Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Қазақстан территориясынан табылған алғашқы адамның ізі қай дәуірге жатады?Қазақстан тарихы

Барлық мамандықтар үшін

Қаз

Жұмабеков Ж.А.

Елеуханова С.В.

Смағұлов Н.Б.

Қазақстан территориясынан табылған алғашқы адамның ізі қай дәуірге жатады?

A) темір дәуіріне

B) қола дәуіріне

C) жаңа тас дәуіріне

D) орта тас дәуіріне

E)& ерте тас дәуіріне.

******

Палеолит кезеңінің мекен-жайлары Қазақстанның қай бөлігінен табылды?

A) Сырдария өзенінің бассейінен

B) Ертіс өзенінің бассейінен

C) Орталық Қазақстаннан

D) Маңғыстаудан

E)& Қаратау жоталары аймағынан.

******

Неолит дәуірінде шаруашылықтың қай түрі өмірге келді?

A)& өндірушілік

B) тұтынушылық

C) натуралдық

D) кешендік

E) өзіншілік.

******

Адамзат тарихын кезеңдеуге қай дәуірлер кірмейді?

A) тас дәуірі

B)& далалық және таулы кеңістіктерді игеру дәуірі

C) қола дәуірі

D) темір дәуірі

E) орта ғасыр дәуірі.

******

Соңғы палеолиттің алып жатқан хронологиялық кезеңі қандай?

A) б.д.д. 50-40 мыңжылдықтар

B) б.д.д. 10-2 мыңжылдықтар

C)& б.д.д. 35-30 мың жылдық-12-10 мың жылдықтар

D) б.д.д. 10-5 мың жылдықтар

E) б.д.д. 15-5 мың жылдықтар.

******

Қазіргі адамдар түрі тас дәуірінің қай кезеңінде қалыптасып шықты?

A) ерте палеолитте

B) орта палеолитте

C)& соңғы палеолитте

D) мезолитте

E) неолитте.

******

Адамдар тасты жарқырату, тесу мен кесуді қай дәуірде үйренді?

A) соңғы палеолитте

B) мезолитте

C) орта палеолитте

D)& неолитте

E) энеолитте.

******

Заттай деректер бойынша адамзаттың өткен тарихын зерттеуші ғылым:

A) антропология

B) астрономия

C)& археология

D) этнография

E) этнология.

******

Адамдар отты шығаруды қай дәуірде үйренді?

A) мезолитте

B) соңғы палеолитте

C) энеолитте

D)& орта палеолитте

E) ерте палеолите.

******

Неолит дәуірінің керамикалық бұйымдарындағы кең тараған қандай бедерлер?

A) өсімдіктік

B) гүлдік

C) нүктелік

D) жіптік бейнелік

E)& геометриялық.

******

Адамзат тарихындағы ең ұзақ кезең қандай?

A) қола ғасыр

B) мұздық кезең

C) мысты тас ғасыры

D)& тас ғасыры

E) темір ғасыры.

******

Солтүстік Қазақстан облысындағы Энеолит дәуірінің ірі мәдени тұрағын ата:A) Шебір тұрағы

B) Сексеуіл тұрағы

C) Қосқұдық тұрағы

D)& Ботай тұрағы

E) Дүзбай тұрағы

******

Қазақстан территориясындағы ертедегі еңбек құралдарының алғашқы табылуы қай тарихи кезеңмен сәйкестендіріледі?

A)& б.д.д. 800-700 мың жылмен

B) б.д.д. 600-700 жылмен

C) б.д.д. 800-700 жылмен

D) б.д.д. 10 мың жылмен

E) б.д.д. 15-5 мың жылмен.

******

Палеолиттің хронологиялық рамкасы:

A) б.д.д. 12-10 мың жылдық-б.д.д. 5мың жылдық

B)& б.д.д.2,6 мың жыл жылдық-б.д.д. 12 мың жылдық

C) 50-40 мың жыл бұрын-б.д.д. 12-10 мың жыл

D) б.д.д. 2,6 мың жыл-б.д.д. 12-10 мың жыл

E) б.д.д. 15 мың жылдық - б.д.д. 5 мың жыл.

******

Ашель дәуіріне жататын Орталық Қазақстандағы тұрақты көрсет:

A) Бөріқазған

B) Қозыбай

C)& Құдайкөл

D) Қанай

E) Шүлбі.

******

Орта палеолиттің хронологиялық рамкасы:

A) б.д.д. 100-50 мың ж.

B) б.д.д. 40-140 мың ж.

C) б.д.д. 50-40 мың ж.

D)& б.д.д. 150-120 мың ж.-б.д.д. 30 мың ж.

E) 12-10 мың ж.

******

Адамдар садақ пен жебені қашан ойлап тапты?

A)& мезолитте

B) неолитте

C) жоғарғы палеолитте

D) палеолитте

E) соңғы палеолитте.

******

Алғашқы қоғамдық еңбек бөлінісі деп не айтылады?

A)& малшылықтың егіншіліктен бөлінуі

B) жер өңдеушіліктен қолөнердің бөлінуі

C) жер өңдеушіліктен сауданың бөлінуі

D) қолөнерден сауданың бөлінуі

E) қолөнерден өнердің бөлінуі.

******

Ежелгі адамдардың жартастарға салған суреттері қалай аталады?

A)& петроглифтер

B) иероглифтер

C) фрескалар

D) монограммалар

E) жазулар.

******

Орталық Қазақстан территориясындағы соңғы қола дәуірінің мәдениеті қалайша аталады?

A) Тасмола

B)& Беғазы-Дәндібай

C) Нұра

D) Жетісу

E) Атасу.

******

Андрон мәдениетінің 30-дан астам мекен-жайлары мен 150-ден астам қорымдары Қазақстан территориясының қай жерінен табылды?

A)& Орталық Қазақстан

B) Оңтүстік Қазақстан

C) Жетісу

D) Батыс Қазақстан

E) Шығыс Қазақстан.

******

Андрондықтардың айналысқан шаруашылықтарының негізгі түрі:

A) жер өңдеу мен қолөнер

B)& малшылық пен жер өңдеу

C) балықшылық пен бақташылық

D) бау-бақша өсіру мен жер өңдеу

E) аңшылық пен терімшілік.

******

Қола дәуірі кезеңінде Қазақстан аймағында-интенсивтік металл қорыту орындары:

A) Жетісу

B) Оңтүстік Қазақстан

C) Батыс Қазақстан

D)& Орталық және Шығыс Қазақстан

E) Солтүстік Қазақстан.

