Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: A) тәрбие.Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: A) тәрбие.

 

Көп мәнділік тәрбие процесінің ерекшелігі ретінде: C) тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады.

 

Тәрбиенің мақсатын анықтайтын негізгі фактор: A) саясат, мемлекет идеологиясы.

 

Тәрбиенің жалпы мақсаты: D) жеке тұлғаны жан-жақты, гармонды тәрбиелеу.

 

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие – бұл: C) тәрбиенің бағыты.

 

Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу: C) экологиялық тәрбиенің міндеті.

 

Педагогикалық процесті топтық, ұжымдық және жеке ұйымдуастырудың формаларының үйлесімді сәйкестігі принципі: A) балаларды ұжымда тәрбиелеу және оқыту.

 

Тәрбие процесіне кіретін ситуациялар, заттар – бұл: C) тәрбие құралы.

 

Ғылыми дүниетаным – бұл: B) қоршаған орта және адамның ондағы орны туралы жеке тұлғаның ғылыми білімі мен идеалдары, құндылықтары мен нормалар жүйесі.

 

Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді: D) жаттығу.

 

Жазалау – бұл әдіс: D) іс-әрекет пен тәртіпті үйлестіру.

 

Тәрбиеленушіде өзіндік көзқарастарды қайта жасау мақсатымен оған интеллеутуальды-эмоциональды әсер етудегі әдістің мәні: C) сендіру.

 

Тәрбие теориясы ұжымының авторы: A) А.С. Макаренко.

 

Ұжым дәстүрі: A) ұжым өмірінің тұрақты формасы.

 

Өзбетімен оның өздерінің мүшелерімен сайлау арқылы жүзеге асатын, ұжыммен басқырылу аталады: E) өзін-өзі басқаруымен.

 

Мақсат пен әрекеттің бірлігін көрсететін, олармен бірге бастан кешіру және бағалы талқылауымен байланыс бірлігіндегі ерекше қатынас: C) жауапкершілік байланыстың қатынасы.

 

Индивид және топтардың өзара трансформациясы: D) интеграция.

 

Тәрбие жұмысының формасы ретіндегі білім сыны қатысты: B) танымдық әрекет.

 

Сол немесе өзге де табиғи және қоғамдық құбылыстарды түсіндірумен байланысты, осы құбылыстарға өзінің қатынасын анықтаудағы адамның субъектитві қорытындысы .B) көзқарас. 

Моральды қарым-қатынас топтарына қатысты адамгершілік сапасы ретіндегі Отбасының және баланың тәрбиесінің қамқорлығы, ұжымы, демократизмі, өзара көмегі, ізгілігі, өзара сыйластығы туралы: D) адамдарға қатынасы.

 

«Тәрбие» түсінігінің кең және тар мағынасын қосатын кеңейтілген анықтамасын көрсетіңіз: A) кіші ұрпақты өмірге және еңбекке даярлау, өткен ұрпақтан кіші ұрпаққа адаммен жинақталған мәдениетті, білімді, тәжірибені, дағдыны беруді қамтамасыз етудегі тұлғаның дамуы үшін мақсатты бағытталған жағдайын құру немесе тұлғаның дамуына және құрылуына мақсатты әсер ету.

 

Тәрбие мақсатын нақтылауға әсер ететін негізгі фактор: B) қоғам қажеттігі.

 

Тәрбие процесінің ерекшелігі ретіндегі үш бірлік мәні: A) тәрбие құрал, процесс және нәтиже болып табылады.

 

Тәрбиенің мәдени түсіністіктің принципі заңдылықпен анықталады: D) тұлғаның жалпы адамзаттық мәдениетпен үйлесімді дамуы тәрбиенің бағалы негізіне байланысты.

 

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісін көрсетіңіз: B) қоғамдық пікір.

 

Адамның шынайы дүниеге және ондағы өзінің орнына, ондағы қоршған адамның және өзіні-өзінің қатынасының жүйелі көзқарасы, сондай-ақ осы көзқарастымен негізделген адамдардың негізгі өмірлік позициялары, олардың сенімдері, идеалдары, танымның және әрекеттің принциптері, құндылықты бағдары: E) ғылыми дүниетаным.

 

Авторитарлы тәрбие, либеральды тәрбие, демократиялық тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілері бойынша: E) өзара қарым-қатынас стилі бойынша.

 

Адам денсаулығын нығайту және дұрыс дене дамуына жету мақсатында жүзеге асырылатын тәрбие – бұл: B) дене тәрбиесі.

 

Тәрбиелік сапаларды берілген мақсатта өңдеу мақсатымен тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына әсер ету тәсілі – бұл: A) тәрбие әдісі.

 

Оқушылардың тәртібін ынталандыру әдісіне жатады: A) мадақтау.

 

Теріс істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәні сезінуге шақыратын педагогикалық іс-әрекеттер әдісі – бұл: C) жазалау.

 

Формасы бойынша педагогикалық талап: B) тікелей, жанама.

 

Ұжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым: E) А.С. Макаренко.

