Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

температураға кері пропорционал тәуелділігі қандай график түрінде болады ?α бұрышымен түскен түзу 

температураға кері пропорционал тәуелділігі қандай график түрінде болады? α бұрышымен түскен түзу

CO қандай температура аумағында өте жоғары термодинамикалық пайдасының тотықсыздандыруына жетеді? Төмен 8200С

Fe – O – C жүйесінің газдың фазасына температуралық тәуелділігі қандай?

Fe – O – H жүйесіндегі фазалы газдың температураға тәуелділігі?

Feb → Feg ауысу температурасын атаңыз? 1179 К

Feg → Fed ауысу температурасын атаңыз? 1674 К

Fea→Feb ауысу температурасын атаңыз: 1033К

Адсорбционды – каталитикалық териясындағы тотықсыздандыру үрдісінің реакционды зонадағы механизмі қандай? адсорбционды

Адсорбционды механизмге сәйкес тотықсыздандыру үрдістерінің жылдамдығының теңдігін жазыңыз?

Адсорбционды-каталитикалық теория негізінде тотықсыздандыру үрдісін шектейтін саты: кристаллохимиялық ауысуы немесе газ өнімінің десорбциясы

Адсорбция дгеніміз не? Бір заттың 2-ші заттың бетінде жинақталуы

Активациялық энергия үрдісі дегеніміз не? Химиялық шарттың (акттың)өзара әрекеттілігін орындауға қажетті және керек минималды энергия

Атсорбциондық-каталитикалық теориясы бойынша тотықсыздандыру үрдісі қай аймақта басым жүреді? Кинетикалық

Әктасты және доломитті күйдіргенде қандай газ бөлінеді?2

Әртүрлі температуралық ара қашықтығының Гиббс энергиясы бойынша тәуелділік температураның тотықсыздандыру реакциясы қандай?

Беріктілік қай қосылыста жоғары: қышқылдарда немесе карбонаттарда? қышқылдарда

Берілген теңдіктердің қайсысы Вант – Гоффа реакциясы үшін 2Н22=2Н2О

Берілген теңдіктердің ішінен Аррениус теңдігін табыңыз:

Газ қоспасындағы парциалдық қысым газының анықталу формуласын анықтаңыз?

Гетерогенді үрдіс дегеніміз не? Гетерогенді үрдіс –..... жүйесінде өтетін үрдіс: Біртексіз,көпфазалық

Гиббс энергиясының өзгеруі сынақ жүзінде қалай анықталады? ΔG= - WP

Гиббс энергиясының физикалық мағынасы қандай? Гиббс Энергиясы – бұл: Изобаралық – изотермиялық шарттағы бос энергия

Гомогенді үрдіс дегеніміз не? Гомогенді үрдістер..... өтеді. Біртекті, яғни бір фазалық ортадаДиссоциациа дегеніміз не? Күрделі заттардың жай заттарға ыдырауы

Дифференциалдық түрдегі тепе-теңдік тұрақтылығының Кр температураға тәуелділігін жаз?

Диффузионды-кинетикалық теория негізінде жоғары температура жағдайында тотықсыздандыру үрдісі қай аумақта жүзеге асады? аралас

Диффузия коэффициенті дегеніміз не? Диффузия коэффициенті деп: Диффузия жылдамдығы кезінде концентрация градиенті 1-ге тең

Диффузиялық аумақ дегеніміз не? Диффузиялық аумақ деп Диффузия үрдісімен қадағаланатын гетерогенді үрдіс аумағы

Диффузияның температураға тәуелділігі қандай координат аралығында түзу сызықты болады? lnD=1/Т

Доломит қандай карбонаттардан тұрады? СаСО3+МgСО3

Егер металл қышқылда ерісе,онда металл қышқылдық диссоциациялық жүйесінде қанша фаза болады? 2

