Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Эл. энергияның тәуліктік шығынын анықтау 1 страницаЭлектр аппараттар ЭЭ-31,33

 

Деңгейі

Сұрақтар

Та-

қырыбы

Жауап А)

Жауап В)

Жауап С)

Жауап D)

Жауап E)

 

Эл. энергияның тәуліктік шығынын анықтау

 

 

Электростанцияның орташа тәуліктік жүктемесін анықтау

 

Рср.сут=Wсут/24

 

Графикті толтыру коэффициентін анықтау

 

Wcут/Тсут

Tcут/Wсут

Wсут/Pмах

 

Максимальді жүктемені қолдану ұзақтығын анықтау нагрузки

 

Wгод/Рмах

Wсут/Рмах

Рмах*Tсут

Sмах*Тсут

Wгод/Тсут

 

Қосалқы станциядағы максимальді реактивті қуатты анықтау

 

 

Кез келген кернеу сатысындағы базистік токты анықтау

 

 

Салыстырмалы бірлікте энерго жүйенің кедергісін анықтау

 

 

Салыстырмалы бірлікте трансформатордың кедергісін анықтау

 

 

Аталымды бірлікте үш фазалық қысқа тұйықталу тоғын анықтау

 

 

Салыстырмалы бірлікте үш фазалық қысқа тұйықталу тоғын анықтау

 

 

Салыстырмалы бірлікте электр беріліс желісінің индуктивті кедергісін анықтау

 

 

0,4 кВ ӘЖ үшін меншікті индуктивті кедергі неге тең

 

0,4 ом/км

0,5 ом/км

0,6 ом/км

0,2 ом/км

0,1ом/км

 

Кабельді желіс үшін меншікті индуктивті кедергі неге тең

 

0,08 ом/км

0,07 ом/км

0,06 ом/км

0,05 ом/км

0,04 ом/км

 

ӘЖ және КЖ үшін меншікті ативті кедергі неге тең

 

Справочник бойынша анықталады

1,2

1,5

 

0,8

 

Оқшауландырылған нейтралі бар тораптарда доға сөндіргіш катушка қандай қызмет атқарады

 

Сыйымдылық тоқты теңестіру үшін

Сыйымдылықты резонансқа реттеу үшін

Кернеуді резонансқа реттеу үшін

Жоғарғы гармоника тоғын жою үшін

Трансформатордың жұмысындағы ақауларды азайту үшін

 

Айырғыштың міндеті

 

Жасанды айырылыс тудыру үшін

Ток өткізгіш бөліктерді қосу үшін

Ток өткізгіш бөліктерді ажырату үшін

Жерге қосқыш контакталарын қосу үшін

Жерге қосқыш контакталарын ажырату үшін

 

Айына орташа тәуліктік тұтұнатын электроэнергияны анықтау кВт*сағ

 

 

Орташа тәуліктік жүктемені анықтау кВт

 

 

Орташа жылдық жүктемені анықтау 

Wмес*12

Wгод*Тгод

 

Электростанцияның ұзақтығы бойынша жылдық график не үшін керек

 

Синхронды генератордың қуатын мен санын және электроэнергияның шығынын анықтау үшін

Рмах Анықтауға

Рмин Анықтауға

Рср Анықтауға

Wсут Анықтауға

 

Тмах жылына қалай анықтайды

 

Wсут*Тгод

 

Орныққан қуаттағы қолдану коэффициенті жылына қалай анықталады

 

Кн*Тмах

Кф*Т

Кс*Т

Кс*Wгод

 

Жылдық графикті толтыру коэффициенті қалай анықталады

 

Кн*Тмах

Wсут*Тгод

 

Біруақыттық коэффициент қалай анықталады

 

 

Генератордың жүктемелеу коэффициенті анықталады

 

 

 

Ішкі жарықтандыру үшін Тмах сағаты мәнін айтыңыз

           
 

Сыртқы жарықтандыру үшін Тмах сағаты мәнін айтыңыз

           
 