 

Ішкі ұжымдық қатынас стиліндегі мажор сипатталады: A) тәрбиеленушілердің әрекетке дайындығы, үнемі сергектігі.

 

Ұжым өзінде қоғамдық қатыр-қатынасты бейнелейді және ұйғарады, ал тұлға осы негізде өзінің материалдық және рухани қажеттіліктерін дамытады, мінез-құлың және әрекет мотивтерін қалыптастырады. Осымен қандай қызметті атқарады: D) тұлғаның моральды маңыздылығын тұлғааралық іскерлік, эмоциональды, жолдастық қатынас арқылы қалыптастыру.

 

Педагогтың жоспарлаған қарым-қатынасында тәрбиеленушілерді тартатын топтық әрекет ретінде ұйымдасқан тәрбие жұмысының жеке акті: C) тәрбие формасы.

 

Шынайы әсемдікті жалғаннан, әдеміні кейіпсіздіктен ажырата алу дағдысы: D) эстетикалық талғам.

 

Тұлғаның «Базалық мәдениеті» - бұл: A) өмірлік өзін-өзі анықтау мәдениеті.

 

Білім дүниеге көзқарастың қалыптасуы ретінде ерекшеленеді: A) тұтас жүйедегі терең және ұйымдастырушылық.

 

Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы тиісті қарым-қатынасты орнатуға бағытталған принцип: C) бала тұлғасына, оған саналы талаппен сәйкесетене сыйластығы.

 

«Тәрбие» түсінігінің кең және тар мағынадағы трактатты көрсетіңіз: E) кіші ұрпақты өмірге және еңбекке даярлау, өткен ұрпақтан кіші ұрпаққа адаммен жинақталған мәдениетті, білімді, тәжірибені, дағдыны беруді қамтамасыз етудегі тұлғаның дамуы үшін мақсатты бағытталған жағдайын құру немесе тұлғаның дамуына және құрылуына мақсатты әсер ету.

 

Отбасылық тәрбие, діни тәрбие, мектептік тәрбие, мектептен тыс тәрбие – жіктеледі: B) институциональды белгісі бойынша.

 

Тұлғаның жағымды сапаларын дамытуға бағытталған адамның саналы әрекеті: A) өзін-өзі тәрбиелеу.

 

Тәрбие заңдылығы – бұл: B) тұрақты қасиеттерімен қаруланған шынайы тәрбие процесінің адекватты көрінісі.

 

Тәрбие заңдылығына жатпайды: C) тәрбие тәрбиеленушінің санасына оның тәрбиесінің нақты мақсатын жеткізуді қажет етеді.

 

Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығу мәні C) білік, дағды және әдетті қалыптастыру мақсатымен белгілі іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

 

Оқушының адамгершілік санасын қалыптастыру әдістер тобына кіреді: E) сендіру.

 

Оқушылар ұжымының дамуының екінші стадиясы былай сипатталады: C) ұжым әрекетін басқара алатын белсендіні таңдаумен.

 

Параллелді ықпал ету принципінің мәні: D) тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым, ұжым мүшелері және ұжым белсенділері арқылы ықпал етуі.

 

А. С. Макаренконың көзқарасынша, Ұжым – бұл: E) барлық өзге де ұжымдармен тікелей байланысқан қоғамның бір бөлігі.

 

$$$ 51

Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланыс принципі: D) барлық балалардың және жасөспірімдердің өндірістік еңбекке міндетті қатысуы.

 

Тәрбие процесінің ерекшелігі ретіндегі мақсаттылы бағыт: B) педагогикалық әрекеттің аяқталған нәтижесі ретінде қойылған мақсатқа негізделген тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өмір әрекеті.

 

Дүниеге көзқарас негізінің нәтижесінде, мінез-құлықтың басым болуының және алуан түрлі жағдайда және жердегі тұлғаның қасиеті ретінде байқалуының нәтижесінде жинақталған тұлғаның тұрақты қоғамдық позициясы: C) бағыттылық.

 

Заңдылықпен анықталатын метапринцип ретіндегі әрекетті бағыт: C) тұлғаға әрекет алуан түрде және өнімді маңызды болған сайын, ол жалпы адамзаттық және кәсіби мәдениетті игеруі соншалықты тиімді болады.

 

Өмірлік танымға сүйенеді және әркез сыртқы көріністе көрінеді, маңызды белгілер, заттар оқиғалар, құбылыстар күнделікті емес,... дүниеге көзқарас: B) қарапайымдылық.

 

Мектептік немесе қоғамдық өмірдің мәселесін талқылау тәрбиенің жаңа формасы ретінді: A) «ашық микрофон».

 

Ынталандыру әдісіні табысты қолдану тәсілі: E) балаларға деген педгогтың ізгілік қатынасы.

 

Еңбекке құмарлықтың пайда болуының тұлғалық ретінде: E) еңбек іскерлігінің болуы.

 

Оқушылардың еңбек тәрбиесінің құрамына кіретін әртүрлі оқудан тыс қоғамдық пайдалы еңбектерге жататындар: D) дене еңбегі.

 

Тәрбие құралына жатпайды: E) мадақтау.