Ең төменгі беріктілікке және жеңіл иілгіштікке қай темір қышқылы ие? Fe2O3

Еркіндік дәрежесі дегеніміз не? Еркіндік дәрежесі – бұл параметлер болып табылады: Фазалық тепе-теңдікті бұзбай өзгертуге болады

Жану үрдісі дегеніміз не? Жану үрдісі деп: Жоғары температурада заттардың оттегімен өзара әрекеттесуі

Жоғары беріктілік және жоғары тотықсыздандырғышты талап ететін Ме2О, қышқылдарының түрлерін ата: Fe3О4, FeО, Cr2O3

Жоғары қышқылдан төменгі шамаға дейін газдардың тотықсыздануы оттекті потенциалдық ауысу мағынасы қалай өзгереді? Азаяды

Жоғары температура аумағында диффузияға температураның әсері қандай теңдікте бейнеленеді?

Жоғары температура аумағында темір қышқылының қатты көміртекпен тотықсыздануының кезектілігі? Fe2О3→Fe3О4→FeО

Жоғары температура аумағында тепе-теңдік тұрақтылықта температураның тәуелділік реакциясының тотықсыздануы қалай?

Жоғары температурада жоғары тотықсыздандыру қабілетіне ие Н2 және СО қандай газ? Н2

Жоғары температурада химиялық эндотермиялық тепе-теңдігі қайда ауысады?Тепе-теңдік ауысады: Температураның төмендеуімен

Жылу сыйымдылық дегеніміз не? Жылу сыйымдылық деп... Жылулық эффектісінің шарасы

Индукция периоды дегеніміз не? Индукция периоды..... уақытында болуы. Активті орталықтардың концентрациясы қарқынды өседі

Карбонат диссоциациясының тұрақтылығы нешеге тең?

Карбонаттар диссоциациясына қандай факторлар әсер етеді? Карбонат табиғаты, қоспалылығы және ірілігі, температура

Кинетикалық аумақ дегеніміз не? Кинетикалық аумақ – бұл: Реагенттердің өзара әрекеттілік үрдісі химиялық шартпен қадағаланатын гетерогенді үрдістердің өту аумағы

Кинетикалық қисықтықта тотықсыздандыру үрдісінің кинетикалық ерекшеліктерін бейнелеңдер?Кинетикалық қисық келесі мінездемеге ие: Тізбектелген төмен жылдамдықтағы жеделдету

Коміртегінің толық жануы барысында салмаққа әсер ету II-ші заңы бойынша тепе-теңдік тұрақтылығын анықтаңдар?

Конвективті диффузия дегеніміз не? Конвективті диффузия... есебінен жүреді. Реакциялық зонаға реагенттердің жылулық қозғалысы және ағын

Концентрация градиенті дегеніміз не? Концентрация градиенті деп: Берілген бағыттағы концентрация реагнттерінің өзгерісі

Коррозиялық үрдістердің жүруі барысы мүмкіншіліктерін М.И.Темкин және Л.А.Шварцман анықтау ережесі бойынша Гиббстың (∆G) энергиясын есептеу амалдарын көрсетіңіз?

Көмірқышқыл газының жануының изотермиялық реакциясын жаз:

Көмірқышқыл газының жануы барысында оттекті парциалды қысымы қалай анықталады?

Көміртегі қышқылының тікелей тотықсыздану кезінде қай саты шектеуші болып табылады? көміртегінің газдандыру сатысы

Көміртек тотығының жануы қандай температураға дейін қайтымсыз болып келеді? 2000о К

Көміртектің жану үрдісінің тепе-теңдік тұрақтылығына температураның жоғарылауы қалай әсер етеді және неліктен? Температураның жоғарылауымен жану үрдісіндегі тепе-теңдік тұрақтылығы: Төмендейді, себебі экзотермиялық үрдіс

Көміртектің толық емес жану реакциясын атаңдар?тв + О2 газ = 2СО газ

Көміртектің толық емес жануы салмаққа әсер ету II-ші заңы бойынша тепе-теңдік тұрақтылығын анықтаңдар?