******

Ежелгі қалалардың салынуының басы болған-Арқайым қай жерде орналасқан?

A) Шығыс Қазақстанда

B) Сырдарияның төменгі сағасында

C)& Қостанай мен Челябі облыстарының шекарасында

D) Ертіс бойында

E) Арал бойында.

******

Орталық Қазақстандағы қола дәуірінің ескерткіштерін зерттеген ірі археолог ғалым:

A) Б.В. Андрианов

B) М.П. Грязнов

C) Г.Б. Зданович

D)& Ә.Х. Марғұлан

E) С.С. Черников.

******

Қола дәуірінің хронологиялық алып жатқан уақыты:

A) XVIII-VIII ғғ. басы

B)& б.д.д. XVIII ғ.-VIII ғ. басы

C) б.д.д. X-IX ғғ.

D) VIIIғ. –VII ғ.

E) IX-X ғғ.

******

Ерте қола кезеңінің хронологиялық алып жатқан уақыты:

A) б.д.XVI-XIV ғғ.

B) б.д.д. XV-XIV ғ..

C)& б.д.д. XVIII-XVI ғғ.

D) б.д.д. XVII-XIV ғғ.

E) б.д.XVIII-XVI ғғ.

******

Орта қола кезеңінің хронологиялық алып жатқан уақыты:

A) б.д. XVIII-XVI ғғ.

B) б.д.XV-XII ғ..

C) б.д. XVI-XII ғғ.

D)& б.д.д. XV-XII ғғ.

E) б.д.д. XVI-XII ғғ.

******

Соңғы қола дәуірінің хронологиялық алып жатқан уақыты:

A) б.д.д. XII-VIII ғғ.

B) б.д.д. VIII-XII ғғ.

C) б.д.д. XVI-XII ғғ.

D) б.д.д.XII-VIII ғ. басы

E)& б.д.д. XII- б.д.д. VIII ғ. басы.

******

Андрондықтардың қоғамдық құрылысы:

A) рулық қауым

B) аналық рулық қауым

C)& жанұялық қауым

D) аталық рулық қауым

E) тайпалық.

******

Адамдардағы мүлік теңсіздігі қай дәуірде туындады?

A) неолитте

B) орта палеолитте

C) мезолитте

D) ерте палеолитте

E)& қола дәуірінде.

******

Андрондықтарда ежелгі наным-сенімдер мен культтық дәстүрлерді сақтаушы кім болған?

A) көсемдер

B) әскерлер

C)& абыздар

D) қауымдастар

E) әмірлер.

******

Адамзат қоғамы тарихында аналық рудан аталық руға өту қай кезеңге жатады?

A) темір дәуірі

B) неолит

C) палеолит

D) мезолит

E)& қола дәуірі.

******

Орталық Қазақстандағы ерте қола дәуірінің археологиялық мәдениеті қалай аталады?

A)& Нұра

B) Беғазы-Дәндібай

C) Атасу

D) Андрондық

E) Тасмола.

******

Орталық Қазақстандағы орта қола дәуірінің археологиялық мәдениеті қалай аталды?

A)& Атасу

B) Нұра

C) Беғазы-Дәндібай

D) Андрондық

E) Тасмола.

******

Қола дәуіріндегі қыштан жасалған бұйымдардағы ең көп кездесетін бедерлер қандай?

A) нүктелер

B) гүлдік

C) аң стильді

D)& геометриялық

E) шеңберлік.

******

Андрондықтар қай нәсілдік типке жатады?

A) тұрандықтар

B) монголоид

C) негроид

D)& европоид

E) мулаттар.

******

Андрондықтардың жартастарға салған суреттерінің ең көп шоғырланған жері табылды:

A) Солтүстік Қазақстанда

B) Батыс Қазақстанда

C) Орталық Қазақстанда

D) Балқаш маңының солтүстігі

E)& Жетісу және Қазақстанның оңтүстігінде.

******

Андрон дәуірінің ең айбатты және жинақы соғыс қаруы не?

A) әскери садақ пен жебе

B) арбалеттер

C) қозы жауырын найзалар

D)& соғыс арбалары

E) әскери балта.

******

Ғұндар этникалық өзіндік келбеті жағынан кімдерге ұқсады:

A) үндіирандықтарға

B) арийлерге

C)& түркілерге

D) европоидтарға

E) славяндарға.

******

«Халықтардың ұлы қоныс аударуы» қашан болған?

A) б.д. І мың-ІІ мың

B) б.д.д. 47 ж.

C)& б.д. II-V ғғ.

D) б.д.д. І ғ.

E) 552 ж.

******

Б.з.д. 206 жылы ғұн мемлекетінің тағына кім отырды?

A) Тұман тәңірқұт

B) Хуханье

C)& Мөде

D) Чжи-Чжи

E) Атилла.

******

Археологтар тапқан «Алтын адам» қай ғасырға жатады?

A) б.д.д. VII ғ.

B) б.д.д. II ғ.

C)& б.д.д.V-IV ғғ.

D) б.д.д. I ғ.

E) б.д.д.III ғ.

******

Б.д.д. І мың жылдығында өмір сүріп күшті, дамыған қаңлылардың алып бірлестіктері Қазақстанның қай жерінде орналасты?

A) Жетісу

B)& Оңтүстік Қазақстан

C) Маңғыстау

D) Шығыс Қазақстан

E) Орталық Қазақстан.

******

І Дарий қай жылдары сақтарға жорық жасады?

A) б.д.д. 330-327 жж.

B)& б.д.д. 519-518 жж.

C) б.д.д. 530-522 жж.

D) б.д. 519-518 жж.

E) б.д. 540-560 жж.

******

Б.д.д. VII-III ғғ. Тасмола археологиялық мәдениеті Қазақстан территориясының қай жерінде түзілді?

A) Батыс Қазақстан

B) Жетісу

C)& Орталық Қазақстан

D) Оңтүстік Қазақстан

E) Амудария мен Сырдария аралығында.

******

Александр Македонский сақтармен қай ғасырда соғысқан?

A) б.д.д. VII ғғ.

B) б.д.д. VI ғғ.

C)& б.д.д. IV ғғ.

D) б.д.д. I ғғ.

E) б.д.д. II ғғ.

******

Сақтар қоғамындағы әйелдердің құқығы:

A) Шектеулі құқықтар

B) Бала тәрбиесіндегі жеке құқықтар

C)& Еркектермен тең құқықтар

D) Құқықтары болмаған

E) Ерлерден де жоғары құқықтары болған.

