Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шановний студент!

 

Дисципліна «Інформатика та комп’ютерна техніка» є однією з дисциплін, які лежать в основі базової освіти студентів вищих навчальних закладів. Для полегшення сприйняття та поглиблення знань з даного предмету викладачі коледжу розробили пакет студента Portfolio IKT. Цей пакет включає в себе:

· лекції з предмету,

· зошит для лабораторних робіт,

· зошит для виконання самостійних робіт,

· посібник для виконання самостійних робіт,

· електронні підручники (папка Book),

· програму тестування (папка Info).

Викладання дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» ведеться згідно навчальної програми. На реалізацію програми відведено 108 години навчального часу із них: лекції - 26 годин, лабораторні роботи - 36 годин, самостійна робота за комп'ютером та з літературою - 40 годин, семінари - практикуми - 6 годин. Вивчення дисципліни включає аудиторні, індивідуальні (лабораторні) заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу студентів за комп'ютерами і з літературою, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуванню практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення

В таблиці представлений детальний план та порядок викладання тем дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»

 

№ з/п Назва розділу та теми заняття Вид заняття
Семестр ІІІ Розділ 1. Інформатика та комп’ютерна техніка.  
  Тема 1. Теоретичні основи інформатики.  
Заняття 1 Інформатика як єдність науки і технології. Складові інформатики. Подання і кодування економічної інформації Лекція 1
  Тема 2. Комп’ютерна техніка.  
Заняття 2 Архітектура персональних комп'ютерів (ПК).Процесор, пам'ять. Лекція 2
Заняття 3 Коротка історія обчис-лювальної техніки. Покоління ПЕОМ. Типи процесорів та їх характеристики Самостійна робота 1
Заняття 4 Типи моніторів та їх характеристики Самостійна робота 2
Заняття 5 Типи принтерів і їх принципи роботи. Самостійна робота 3
  Розділ 2. Операційні системи та їх оболонки  
  Тема 1. Операційні системи.  
Заняття 6. Операційні системи, їх призначення, характеристики та можливості. ОС Windows. Технологія роботи з об’єктами Лекція 3
Заняття 7. Програмне забезпечення. Робота з вікнами ОС Windows Самостійна робота 4
Заняття 8. Сервісні програми та стандартні додатки ОС WINDOWS Самостійна робота 5
Заняття 9. Робота з об’єктами WINDOWS з використанням Мой комп’ютер та Проводник Лабораторна робота 1
  Тема 2. Оболонки ОС.  
Заняття 10. Оболонка ОС Far Manager. Оболонка ОС Total Commander Самостійна робота 6
Заняття 11. Оболонка Total Commander: Основні операції. Лабораторна робота 2
Заняття 12. Оболонка Total Commander: архівація і розбиття файлів. Лабораторна робота 3
  Розділ 3. Комп’ютерні мережі й телекомунікації.  
  Тема 1. Комп’ютерні мережі  
Заняття 13. Основні поняття й терміни в комп'ютерних мережах і телекомуні-каціях. Локальні та глобальні мережі. Топологія комп’ютерних мереж. Глоба-льна співдружність комп'ютерних мереж Internet Лекція 4
Заняття 14. Спілкування в локальній мережі. Лабораторна робота 4
Заняття 15. Коротка характеристика служб Інтернет. Структура вікон програм Outlook Express та Internet Explorer. Самостійна робота 7
  Розділ 4. Системи обробки тексту.
  Тема 1. Текстовий редактор WORD.
Заняття 16. Елементи вікна Word. Збереження, пошук та завантаження тексту. Операції з абзацами та фрагментами тексту. Лекція 5
Заняття 17. Створення та редагування таблиць. Оформлення документу: межи, колонтитули, стовпчики. Використання додатків Wordart, Equation, Editor, Graph. Лекція 6
Заняття 18. Виконання індивідуальних завдань в текстовому редакторі. Самостійна робота 8
Заняття 19.Текстовий редактор Word: Форматування тексту за зразком. Використання графіки і готових малюнків Лабораторна робота 5
Заняття 20.Текстовий редактор Word: створення та редагування таблиць.   Лабораторна робота 6
Заняття 21. Створення графічних об’єктів: схем, формул Лабораторна робота 7
  Тема 2. Програма Fine Reader, перекладачі тексту  
Заняття 22. Розпізнавання тексту та графіків за допомогою програми Fine Reader.Програми перекладу тексту Plаy Ruta та Promt Лекція 7
Заняття 23. Сканування тексту. Автоматизований переклад тексту Лабораторна робота 8
  Тема 3. Архівація та захист інформації
Заняття 24. Захист інформації. Віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми. Самостійна робота 9
Заняття 25. Програми - архіватори. Робота з архіватором WinZip. Самостійна робота 10
Заняття 26. Перевірка дисків на наяв-ність вірусів та лікування заражених вірусами дисків. Архівація файлів. Лабораторна робота 9
Заняття 27. Операційні системи та системи обробки текстової документації Семінар 1
Семестр IV Розділ 5. Системи табличного оброблення даних. Електронна таблиця Excel.  
Заняття 28. Поняття електронної таблиці (ЕТ). Основні елементи ЕТ. Типи даних ЕТ. Введення та редагування даних в ЕТ. Лекція 8
Заняття 29 Можливості та сфери використання Excel. Самостійна робота 11
Заняття 30. Обчислення в Excel. Робота з графіками та діаграмами. Лекція 9
Заняття 31. Формули та функції в Excel. Мастера в Excel. Самостійна робота 12
Заняття 32. Створення, редагування та збереження таблиці. Підготовка даних та побудова діаграм і графіків Лабораторна робота 10
Заняття 33. Проведення розрахунків в таблицях. за формулами Лабораторна робота 11
Заняття 34. Обчислення за допомогою інструмента Мастер функций. Лабораторна робота 12
Заняття 35. Використання Excel.в мережи Самостійна робота 13
Заняття 36. Виконання індивідуальних завдань в електронних таблицях Excel. Самостійна робота 14
Заняття 37. Робота з статистичними функціями. Сортування та фільтрація даних Лабораторна робота 13
Заняття 38. Розв’язання економічних задач в Excel   Лабораторна робота 14
Заняття 39. Методика роботи в Excel.   Семінар 2
  Розділ 6. Системи управління базами даних.  
Заняття 40. Поняття бази даних. Визначення файлу даних: запис, структура запису, поле запису та його реквізити (ім'я, тип, розмірність). Типи даних. СУБД ACCESS: Створення та корегування таблиць. Лекція 10
Заняття 41. Створення форм і звітів в автоматичному режимі та режимі конструктора.   Лекція 11
Заняття 42 Модифікація структури таблиці, дії над таблицями   Самостійна робота 15
Заняття 43. Створення простих та складних запитів в БД. Фільтрація даних Лекція 12
Заняття 44 Сортування, фільтрація та пошук даних Самостійна робота 16
Заняття 45. Створення та заповнення бази даних згідно індивідуального завдання   Самостійна робота 17
Заняття 46. Створення бази даних за зразком. Створення таблиць в режимі Конструктора. Встановлення зв’язків між таблицями.   Лабораторна робота 15
Заняття 47. Створення основних та підпорядкованих форм. Заповнення форми даними.   Лабораторна робота 16
Заняття 48. Створення запитів для пошуку інформації в базах даних.   Лабораторна робота 17
Заняття 49. Створення звітів. Друк звітів. Лабораторна робота 18
Заняття 50. Системи керування базами даних.   Семінар 3
  Розділ 7. Експертні й навчальні системи.  
Заняття 51. Роль і місце експертних систем серед програмних засобів. Штучний інтелект Самостійна робота 18
Заняття 52. Типи навчальних систем. Комп'ютерне тестування. Перспективи розвитку комп'ютерних навчальних систем. Самостійна робота 19
  Розділ 8. Технології оброблення економічної інформації.  
Заняття 53. Специфічні особливості інформації, що виникає в галузі економіки . Форми використання комп'ютерної техніки. Лекція 13
Заняття 54 Роль комп'ютерної техніки в галузі економіки. Самостійна робота 20
           