 

«Тәрбие» түсінігінің тар мағынасын ашыңыз: D) тұлғаның сапасын дамытуға және қалыптастыруға мақсатты бағытты әсер етуі.

 

Тәрбиенің шынайы факторының бірін көрсетіңіз: D) тұқымқуалаушылық нышандары.

 

Адамның қажеттілігі болатын және кез келген жағдаятта және шартта жүзеге асатын,мінез-құлықтың тұрақты формасы, қоғам және ұжым үшін тиімдісі: D) әдет.

 

Тәрбие заңдылығына жатады: A) тәрбиенің қоғам қажеттігіне келісімі.

 

Өзін-өзі тәрбиелуді белсендіру: A) өзінің жекелігін қойылған мақсатпен, идеалмен, сеніммен сәйкесінше адамның саналы әрекеті.

 

Тәрбие процесінің ерекшелігін көрсетіңіз: A) мақсатты бағытталған, көпфакторлы, тұлғаға деген сыйластық.

 

Тәрбие процесінде оның қатысушыларымен жағымды қатынасты орнату, оларға шынайылықты, сенімділікті арттыратын принцип: C) адамға жағымды тірек принципі.

 

Музыканы тәрбиенің құралы ретінде П. И. Пидкасистый құралдар тобына жатқызады: C) аудиальді.

 

Тәрбие әдісіне жатпайды: A) көрнекілік.

 

Мадақтау: B) тәрбиеленушінің мінез-құлқына сыныптастырының қызығушылық позициясымен және жағымды сапаларды бекіту мақсатымен оған педагогикалық әсер ету тәсілі:

 

Ұжым – бұл: C) бірлескен қоғамдық-пайдалы іс-әрекетке, әлеуметтік маңызды мақстақа бірлескен ұмтылушылықпен сипатталатын тұрақты топ.

 

А. С. Макаренконың көзқарасынша, ұжым өмірінің заңы – бұл: A) қозғалыс.

 

Тәрбиелік сапаларды берілген мақсаттарда өңдеу мақсатымен тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына әсер ету тәсілі – бұл A) тәрбие әдісі.

 

Ұжымдағы тұлғааралық қатынастың алғашқы деңгейі: A) персональды қатынас.

 

Дүниеге көзқарас функциясының бағдарлы-реттеушісі байланысты: B) адамның мінез-құлқы мен әрекеті оның көзқарасымен және сенімімен анқыталуымен.

 

Ғылыми дүниеге көзқарастыруды барлық көлемі және тереңдігі бойынша мақсатты бағытталған жұмысы мына жасқа әкеледі: D) жоғары мектеп жасында.

 

Тәрбие формасы шығармашылық сатысы бойынша бөлінеді: C) дәстүрлі және дәстүрлі емес.

 

Қай педагогикалық талапта тәрбие мақсаты тура көрсетілмеген, ал үйлесімді сапасында психологиялық факторларды қолданады: B) жанама.

 

Дүниеге көзқарас негізінің нәтижесінде жинақталған бағытталуда қалыптасуында орын алады: E) тұлғаның бағыты.

 

Тәрбиенің қоғамдық сипаты принципіне, талаптарға жатады: C) қоғамдық қажеттіктердің приоритеті.

 

Тәрбиеде оң үлгіні тірек ету талаптары: A) адамда жағымды сапаларды тәрбиелеу қажеттігі.

 

Тәрбие процесінің ерекшелігі ретіндегі шығармашылық сипат: E) тәрбиеленушінің жекелігі және әрбір педагогикалық құбылыстың ерекшелігі стандартты және стандартты емес бағытты талап етеді

 

Тәрбиенің субъективті факторына жатпайды B) отбасы әрекеті.

 

Тәрбие әдістемесін және мазмұнын, негізгі талаптарын, мәнін анықтайтын жалпы басқару ережесі: B) тәрбие принципі.

 

Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы қажетті қарым-қатынасты құру принципі: E) бала тұлғасына саналы талаппен сәйкесінше сыйластық.

 

Тәрбие құралына жатады: E) пәндер.

 

Нақты тәрбие процесін ұйымдастырудың нұсқасы: C) тәрбие формасы.

 

Тұлғаның өмірлік талпынысы болып табылатын, әрекет мақсаты: E) идеал.

 

Оқушылар ұжымының белгісі: E) басқару мүшелері, саналы мақсат, бірлескен әрекет.

 

А. С. Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері: B) 3.

 

Тәрбие мазмұнының міндеті болып табылады: E) тәрбиенің мақсатының, әдістерінің, формаларының бірлігі.

 

Перспектива әдісі – бұл: A) балалардың әрекеті мен тәртібіне олардың алдына қойған мақсат жолында әсер ету, яғни олардың жеке талпынысы мен қызығушылығы

 

Мына жағдайда сынып жетекшісі ұжымдық тәрбиенің жоғары өнімділігінде жетеді: E) сынып ұжымын оқу әрекетіне жұмылдырады.