Бір ауысымдылық өндірістік кәсіпорын үшін Тмах сағаты мәнін айтыңыз

           
 

Екі ауысымдылық өндірістік кәсіпорын үшін Тмах сағаты мәнін айтыңыз

           
 

Үш ауысымдылық өндірістік кәсіпорын үшін Тмах сағаты мәнін айтыңыз

           
 

Газды электростанциялар үшін өзіндік мұқтаждықтардағы электроэнергия шығынын айтыңыз %

 

3%

8%

6%

7%

9%

 

Көмірлі электростанциялар үшін өзіндік мұқтаждықтардағы электроэнергия шығынын айтыңыз %

 

7%

8%

9%

2%

3%

 

ГЭС үшін өзіндік мұқтаждықтардағы электроэнергия шығынын айтыңыз %

 

1%

2%

3%

4%

2,5%

 

ӘЖ-тегі оқшауланған нейтралі бар тораптардағы бір фазалық тұйықталу кезіндегі сыйымдылық токты анықтаңыз ампермен

 

 

10 кВ-КЖ-тегі бірфазалық қ.т. кезіндегі сыйымдылық токты анықта

 

 

35 кВ-ӘЖте бірфазалық қ.т. кезіндегі зақымдалған фазаның кернеуі неге тең

   

10кВ

25кВ

15кВ

20кВ

 

10 кВ-ӘЖ тегі бірфазалық қ.т. кезінде зақымдалмаған фазаның кернеуі неге тең

 

10кВ

0кВ

20кВ

15кВ

25кВ

 

Металлдық үш фазалық тұйықталу кезінде қ.т. нүктесіндегі кернеу неге тең

   

Uхх

 

Күштік трансформатор үшін с.б. индуктивті кдергі анықталады Ом бйоынша

 

 

Үш фазалық қ.т.-да базистік токты анықтау

 

 

Үш фазалық қ.т. тоғын с.б. анықтау

 

 

с.б.тен аталымды бірлікке ауыстырған кезде үшфазалық қ.т. тоғын анықтау

 

 

Есептеу сұлбасының төменгі сатыдағы кедергісі белгілі болған кезде жоғары сатыдағы кедергіні анықтау

 

 

Үшфазалық қ.т.-да соғу тоғын анықтау

 

 

Үшфазалық қ.т.-да апериодтық құрастырушының уақытын анықтау

 

 

Үшфазалық қ.т. тоғының соғу коэффициентін анықтау

 

 

с.б.-те 500 МВт дейінгі турбогенератор үшін ЭҚК-тің мәні неге тең

 

1,13

1,2

 

0,7

1,17

 

кА-да екі фазалық қ.т. мәнін анықтау

 

 

с.б. бір фазалық қ.т. мәнін анықтау

 

 

Аталымды бірлікте төменгі кернеу шинасындағы үш фазалық токтың мәнін анықтау

 

 

0,4 кВ ӘЖ соңындағы бір фазалық қ.т. тоғының мәнін анықтау

 

 

Қуаты бірдей параллель жұмыс жасайтын екі трансформатордың жалпы кедергісін анықтау

 

 

Апериодтық құрастырушы коэффициентінің формуласын анықта

 

 

Қ.т. тоғын шектеу үшін бірнеше трансформатордың қандай жұмысы рұқсат етіледі

 

Бөлектенген

Бірге

Параллель

Жүктеме бөлігін ажырату арқылы

РПН-ді ажыратып параллель

 

Қ.т. тоғын шектеу үшін қандай трансформтор қолданады

 

Тармақталған орамымен

ПБВ құрылғысымен

РПН құрылғысымен

Тізбектелген реактормен

Параллельді реакторамен

 

Тармақталған орамасы бар трансформатордың тармақталған индуктивті кедергісі неге тең

 

2Хн

4Хн

5Хн

0,5Хн

0,3Хн

 

Реакторлардың міндеті

 

