Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ðò¸æ., 105 Ïà6

 

 

       

 

Ðò¸æ., 105 Ïà

Ðåñåï, 105 Ïà

Ñóòåãi ¾øií

ʼìiðºûøºûë ãàç ¾øií

(1,11)

(5,2)

(1,11)

(5,2)

50,5

49,2

50,7

57,6

 

75,7

73,0

76,2

93,2

 
 

95,9

101,8

134,8

96,7

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ãàç

Ð, 105Ïà

Ò, Ê

Æî¹àð¹û

Ò¼ìåíãi

 

23,6

-

H2

 

192,7

-

Aóà

     

Àr

 

-

 

CO2

18-100

   

 

Çàò

Òñ, Ê

Ðñ, 105Ïà

Çàò

Òñ, Ê

Ðñ, 105Ïà

Ñó

647,3

 

Îòòåãi

154,4

50,3

Áåíçîë

561,6

47,7

Àçîò

126,1

33,9

Õëîð

417,2

77,1

Ñóòåãi

33,3

13,0

ʼìið ºûøºûëû

304,2

73,9

Ãåëèé

5,8

2,29

 

 

44-ñóðåò. 45-ñóðåò.

 

7-êåñòå

 

Ãàç

Ð, 105Ïà

Ò, Ê

Æî¹àð¹û

Ò¼ìåíãi

 

23,6

-

H2

 

192,7

-

Aóà

     

Àr

 

-

 

CO2

18-100

   

 

9 – êåñòå

Ñèïàòòàìà

N2

O2

H2

He

105Ïà ºûñûìäà¹û ºàéíàó òåìïåðàòóðàñû, Ê

77,32

90,12

20,39

4,31

²àòàþ òåìïåðàòóðàñû, Ê

63,14

54,36

14,04

ºàòàéìàé-äû

105Ïà ºûñûìäà æ¸íå ºàéíàó òåìïåðàòóðàñûíäà¹û áóëàíó æûëóû, êÄæ/êã

199,9

243,4

447,3

23,1

 

 

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций | Суммированный учет рабочего времени: 10 типичных ошибок работодателя. Изменения в законодательстве с 01.01.2014 г.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)