 

Қоғамдық жұмысқа қызығушылығының компоненті болып табылатын тұлғаның моральды-ерікті сапасы: тапсырғанды орындауға деген жауапкершілік қатынасы; инициативасы; орындаушылық қабілеті; өзіне және жолдастарына талап қоюшылығы; өзгелерге көмектесуге даярлығы; ұйымдастырушылық іскерлігі: B) қоғамдық белсенділік.

 

Тәрбие заңдылығын жалғастырыңыз: «Адам тәрбиесіне оны қоршаған адамдардың әсері жоғары болған сайын, олар соншалықты...»: D) оның әрекетіне сол адамның қажеттігіне жауап беретін тәртібі мен әдеттері, және олардың әрекеті, қатынасы жатады.

 

Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді E) тұлғаның ішкі белсенділігі.

 

Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу: C) экологиялық тәрбиенің міндеті.

 

Тұлғаның интуитвті-эмоциональды, субъективті діни тәжірибесі... дүниеге көзқарасына қатысты болады: C) дінилігіне.

 

Дүниеге көзқарасты қалыптастырудың көрсеткіші ретінде көзқарас және сендіру ерекшеленеді: B) тұрақтылығына.

 

Оқушыларды алуан түрлі мамандықтармен және еңбек түрлерімен таныстыру, өзінің болашақ мамандығын және өзінің бар қабілеті мен икемділігімен сәйкес таңдауда оларға көмек көрсету процесі ретіндегі еңбек тәрбиесі процесіндегі маңызды құрамдасы түсіндіріледі: B) кәсіби бағдар.

 

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: A) тәрбие.

 

Тәрбие процесінің қозғаушы күштері – бұл: D) тәрбие процесінде пайда болатын қарама-қайшылықтарды шешу.

 

Адамгершілік тәрбиесі: D) адамгершілік сапалардың, мінездің адами қасиеттерінің, дағдылар мен мінез-құлық әдеттерінің қалыптасу процесі.

 

Өнер және тұрмыста әдемілікті сезіміне тәрбиелеу: C) Эстетикалық тәрбиенің міндеті.

 

Мақсатты бағытталған, мақсатқа негізделген жеке тұлғаны қалыптастыру процесі: C) тәрбие.

.

Авторитарлы тәрбие, либеральды тәрбие, демократиялық тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілері бойынша жіктелген: E) өзара қарым-қатынас стилі бойынша.

 

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие – бұл: C) тәрбиенің бағыты.

 

Педагог қойған тәрбиенің мақсаттарына оқушының жеке даму сәйкестік деңгейі... болып табылады: B) тәрбиелік.

 

Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу: C) экологиялық тәрбиенің міндеті.

 

Ата-аналардың немесе олардың орнын басушылардың балаларды тәрбиелеуі – бұл: B) отбасы тәрбиесі.\\

 

Адам денсаулығын нығайту және дұрыс дене дамуына жету мақсатында жүзеге асырылатын тәрбие – бұл: A) дене тәрбиесі.

 

Еңбек тәрбиесі – бұл: E) өмірлік қажеттілік негізі ретінде бейімділікке, саналы қарым-қатынасқа тәрбиелеу.

 

Тәрбие процесіне кіретін ситуациялар, заттар – бұл: B) тәрбие құралы.

 

Отбасы тәрбиесі, діни тәрбие, мектеп тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие. Жіктелу белгісін көрсетіңіз: B) институциональды белгісі бойынша.

 

Тәрбиелік сапаларды берілген мақсатта өңдеу мақсатымен тәрбиеленушінің тәртібіне, сезіміне, ерігіне, санасына әсер ету тәсілі – бұл: A) тәрбие әдісі.

 

Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді: D) жаттығу.

 

Тәрбиенің қандай әдістері оқушының адамгершілік санасын қалыптастыру әдістер тобына: E) сендіру.

 

Әдістер тобына жататын оқушылар тәртібін ынталандыруға қатысты тәрбие әдісі: A) мадақтау.

Тәрбие әдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады: A) көрнекілік.

 

Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығу мәні мынада: C) білік, дағды және әдетті қалыптастыру мақсатымен белгілі іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

 

Жазалау – бұл әдіс: D) іс-әрекет пен тәртіпті үйлестіру.

 

Мадақтау – бұл: B ) жағымды сапаларды бекіту мақсатымен және сыныптастар қызығушылығы позициясымен оның мінез-құлқына оң баға беретін тәрбиеленушіге педагогикалық әсер ету әдісі.

 

Адамның өзінде жеке тұлғаның жағымды сапаларын дамытуға бағытталған саналы іс-әрекеті – бұл: A) өзін-өзі тәрбиелеу.

 

Тәрбиенің қандай әдістері оқушылардың мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістер тобына жатады: B) жаттығу.

 

Жарыс әдісі - бұл: C) өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту.

 

Теріс істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәні сезінуге шақыратын педагогикалық іс-әрекеттер әдісі – бұл: C) жазалау.

 

Өзінің жетістіктерінің басқалардың нәтижесімен салыстыру жолымен тұлғалық қажетті сапаларды қалыптастыру және бекіту әдісі – бұл: D) жарыс.

 

Нақты тәрбиелік процесті ұйымдастыру нұсқасы – бұл: C) тәрбие формасы.