қ.т. тоғын шектеу

Кернеуді шектеу

Магниттік өткізгіштігін жақсарту

Магниттік өткізгіштігін нашарлату

Жоғарғы гармоника тоғын жою

 

Қандай тұйықталу симметриялыққа жатады

 

Үшфазалы

Бірфазалы

Екіфазалы

Екіфазалы жерге

Бірфазалы жерге

 

Симметриялы емес тұйықталу

 

Бірфазалы, екіфазалы

Үшфазалы изоляторға

Үшфазалы фаза арасында

Екіфазалы изоляторға

Бірфазалы изоляторға

 

10 кВ ТҚ үшін бағаналық изолятор түрі

 

ИО-10

ИП-10

ОНС-10

СТ-10

ШФ-10

 

10 кВ ТҚ үшін өтпелі изолятор түрі

 

ИП-10

ИО-10

ОНС-10

СТ-10

ШФ-10

 

35 кВ ТҚ үшін бағаналық изолятор түрі

 

СТ-35

ИО-35

ШФ-35

ПФ-35

ПС-70

 

ӘЖ-10-35-110 кВ үшін ілінбелі изолятор түрі

 

ПС-70,ПФ-70

ШФ-10,ШС-10

ИО-110

ОНС-35

ШС-10

 

Жалаң сымдар мен шинаны таңдау қалай жүргізіледі

 

Жіберу тоғы бойынша

Кернеу шығыны бойынша

Қ.т. тоғы бойынша

Соғу тоғы бойынша

Өткізгіштігі бойынша

 

Электр өрісінің критикалық кернеулігінің түрін анықтау үшін Екр

 

 

Сымдар тәжілігінің максимальді электр өрісінің критикалық кернеулігін анықтау

 

 

110 кВ шинасын тәжілікке тексеру

 

 

Электрлік доғаның бетіндегі температураны айтыңыз

 

 

Электрлік доғаның ішіндегі температураны айтыңыз

 

 

ПСН-35 міндеті

 

Асқын жүктемемен қ.т. тоғынан күштік трансформаторды қорғау үшін

Салқындату үшін

Желдету үшін

РҚ іске қосылу үшін

Жоғарғы гармониканы өшіру үшін

 

Салыстырмалы бірлікте үш фазалы қ.т. тоғын анықтау

 

 

Салыстырмалы бірлікте электрберіліс желісінің индуктивті кедергісін анықтау

 

 

0,4 кВ-ӘЖ меншікті индуктивті кедергісі қанша

 

0,4 ом/км

0,5 ом/км

0,6 ом/км

0,2 ом/км

0,1ом/км

 

Кабельді желіс үшін меншікті индуктивті кедергі қанша

 

0,08 ом/км

0,07 ом/км

0,06 ом/км

0,05 ом/км

0,04 ом/км

 

КЖ және ӘЖ үшін меншікті активті кедергі қалай анықталады

 

Анықтама бойынша

1,2

1,5

 

0,8

 

Турбогенератордың қуаты 100МВт болғанда с.б. мәні қанша

 

0,2

0,1

0,3

0,4

0,6

 

Гидрогенератордың демпферлік орамасы болмағанда мәні неше

 

0,27

0,3

0,1

0,15

0,2

 

Синхронды теңестіргіш үшін мәні

 

0,2

0,3

0,1

0,15

0,17

 

Жалпыламалы жүктеме үшін мәні

 

0,35

0,2

0,1

0,15

0,17

 

Синхронды қозғалтқыш үшін мәні

 

0,2

0,125

0,1

0,25

0,27

 

Асинхронды қозғалтқыш үшін мәні

 

0,2

0,3

0,4

0,5

0,27

 

Тәулікке кететін эл.энергия шығыны

 

 

Қосалқы станцияның орташа тәуліктік жүктемесі неге тең

 

Рср.сут=Wсут/24

 

Графикті толықтыру коэффициенті неге тең

 

Wcут/Тсут

Tcут/Wсут

Wсут/Pмах

 

