Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Питання середнього рівня Модуль даних це:

Предмет «Бази даних»

Питання середнього рівня

  1. Модуль даних це:

a) механізм доступу до даних;

b) компонент для підключення до бази даних;

c) Не візуальний контейнер для розміщення на ньому не візуальних компонентів доступу до даних;

d) Синонім бази даних.

2. Основні засоби СУБД для роботи користувача з базою даних:

a) мова запитів;

b) графічний інтерфейс;

c) алгоритмічна мова паскаль;

d) програми, які розроблені користувачем.

3. У чому суть використання механізму транзакцій?

a) зміни в базу даних вносяться кожною операцією;

b) зміни в базу даних вносяться тільки після виконання певної послідовності операцій;

c) зміни в базу даних вносяться тільки адміністратором бази даних;

d) зміни в базу даних вносяться тільки за певних умов.

4. Для чого ведеться журнал транзакцій?

a) для аналізу дій з базою даних;

b) для використання прикладними програмами;

c) для перевірки правильності даних;

d) для відновлення бази даних.

5. Що таке нормалізація бази даних?

a) усунення надмірності даних в таблицях;

b) усунення зв'язків між таблицями один-до-одного;

c) усунення зв'язків між таблицями один-до-багатьох;

d) усунення зв'язків між таблицями багато-до-багатьох.

6. Як здійснюється обмін інформацією між комп'ютером-клієнтом і сервером?

a) в комп'ютер-клієнт зчитуються всі файли бази даних;

b) в комп'ютер-клієнт зчитуються тільки дані, що задовольняють запиту користувача;

c) в комп'ютер-клієнт зчитуються тільки ті файли бази даних, які необхідні для виконання запитів;

d) в комп'ютер-клієнт зчитуються файли бази даних, зазначені в прикладній програмі.

7. Що таке первинний ключ?

a) перший запис таблиці;

b) перше поле таблиці;

c) поле або набір полів, що однозначно ідентифікують запис;

d) окремий файл з описом індексів.

8. Як називається основне поняття, з допомогою якого описується те, про що буде накопичуватися інформація в інформаційній системі?

a) атрибут;

b) об'єкт;

c) сутність;

d) ідентифікатор.

9. Чим відрізняються поняття сутність і об'єкт в базах даних?

a) одне і теж;

b) сутність використовується для опису об'єкту;

c) це різні поняття;

d) об'єкт використовується для опису сутності.

10. Як називається поняття, що використовується для опису сутності?

властивість

a) атрибут;

b) об'єкт;

c) примірник.

11. Як описується сутність?

a) сукупністю атрибутів;

b) набором примірників;

c) сукупністю об'єктів;d) записом про об'єкт.

12. Між якими елементами розглядаються зв'язки?

a) між сутностями;

b) між екземплярами сутностей;

c) між атрибутами;

d) між класами сутностей.

13. Навіщо потрібні обмеження цілісності?

a) для забезпечення правильного введення даних в базу даних;

b) для забезпечення достовірної інформації в базі даних;

c) для перевірки правильності роботи прикладних програм;

d) для зменшення помилок при пошуку даних.

14. Як представляється сутність в реляційної моделі?

a) рядком таблиці;

b) стовпцем таблиці;

c) таблицею;

d) набором таблиць.

15. Як представляється групове відношення (зв'язок) в реляційної моделі?

a) рядками таблиці;

b) стовпцями таблиці;

c) таблицею;

d) набором таблиць.

16. Які додаткові операції визначені в багатовимірній моделі?

a) аналіз даних;

b) зріз даних;

c) агрегація даних;

d) візуалізація даних.

17. Що називається реляційною моделлю бази даних?

a) сукупність схем відносин, що використовуються для представлення концептуальної моделі;

b) сукупність відносин, що реалізують концептуальну модель;

c) поточні значення відносин;

d) модель даних реляційної СУБД.

18. Виберіть вірні твердження:

a) модуль даних має форму;

b) модуль даних не має форми;

c) модуль даних зберігається в базі даних;

d) модуль даних зберігається в проекті, у файлі *. pas;

e) в модуль даних не можна помістити візуальні компоненти;

Загрузка...

f) в модуль даних можна помістити деякі візуальні компоненти.

19. До чого призводить використання індексу?

a) до скорочення часу пошуку;

b) до скорочення часу додавання запису;

c) до скорочення числа обмінів між оперативною і зовнішньою пам'яттю;

d) до збільшення обсягу займаної пам'яті;

e) до дублювання інформації.