 

Ұжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым: B) А.С. Макаренко.

 

Оқушылар ұжымының перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру: D) ұжымның алдына практикалық мақсат қою.

 

Параллелді ықпал ету принципінің мәні: D) тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым, ұжым мүшелері және ұжым белсенділері арқылы ықпал етуі.

 

Ұжым – бұл: C) бірлескен қоғамдық-пайдалы іс-әрекетке, әлеуметтік маңызды мақстақа бірлескен ұмтылушылықпен сипатталатын тұрақты топ.

 

А. С. Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері: B) 3.

 

Бұл жоспарда оқушылардың әрекеттерінің және басқа да шаралардың алуан түрлері белгіленген: B ) сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында.

 

Ұжымдық шығармашылық жұмыс әдістемесін құрған ғалым: B) И. П. Иванов.

 

Педагогтың тәрбиеленушіге жеке тұлға ретінде, тәрбиелік өзара қарым-қатынастың өзіндік саналы жауапты субъектісі ретінде бірізді қарауы – бұл: B) тәрбиедегі жеке қатынас.

 

Ата-аналар комитетінің жұмысының бағыты: E) тәрбие жұмысы бойынша сынып жетекшісіне көмектесу.

 

Сананы қалыптастыру әдісіне кірмейді: D) педагогикалық талап.

 

Қай түсінік осылай түсіндіріледі? Өткен ұрпақтан жас ұрпаққа әлеуметтік-тарихи тәжірибеден берілетін жалпы адамдық қызмет: A) тәрбие.

 

Тәрбие әдістерін таңдап алуды мына факторлар анықтайды: E) тәрбие мазмұны.

 

Тізілген түсініктер не болып табылады? Мақсаттылық, көпфакторлы, екі жақты сипат, вариативтілік және нәтиженің анық еместігі, үздіксіз: B) Тәрбие процесінің ерекшелігі.

 

Тәрбиенің қай принципі келесі талаптарға сай келеді? Тұлғаның құқығын және еркін сыйлайтын; саналы және жетекші талаптарының болуы; адамның өзіндік құқығын сыйлауы; жазалаудан бас тарт: D) тәрбиедегі гуманизация.

 

Тұлғалық бағытының толық мәнін ашатын принциптің талабын таңдаңыз: A) тұлғалық бағыт тәрбиешілерді тәрбие процесін тұлғалық сапалардың бастысына құруды міндеттейді – тұлға бағытын, оның өмірлік жоспарларына және құндылық бағдарына, тәрбиеленушілердің жас және дербес ерекшеліутеріне сүйену.

 

Төменде берілгеннен дұрыс жауапты табыңыз, тәрбие әсерінің бірлігі принципінің мәнін көрсететін: D) көрсетілген принциптің мәні тәрбие процесіндегі барлық қатысушылардың келісілген әрекеттерінен талап тілектерінен шығатын, ұйымдасқан тәрбие әсерінде.

 

Тәрбие процесіндегі жүзеге асатын тұлғаның дамуы мен қалыптасуында тиімді нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін тұрақты, қайталаушы және маңызды байланыс: B) тәрбие заңдылықтары.

 

Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығу мәні мынада: C) білік, дағды және әдетті қалыптастыру мақсатымен анықталған іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

 

Тәрбиенің қандай заңдылығы туралы айтылған? Бірлесе бөлінген әрекет баланың өзін әрекет субъектісі ретінде сезінуге көмектеседі, ал бұл тұлғаның еркін шығармашыл дамуы үшін маңызды: D) бірлескен әрекеттегі педагог күші мен баланың күшінің пропорциональды қатынасы сақтау.

 

Қандай белгілері бойынша тәрбие түрлері жіктеледі: авторитарлы тәрбие, либеральды тәрбие, демократиялық тәрбие: B) тәрбиешілер мен тәрбиеленушілер арасындағы қарым-қатынас стилі бойынша.

 

Тәрбие процесінің қозғаушы күштері – D) тәрбие процесінде пайда болатын қарама-қайшылықтарды шешу.

 

Қандай тәрбиелік жүйе туралы айтылған? Адамның алуан түрлі мәдениеттің көптеген жағдайында алуан түрлі құндылықтарға бейімделуі; диалог мәдениетіне бағдары; өзге халықтарға қатынасы бойынша мәдени-білім монополиясынан бас тартуы: B) полимәдениетті тәрбие.

 

Тәрбие процесінің мәнін, оның заңдылықтары мен принциптерін оқып-үйренетін, өскелең ұрпақты тәрбиелеудің мазмұны мен құралдарын анықтайтын педагогика саласы қалай аталады: C) тәрбие теориясы.

 

Тәрбие процесін ұйымдастыруға, мазмұнына, әдістеріне қойылатын негізгі талаптар көрсетілген: C) принциптер.

 

Тәрбиенің қай принципі демократизациялау, экономикалық реформалау процестерімен тәрбие мазмұнының байланысын жүзеге асыру құралы болып табылады: A) тәрбие жұмысының өмірмен байланыс принципі.