Көп фазалы жүйеде термодинамикалық тепе-теңдікті анықтау? -∆μ

Көп фазалы жүйелерде тепе-теңдік термодинамикалық потенциалдың өзгерісі қалай анықталады? Химиялық потенциалдың өзгерісі

Қай жағдайда жану реакциясы өздігінен жүруі мүмкін? ∆GТ°<0

Қай реакциялар тізбектелген болып табылады? Тізбектелген реакция деп: химиялық реакциялардың болуы. Бос радикалдар мен атомдардың қатысуымен өтетін циклдардың қайталануы

Қайсысы метанды реформалау болып табылады? Метанның жану үрдісі. Ауа жетіспеуінен

Қалыпты туыстық дегеніміз не? Қалыпты туыстық деп: Химиялық туыстық,нәтижелі салмақтары бірдей емес концентрацияларының 1-ге тең болуы

Қатты фазада тотықсыздандыру механизмі қандай күйді қабылдайды? хемосорбционды

қатынас арқылы оттекті патенциалдық шамасын анықтандар?

Қиын қалпына келетін және оттегімен жоғары байланыста болатын Ме30 қышқылдық түрін атаңыз: MnO, SiО2

Қышқылдардың диссоциациялық серпімділігі қай металдарда көбірек жағымды немесе жағымсыз? Жағымды

Қышқылдардың диссоциациялық тұрақтылығы неге тең?

Қышқылдық темір диссоциациясындағы оттектің кезектезіп жүру сұлбасын көрсет: Fe2O3→Fe3O4→FeО→Fe

Қышқылдық тікелей тотықсыздандыру реакциясын атаңыз: MeO + C Me + CO

Қышқылдың беріктілігі мен олардың өзара қалпына келу қатынасы қандай? Нығұрлым беріктігі жоғары болған сайын, соғұрлым қышқылдың қалпына келуі төмендейді

Қышқылдың беріктілігін қандай термодинамикалық функция бойынша бағалауға болады? Қышқылдардың беріктілігін бағалауға болады? Гиббс энергиясының төмендеуімен

Қышқылдың жоғарыдан төмен қарай қалпына келу шамасының тепе-теңдік тұрақтылығының ауысу мағынасының өзгерісі. Тепе-теңдік тұрақтылығы жоғарғы қышқылдан төменгі мағынаға өту кезінде: Қарқынды төмендейді

Қышқылдың тотықсыздандыруының термодинамикалық шартын атаңыз: ,

Ленгмюр адсорбциясының изотермиясындағы «в» коэффициентінің физикалық мағынасы қандай? «в» - бұл: сорбционды үрдістердің тепе-теңдік тұрақтылығы

Массаны беру (массопереносом) дегеніміз не? Массаны беру деп: Гетерогенді үрдіс жүру барысында реакционды зонаға реагенттердің ауысуы

Массаны беру коэффициенті дегеніміз не? Массаны беру коэффициенті дегеніміз: Диффузия қабатының бірлігіне аударылган концентрация бірлікке тең градиенттегі реагент жылдамдығы

Ме4О түрінің беріктік түрлерін атаңыз: MgO, Al2O3

Металдағы көміртекті ерітіндінің пайда болуына байланысты темірді көміртектендіру реакциясын атаңыз: 2СО=[C]Fe+CO2

Металдардың қышқылдық қатыстылық тығыздығын анықтайтын негізгі шама: , ,

Металды қышқылдандыру диссоциациясы жүйесінің еркіндік дәрежесінің саны нешеге тең? 1

Металдың қышқылдану диссоциациясының термиялық шартын атаңыз? Өте жоғарғы температура және оттегінің өте төмен қысымы

Металдың қышқылдануы диссоцация жүйесіне неше тәуелсіз компоненттер кіреді? 1

Металл қышқылдануы диссоциациясы жүйесінде неше фаза бар? 3

Металлотермиялық тотықсыздандыру барысында қандай металдар тотықсыздандыруға ие? Тотықсыздандырғыш металдары металлотермиялық тотықсыздандыруда мынаған ие: Төмен химиялық туыстыққа

Металлотермиялық үрдістің пайдасы қандай қатынаспен анықталады:

Металлургиялық үрдістердің тоериялық негізін қалаушы кім? Байков А.А.