20. Які з перерахованих операторів ставляться до мови визначення даними (DDL)?

a) Update - зміна значень в полях таблиці;

b) Grant - створення в системі безпеки роздільного запису для користувача;

c) Select-вибірка рядків, що задовольняють заданим умовам;

d) Create - створення таблиці, індексу;

e) Drop - видалення таблиці;

f) Alter - зміна структури таблиці;

g) Insert - вставка рядків у таблицю;

h) Delete - видалення рядків з таблиці;

i) Deny - створення в системі безпеки забороняючого запису для користувача.

21. Які з перерахованих операторів відносяться до мови маніпулювання даними (DML)?

a) Update - зміна значень в полях таблиці;

b) Grant - створення в системі безпеки роздільного запису для користувача;

c) Select - вибірка рядків, що задовольняють заданим умовам;

d) Create - створення таблиці, індексу;

e) Drop - видалення таблиці;

f) Alter - зміна структури таблиці;

g) Insert - вставка рядків у таблицю;

h) Delete - видалення рядків з таблиці;

i) Deny - створення в системі безпеки забороняючого запису для користувача.

22. Які службові слова обов'язково присутні в операторі SELECT?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY;

e) HAVING.

23. Які службові слова можуть бути відсутні в операторі SELECT?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY;

e) HAVING.

24. Що таке набір даних?

a) група файлів з базами даних;

b) група таблиць з бази даних;

c) група записів з однієї або декількох таблиць БД, отримана такими компонентами, як ADOTable або ADOQuery;

d) такі компоненти, як ADOTable, ADOQuery або ADOStoredProc.

25. Після якого службового слова в операторі SELECT указується вибір стовпців?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY;

e) HAVING;

f) SELECT.

26. Після якого службового слова в операторі SELECT указується вибір рядків?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY;

e) HAVING;

f) SELECT.

27. В яких пропозиціях оператора SELECT необхідно використовувати імена таблиць при вибірці інформації з кількох таблиць?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY;

e) HAVING;

f) SELECT.

28. Які пропозиції оператора SELECT використовуються для встановлення зв'язку між рядками таблиць при вибірці інформації з кількох таблиць?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY;

e) HAVING;

f) SELECT.

29. Як зазначаються імена атрибутів в операторі SELECT при вибірці інформації з кількох таблиць?

a) вказуються тільки імена атрибутів через кому;

b) вказуються імена атрибутів через кому і імена таблиць через кому;

c) вказуються імена таблиць через кому і імена атрибутів через кому;

d) вказується ім'я таблиці і через точку ім'я атрибута і т. д.

30. Що робить оператор INSERT?

a) вставляє рядок із заданими значеннями елементів у таблицю;

b) вставляє стовпець із заданими значеннями елементів у таблицю;

c) вставляє рядок із заданими значеннями елементів і значеннями за умовчанням в таблицю;

d) вставляє стовпець із заданими значеннями елементів і значеннями за умовчанням в таблицю.

31. Які дані містить запис?

a) набір ключових полів;

b) окремий атрибут якогось об'єкту;

c) сукупність атрибутів, що описують якийсь об'єкт;

d) набір індексів.

32. За допомогою якого речення оператор DELETE може вказувати видаляємий рядок?

a) FROM;

b) WHERE;

c) DELETE;

d) SET.

33. Що в процесі проектування бази даних обумовлює необхідність повернення на початок етапу або на попередні етапи?

a) помилки проектування;

b) зміна вимог користувачів;

c) неможливість відповіді на всі можливі запити користувачів;

d) занадто велике число елементарних дій, необхідних для відповіді на всі можливі запити користувачів.

34. Які службові слова можуть використовуватися в операторі DELETE?

a) FROM;

b) WHERE;

c) VALUES;

d) GROUP BY.

35. Для чого потрібен редактор полів набору даних?

a) для налаштування вмісту полів;

b) для налаштування параметрів полів;

c) для редагування даних в полях;

d) для додавання нових полів в нд або видалення наявних;

e) для включення/відключення видимості поля;

f) для фільтрації записів у полях по заданій умові.

36. Як співвідносяться поняття інформаційно-логічної моделі і узагальненого концептуального уявлення?

a) одне і теж;

b) це різні поняття;

c) узагальнене концептуальне уявлення є частиною інформаційно-логічної моделі;

d) інформаційно-логічна модель є частиною узагальненого концептуального;

e) подання.