******

Сақ қорғандарынан табылған бұйымдардағы кездесетін нақыштар:

A) соғды стилі

B) геометриялық стиль

C) гүлдік стиль

D)& аңдық стиль

E) парсы стилі.

******

Қазақстан территориясындағы ежелгі жазба деректер қашан пайда болды?

A)& б.д.д. І-мың жылдық

B) б.д.д. ІІ-мың жылдық

C) б.д.д. ІІІ-мың жылдық

D) б.д. І-мың жылдық

E) б.д. ІІ-мың жылдық.

******

Марафон соғысында (б.д.д. 490-шы жылы) сақтар кімдермен одақтасып және кімдерге қарсы соғысқан?

A) гректермен парсыларға қарсы

B) ғұндармен қарсы қытайларға қарсы

C) қытайлықтармен бірге гректерге қарсы

D)& парсылармен бірге гректерге қарсы

E) қытайлықтармен бірге ғұндарға қарсы.

******

Геродот айтылымдарындағы сақтар қоғамындағы ең үлкен, өте көп туыстас тайпалар:

A) хауомаваргалар

B) аргипейлер

C) парасогда

D) парадарайлар

E)& массагеттер.

******

Исседон сақтары Қазақстан территориясының қай жерін мекендеді?

A) Батыс Қазақстан

B) Жетісу

C)& Орталық Қазақстан

D) Оңтүстік Қазақстан

E) Амудария мен Сырдария аралығы.

******

Монғолия мен Қытайға қарай Қара теңізден басталатын Дала жолы қашан пайда болды?

A)& б.э.д. І-мыңжылдықтың ортасы

B) б.э.д. І-мыңжылдықтың аяғы

C) б.э.д. ІІ-мыңжылдықтыңбасы

D) б.э.д. V ғ.

E) б.э.д. VІІ ғ.

******

Үйсіндер қай мемлекетпен елшілік және туыстық қарым-қатынаста болған?

A) Парфиямен

B) Мидиямен

C) Византиямен

D)& Қытаймен

E) Риммен.

******

Ғұндардың Еуропа елдеріне жорығын кім басқарған?

A) Мөде

B)& Аттила

C) Тумын

D) Чжи-чжи

E) Скунх.

******

Қытай деректерінде қаңлылар туралы алғашқы мәліметтер беру қай ғасырға жатады?

A) б.э.д. І ғ.

B) б.э.д. ІІІ ғ.

C)& б.э.д. ІІ ғ.

D) б.э.д. ІV ғ.

E) б.э.д. V ғ.

******

Қаңлылардың бүкіл өмір сүрген кезеңдеріндегі ең басты саяси тенденциясын айқындаған дәлелдеме не?

A) Қашғара Бан Чао билеушісімен соғыс

B) жаулап алу соғыстары

C)& Сырдария бойымен жүретін Жібек жолын қадағалау

D) тиындар жасау

E) хан әулетімен тығыз экономикалық және саяси байланыс.

******

Қазақстан территориясындағы ежелгі мемлекеттердің қайсысында зәулім сарайлар салу болған?

A) үйсіндерде

B)& қаңлыларда

C) ғұндарда

D) Бактрияда

E) Ферғанада.

******

Қай ғасырда ғұндар Еуропада пайда болды?

A) б.э.д. ІV ғ.

B)& б.э. ІV ғ.

C) б.э.д. V ғ.

D) б.э.ІІІ ғ.

E) б.э.д. ІІІ ғ.

******

Б.з.д. І ғ. сарматтардың скифияның едәуір бөлігін құлазытып жерін жаулап алғанын қай антик тарихшысы жазды?

A) Марцеллин

B) Иордан

C)& Диодор

D) Сыма Цянь

E) Германарих.

******

VІ - Х ғғ. Қазақстандағы мемлекет түрі:

A) орталықтанған дамушы

B) дамушылық

C)& ерте феодалдық

D) рулық-тайпалық

E) алғашқы қауымдық.

******

561-563 жылдары Түріктер эфталлиттерге қарсы қай мемлекетпен одақтасты?

A)& Иранмен

B) Византиямен

C) Қытаймен

D) Урартумен

E) Риммен.

******

Орталық Азиядағы саяси үстемдікке жету үшін Түрік қағанаты қай қағанның кезінде қол жеткізді?

A) Бумын

B)& Мұқан

C) Жегуй

D) Үш-елік

E) Сақал.

******

Батыс Түрік қағанатының орталығын атаңыз:

A)& Жетісу

B) Мауереннахр

C) Арыстанды өзенінің оң жағасы

D) Орхон өзені

E) Орал мен Еділ өзендерінің аралығы.

******

Батыс Түрік қағанаты қағанының астанасы қайда орналасты?

A) Мерке

B)& Суяб

C) Тараз

D) Ташкент

E) Сығанақ.

******

Батыс Түрік қағанатының сауда саттық және қолөнер орталығы болған ірі қала:

A) Ташкент

B) Мерке

C) Құлан

D)& Тараз

E) Сығанақ.

******

Батыс түрік қағанатының құрамында қандай тайпалық одақтар құрылған?

A)& дулулар мен нушибилер

B) қимақтар мен қыпшақтар

C) ғұндар

D) дайлар

E) керейлер.

******

Батыс Түрік қағанатының қағанының орынбасары, алам-салықты бақылаушы?

A) ябғу

B) жабғу

C) елтебер

D)& тұдын

E) хан.

******

Батыс Түрік қағанатында ең жоғарғы сот өктемдігі кімдердің қолында болды?

A) ябғу

B)& тархан

C) елтебер

D) тудун

E) хан.

******

Батыс түрік қағанатының негізгі тұрғындарын кімдер құрады?

A) тархандар

B) елтеберлер

C) төленгіттер

D)& қарабұдындар

E) тұдындар.

******

Ташкент қаласының ежелгі атауы:

A) Мыңбұлақ

B) Тараз

C) Суяб

D) Атлах

E)& Шаш.

******

Түргештердің қай қағаны өзінің қолбасшылығымен ерекшеленді?

A)& Сұлу

B) Мұқан

C) Бумын

D) Үш-елік

E) Сақал.

******

«Құтты білік» поэмасының авторы кім?

A) М.Қашқари

B) Әл-Фараби

C) Қорқыт

D)& Ж.Баласағұн

E) А.Иассауи.

******

VI ғ. түрік жазбалары болғандығына қандай деректер куәлік етеді?

