Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Блок питань з дисципліни:Блок питань з дисципліни:

«Облік і звітність у бюджетних установах»

Питання

Відповіді

1.

Бюджет державний

Докладний кошторис урядових прибутків і витрат за джерелами надходження і основними каналами витрачання коштів

2.

Бюджетна система України

Сукупність державного та місцевих бюджетів,побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністравно-територіального устроїв України та врегульована нормами права.

3.

Бюджетні установи

Орган,установа або організація, визначена Конституцією України,а також установа або організація, яка утворена в установленому порядку органами державної влади,органами влади АР Крим або органами місцевого самоврядування, яка утримується за рахунок державного або місцевих бюджетів і є неприбутковою.

4.

Бюджетне асигнування

Повноваження розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання і здійснення платежів на конкретну мету в процесі виконання бюджету, яке надане відповідно до бюджетних призначень.

5.

Бюджетне зобов'язання

Будь-яке розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуга або інші ідентичні операції протягом бюджетного року, згідно з якими необхідно здійснити платежі з бюджету протягом цього ж бюджетного року або в майбутньому відповідно до бюджетних асигнувань.

6.

Бюджетне призначення

Повноваження, яке надане головному розпоряднику коштів бюджету чинним Кодексом, Законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та тимчасові обмеження, яке дозволяє надавати бюджетні асигнування.

7.

Казначейство

Урядовий фінансовий орган, що відає касовим виконанням державного бюджету за доходами і видатками.

8.

Бюджетний запит

Документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, який містить пропозиції з обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.

9.

Видатки

Державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують фінансові вимоги.

10.

Головний розпорядник коштів державного бюджету

Розпорядник, якому в Державному бюджеті України визначають бюджетні призначення із правом витрачання їх на утримання апарату управління установи, яку він очолює, і на централізовані заходи, що здійснюються безпосередньо цією установою, та який має право розподіляти затверджені бюджетні асигнування розпорядникам бюджетних коштів нижнього рівня, а також затверджувати їхні кошториси та плани асигнувань.11.

Доходи бюджетної установи

Кошти, які одержує бюджетна установа за рахунок загального і спеціального фондів бюджету та за рахунок надання платних послуг.

12.

Загальний фонд кошторису

Обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджетів за класифікацією кредитування бюджету.

13.

Касові видатки

Суми коштів, витрачені бюджетної установою як готівкою, так і шляхом переказування їх із реєстраційних рахунків, відкритих на її ім'я в органах Державного казначейства України, для оплати за спожиті послуги, отримані матеріальні цінності, виплати заробітної плати, допомоги тощо.

14.

Кошторис бюджетної установи

Основний плановий документ, який надає повноваження бюджетній установі щодо одержання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей визначення відповідно до бюджетних призначень на рік.

15.

Лімітна довідка

Документ, який містить затверджені бюджетні призначення та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно з законодавством мають бути призначені на основі нормативів,і видається, відповідно, Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим органом самоврядування.

16.

План асигнувань

Помісячний розподіл бюджетних асигнувань(за винятком надання кредитів з бюджету),затверджених у загальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків, який регламентує на рік взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов’язань.

17.

Розпорядження коштів державного бюджету нижчого рівня

Розпорядники, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику вищого рівня та (або) діяльність яких координується через нього.

18.

Спеціальний фонд кошторису

Обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків на здійснення відповідних видатків згідно з законодавством, на реалізацією пріоритетних заходів щодо виконання установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно з діючим законодавством за класифікацією кредитування бюджету.

19.

Фактичні видатки

Реальні, кінцеві видатки установи, які здійснюються у вигляді нарахування на заробітну плату та стипендії, прийняття до оплати рахунків підприємств – постачальників та інших кредиторів послуг; витрачання запасів на забезпечення потреб установи.

20.

Штати

Перелік особового складу працівників установи, що затверджуються, як правило, вищим органом. У кожній установі є штатний розклад, в якому визначені структура апарату, найменування штатних підрозділів, розміри окладів працівників по кожній посаді та ін.

21.

Табель

Первинний документ обліку відпрацьованого часу.

22.

Трудовий договір

Угода між адміністрацією установи і працівником для виконання конкретної роботи.

23.

Контракт

Різновид трудового договору, який укладається на встановлений термін або на час виконання певної роботи.

24.

Основна заробітна плата

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці(норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки).

25.

Додаткова заробітна плата

Винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво та за особливі умови праці.

26.

Балансова вартість

Вартість, за якою основні засоби включаються до Балансу після вирахування суми нарахованого зносу.

27.

Первісна вартість

Вартість, що історично склалася, тобто собівартість за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення.

28.

Відновлювальна вартість

Первісна вартість, змінена після переоцінки.

29.

Знос

Втрата об’єктом основних засобів фізичних якостей або техніко-економічних властивостей, а внаслідок цього –і вартості.

30.

Запаси

Оборотні активи в матеріальній формі, які належать установі і забезпечують її функціонування або знаходяться в процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і будуть використані,як очікується, протягом одного року.

31.

Оборотні активи

Грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, призначені для реалізації або використання протягом року, наприклад: каса, запаси, дебітори, рахунки в банках і казначействі.

32.

Прямі виробничі витрати

Витрати, що безпосередньо відносяться на виготовлену продукцію.

32.

Непрямі (накладні) виробничі витрати

Витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням виробництва, тому протягом звітного періоду їх збирають, а наприкінці періоду розподіляють і списують.

33.

Власний капітал бюджетної установи

Власні джерела утворення господарських засобів, які забезпечують безперервну діяльність установи, тобто величина власного капіталу є сумою вартісного вираження фондів і результатів виконання кошторисів та переоцінок.

34.

Загальний фонд бюджету

Включає всі доходи бюджету, крім тих,що призначені для зарахування до спеціального фонду; усі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету.

35.

Монетарні статті балансі

Статті балансу, що відображають кошти в касі, на рахунках в установах банків, в органах Державного казначейства, а також активи і зобов’язання, що будуть одержані чи сплачені у фіксованій чи визначеній сумі коштів чи їхніх еквівалентів.

36.

Немонетарні статті балансу

Статті балансу, що відображають основні засоби, матеріали й інші статті, що не належать до монетарних.

37.

Фонд у необоротних активах

Складова власного капіталу бюджетної установи, яка створюється за рахунок списання первісної вартості на видатки загального або спеціального фондів.

38.

Спеціальний фонд бюджету

Фонд, який включає: бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;гранти або подарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

39.

Загальний фонд бюджету

Фонд, який включає в себе надходження із загального фонду бюджету і розподіл видатків, складений у відповідності з повною економічною класифікацією видатків для виконання бюджетною організацією своїх функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування з бюджету.

40.

Індивідуальний кошторис

Кошториси, які відображають вимоги у коштах кожної окремої бюджетної установи з урахуванням специфіки їх функціонування.

 

41.

Кошторис бюджетної установи

Основний плановий документ,який надає повноваження бюджетній установі щодо одержання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених відповідно до бюджетних призначень на рік.

42.

Фінансова звітність.

Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

43.

Звітність про використання кошторисів бюджетних установ

Система показників, яка характеризує виконання бюджету та допомагає регулювання діяльності установи за відповідний звітний період.

44.

Звітність про виконання бюджету

Метод узагальнення планових і звітних показників, приведених у таку систему, яка характеризує виконання бюджету, зобов’язання, затверджених кошторисами за відповідний звітний період.

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
(ф.и.о. заведующего кафедрой) | Болезни органов пищеварения

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)