37. Основні етапи проектування бази даних:

a) вивчення предметної області;

b) проектування узагальненого концептуального представлення;

c) проектування концептуального уявлення, специфікованого до моделі;

d) даних СУБД (логічної моделі);

e) розробка прикладних програм.

38. Після яких службових слів вказується список атрибутів в операторі SELECT?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY;

e) HAVING.

39. Які службові слова визначають умова вибірки записів?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY;

e) HAVING;

f) SELECT.

40. Виберіть вірні твердження:

a) індекси можуть містити тільки унікальні значення;

b) індекси можуть містити тільки не унікальні значення;

c) індекси можуть містити як унікальні, так і не унікальні значення;

d) індекси можуть сортувати записи тільки у зростаючому порядку;

e) індекси можуть сортувати записи тільки у зворотному порядку;

f) індекси можуть сортувати записи як у зростаючому, так і у зворотному порядку.

41. В яких реченнях оператора INSERT вказуються значення, які заносяться до таблиці?

a) INSERT;

b) VALUES;

c) FROM;

d) WHERE.

42. Що міститься в команді FROM блоку запиту SELECT?

a) умова вибірки даних;

b) ім'я однієї або декількох таблиць;

c) ім'я одного або декількох стовпців;

d) порядок сортування записів по одному або декільком стовпцям.

43. Які службові слова можуть використовуватися в операторі INSERT?

FROM;

a) WHERE;

b) VALUES;

c) GROUP BY.

44. Вкажіть оператори, застосування яких не є обов'язковим для простого SQL-запиту вибірки даних:

a) SELECT;

b) FROM;

c) WHERE;

d) ORDER BY;

e) GROUP BY;

f) HAVING.

45. Для чого використовується оператор BEETWEEN в блоці запиту SELECT?

a) для визначення списку використовуваних в запиті таблиць;

b) для визначення списку необхідних стовпців;

c) для визначення набору можливих значень у стовпці;

d) для визначення підрядка;

e) для визначення діапазону можливих значень.

46. Що міститься в команді WHERE блоку запиту SELECT?

a) умова вибірки даних;

b) ім'я однієї або декількох таблиць;

c) ім'я одного або декількох стовпців;

d) порядок сортування записів по одному або декільком стовпцям.

47. У якому операторі можуть міститися додаткові оператори IN, BEETWEEN і LIKE?

a) FROM;

b) WHERE;

c) ORDER BY;

d) GROUP BY.

48. Виберіть функції, які є агрегатними в SQL-запиті:

a) AVG;

b) LOG;

c) MAX;

d) MIN;

e) SIN;

f) COS;

g) SUM;

h) COUNT.

49. Що робить комп'ютер користувача в технології файл-сервер?

a) виконує прикладну програму;

b) виконує програми СУБД;

c) реалізує запити користувача до бази даних;

d) виконує прикладну програму і програми СУБД.

50. Що входить у функції СУБД?

a) створення структури бази даних;

b) завантаження даних в базу даних;

c) надання можливості маніпулювання даними;

d) перевірка коректності прикладних програм, що працюють з базою даних;

e) забезпечення логічної та фізичної незалежності даних;

f) захист логічної і фізичної цілісності бази даних;

g) управління повноваженнями користувачів на доступ до бази даних.

Питання достатнього рівня

1. Які дані містить таблиця?

a) набір ключових полів;

b) сукупність атрибутів, що описують якийсь об'єкт;

c) опис об'єкта, що представляє собою набір полів;

d) опис об'єктів, що представляють собою набір записів.

2. Що таке реляційні відносини?

a) зв'язки між індексами;

b) зв'язки між полями;

c) зв'язки між базами даних;

d) зв'язки між таблицями.

3. Що входить в поняття банку даних?

a) база даних;

b) прикладні програми роботи з базою даних;

c) СУБД;

d) комп'ютери з базою даних;

e) адміністратори бази даних.

4. Як співвідносяться поняття база даних і банк даних?

a) одне і те ж;

b) база даних включає банк даних;

c) банк даних включає базу даних;

d) не пов'язані поняття.

5. Що таке База Даних?

a) файл з таблицею;

b) один або декілька файлів з взаємопов'язаними таблицями, індексами та іншими службовими даними;

c) папка, що містить файли з індексами.