A) Иран

B) Парсы

C)& Қытай

D) Орыс

E) Араб.

******

Ұлы Жібек жолы қай жылдарға дейін пайдаланылды?

A) XVII-XVIII ғғ.

B) III –V ғғ.

C) VI-VII ғғ.

D) IX –X ғғ.

E)& XIV-XV ғғ.

******

Ұлы жырау Қорқыттың туған жерін көрсет:

A) Өзбекстан

B)& Қазақстан

C) Қырғызстан

D) Түркіменстан

E) Татарстан.

******

Білге қаған мен Күл-тегін құрметіне жазылған көне түрік жазбалары қандай жазумен жазылған?

A) соғды

B) ұйғыр

C)& руна

D) араб

E) латын.

******

Б.з.д. ІІ ғасырдан бастап ХIV-XV ғ. дейін халықаралық сауда жолы болған Ұлы Жібек жолының басты товарын көрсет:

A) Алтын.

B)& Жібек

C) Қару-жарақ

D) Бағалы тастар

E) піл сүйегі мен алтын.

******

Ұлы Жібек жолы қай уақыттан бастап дипломатиялық және сауда жолы ретінде қызмет ете бастады?

A) б.з.д. X-IX ғғ.

B)& б.з.д. ІІ ғ. ортасында

C) б.з.д. VI-VII ғғ.

D) б.з.д. І мыңжылдықтың басында

E) б.з.д. ІІ ғ. аяғында.

******

VI-VII ғғ. Қазақстанның қандай аймақтары экономиканың мәдениеттің орталығы болды?

A) Солтүстік Қазақстан

B)& Жетісу және Оңтүстік Қазақстан

C) Маңғыстау және Батыс Қазақстан

D) Қашқария және Шығыс Қазақстан

E) Сары-Арқа.

******

Ортағасырлық қаланың қолөнершілер мен кедейлер тұратын бөлігі қалай аталды?

A)& рабад

B) базар

C) шахристан

D) қыстақ

E) цитадель.

******

Ежелгі қаланың экономикалық орталығы қалай аталады?

A) рабад

B)& базар

C) шахристан

D) қыстақ

E) цитадель.

******

IX-XII ғғ. Жетісудың ірі саяси, экономикалық және мәдени орталығы болды?

A)& Тараз

B) Отрар

C) Жанкент

D) Сығанақ

E) Пенчуль.

******

Түріктердің бас құдайы

A) Ұмай

B) От-ана

C) Алла

D)& Тәңірі

E) Зеңгі баба.

******

«Ежелгі түріктер» кітабының авторы кім?

A) Н. Рычков

B) Е. Бекмаханов

C)& Л. Гумилев

D) Ш. Уәлиханов

E) А. Байтұрсынов.

******

Қазақстанда ислам дінінің тарала бастауы:

A) XV ғғ.

B) III –V ғғ.

C) VI –VII ғғ.

D)& VIII ғғ.

E) X ғ.

******

Орхон-Енисей жазуын алғаш кім оқыды?

A) Н.Рычков

B) Е.Бекмаханов

C)& В.Томсен

D) В.Вильяминов-Зернов

E) В.Маковецкий.

******

Әл-Фараби қай қалада дүниеге келді?

A) Сығанақ

B) Суяб

C) Тараз

D) Шаш

E)& Отырар.

******

«Диуани-лұғат-ат-түрік» еңбегінің авторы:

A) Әл-Якуби

B) Әл-Фараби

C) Әл-Бируни

D) Низами

E)& М.Қашқари.

******

«Диуани хикмет» кітабының авторы:

A) Әл-Якуби

B) Әл-Фараби

C) Әл-Бируни

D)& Ахмет Иассауи

E) М.Қашқари.

******

Жазбаша деректемелерде қарлұқтар туралы алғашқа хабарлар қай ғасырға жатады?

A) ІІІ ғ.ортасына

B) ІV ғ. ортасына

C)& V ғ.ортасына

D) VІ ғ. ортасына

E) VІІ ғ. ортасына.

******

Оғыздардың 24 тайпасы қандай фратрияларға бөлінді:

A) найман және керей

B) қимақ және қыпшақ

C) үйсін және қаңлы

D) шығыл және яғма

E)& бұзықтар мен ұшықтар.

******

ІХ-ХІ ғғ. Оғыз мемлекетінің қалаларын белгілеңіз:

A) Ферғана, Құлан, Тузун

B) Талғар, Тараз, Шаш, Суяб

C) Балиг, Тонг, Пенчуль

D)& Жент, Сауран, Фараб, Сығанақ

E) Атлах, Барсхан, Мерке.

******

Оғыздарды Сырдария, Арал, Каспий бойларынан кімдер ығыстырды?

A) қарлұқтар

B)& қыпшақтар

C) қараханидтер

D) қимақтар

E) қарақытайлар.

******

Х ғасырды Оғыз мемлекетінің астанасы қай қала болды?

A) Тараз

B) Отырар

C)& Янгикент

D) Сығанақ

E) Пенчул.

******

ІХ-Х ғғ. Сырдарияның орта және төменгі ағыстарын және Батыс Қазақстан далаларын қай мемлекет алып жатты:

A) қарлұқтар

B)& оғыздар

C) қыпшақтар

D) қимақтар

E) қарақытайлар.

******

Қарахан мемлекеті қашан батыс хандығы (орталығы Бұхара) және шығыс хандығы (орталығы Баласағұн) болып екі бөлікке бөлінді?

A) 380-385 жж.

B) 990-992 жж.

C) 998-1000 жж.

D)& ХІ ғ. 30-жылдарының соңында

E) 1298-1396 жж.

******

Қарахан мемлекетінде қандай дін мемлекеттік дін болып жарияланды?

A) будда діні

B) манихей діні

C) христиан діні

D)& ислам діні

E) тәңірге сенушілік.

******

Қарахандар тұсында пайда болған «иқта» термині қандай мағына береді?

A) бірінші жыртылған жер

B) жер иелену шекаралары

C) соғыс жариялау

D)& салық жинау құқығы

E) соттық құқық.

******

Жүсіп Баласағұн қай мемлекетте өмір сүрген?

A) Түрік қағанатында

B) оғыз мемлекетінде

C)& Қарахандар мемлекетінде

D) Түргеш қағанатында

E) Қарлұқ қағанатында.

******

Қожа Ахмет Иассауи кесенесі қай жерде орналасқан?

A) Бұхарада

B)& Түркістанда

C) Ташкентте

D) Сығанақта

E) Сауранда.