 

Қай талап тәрбие принципінің кезекпен қолдануды емес, біруақытта қолдануды қажет етеді: A) кешенді.

 

Мазмұнды, затты, құбылысты, процесті жүзеге асыру тәсілі, ұйымдастыру тәсілі – бұл: C) тәрбие формасы.

 

Дүниеге эстетикалық, адамгершілік, әлеуметті-саяси, философиялық, ғылыми көзқарастардың толыққанды жүйе: E) дүниеге көзқарас.

 

Дүниеге көзқарас қандай қызметті атқаратынын анықтаңыз: D) ағартушылық, тәрбиелік, ұйымдасқан, болжамдық, дамытушылық.

 

Адамның эстетикалық тәрбиелілігі неге негізделеді: D) органикалық бірлікте табиғи күштердің, қабылдау қабілеттерінің эмоциональды көңіл-күй, қиялдау, ойлау және көркемдік-эстетикалық білімділіктің дамуы:

Ғылыми заң: A) шынайы құбылыстар арасындағы байланыстардың белгілі жағдайларда обьективтілігі, маңыздылығы, қажеттілігі, жалпылығы, тұрақтылығы және қайталанулығы.

 

Тәрбие теориясы мәселесінің қайнар көзін анықтаңыз: B) тәрбие теориясының пәнін анықтау, тәрбие процесінің мәнін ашу, оның заңдылықтары мен принциптерін, тәрбиенің әдістерін оқып-үйрену.

 

Оқушылармен игеруге қатысты барлық материал негізделген құрылымда көрінуі қажетті тәрбиенің қандай принципімен сипатталады, анықтаңыз: C) бірізділік және жүйелілік принципі.

 

Барлық принциптерге бірдей көзқарасты талап ететін тәрбие приципіне қандай талап қойылады: E) маңызы бірегейлігі.

 

Оптимизация принципі: A) оқу-тәрбие жұмысының мақсатымен сәйкес алуан түрлі әрекеттердің әдістерінің, формаларының және тәсілдерінің үнемі болуы.

 

Оқытушы оқушыларға толығымен білінбей психикасына әсер етіп, сонымен қатар, мотивтерді құрай отырып, тәрбиеде қандай әдісті қолданады: D) көндіру.

 

Тәрбиені ұйымдастыру формасы неге байланысты болады: E) мақсаттылығынан.

 

Педагогикалық мағынада тәрбиелілікпен не түсіндіріледі: A) қоғамдық-маңызды сапаларының деңгейін және болуын сипаттайтын тұлғаның кешенді қасиеті.

 

Жеке тұлғаның ішкі дүниесінен білінеді: C) сендіру.

 

Балаларда жыныстар арасындағы эмоциональды мәдениет қарым-қатынасын, еркін, өзінің сезімдерін және әрекетін басқара алу іскерлігін мақсатты бағытталған даму, - тәрбие мақсаты: B) жыныстық.

 

Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі болып табылады: D) жарысу, үлгілер мен тәсілдерді көрсету, жетістік жағдаяттын құру.

 

Педагогтың ата-аналармен жұмысының негізгі формасы: A) ата-аналар жиналысы.

 

Тәрбиенің субъективті факторына жатады: A) жалпы білім беретін және кәсіптік мектептердің, мектептен тыс мекемелердің, бұқаралық ақпарат құралдарының әрекеті.

 

Заңды қандай топтарға бөлуге болады: C) жалпыға міндетті, жалпы, нақты.

 

Тәрбие принциптерінің қандай екі тобын көрсетуге болады: C) Тұлғалық бағыт.

 

Тәрбие принципі түсінігінің анықтамасын беріңіз: B) тәрбие процесін ұйымдастыруында, әдістерінде, мазмұнында негізгі талаптары бар жалпы бастапқы жағдай.

 

Оқушыларды оқыту және тәрбиелеудің, оларды дамытуға қатынасы бойынша оптизмизм принципіне жатады: B) балалардың алуан түрлі әрекеттерін, олардың оқыту және тәрбиелеу процесіндегі өзбетімен әрекетін бақылау принципі.

 

Қойылған тәрбие міндетіне жету жолы: A) тәрбие әдісі.

 

Педагогикалық талап – бұл: D) жанама түрдегі, тікелей, жанама.

 

Қандай да мақсатқа жетуге бағытталған ұжымның ұйымдасқан әрекеті: E) шара.

 

Жастарда тазалық дағдысы мен іскерлігін, жыныстық ұятсыздыққа жиіркеншекті қалыптастыру міндетінің бірі: D) жыныстық.

 

Жүгірудегі, тартылудағы, жаттығудағы күшке ұстау қабілетін, икемділік, шыдамдылық, іскерлік және дағдының қозғалыс сапалары – осылар тәрбиеліліктің қандай көрсеткіштеріне жатады: C) дене.

 

Педагог қойған тәрбиенің мақсаттарына оқушының жеке даму сәйкестік деңгейі... болып табылады. B) тәрбиелік.

 

Оқыту процесімен салыстырғанда тәрбие процесі: E) Кең көлемде.

 

Адамның өзін жүзеге асыра алу құралы, шешімді саналы түрде іске асыратын өзіндік әрекет – бұл: A) өзін-өзі тәрбиелеу.