Метан жануының изотермиялық теңдеуін көрсет:

Метанды конверттілеу (конвертированием) үрдісі дегеніміз не? Сумен немесе көмірқышқыл газымен

Метанды крекингілеу дегеніміз не? Метанды крекингілеу дегеніміз: Отегінің қанығуымен

Метанның жануы барысында оттектің парциалды қысымын анықтаңдар? СН4+2О2=СО2+2Н2О

Молекулярлық диффузия дегеніміз не? Молекулярлық диффузия.....есебінен жүреді. Бөлшектердің жылулық қозғалысы

Оттегі мен сутегінің химиялық туыстығы қандай темпереатуруға дейін сақталады? Оттегі мен сутегінің химиялық туыстығы мына температураға дейін сақталады: 2000°С

Оттекті потенциал дегеніміз не? Оттекті потенциал деп: Стандарт жағдайдағы берілген шарттардың көрсетілген қысымда оттегінің химиялық потенциалдарының айырмасы

Оттекті потенциалдық шамасы қалай анықталады?

Параллельді үрдістер үшін қай саты шектеуші болып табылады? Максималды жылдамдықтағы саты

Салмаққа әсәр ету II –ші заңы бойынша диссоциация үрдісінің тепе-теңдік тұрақтылығы қалай анықталады?

Серпімді диссоциация карбонатының температураға тәуелділігі?

Серпімді диссоциация қышқылдарының температураға тәуелділігі қандай?

Серпімді диссоциациясы дегеніміз не? Диссоциация газ тәріздес реагенттердің қысымы. Қатты күрделі заттың

СО және H2 тотықсыздандыру қабілеті қандай температурада тең? 810÷8200С

СО және Н2 бірдей химиялық туыстыққа қандай температурада ие болады ? 8100 С

СО және Н2 жану реакциясы қандай температура аралығында практикалық қайтымсыз? <1093°К

СО және Н2 жану реакциясы қандай температурада тепе-теңдікте болады? 8100 С

Статционарлық үрдіс дегеніміз не? Статционарлық үрдіс деп диффузионды үрдіс: Реагент массалары жинақталуы болмайтын

Сутекті газ реакциясына II-ші әсерлесуші массалар заңы (ӘМЗ) бойынша тепе-теңдік тұрақтылығы қалай анықталады?

Сутекті газбен көміртектің өзара бір-бірімен әсер ету реакциясын II-ші әрекеттесуші массалар заңы бойынша тепе-теңдік тұрақтылығын анықтаңдар?

Сутекті газдың реакциясын көрсетіңіз: СО22=СО+Н2О

Сутектің жануы барысында оттектің парциалдық қысымын анықтыңдар?

Сутектің жануы салмаққа әсер ету II-ші заңы бойынша тепе-теңдік тұрақтылығын анықтаңдар?

Сутектің жануының реакциясының изотермиялық теңдігін атаңдар:

Температураның көтерілуі дегеніміз не? Температураның көтерілуі – бұл температура: Тотығудың жануға жедел өтуі, яғни диффузиялық режимнен кинетикалық режимге өтуі

Температураның өзгеруімен энтальпия үрдісінің өзгерісі графикалық қалай анықталады? ∆Н=-Rtgα

Температураның өсуі тотықсыздандырудың жылдамдатуы қандай теңдік үрдісіне бағынады?