******

Қандай жануар ежелгі түріктердің тотемі болды?

A) түлкі

B) аю

C) бүркіт

D) барыс

E)& қасқыр.

******

751 жылы қай қала маңында арабтар мен қытайлар арасында шайқас болды?

A) Күнгіт

B) Ферғана

C) Бұхара

D) Суяб

E)& Атлах.

******

VIII ғасырдың басында арабтарға қарсы қай қағанат күшті қарсылық көрсетті?

A) Батыс түрік

B) Қимақ

C) Қыпшақ

D)& Түркеш

E) Қарахан.

******

Түркеш қағандарының ымырасыз қарсыласы болған араб қолбасшысы?

A) Зияд ибн Салих

B) Насыр ибн Сейяр

C) Исмаил ибн Ахмет

D)& Кутейба ибн Муслим

E) Хорезм шах Мұхамед.

******

VIII ғасырда Үш-елік қаған қандай мемлекеттің негізін қалады?

A) Түрік қағанатының

B) Қарахандар мемлекетінің

C)& Түргеш қағанатының

D) Батыс түрік қағанатының

E) Оғыздар мемлекетінің.

******

Батылдығы мен шешімдігі үшін Түргеш қағаны Сұлыққа арабтар қандай атақ берді?

A) батыр

B) қатыгез

C)& сүзеген

D) айлакер

E) шешімді.

******

Қай түрік мемлекетінде алғашқы ақша пайда болды?

A) Қимақ қағанатында

B)& Түргеш қағанатында

C) Оғыз мемлекетінде

D) Қарлұқ қағанатында

E) Қарахан мемлекетінде.

******

Самани Исмаил ибн Ахмет қай жылы Таразға жорық жасап, қаланы басып алады?

A) 748ж.

B) 756ж.

C) 812ж.

D) 840ж.

E)& 893ж.

******

Х ғасырда Қимақтарда жазу-сызу болғанын жазған араб саяхатшысы:

A) Әл-Идриси

B)& Әбу Дулаф

C) Әл-Якуби

D) Гардизи

E) Ибн Хордадбек.

******

Найман конфедерациясына қанша тайпа кірді?

A) 10 тайпа

B)& 8 тайпа

C) 2 тайпа

D) 5 тайпа

E) 12 тайпа.

******

Керейлер тайпасы туралы алғашқы деректер қай ғасырға жатады?

A) ХІ ғасырдың ортасы

B) Х ғасырдың соңы

C) VI ғасыр

D) VIІІ ғасыр

E)& Х ғасырдың басы.

******

Болашақ билеушілер мен дала тайпаларының көсемдері қай ханның тұсында тәрбиеленіп, елшілік және саяси өмірге араластырылды?

A) Күшлік

B) Темір

C)& Тоғрұл

D) Текеш

E) Жанкеші.

******

ХІ ғ. – 1219 ж. кезеңіндегі Орталық Азия мен Шығыс Еуропадағы барлық түркі тілдес халықтар арасында саны жағынан ең көп тайпа:

A) керейлер

B) түргештер

C) қидандар

D) моңғолдар

E)& қыпшақтар.

******

Ислам діні Қазақстанда қай кезеңнен бастап тарала бастады:

A) XV ғ.

B) III – V ғғ.

C) VI-VII ғғ.

D)& VIII ғ.

E) X ғ.

******

Шыңғыс хан тұсындағы моңғол империясының астанасын атаңыз:

A) Сарай

B)& Қарақорым

C) Отырар

D) Пекин

E) Сығанақ.

******

Алтын Орда дәуіріндегі халықаралық қарым-қатынастарда сөздік ретінде пайдаланылған еңбектің аты:

A) Оғызнама

B)& Кодекс Куманикус

C) Хұсрау-Шырын

D) Түрік шежіресі

E) Мухаббат-наме.

******

Алтын Орданың негізгі халқы қай тілде сөйледі?

A) шағатай

B)& қыпшақ

C) қазақ

D) парсы

E) моңғол.

******

Жошы ханның кесенесі қай облыстың территориясында орналасқан:

A) Солтүстік Қазақстан

B) Жамбыл облысы

C)& Қарағанды облысы

D) Ақмола облысы

E) Алматы облысы

******

Қазақстан территориясы Шыңғысхан империясының құрамына толығымен қашан кірді?

A) 1227 ж.

B) 1230 ж.

C) 1231 ж.

D)& 1224 ж.

E) 1226 ж.

******

Үгедей ұлысына қандай территориялар енді?

A) Еділ бойы

B)& Жетісудың солтүстік-шығыс бөлігі

C) Орталық Қазақстан

D) Мауеренахр

E) Оңтүстік Қазақстан.

******

Алтын Орда қай ханның тұсында біртұтас монғол империясынан тәуелсіз мемлекет болды?

A) Бату

B)& Берке

C) Жошы

D) Жәнібек

E) Өзбек.

******

Алтын Ордада ислам діні қай ханның тұсында мемлекеттік дін болып жарияланды?

A) Батый

B) Берке

C)& Өзбек

D) Тоқтамыс

E) Жәнібек.

******

Шыңғысханның құқықтық заңдары қалай аталды?

A) Жеті жарғы

B)& Ясы

C) Насыр жүйелері

D) Диуан-и-Хикмет

E) Құтты білік.

******

Ақ Орда мемлекетінің негізін кім қалады?

A)& Орда Ежен

B) Тоқай-Темір

C) Орыс

D) Жошы

E) Батый.

******

Моңғолдармен күрескен найман ханы кім?

A) Мөңке

B) Төле

C) Жүніс

D)& Күшлік

E) Жамандық.

******

Моңғолдармен күрескен қыпшақ руынан шыққан Египет басшысы:

A) Темір

B) Гаир

C) Хаммурапи

D)& Бейбарыс

E) Ра.

******

Едіге негізін қалаған мемлекет қалай аталады?

A) Әбілқайыр хандығы

B) Сібір хандығы

C)& Ноғай Ордасы

D) Моғолстан

E) Астрахань хандығы.

******

Моғолстанның тарихы туралы ең көп дерек ортағасырлық қай автордың еңбегінде бар?

A)& Мұхаммед Хайдардың “Тарих-и - Рашиди”

B) Махмуд Қашғаридің “Диуани лұғат-ат түрік”

C) Қ.Жаларидің “Жамиғат-Тауарих”

D) Хатубтың “Хұсрау - Шырын”

E) Әбілғазының “Түрік шежірісі”.