 

Талап, жаттығу, тапсыру ретіндегі тәрбие әдістері мынаған негізделген: D) практикалық әрекетке.

 

Тәрбиешінің қолданғанынан мадақтау сияқты тәрбие әдісі нені талап етеді: E) тұлғалық бағытты.

 

Адамның тәрбиелі екенін білуге не басты бағдар болып табылады: D) мораль.

 

Жағымды әлі тұрақтанбаған тәжірибелі мінез-құлқының жоқтығының әлсіз көрінуімен сипатталатын тәрбиенің қандай деңгейі: C) төмен.

 

Өзін-өзі реттеу және реттеудің бар болуы, жағымды мінез-құлықтың тұрақтылығын сипаттайтын тәрбиенің қай даңгейі: B) орташа.

 

Қандай жас топтарына келесі тәрбиеліліктің белгілері қатысты: жауапкершілікті, принципті, мақсатты: D) 10-11 сыныптар.

 

5-7 сынып оқушыларында тәрбиеліліктің қандай жаңа көрсеткіштері байқалады: B) өзбеттілік.

C) білуге құмарлық.

D) қызығушылық.

E) принциптілік.

 

Дүниеге көзқарас екі бөлімнен тұрады: A) дүниетүсінушілік, дүниеқатынасы.

 

Тәрбиелік шараны өткізудегі міндетті, аяқтаушы әрекет: C) оны талдауы.

 

Тәрбиелік шара көлеміндегі балалар әрекетін ұйымдастыруда тәрбиеші сүйенеді: A) әрекеттік бағытқа.

 

Тәрбиелік шараға дайындық кезінде педагог неге және кімге сүйенеді: A) топтың уақытша инициативасына.

 

Кіші олимпиядалық ойындар, туристік саяхаттар, эстафеталар секілді міндеттерді шешуде тәрбиенің ұйымдасқан формасы қолданылады: D) дене тәрбиесі.

 

Адамның өзі туралы қорытынды түсінігі: B) дүниеге көзқарастың субъективті жағы.

 

Адамның белсенділігінің қайнар көзі не болып табылады: D) қажеттіктері.

 

Педагогтардың қайсысы «Ертеңгінің қуанышы немесе перспективті сызықтардың жүйесі» деп аталатын ұйымдастыру әдістемесін жасап шығарды: D) А. С. Макаренко.

 

Тәрбиеленушілердің ниеттерін, әдеттерін, нормаларын эмоциональды түрде көрсетуі ұжым өмірінің тұрақты формасы... аталады: A) дәстүрлер.

 

А. С. Макаренко практикада тәрбие жұмысының перспективасының үш түрін көрсетті: D) жақын, орташа, алыстаған.

 

Дүниежүзілік теория мен практикадағы тәрбиеның жалпы қабылданған мақсаты болып табылады: A) жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға идеалы.

 

Көрсетілгендердің бірі тәрбиенің мақсатын қалыптастыруға әсер етпейді: E) өндірістік қарым-қатынас сипаты.

 

Қай ғалым тәрбие осы үш мақсатқа жетуге бағытталуы: өзіңді және қоршаған ортаны танып біл (саналы тәрбие), өзіңді басқару (адамгершілік тәрбие) және Жаратқанға талпыныс (діни тәрбие), керек деп айтты: A) Я. А. Коменский.

 

Қай ғалым тәрбиенің мақсты – джетльменді - адамды қалыптастыру, «өз ісін алдын ала ойланып және саналы орындай алатын»: E) Дж. Локк.

 

Тәрбиенің басты мақсаты жалпы адамдық бағаны қалыптастыруға болады: E) Дж. Локк.

 

«Тәрбие мақсаты – бұл адамда табиғатпен жинақталған және қамтамасыз етілген қабілеттері мен барлық табиғи күштерін дамыту, сонымен қатар, «адамның үйлесімді даму күші және қабілеттері»: A) И. Г. Песталоцци.

 

«Тәрбие мақсаты адамгершілік тәрбиесін құрайды»: B) К. Д. Ушинский.

 

Тәрбие және ортаның маңызын абсолюттендірген жақтаушылардың концепциясы қалай аталады: B) социгенетикалық концепция.

 

Педагогтың тәрбиеленушіге жеке тұлға ретінде, тәрбиелік өзара қарым-қатынастың өзіндік саналы жауапты субъектісі ретінде бірізді қарауы – бұл: A) тәрбиедегі индивидуальды қатынас.

 

Отбасындағы тәрбие туралы А. С. Макаренконың кітабы қалай аталады: E ) Ата-аналар үшін кітап.

 

Оқушыны тәрбиелеуде әрекет қандай орын алады: A) жетекші орын.

 

Тәрбиелік әсер ету бірлігі принципі – бұл: C) мектептің, отбасының және қоғамның тәрбиелі әсер етуінің бірлігінде.

 

Қай ғалым ұжымда тәрбиелеудің перспективалық жолын ұсынды: A) А. С. Макаренко.