6. Де розташована база даних в архітектурі клієнт-сервер?

a) на комп'ютері користувача;

b) на спеціально виділеному комп'ютері – сервері;

c) на комп'ютері користувача і на спеціально виділеному комп'ютері – сервері;

d) на всіх комп'ютерах користувачів у локальній мережі.

7. Де розташовані програми користувача і програми СУБД в архітектурі клієнт-сервер?

a) на комп'ютері користувача;

b) на спеціально виділеному комп'ютері – сервері;

c) програма користувача на комп'ютері користувача, СУБД на спеціально виділеному комп'ютері – сервері;

d) СУБД розташована на всіх комп'ютерах користувачів у локальній мережі.

8. На якому комп'ютері відбувається робота з базою даних в архітектурі клієнт-сервер?

a) на комп'ютері одного користувача;

b) на спеціально виділеному комп'ютері – сервері;

c) прикладні програми працюють на комп'ютері користувача, програми СУБД працюють на спеціально виділеному комп'ютері – сервері;

d) прикладні програми та програми СУБД працюють на комп'ютері користувача.

9. Які бувають типи зв'язків?

a) один до одного;

b) один до багатьох;

c) багато до багатьох;

d) багато до одного.

10. Що таке реляційні відносини?

a) зв'язки між індексами;

b) зв'язки між полями;

c) зв'язки між базами даних;

d) зв'язки між таблицями.

11. Які основні переваги реляційної моделі?

a) зрозуміла для користувача;

b) додавання нових сутностей і зв'язків не вимагає зміни всієї структури бази

c) даних;

d) підтримується багатьма СУБД;

e) не вимагає навичок роботи з комп'ютером.

12. Як користувач повинен сприймати реляційну базу даних?

a) як набір таблиць;

b) як ієрархічну структуру;

c) як набори записів з покажчиками;

d) як сукупність файлів.

13. Які елементи таблиці вибираються оператором SELECT?

a) тільки рядки;

b) тільки стовпці;

c) рядки і стовпці;

d) вся таблиця.

14. Що робить файл-сервер?

a) формує відповіді на запити до бази даних;

b) використовується як зовнішня пам'ять для зберігання бази даних;

c) виконує програми СУБД;

d) виконує прикладні програми та програми СУБД.

15. Виберіть вірні твердження:

a) таблиця може містити багато первинних ключів;

b) таблиця може містити лише один первинний ключ;

c) таблиця може містити багато індексних полів;

d) таблиця може містити лише одне індексне поле.

16. Де розташована база даних в архітектурі файл-сервер?

a) на комп'ютері користувача;

b) на спеціально виділеному комп'ютері – сервері;

c) на комп'ютері користувача і на спеціально виділеному комп'ютері – сервері;

d) на всіх комп'ютерах користувачів у локальній мережі.

17. Що таке запис?

a) стовпець таблиці;

b) рядок таблиці;

c) інформація, яка однозначно ідентифікує описуваний об'єкт.

18. Які дані містить поле?

a) набір записів;

b) окремий атрибут якогось об'єкту;

c) сукупність атрибутів, що описують якийсь об'єкт;

d) набір індексів.

19. Як називаються взаємопов'язані таблиці?

a) Індексними;

b) ключовими;

c) реляційними;

d) базовими.

20. Що таке таблиця?

a) сукупність полів і записів;

b) набір полів;

c) набір записів;

d) набір індексів.

Питання високого рівня

1. Які засоби використовуються в СУБД для забезпечення логічної цілісності?

a) контроль типу даних, що вводяться;

b) опис обмежень цілісності та їх перевірка;

c) блокування;

d) синхронізація роботи користувачів.

2. Виберіть вірні твердження:

a) компонент ADOConnection використовує механізм доступу до даних BDE;

b) компонент ADOConnection використовує механізм доступу до даних, розроблений корпорацією Microsoft;

c) компонент ADOConnection призначений для забезпечення зв'язку між компонентами наборів даних і базою даних;

d) компонент ADOConnection призначений для отримання набору даних з бази даних;

e) компонент ADOConnection може включати або відключати висновок запиту імені користувача і пароля;

f) компонент ADOConnection не може включати або відключати висновок запиту імені користувача і пароля.

3. Як йде обмін інформацією між комп'ютерами в технології файл-сервер?

a) в комп'ютер користувача зчитуються всі файли бази даних;

b) в комп'ютер користувача зчитуються тільки дані, що задовольняють запиту;

c) користувача;

d) в комп'ютер користувача зчитуються тільки ті файли бази даних, які необхідні для виконання запитів;

e) в комп'ютер користувача зчитуються файли бази даних, зазначені в прикладній;

f) програмі.