******

Парсы және түрік деректерінде XІV- XVІ ғ.ғ. қай территориялар Түркістан аталды?

A) Орталық Қазақстан

B) Мауеренахр

C) Солтүстік-Батыс және Орталық Қазақстанның бір бөлігі

D) Арал және Ертіс бойы

E)& Шығыс Дешті-Қыпшақ, Жетісу және Оңтүстік Қазақстан.

******

ХV ғасырдың 1428-1468 жылдары Ақ Орда хандығының жері қалай аталды?

A) Моғолстан

B)& Көшпелі Өзбектер мемлекеті

C) Ноғай Ордасы

D) Астрахан хандығы

E) Қырғыз ұлысы.

******

Ақ Орданың астанасы:

A)& Сығанақ

B) Сарай

C) Созақ

D) Тараз

E) Отырар.

******

XІV ғасырдың 60-70 жылдарында Ақ Орда қай ханның тұсында нығайды?

A) Барақ ханның кезінде

B)& Орыс ханның кезінде

C) Әбілқайыр ханның кезінде

D) Берке ханның кезінде

E) Абылайдың кезінде.

******

Ақ Орданың соңғы ханын атаңыз?

A) Әбілқайыр

B) Өзбек

C) Бұрындық

D)& Барақ

E) Жәнібек.

******

ХІV ғасырдың ортасы - XVІ ғасырдың басында Моғолстан мемлекеті орналасқан территория:

A)& Оңтүстік – Шығыс Қазақстан

B) Солтүстік – Батыс Қазақстан

C) Мауеренахр

D) Орталық Қазақстан

E) Шығыс Дешті –Қыпшақ.

******

Моғолстан мемлекетінің хронологиялық шеңберін көрсет:

A) 1233-1289 жж.

B) 1380-1560 жж.

C) 1560-1589 жж.

D)& 1346-1514 жж.

E) 1349-1515 жж.

******

Ашнас қаласы Шыңғысхан шапқыншылығынан қанша күн қорғанды?

A) 20 күн

B) 10 күн

C) 30 күн

D)& 15 күн

E) 5 күн.

******

Шайбанилық Әбілхайыр ойраттардан қай жылы жеңілді?

A) 1511 ж.

B)& 1457 ж.

C) 1322 ж.

D) 1444 ж.

E) 1265 ж.

******

Ноғай Ордасы мен Қазақ хандығы халқын «Екі туысқан орда» деп атаған ғалымды ата:

A) С.Г. Кляшторный

B) В.В. Бартольд

C) А.С. Левшин

D) М.П. Вяткин

E)& Ш.Ш. Уәлиханов.

******

1580 жылы Ноғай ордасының астанасы болған Сарайшық қаласының біржолата қирау себебін көрсет?

A) Әмір-Темір шапқыншылығынан

B) Ноғай мырзаларының өзара қырқысынан

C)& Дон, Еділ казактарының шапқыншылығынан

D) Жоңғар хандығы шапқыншылығынан

E) Тайпа аралық соғыстан.

******

1594 ж. Тәуекел ханның өкілі Құл-Мұхаммед бастаған алғашқы қазақ елшілігі Мәскеуге келді. Құл-Мұхаммедке қандай маңызды сұрақты шешу керек болды?

A) Ресеймен шекаралас жерлерде бекініс қамалдарын салу мәселесін шешу

B) Орыс мемлекетімен сауда керуендерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шартқа тұру

C) Ресейге қазақ жерлерін қосу туралы үкіметке өтініш білдіру

D) Ресеймен сауда байланысын реттеу

E)& Мәскеуде “аманат” ретінде қалдырылған інісі Ораз-Мұхаммедті босату және орыс үкіметімен достық қатынас құру.

******

Жәнібек пен Керей қай мемлекеттен көшіп келді?

A) Ноғай Ордасы

B) Ақ орда

C) Алтын орда

D) Моғолстан

E)& Әбілхайыр хандығынан.

******

Ортағасырлық қай еңбектерде Қазақ хандығының құрылуы туралы жазылған?

A) «Құтты білік» Ж.Баласағұн

B)& «Тарихи Рашиди» Мұхаммед Хайдар Дулати

C) «Диуани Лұғат ат-түрік» М.Қашғари

D) «Диуани хикмет» Ахмет Иассауи

E) Философиялық, математикалық трактаттар» Әл-Фараби.

******

XVII ғасырда Қазақ хандығының астанасы болған қала:

A) Ташкент

B) Сығанақ

C) Сайрам

D)& Түркістан

E) Отырар.

******

Қазақ халқының қалыптаса бастауы қай уақытқа жатады?

A) VII-IX ғғ.

B) XIV-XV ғғ.

C)& б.д.д. ІІ-І мың жылдықтар

D) III-II ғасырдың басы

E) I ғ. б.э.д.

******

Қазақ халқының құрылу үрдісі қашан аяқталды?

A) XIII ғ.

B) XIV ғ.

C) XII ғ.

D)& XV-XVI ғғ.

E) XVII ғ.

******

XVII ғ. соңы - XVIII ғ. басында Қазақ хандығы қай хан тұсында өз алдына біртұтас мемлекет болды?

A) Абылай

B) Әбілхайыр

C) Тәуекел

D)& Тәуке

E) Қасым.

******

«Жеті Жарғы» заңдар жинағы қай ханның тұсында пайда болды?

A) Абылай

B) Әбілқайыр

C) Тәуекел

D)& Тәуке

E) Қасым.

******

Қай хан «қазақ жерін жинаушы және біріктіруші» деп тарихқа енді?

A) Абылай

B) Әбілхайыр

C) Тәуекел

D) Тәуке

E)& Қасым.

******

Хақназар хан билік еткен жылдар:

A)& 1538-1580 жж.

B) 1580-1582 жж.

C) 1511-1523 жж.

D) 1586-1598 жж.

E) 1535-1560 жж.

******

Қасым хан қай жылы Қазақ хандығының басты қарсыласы болған Мұхаммед-Шайбани ханды Ұлытауда талқандап, жеңді:

A) 1505 ж.

B)& 1510 ж.

C) 1513 ж.

D) 1514 ж.

E) 1518 ж..

******

Жоңғар хандығы қай ғасырда құрылды?

A) XIV ғ.

B) XV ғ.

C) XVI ғ.

D)& XVII ғ.

E) XVIII ғ.

******

1726 ж. Жоңғарларды талқандаудың қандай маңызы болды?

