.

6. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів мови. - К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. - 176 с.

7. Волощак Марія. Неправильно - правильно. Довідник з українського слововживання. - К.: Марія Волощак, 2007. -224 с.

8. Головащук С. І. Російсько- український словник сталих словосполучень. – К.: Наукова думка, 2001.- 638 с.

9. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. 3-тє вид , випр., К.: Знання, 2006. - 368 с.10.Довідник з культури мови: Посібник/ С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, М.Н. Сологуб та ін.; За ред.. С.Я. Єрмоленко. - К.: Вища шк.., 2005. - 399 с.

11. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. - Ч.: Торсінг, 2002. - 448 с.

12. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Вид 2-ге, перероблене. - Львів: ПАІС, 2007. - 400 с.

13. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне “я”. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 204 с.

14. Караванський С. Секрети української мови. 2-ге розширене. вид. Львів: БаК, 2009. - 344 с.15. 15. Кисіль Г.Г., Кучинський М.В. Культура сучасної української літературної мови: Навчальний посібник. - К.: Міленіум, 2005. - 270 с.

16. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. - 303 с.

17. Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 3 — є вид. -- К.: Каравела, 2009. -- 352 с.

18. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. Посібник. К.: Видавн. центр «Академія», 2007. - 360 с.

Загрузка...

19. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч. Пос. - К. : «Центр навчальної літератури», 2006. - 312 с.

20. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. Посіб. - К.: Либідь, 1999. - 240 с.

21. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000, 1993. - 248 с

22. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. - К.: Видавничий центр « Просвіта», 2001. - 204 с.

23. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень/ Уклад. : М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; За ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М.Д. Гінзбурга. Харків: Торсінг, 2003. - 592 с.

24. Євгенія Чак. Складні випадки правопису та слововживання. - К.: А.С.К., 1998. - 272 с.

25. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. -- К.: Алерта, 2010. -- 696 с.

 

 

 


* N- Прийменники від, за, проти; Сполучники ніж, як.

* Плеоназм- pleonasmos гр. -багатослів’я, зворот, який містить у собі зайві слова з однаковим або близьким значенням.

[1] Дієприкметник пасивний минулого часу слід утворити від дієслова об’єктивува́ти –1) втілювати в конкретних предметних формах; робити що-небудь об’єктом сприйняття; 2) Узагальнювати, типізувати що-небудь.

[2] Десемантизувати

[3] рос. недостающий – 1) якого не вистачає, бракує; 2) відсутній.

[4] Вирува́ти– бурлить; (перен. ) бить ключом, кипеть (о жизни и т. д.)


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 376 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Відповідно до ( кого? чого? ) Род. в. | NB! При случае - принагідно, при нагоді | А л е!!! |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Короткий словник сталих виразів ділового мовлення| Дополнить предложение (привести пример)

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)