Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Қиял - сыртқы дүние заттары мен қүбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өндеп, бейнелеуде көрінетін, тек адамғаҚазақша

Русский

English

Қиял - сыртқы дүние заттары мен қүбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өндеп, бейнелеуде көрінетін, тек адамға ғана тән психикалық процесс

Воображение - способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах

Imagination - also called the faculty of imagining, is the ability to form new images and sensations in the mind that are not perceived throughsenses such as sight, hearing, or other senses. Imagination helps make knowledge applicable in solving problems and is fundamental to integrating experience and the learning process

Белсенді қиял – қандай да бір материалдық моральдық заттардың әсерінен туындайтын бейне

Активное воображение — метод работы с бессознательными содержаниями (сновидениями, фантазиями и т. п.) с помощью просмотра образов в воображении, ведения диалогов и их вербализации.

Active imagination is a cognitive methodology that uses the imagination as an organ of understanding. Disciplines of active imagination are found within various philosophical, religious and spiritual traditions

Пассивті қиял – әлі болары не болмасы белгісіз қиялдан туындайтын бейне

Пассивное — включает непреднамеренное и непредсказуемое воображение

Passive - including unintended and unpredictable imagination

 

Кездейсоқ – ешқандай жоспарлаусыз жасалынған дүние

 

Непреднамеренное -Совершаемый, сделанный без заранее обдуманного намерения

Unintentional - commits made without forethought

Жасампаз қиял – алдын ала берілген көрсетпелерді басшылыққа ұстаумен қандай да бейнелерді түзу

Творческое воображение – вооброжение в то время как орентируется на заданную видео прямо

creative imagination

includes live video ponder the thought

Елестеушілік -Жоқ нысандардың (көріну, естілу, иісі сезілу, сезіну, дәмін білмеу) науқас үшін шын мәнінде бар, нақты болып көріну арқылы еріктен тыс пайда болатын жалған (алдамшы) түйсік

Галлюцина́ция — бессмысленная болтовня, бредни, несбыточные мечты) — образ, возникающий в сознании без внешнего раздражителя

hallucination is a perception in the absence of external stimulus that has qualities of real perception

Агглютинация (психоанализ) -қиял бейнелерінің бірігуі. Өзара әркелкі қасиеттер, қабілеттердің бір нысан бойына жинақтау

Агглютинация (психоанализ) — форма синтеза образов воображения, заключающаяся в слиянии, «склеивании» нескольких различных, в повседневной жизни не соединяемых качеств, свойств, частей, образов в один, в частности, в сновидениях, художественном творчестве, психопатологических переживаниях.Agglutination (psychoanalysis) -a form of synthesis of imagination, which consists in a merger, "gluing" of several different, in everyday life do not connect qualities, properties, parts of images into one, in particular, in dreams, artistic creativity, psychopathological experiences.

Арман – адам көкейіндегі ізгі ниет, болашақтан күтер үміт, алға қойған мақсат. Қазақ халқында армансыз адам жоқ делінеді. Арман сөзінің қолданылу аясы кең. Ол шығармашылық қиялдың дайындық сатысы

Мечта́ — особый вид воображения, заветное желание, исполнение которого часто сулит счастье

Dreams are successions of images, ideas, emotions, and sensations that occur involuntarily in the mind during certain stages of sleep

Психология — адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым, кей-кезде адам мінез-құлығын зерттеу деп те анықталады

психоло́гия — наука, изучающая недоступные для внешнего наблюдения структуры и процессы с целью объяснитьповедение человека и животных, а также особенности поведения отдельных людей, групп и коллективов

Psychology is an academic and applied discipline that involves the scientific study of mental functions and behaviors

Шизофрения - пайда болу себебі әрі толық зерттелмеген, дегенмен шизофрения әр түрлі жағдайдың, түрлі аурулардың адам психикасына әсер етуіне байланысты пайда болыды деген ұғым бар

Шизофрени́я — полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств

Schizophrenia is a mental disorder often characterized by abnormal social behavior and failure to recognize what is real

 

 

Орындаған: Мұстафа Бейбіт

Курс: 1

Факультет: Жалпы медицина, 035-1К

Қабылдаған: Шаихина Еркетай Тілектесовна


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Профессиональные статьи | Агрессивный инвестор - инвестор, готовый идти на риск ради получения высоких дивидендов.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.014 сек.)