4. Що таке концептуальна модель?

a) інтегровані дані;

b) база даних;

c) узагальнене уявлення користувачів про дані;

d) опис представлення даних в пам'яті комп'ютера.

5. Що входить до подання концептуальної моделі?

a) інформаційний опис предметної області;

b) логічні взаємозв'язки між даними;

c) опис представлення даних в пам'яті комп'ютера;

d) опис розв'язуваних прикладних задач.

6. З групи компонентів виберіть візуальні компоненти:

a) ADOConnection;

b) ADOTable;

c) DBGrid;

d) DataSource;

e) DBEdit;

f) DBNavigator.

7. Вкажіть правильну послідовність дій, які необхідно виконати для відображення даних в сітці DBGrid:

a) отримати набір даних компонентом ADOTable або ADOQuery; встановити зв'язок компонента DataSource з цим набором даних; підключити сітку DBGrid до компоненту DataSource;

b) отримати набір даних компонентом DataSource; підключити до нього компонент ADOTable або ADOQuery; підключити сітку до ADOTable або ADOQuery;

c) отримати дані в сітку DBGrid; підключити компонент DataSource до сітки, підключити набір даних ADOTable або ADOQuery до компоненту DataSource.

8. Які етапи проектування можуть повторно переглядатися?

a) вивчення предметної області;

b) проектування узагальненого концептуального представлення;

c) вибір СУБД;

d) проектування концептуального уявлення, специфікованого до моделі;

e) даних СУБД (логічної моделі);

f) проектування представлення даних в пам'яті комп'ютера (структур зберігання).

9. Які етапи створення бази даних підтримуються засобами автоматизованого проектування?

a) розробка ER-діаграми;

b) розробка програм створення структури бази даних;

c) розробка інтерфейсу користувача;

d) розробка прикладних програм.

10. За яких умов відношення знаходиться в другій нормальній формі?

a) якщо воно знаходиться в першій нормальній формі і кожен неключовий атрибут залежить від усього первинного ключа;

b) якщо воно знаходиться в першій нормальній формі і кожен неключовий атрибут залежить від частини первинного ключа;

c) якщо воно знаходиться в першій нормальній формі і кожен неключовий атрибут не залежить від первинного ключа;

d) якщо воно знаходиться в першій нормальній формі і кожен неключовий атрибут не залежить від частини первинного ключа.

11. Таблиця має два поля: ID (ключове поле, ідентифікатор запису) і FIO (прізвище, ім'я, по батькові, наприклад "Іванов Іван Іванович"). Чи порушується при цьому Перша Нормальна Форма, і якщо так, то чому?

a) не порушується;

b) порушується, тому що друге поле не можна зробити індексним;

c) порушується, тому що друге поле не можна зробити ключовим;

d) порушується, тому що друге поле не є неподільним.

12. Виберіть дії, які можна зробити за допомогою редактора полів:

a) редагування вмісту полів;

b) додавання або видалення поля зі списку полів набору даних;

c) завдання для поля маски відображення та редагування даних в полі;

d) управління видимістю полів;

e) фільтрація записів в полі;

f) пошук і редагування даних в полі.

13. Як користувач працює з інтерактивним SQL?

a) вставляє текст на мові SQL в прикладну програму;

b) вводить безпосередньо запит на мові SQL;

c) звертається до мови SQL з прикладної програми;

d) вводить послідовно кілька запитів до бази даних на мові SQL.

14. Як користувач отримує результат запиту до бази даних при роботі з інтерактивним SQL?

a) результат отримує прикладна програма;

b) результат видається безпосередньо користувачеві після виконання кожного оператора;

c) результат виводиться в потрібному користувачеві вигляді;

d) результат видається безпосередньо користувачеві після виконання всієї послідовності операторів.

15. Таблиця має два поля: ID (ключове поле, ідентифікатор запису) і FIO (прізвище, ім'я, по батькові, наприклад "Петров Петро Петрович"). Чи є тут порушення нормалізації, і якщо так, то яка нормальна форма порушена?

a) немає порушень;

b) порушена перша нормальна форма (неподільність);

c) порушена друга нормальна форма (друге поле не ідентифікується однозначно ключовим полем);

d) порушена третя нормальна форма (маються транзитивні залежності).