Рекомендації для роботи з портфелем

Загрузка...


 

Зошити, пакет лекцій та посібник для самостійної роботи розроблено в програмі MS Word 2003.

Пакет лекцій зошит для самостійних робіт та посібник для самостійної роботи для зручності пресування по документу та для прискорення знаходження необхідної теми мають автоматичний зміст. Для того щоб здійснити перехід до потрібної теми, необхідно затиснути клавішу Ctrl та натиснути курсором миші на назву теми. Вкінці кожної теми передбачена кнопка у вигляді стрілки для переходу на початок документу до змісту

Зошит для самостійних робіт в розділі «Література» кожної теми містить гіперпосилання (написаний синім кольором підкреслений текст) на літературу, яку ми рекомендуємо використовувати для вивчення даної теми. Для того щоб здійснити перехід до потрібної літератури, необхідно затиснути клавішу Ctrl та натиснути курсором миші на назву підручника (гіперпосилання). Крім розділу «Література» Зошит містить гіперпосилання в тексті завдання для швидкого переходу до Посібника для самостійної роботи. В свою чергу, в Посібнику для самостійної роботи розміщені гіперпосилання на Зошит для самостійних для зручності переходу між ними при виконанні індивідуальних завдань.

При виконання лабораторних робіт передбачений вхідний контроль у вигляді комп’ютерного тестування. Тому Зошит для лабораторних робіт також містить гіперпосилання на програму тестування.

Рекомендована література, яка знаходиться в папці Book представлена у вигляді файлів Word, а також типів PDF та DJVU. Файли останніх типів потребують додаткового програмного забезпечення для перегляду їх вмісту. Тому для роботи з портфелем студента рекомендуємо мати таке програмне забезпечення: пакет Microsoft Office, програма для перегляду PDF-файлів (наприклад: Foxit Reader ), програма для перегляду DJVU-файлів ().

Також для виконання лабораторних та самостійних робіт необхідно додатково встановити файловий менеджер Total Commander та програму для архівації файлів WinRar.

 

Щиро сподіваємось, що розроблений нами портфель студента допоможе Вам отримати нові знання, а також закріпити та поглибити отримані раніше знання з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка».

 

Бажаємо успіху!

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема: ТРАДИЦІЇ ІСТОРИЧНОГО ТА НАРОДНОГО ВБРАННЯ У СУЧАСНОМУ КОСТЮМІ.| Критерии оценки Психологического дневника.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)