A) Қазақстан территориясы толығымен жоңғарлардан азат етілді

B) Орта жүз жоңғарлардан толығымен азат етілді

C) Ұлы жүздің бір бөлігі азат етілді

D)& Қазақ халқын басқыншыларға қарсы күреске жұмылдырды

E) Кіші жүз азат етілді.

******

Аңырақай жеріндегі қазақтардың жоңғарларға қарсы ірі шайқасы қай жылы болды?

A) 1732 ж.

B)& 1729 ж.

C) 1717 ж.

D) 1710 ж.

E) 1726 ж.

******

1710 ж. Тәуке ханның ордасында үш жүздің өкілдері қандай мәселелерді талқылады?

A) Жаңа салықтар енгізу жөнінде

B) Хан сайлау

C)& Жоңғарларға тойтарыс беру үшін әскери күшті ұйымдастыру

D) Жоңғарлармен бейбіт келісім орнату

E) Жоңғарларға қарсы шабуылды ұйымдастыру.

******

XVII ғ. 40 жылдары Батыр қоңтайшы басқарған жоңғарларға қарсы соғыста қазақ хандығының одақтасы болған атақты қолбасшы, әрі билеушіні ата:

A) Ташкентті билеген Тұрсын хан

B) Имамкули хан

C)& Самарқанд билеушісі Жалаңтөс батыр

D) Аштарханилер әулеті

E) Қырғыз Тиес би.

******

1643 ж. Қазақ - жоңғар шайқасында қазақ әскерін қай хан басқарды?

A) Тәуке

B) Абылай

C)& Жәңгір

D) Тәуекел

E) Есім.

******

Абылайдың халық алдында беделінің өсуіне қандай жағдай ықпал етті:

A) Хиуа мен Қоқан хандықтарына қарсы күреске басшылық жасауы

B) Ресейге бодан болуы

C)& Жоңғарлармен күресте басшылық жасауы

D) Жекпе-жекте жеңіске жетуі

E) Ақсүйектер тобынан шығуы.

******

Қазақстанның қай бөлігінде суармалы жер шаруашылығы кең етек алды?

A) Шығыс Қазақстанда

B) Солтүстік Қазақстанда

C) Орталық Қазақстанда

D)& Оңтүстік Қазақстан және Жетісуда

E) Сарыарқа территориясында.

******

ХVІ ғасырда Қазақтардың арбаға орнатылған киіз үйлері туралы жазған тарихшыны ата:

A) Мұхаммед Хайдар Дулати

B) Қадырғали Жалайыри

C) Хафиз Таныш

D)& Ибн Рузбихан

E) А.С. Левшин.

******

«Түрік шежіресі» еңбегінің авторын ата:

A) Мұхаммед Хайдар Дулати

B) Қадырғали Жалайыри

C) Ибн Рузбихан

D)& Әбілғазы бахадүр

E) Хафиз Таныш.

******

Қазақстанның қай аудандарында қазақтар отырықшы, жартылай отырықшы, жер өңдеуді және қала мәдениетін білді?

A) Орталық Қазақстан

B)& Қазақстанның Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс аудандары

C) Қазақстанның Солтүстік облыстары

D) Қазақстанның Шығыс аймақтары

E) Қазақстанның Батыс аймақтары.

******

Қай қаланы Шығыс Дешті-Қыпшақтың «Сауда айлағы» деп атады (осы қала алғашқы қазақ билеушілерінің астанасы болған)?

A)& Сығанақ

B) Сайрам

C) Тараз

D) Ташкент

E) Отырар.

******

XVI ғ. басында Қырым хандығы түрік өкіметімен хат алмасқандағы қобалжушылығын тудырған жер иеліктері:

A) Мәскеу мемлекетінің

B)& Қазақ хандығының

C) Қырым хандығының

D) Шайбанидтердің

E) Ноғай Ордасының.

******

XVI ғ. қазақ хандығында өмір сүрген атақты жырау:

A) Жиембет жырау

B) Асан қайғы

C) Бұқар жырау

D) Ақтамберді

E)& Доспамбет жырау.

******

XV – XVIІ ғасырларда қазақтар қандай жазуды қолданды?

A)& Араб

B) Қытай

C) Иран

D) Орыс

E) Түрік.

******

Хан мен сұлтандардың пайдасына салынатын мал салығы:

A) Тағар

B) Қалым

C) Ұшыр

D)& Зекет

E) Харедж.

******

Сойырғал дегеніміз не?

A) салық түрі

B)& жерді шартты түрде сыйға тарту

C) егістік түрі

D) әскери көну

E) сауда түрі.

******

XV ғасырда қазақ хандығында өмір сүрген атақты жырау:

A) Жиембет жырау

B) Ақтамберді жырау

C) Бұқар жырау

D)& Шалкиіз жырау

E) Доспамбет жырау.

******

XVІІ ғасырда қазақ хандығында өмір сүрген атақты жырау:

A)& Жиембет жырау

B) Асан қайғы

C) Бұқар жырау

D) Ақтамберді жырау

E) Доспамбет жырау.

******

XV - XVІІ ғасырларда көшпелі қазақтар қандай үй шаруашылығымен айналысты?

A) балық аулаумен

B) аңшылықпен

C)& мал өнімдерін өңдеумен

D) саудамен

E) бау-бақшамен.

******

Атақты сауда нысаны, ірі жер өңдеудің орталығы, XVІІ ғасырдағы қазақ хандығының астанасы болған:

A) Отырар

B) Созақ

C) Шаш(Ташкент)

D)& Ясы(Түркістан)

E) Тараз.

******

1743 жылы Абылай ханды жоңғарлардың тұтқынынан босатқан ХVІІІ ғасырдағы қазақ халқының мемлекет қайраткері биі:

A) Әйтеке би

B) Төле би

C)& Қазыбек би

D) Бұқар жырау

E) Қожаберген жырау.

******

XVІ ғасырда қорғаныс құрылыстары жүйесі мықты болған атақты қала:

A) Тараз

B) Сайрам

C) Отырар

D) Ташкент

E)& Сауран.

******

Қазақ хандығының құрамына қай ханнын тұсында Сырдария бойындағы қалалар біржолата, ал Ташкент қаласы 200 жылға енді:

A) Шығай

B) Тахир

C)& Есім

D) Қасым

E) Хақназар.

******

Қазақ қоғамында хандық лауазымға сайланушылар:

A)& сұлтандар

B) байлар

C) әмірлер

D) батырлар

E) билер.

******

Қазақ хандығында бүкіл жерлерді бөліп беруші кім болған?