Максимальді жүктемені қолдану уақыты неге тең

 

Wгод/Рмах

Wсут/Рмах

Рмах*Tсут

Sмах*Тсут

Wгод/Тсут

 

неге тең

 

 

Аталымды ьірілікте неге тең, қолданғанда

 

 

500кВ- ӘЖ-нің Ом/км үшін Х мәні

 

0,3

1,12

0,07

0,05

0,09

 

35 кВ- ӘЖ-нің Ом/км үшін Х мәні

 

0,12

0,08

0,07

0,05

0,3

 

10 кВ-КЖ Ом/км үшін Х мәні

 

0,08

0,07

0,2

0,5

0,7

 

мәні та мыстағы

           
 

мәні та алюминидегі

           
 

Өткізгіштің активті кедергісін қалай табады

 

 

ГТЭС үшін қолданылатын отын

 

Газ

Көмір

Мазут

Мұнай

Конденсат

 

ГРЭС үшін қолданылатын қандай отын

 

Көмір

Газ

Мазут

Конденсат

Мұнай

 

мәні та мыстағы

           
 

мәні та алюминидегі

           
 

Өткізгіштің активті кедергісін қалай табады

 

 

ГТЭС үшін қолданылатын отын

 

Газ

Көмір

Мазут

Мұнай

Конденсат

100.

 

ГРЭС үшін қолданылатын қандай отын

 

Көмір

Газ

Мазут

Конденсат

Мұнай

101.

 

ГЭС-та су ағынының күшін не тудырады

 

Плотина

Деривационды канал

Жоғарғы бъеф

Шлюздар

Ағынды трубопровод

 

мәні, 100 МВт-қа дейінгі трансформатордың с.б.-де

 

1,08

1,1

1,2

0,9

1,18

 

мәні, 500 МВт-қа дейінгі турбогенератордың с.б.-де

 

1,13

 

1,07

1,17

1,2

 

мәні с.б. демпферлі орамасы бар гидрогенераторлар үшін

 

1,13

1,2

1,18

1,1

1,15

105.

 

мәні с.б. демпферлі орамасы жоқ гидрогенераторлар үшін

 

1,18

1,2

1,13

1,17

1,23

 

мәні с.б. синхронды теңестіргіш үшін

 

1,2

1,1

0,9

0,85

0,33

 

мәні с.б. ассинхронды қозғалтқыш үшін

 

0,9

0,95

0,85

1,17

1,16

 

мәні с.б. жалпылама жүктеме үшін

 

0,85

0,9

1,1

1,13

1,18

 

мәні с.б. синхронды қозғалтқыш үшін

 

1,1

1,7

1,9

1,5

1,4

 

ӘЖ 6-220 кВ үшін Ом/км-де Х мәні

 

0,4

0,3

0,22

0,12

0,07

 

ГЭС үшін су ағыны немен туындайды

 

Плотинамен

Деривационды каналмен

Жоғарғы бъефпен

Шлюздармен

Ағынды трубопроводпен

 

Электр тораптардағы негізгі нейтраль сұлбасы

 

Оқшауланған және терең жерге қосылған

Конденсатор арқылы жерге қосылған

Вентильді диод арқылы жерге қосылған

ТН арқылы жерге қосылған

ТТ арқылы жерге қосылған

 

35 кВ тораптағы ДГК міндеті

 

Сыйымдылық тоқты теңестіруүшін

Сыйымдылықты резонансқа келтіру үшін

Кернеулік резонансқа келтіру үшін

Жоғарғы гармоника токтарын жою үшін

Трансформатордағы жұмыс ақауларын азайту үшін

 

Айырғыш не қызмет атқарады

 

Көріністі айырылу тудыру үшін

Тоқтық бөліктерді қосу үшін

Тоқтық бөліктерді айыру үшін

Жерге қосқыш контакталарды қосу үшін

Жерге қосқыш контакталарды айыру үшін

 