 

И. Гербарт бойынша тәрбие мақсаты болып табылады: C) адамның үйлесімді қалыптасуына бағытталған, қызығушылығын жан-жақты дамыту.

 

Адамның өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі тәсілдерін көрсетіңіз: A) өзін-өзі талдау, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау.

 

Тәрбие әдісін көрсетіңіз: C) сендіру.

 

Мадақтау – бұл: A) тәрбиеленушіге алғыс білдірудегі тәрбие әдісі.

 

Қазіргі заманғы отбасы тәрбиесі қай принципке негізделеді: C) гуманистік педагогикаға.

 

Оқу-тәрбие процесін басқарудың әдістер, тәсілдер, ұйымдасқан нормалардың, технологиялардың және тәсілдер кешені – бұл: A) педагогикалық менеджмент.

 

Тәрбие – бұл: C) тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағыттылық, мақсаттылық.

 

Тәрбие бағытына жатпайды: E) ұжымдық.

 

Эстетикалық тәрбиенің міндеті – бұл: A) өнерге және тұрмысқа жақсы сезімді тәрбиелеу.

 

Даму: B ) жеке адам сапалары мен қасиеттеріндегі сандық өзгерістер жүйесі.

 

Қалыптасу: D) жеке адам дамуының нәтижесі ретінде оның кемелденуі мен тұрақты сапалар мен қасиеттерді иемденуі.

 

«Адам – қоршаған орта, нәсілдік және тәрбиеге байланысты біртұтас әсерлердің нәтижесінде қалыптасады. Ең маңыздысы – тәрбие»- автор? C) Гельвеций.

 

«Адамды бұзықтыққа келтіретін табиғат не нәсілдік кемістігі емес, қолайсыз қоғамдық жағдайлар мен жаман тәрбие» - автор? A) И.Т.Чернышевский.

 

«Педагогикадағы тәрбие - алдын – ала ниеттелген және арнайы ұйымдастырылған педагогикалық процесс» - автор? A) К.Д. Ушинский.

 

Адамгершілік тәрбие - бұл: B) моральды санасын мақсатты бағытты қалыптастыру, адамгершілік сезімдерін дамыту және адамгершілік тәртібінің дағдысын және әдеттерін қайта өңдеп шығару.

 

Тәрбие кең мағынада – бұл: B) тұлғаның жан-жақты және үйлесімді дамуының мақсаттылық, ұйымдасқан процесі.

 

Адам қоғамының әр басқышындағы оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен практикасының жай-күйі мен дамуын оқып-үйреттені педагогикалық ғылым саласы: B) педагогика тарихы.

 

Тұлғаның қалыптасуына ең кем дегенде әсер ететіні – бұл: B) географиялық орта.

 

Адам тарихындағы алғашқы тәрбие беру мекемесі: B) жастар үйі.

 

Тәрбие мен білім беру мәселелері туралы айтқан мыналардың еңбектерінде алғаш рет кездеседі: A) ежелге Шығыс философтарының

 

Көрсетілген шіркеу кезеңдердің қайсысы тәрбиеленушілерге діни сипаттағы тәрбие мен оқытуды берді: C) ортағасыр.

 

Төменде көрсетілгенің қайсысы педагогикалық ғылым жүйесіне кірмейді: E) этнопсихология.

 

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: A) тәрбие.

 

Көп мәнділік тәрбие процесінің ерекшелігі ретінде: C) тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады.

 

Тәрбиенің мақсатын анықтайтын негізгі фактор: A) саясат, мемлекет идеологиясы.

 

Тәрбиенің жалпы мақсаты: D) жеке тұлғаны жан-жақты, гармонды тәрбиелеу.

 

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие – бұл: C) тәрбиенің бағыты.

 

Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу: C) экологиялық тәрбиенің міндеті.

 

Педагогикалық процесті топтық, ұжымдық және жеке ұйымдуастырудың формаларының үйлесімді сәйкестігі принципі: A) балаларды ұжымда тәрбиелеу және оқыту.

 

Тәрбие процесіне кіретін ситуациялар, заттар – бұл: C) тәрбие құралы.

 

Ғылыми дүниетаным – бұл: B) қоршаған орта және адамның ондағы орны туралы жеке тұлғаның ғылыми білімі мен идеалдары, құндылықтары мен нормалар жүйесі.

 

Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді: D) жаттығу.

 

Жазалау – бұл әдіс: D) іс-әрекет пен тәртіпті үйлестіру.

 

Тәрбиеленушіде өзіндік көзқарастарды қайта жасау мақсатымен оған интеллеутуальды-эмоциональды әсер етудегі әдістің мәні C) сендіру.

 

Тәрбие теориясы ұжымының авторы: A) А.С. Макаренко.

 

Ұжым дәстүрі: A) ұжым өмірінің тұрақты формасы.

 

Өзбетімен оның өздерінің мүшелерімен сайлау арқылы жүзеге асатын, ұжыммен басқырылу аталады: E) өзін-өзі басқаруымен.

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 6123 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Исх. № 01/0415 от 14.04.2015 г. Профессионалам рынка благоустройства и озеленения | 

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.132 сек.)