16. З групи компонентів виберіть не візуальні компоненти:

a) ADOConnection;

b) ADOTable;

c) DBGrid;

d) DBEdit;

e) DBNavigator;

f) DataSource.

17. Що таке драйвери ODBC?

a) програма - інтерфейс між прикладною програмою на алгоритмічній мові івикликом функції API;

b) програма - інтерфейс між викликом функції API і програмою, що реалізує функції конкретної СУБД;

c) програма - інтерфейс між прикладною програмою на алгоритмічній мові і програмою, що реалізує функції конкретної СУБД;

d) програма - інтерфейс між прикладною програмою на алгоритмічній мові і програмою, що реалізує функції будь СУБД.

18. Як на ER-діаграмі представляються способи реалізації зв'язків?

a) не представляються;

b) у вигляді адресних посилань;

c) представляються на логічному рівні;

d) представляються на фізичному рівні.

19. Які вимоги повинні виконуватися для підтримки цілісності даних в реляційних СУБД?

a) унікальність будь-якого кортежу відносини;

b) наявність у будь-якого відношення первинного ключа;

c) для кожного значення зовнішнього ключа в посилається відношенні повинен існувати кортеж з таким самим значенням первинного ключа в відношенні, на яке посилаються;

d) для кожного значення первинного ключа в посилається відношенні повинен існувати кортеж з таким самим значенням зовнішнього ключа в відношенні, на яке посилаються.

20. Які оператори та операнди можуть використовуватися при формуванні умови вибірки записів?

a) назви таблиць;

b) імена атрибутів;

c) імена атрибутів із зазначенням імен відповідних таблиць;

d) арифметичні оператори порівняння;

e) логічні оператори;

f) числові константи;

g) символьні константи.

21. Що не можна розмістити в Модулі Даних?

a) компоненти відображення даних (DBGrid, DBEdit, DBMemo і т.п.);

b) компоненти - набори даних (TTable / ADOTable, TQuery / ADOQuery, TStoredProc / ADOStoredProc);

c) компоненти підключення до даних (TDataBase, ADOConnection і т.п.);

d) файл або файли з базою даних;

e) глобальні змінні, функції і процедури, які повинні бути видимі в інших модулях;

f) будь-які візуальні компоненти.

22. Для чого використовується ER-діаграма?

a) графічне представлення концептуальної моделі;

b) графічне представлення сутностей і зв'язків між ними;

c) графічне представлення узагальненого уявлення користувачів про дані;

d) графічне представлення всіх сутностей;

e) графічне представлення зв'язків.

23. Що представляється на ER-діаграмі;

a) сутності;

b) зв'язки;

c) типи зв'язків;

d) атрибути;

e) екземпляри сутностей.

24. З групи компонентів виберіть компоненти відображення даних:

a) DBGrid;

b) DBEdit;

c) DBNavigator;

d) DBMemo.

25. Для чого потрібен компонент DataSource?

a) для отримання набору даних;

b) для відображення набору даних;

c) для зв'язку набору даних з компонентами відображення даних;

d) для зв'язку програми з базою даних.

26. Виберіть дії, які не можна зробити за допомогою редактора полів:

a) редагування вмісту полів;

b) додавання або видалення поля зі списку полів набору даних;

c) завдання для поля маски відображення та редагування даних в полі;

d) фільтрація записів в полі;

e) пошук і редагування даних в полі;

f) управління видимістю полів.

27. Яким методом компонент TADOQuery виконує запит з оператором SELECT?

a) ExecSQL;

b) Open;

c) Prepare.

28. Яка агрегатна функція повертає середнє арифметичне?

a) AVG;

b) MAX;

c) SUM;

d) COUNT.

29. Яким методом компонент TADOQuery виконує запит з оператором INSERT?

a) ExecSQL;

b) Open;

c) Prepare.

30. Вкажіть невірні послідовності дій, які потрібно виконати з компонентом TADOQuery для виконання запиту з оператором UPDATE:

a) помістити SQL-запит у властивість SQL; виконати метод ExecSQL;

b) виконати метод ExecSQL; помістити SQL-запит у властивість SQL;

c) помістити SQL-запит у властивість SQL; відкрити TADOQuery методом Open або присвоїти True властивості Active;

d) відкрити TADOQuery методом Open або присвоїти True властивості Active; помістити SQL-запит у властивість SQL.


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 85 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 29.05.2015 N ГД-3-3/2180@. | Українська мова. Прості слова.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.073 сек.)