Ұзақтық бойынша негізгі график не үшін құрылады

 

Электроэнергия шығынын анықтау,синхронды генератордың қуатымен санын анықтау үшін

Рмах анықтау

Рмин анықтау

Рср анықтау

Анықтау Wсут

 

Жоғарғы кернеу айырғышының QS міндеті

 

Ток өткізгіш бөліктердің жасанды айырылуын тудыру

Тоқ өткізгіш бөліктерді ажырату

Жерге қосу және өшіру

Жерге қосу

Трансформаторды айыру

 

10 кВ Сыртта орынатылатын айырғыштың түрі

 

РЛНДЗ-10/630

РДЗ-10

РВН-10

РРН-10

РВМ-10

 

110кВ-ті айырғыш түрі

 

РНДЗ-110/630

РНН-10/630

РМП-10/630

ПНР-10/630

РРМ-10/630

 

Аталымды бірлікте төменгі кернеу шинасындағы үшфазалық тоқ мәнін анықтау

 

 

Вакуумды ажыратқыштың міндеті

 

Тоқ өткізгіш бөліктерді ажырату

Жерге қосу және өшіру

Жерге қосу

Қ.т.-да ғана айыру

Сыйымдылық тоқтарын айыру

 

ТТ-дың міндеті

 

Тоқтың шамасын өлшеу шамасына дейін төмендету

Электроэнергияны ескеру үшін

Екінші тізбекті қоректендіру үшін

РЗА қоректендіру үшін

Компьютерлік торапты қоректендіру үшін

 

ТН-дың міндеті

 

Кернеу шамасын өлшеу шамасына дейін төмендету

Электроэнергияны ескеру үшін

РЗА қоректендіру үшін

Компьютерлік торапты қоректендіру үшін

Екінші тізбекті қоректендіру үшін

 

% мөлшерде ТН қателігін анықтау

 

 

Тоқтық трансформациялау коэффициентін анықтау

 

 

ТТ-дың екінші тоғының шамасы

 

 

25А

 

Есептегіш счетчиктер үшін ТТ-дың ауытқу шамасын айтыңдар

 

0,5;1;2

2;5

 

0;2

0,25

 

ТТ-дың қателігін анықтау

 

 

Қосалқы станциядағы қ.т. тоғын шектеу әдісін айтыңыз

 

Трансформаторлардың бөлек жұмыс жасауы

Шектеуіш катушканы қолдану

Қоздыру ретеуішін қолдану

РҚжА қолдану

Теңестіргіш құрылғыны қолдану

 

Кернеу бойынша трансформациялық коэффициент анықтау

 

 

Генераторда АГП міндеті

 

Синхронды генератордың электромагниттік өрісін сөндіру

Эл. маг. өрісті генерациялау

Генератордың ЭҚК өсіру

Генератордың ЭҚК түсіру

Өрісті болдырмау

 

Синхронды генераторда АВР міндеті

 

Генератордың қоздырылуын автоматты реттеу

Қоздыруды автоматты баксқару

Қоздырудың резонансы

Өрісті болдыру

Генератордың ЭҚК түсіру

 

Трансформатордың жұмысы кезінде қ.т. тоғын шектейтін қандай шара

 

Бөлектеу

Бірге

Параллель

Жүктеме бөлігін ажырату

Параллель, РПН ажырату

 

Қ.т. тоғын азайту үшін ыңғайлы трансформатор

 

Орамасы тармақталған

ПБВ құрылғысы бар

РПН құрылғысы бар

Тізбектелген реакторлы

Параллельді реакторлар

 

Тармақталған ораманың қалай табады

 

2Хн

4Хн

5Хн

0,5Хн

0,3Хн

 

Бетонды реакторлар не қызмет атқарады

 

Қ.т. тоғын шектеуді

Кернеу шектелуі

Магнитті өткізгіштігін жақсарту

Магнитті өткізгіштігін төмендету

Жоғарғы гармоника тоғын жою


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 343 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.26 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>