Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Основи маркетингу" для студентів спец. 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність.

Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Основи маркетингу" для студентів спец. 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність.

 

1. Сутність маркетингу, еволюція поглядів на маркетинг.

2. Роль маркетингу в управлінні підприємством в умовах ринку.

3. Концепції маркетингу та їх евлюція.

4. Основні поняття маркетингу, їх характеристика та взаємозв’язок.

5. Предмет і цілі маркетингу.

6. Основні сфери застосування маркетингу.

7. Принципи і завдання маркетингу.

8. Функції маркетингу.

9. Процес маркетингу: основні його етапи.

10. Концепції управління маркетингом, їх характеристика.

11. Концепція соціально-етичного маркетингу, її основні елементи.

12. Поняття маркетингового середовища.

13. Відмінність макро- і мікросередовища фірми.

14. Фактори макросередовища маркетингу.

15. Анкета як основний інструментарій маркетингового дослідження.

16. Поняття комплексу маркетингу. Характеристика його елементів.

17. Види маркетингу.

18. Значення маркетингової інформації.

19. Характеристика системи маркетингової інформації.

20. Вторинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки.

21. Первинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки.

22. Методи збирання первинної маркетингової інформації.

23. Джерела вторинної маркетингової інформації.

24. Маркетингові дослідження, етапи проведення.

25. Напрями маркетингових досліджень.

26. Методи маркетингових досліджень.

27. Сегментування ринку, сутність, етапи процесу, їхня характеристика.

28. Фактори сегментування ринку.

29. Вибір сегментів ринку.

30. Стратегії охоплення ринку.

31. Засоби нецінової конкуренції.

32. Особливості міжнародного маркетингу.

33. Основні поняття маркетингу: нужда, потреба, попит, ринок, товар, угода, обмін.

34. Персональний продаж. Типи продавців.

35. Позиціювання товару на ринку, сутність, шляхи, та основні правила.

36. Поведінка покупців на ринку та фактори, що впливають на неї.

37. Специфіка товару як об’єкта маркетингу. Три рівні товару.

38. Класифікація товарів.

39. Концепція «життєвий цикл товару». Характеристика етапів життєвого циклу товару.

40. Сутність товарної політики підприємства, її основні елементи та структура.

41. Асортиментна політика підприємства (номенклатура та асортимент продукції, їхні характеристики).

42. Упаковка: поняття, види та функції упаковки.

43. Позиціювання нового товару.44. Загальні поняття та класифікація нових товарів.

45. Етапи планування нового товару.

46. Конкурентоспроможність товару та її визначення.

47. Місце і роль ціни в системі маркетингу.

48. Ціна: завдання і функції цін.

49. Фактори ціноутворення.

50. Система та види цін.

51. Етапи процесу ціноутворення.

52. Види цінових стратегій підприємства.

53. Методи ціноутворення.

54. Товарна марка: їх типи і функції.

55. Варіанти охоплення ринку: недиференційований, диференційований та концентрований.

56. Поняття кон’юнктури. Основні показники кон’юнктури товарного ринку.

57. Поняття «товар» і «товарна одиниця». Рівні формування споживчої вартості товару.

58. Маркетингова стратегія продукту, її складові, використання у формуванні торговельного асортименту.

59. Види покупців та їх відмінності.

60. Прогнозування продажу в маркетингові й діяльності.

61. Оцінка кон'юнктури ринку.

62. Види маркетингу залежно від стану попиту на ринку.

63. Класифікація товарних ринків.

64. Вибір цільових ринків.

65. Етапи розробки нового товару.

66. Фактори, що впливають на поведінку покупців.

67. Методи ціноутворення.

68. Класифікація цін за різними принципами.

69. Дослідження поведінки покупців.

70. Маркетингова стратегія продукту, її складові.


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перечень вопросов по Маркетингу | Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)