Температураның төмен температура аумағында диффузия жылдамдығына әсер етуі? 1,1÷1,5

Температураның төмен температура аумағындағы жылдамдығына әсерінің заңдылығы қандай? КТ+10Т=2+4

Темір карбиді түзілуіндегі темір цементациясының реакциясын атаңыз: 3Fe + 2СО = Fe3C + CO2

Темір тотығы металдық темірмен және оттегімен бірігуі қандай температурада теңдікке жетеді? 5700С

Темірдің балқу температурасын атаңыз: 1812К

Темірдің қышқылдық диссоциация жүйесі қандай температурада нонвариантты? 5700С

Темірдің қышқылдық диссоциациялау жүйесінде темірді кезек-кезек алып тастау сұлбасы: FeО→Fe3О4→Fe2О3→О

Темірдің қышқылдық диссоциациясының төмен температуралық сұлбасын көрсет? Темірдің төменгі қышқылға жоғарғыдан өту кезінде бөлінетін сұлба

Тепе-теңдік тұрақтылығының температураға тәуелділігі қандай координатада түзу сызықты тәуелділікке ие? ln K - 1/T

Топохимиялық реакция дегеніміз не? Топохимиялық үрдіс деп..... Нәтижелі реагенттің құрылымының көлемінде жаңа құрылымды нәтижелі өнім түзеледі

Тотықсыздандыру заттары қандай негізгі қасиеттеріне ие болады? Алынатын металға қарағанда оттегіге жоғары химиялық туыстығымен

Тотықсыздандыру металдардың үрдісінде қышқылды көміртекті газдандыру реакциясын атаңыз:2+С=2СО

Тотықсыздандыру үрдісі дегеніміз не? Тотықсыздандыру үрдісі деп..... өтеді. Оттегінің тізбектей жою және таза металдардан бөлінуі

Төмен беріктілік және оңай қалпына келгіш Me1O қышқылдық түрін атаңыз? Fe2O3, Cu2O, NiО

Төменгі температурада диффузионды-кинетикалық теория негізінде тотықсыздандыру үрдісін шектейтін саты? Саты: диффузиялық

Төменгі температурада тотықсыздандыру үрдісінің жылдамдығы қандай теңдікпен өрнектеледі? V=KPn

Тізбектелген үрдістердің қайсысы шектеуші саты болып табылады? Минималды жылдамдықтағы саты

Тіке тотықсыздандыру үрдісінің жылдамдығына температуралық тәуелділігі қандай?

Универсалды газ тұрақтысының физикалық мағынасы қандай? Универсалды газ тұрақтысы... жұмысына тең. 1°С-та идеалды газдың 1 молін қыздырғандағы

Үрдістердің қай сатысы шектеулі болып табылады? Шектеулі саты дегеніміз: Тұтасымен алғанда жылдамдықты анықтап қадағалайды

Фаза дегеніміз не? Фаза деп: Гетерогенді жүйенің гомогенді бөлігі

Химиялық потенциал дегеніміз не? Химиялық потенциал деп: Энергия жалпы қорына әр компоненттің 1 моль мөлшерінде беретін энергия үлесі

Химиялық кинетикадағы диффузия дегеніміз не? Концентрацияны теңестірудегі өздігінен жүретін үрдіс

Химиялық кинетикадағы диффузия дегеніміз не? Диффузия - бұл: Концентацияны теңестірудегі өздігінен жүретін үрдіс

Химиялық тепе-теңдіктегі тұрақтылық дегеніміз не? Химиялық тепе-теңдік тұрақтылығы дегеніміз: Концентрация мен парциалды қысыммен тұрақты қатынасын көрсететін шама

Химиялық туыстық пен тепе-теңдік тұрақтылығы арасындағы байланысты көрсетіңіз?

Эвтектика дегеніміз не? Тұрақты температуорада таза зат болып кристалданатын, тұрақты және қатты мінезделетін жүйе компоненттерінің кристалдарының ұсақ дисперсиялық қоспасы

Энтальпия мағынасы нені білдіреді? Энтальпия деп: Изобаралық шарт жүйесіндегі толық энергия қоры


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 443 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Белое сухое и бессмертье | Схема буровой установки для роторного бурения нефтяных скважин

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.026 сек.)