A) қауымдастар

B) билер

C) қауым

D) сұлтандар

E)& хан.

******

Мұсылман діндарларына жеке меншікке берілген өңделуші немесе жайылымдық жер көлемдерінің едәуір бөліктері қалай аталады?

A) сойырғал

B) райат

C)& мильк

D) вакф

E) икта.

******

XVІІ ғ. қазақтың өте маңызды тарихи әдебиет ескерткіші:

A) Ж.Баласағұнның «Құтты білігі»

B) М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат -Түрігі»

C) А.Иассауидің «Диуани Хикметі»

D) Әл Фарабидің «Философиялық, математикалық трактаттары»

E)& Қадырғалы Жалайырдың «Жами ат-Тауарихы».

******

ХVІІІ ғ. басында басқыншыларға тойтарыс беру үшін әз-Тәуке ханның қарамағында қанша сарбаз болды?

A) 50 мың

B) 70 мың.

C)& 80 мың

D) 90 мың

E) 100 мың.

******

Жаңа басқару жүйесі «Сібір қырғыздары туралы жарғының» авторы кім?

A) Б.Игельстром

B) И.К.Кирилов

C)& М.М.Сперанский

D) А.И.Тевкелев

E) Анна Иоанновна.

******

Жоңғар басқыншыларына тойтарыс беруді ұйымдастыру үшін болған 1726 жылғы Ордабасыдағы бүкілхалықтық құрылтайда қазақ әскерінің бас қолбасшысы болып қай хан сайланды?

A) Абылай

B) Болат

C) Тәуке

D)& Әбілқайыр

E) Әбілмәмбет.

******

XVI-XVII ғғ. Қазақстанда қала халқының саны шамамен алғанда қанша адам болды:

A) 50 000

B) 100000

C)& 70 000

D) 200000

E) 1 млн.

******

Қазақ халқының ХVІІІ ғасырдың 20-30 жылдарындағы жоңғар басқыншыларына қарсы жүргізген қорғаныс соғысы қалай аталады?

A) ұлт-азаттық

B) көтеріліс

C) тайпа аралық

D)& Отан соғысы

E) халықаралық.

******

І Петрдің тікелей жарлығымен 1716-1720 жылдардағы Ертіс бойындағы салынған әскери бекініс қамалдар:

A)& Омбы, Железинск, Семей, Өскемен

B) Түмен, Тобыл, Тарту, Томск

C) Астрахан, Қазан, Түмен, Тарту

D) Тобыл, Томск, Жәміш, Кереку

E) Түмен, Жәміш, Көкшетау, Өскемен.

******

«Бұланты» өзенінің жағасында қазақ сарбаздары жоңғарларды қай жылы жеңіп шықты?

A) 1723 жылы

B) 1725 жылы

C)& 1726 жылы

D) 1729 жылы

E) 1730 жылы.

******

Сырым Датұлы басқарған көтеріліс неше жылға созылды?

A) 4 жылға

B) 8 жылға

C) 1 жылға

D) 10 жылға

E)& 14 жылға.

******

Сырым Датұлы басқарған көтеріліс кімдерге қарсы бағытталды?

A) Хиуа мен Қоқан феодалдарына

B) Цин империясына

C) Жоңғарларға

D) Қазақ хандарына

E)& патша өкіметіне.

******

Қытай империясына қарсы соғыста жеңіліске ұшырап, Абылай ханға келіп паналаған жоңғардың соңғы қоңтайшысын ата:

A) Цеван-Рабдан

B)& Әмірсана

C) Даваци

D) Қалден-Церен

E) Ұбашы.

******

Бөкей Ордасы Қазақстанның қай бөлігінде орналасқан?

A) Орталықта

B) Жетісу

C) Маңғыстау

D)& Еділ мен Жайық аралығында

E) Әмудария мен Сырдария өзендері аралығында.

******

Ішкі Ордада қай жылы хандық билік жойылды?

A) 1801 ж.

B) 1822 ж.

C)& 1845 ж.

D) 1867 ж.

E) 1868 ж.

******

Е.Пугачев көтерілісін ашық және белсенді қолдап, қарулы жасақ жіберген қазақтың сұлтанын ата:

A) Барақ

B)& Досалы

C) Батыр

D) Ералы

E) Әбілпайыз.

******

ХVІІІ ғ. Қазақтың қандай ақын – жырауы Абылай ханды жырға қосты?

A) Ақтамберді жырау

B) Көтеш жырау

C)& Бұқар жырау

D) Асан Қайғы жырау

E) Марғасқа жырау.

******

1768-1774 жылдардағы қазақ даласына зерттеу жүргізген П.С. Палластың еңбегі:

A)& Ресей империясының әр түрлі шет аймақтары бойынша саяхат

B) Қырғыз-қазақ немесе қырғаз-қайсақ ордалары мен далаларды суреттеу

C) «Жазбалар»

D) «Қырғыздар туралы жазбалар»

E) «Ыстықкөл сапары күнделігі»

******

Қай жылы Кенесары Қасымұлын хандыққа сайлады?

A) 1837 ж.

B) 1840 ж.

C)& 1841 ж.

D) 1845 ж.

E) 1847 ж.

******

1824 жылы ашылған округтер:

A) Ақмола, Аманқарағай

B) Аягөз, Көкпекті

C)& Қарқаралы, Көкшетау

D) Баянауыл, Сергиополь

E) Алатау, Верный.

******

Қазақ халқының батыры және дипломаты, жоңғарларға қарсы Отан соғысының басты қаһарманы:

A) Сырым

B) Кенесары

C) Исатай

D)& Бөгенбай

E) Жоламан.

******

Кенесары қозғалысына белсенді қатысып, ханның сенімді серігіне айналған сұлтан:

A) Баймұхамед Айшуақов

B)& Жоламан Тіленшіұлы

C) Шыңғыс Уәлиханов

D) Қоңырқұлжа Құдаймендин

E) Тұрсын Шыңғысов.

******

1845 ж. көтерілістің қызған кезінде Кенесары жасағында соғысты:

A) 10 мың адам

B) 15 мың адам

C) 50 мың адам

D) 30 мың адам

E)& 20 мың адам.

*****

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 278 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Алгоритмы борьбы с перегрузкой.Когда количество пакетов, передаваемых одновременно по сети, превышает некий пороговый уровень, производительность сети начинает снижаться. Это называется | 이렇게 하면 안돼요, '메이슨 아저씨, 학교에서 우리의 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.388 сек.)