Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестові завдання з дисципліни «Організація роботи з кадрами»Тестові завдання з дисципліни «Організація роботи з кадрами»

Тест 1

У розділі "Загальні положення" в Положенні про відділ кадрів підприємства, установи зазначається про:

1. права працівників відділу кадрів;

2. склад та структуру відділу кадрів;

3. права відділу кадрів;

4. функції відділу кадрів.

Тест 2

Особові справи формують на підприємстві на:

1. усіх працівників;

2. працівників відділу кадрів;

3. молодший обслуговуючий персонал;

4. керівника та інженерно-технічних працівників.

Тест З

Підсумкові рішення атестаційної комісії оформляються у вигляді таких формулювань:

1. відмінно, добре, задовільно;

2. добре, задовільно, незадовільно;

3. відповідає займаній посаді, не відповідає займаній посаді;

4. підвищити посадовий оклад, понизити посадовий оклад, здійснити надбавки до посадового окладу.

Тест 4

Влаштовуючись на роботу вперше, працівник має подати такі документи:

1. трудову книжку, результати медичного обстеження;

2. паспорт, трудову книжку;

3. заяву, паспорт;

4. особовий листок з обліку кадрів, трудову книжку.

Тест 5

На кожного працівника, що підлягає атестації його безпосереднім керівникам спільно з профспілкою складається:

1. характеристика (відгук);

2. подання;

3. довідка;

4. атестаційний лист.

Тест 6

Підбір кадрів підприємства є функцією:

1. обслуговуючого персоналу;

2. власника підприємства;

3. відділу кадрів;

4. власника підприємства та відділу кадрів.

 

Тест 7

До основних облікових документів належать:

1. особові справи та особові картки працівників;

2. журнал обліку дисциплінарних стягнень;

3. журнал реєстрації наказів;

4. журнал обліку заохочень і стягнень.

 

Тест 8

У розділ трудової книжки "Відомості про роботу" працівника інспектор по кадрах вносить зміни шляхом:

1. закреслення попереднього запису, із занесенням нижче правильного запису;

2. залишення попереднього запису, із зазначенням нижче про його недійсність та внесенням правильного запису;

3. закресленням попереднього запису, із зазначенням, що виправленому вірити і скріпленим підписом інспектора по кадрах та печаткою;

4. зміни взагалі не дозволяється вносити.

Тест 9

Службовцями підприємств є працівники, які виконують такі функції:

1. фінансово-розрахункові;

2. державного службовця;

3. фінансово-розрахункові, облікові;

4. створення матеріальних цінностей. 

Тест 10

Документ, який комплектується з таких складових: заява, автобіографія, копія документа про освіту, особовий листок з обліку кадрів це:

1. посадова інструкція;

2. особова справа;

3. особова картка;

4. правила внутрішнього трудового розпорядку.

Тест 11

Розрізняють такі види адаптації:

1. професійна, соціально-психологічна, соціально-організаційна, первинна і вторинна;

2. первинна, вторинна;

3. професійна, соціально-психологічна, соціально-організаційна;

4. первинна, вторинна, професійна.

Тест 12

У протоколі засідання кваліфікаційної комісії зазначається про:

1. відповідність працівника займаній посаді;

2. присвоєння працівникові кваліфікації;

3. видачу посвідчення про присвоєння кваліфікації;

4. звільнення працівника в зв’язку з нездачою кваліфікаційного іспиту.

Тест 13

Рішення атестаційної комісії приймаються:

1. більшістю голосів членів комісії;

2. більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії;

3. не менше 2/3 складу комісії;

4. не менше 1/3 складу комісії;

Тест 14

Відповідальність за створення резерву кадрів підприємства покладається на:

1. керівника підприємства (власника);

2. керівника структурного підрозділу;

3. працівника відділу кадрів;

4. керівника підприємства та працівника відділу кадрів.

5.

Тест 15

Наказ про накладення дисциплінарного стягнення належить до:

1. особистих документів працівника;

2. наказів по особовому складу;

3. документів, що вносяться до особової справи працівника;

4. допоміжних документів.

Тест 16

Записи про трудову діяльність працівника вносять до трудової книжки у розділ:

1. "Відомості про роботу";

2. "Відомості про прийом, переведення, звільнення";

3. "Відомості про заохочення";

4. "Відомості про стягнення".

Тест 17

Структура і чисельність кадрової служби підприємства визначається:

1. начальником відділу кадрів;

2. відділом планування;

3. керівником (власником) підприємства з урахуванням типу виробництва;

4. відділом планування з погодженням з начальником відділу кадрів.

Тест 18

В особовій картці працівника не зазначаються відомості про:

1. прийняття працівника на роботу;

2. переведення працівника на іншу роботу;

3. переміщення працівника;

4. звільнення працівника.

Тест 19

До трудової книжки вносять записи про:

1. звільнення;

2. стягнення;

3. страйк;

4. тимчасове переведення на іншу роботу у випадку простою.

 

Тест 20

Нормативними документами, які регулюють роботу з кадрами є:

1. Кодекс законів про працю;

2. Господарський кодекс України;

3. Цивільний кодекс України;

4. Кримінальний кодекс України.

 

Тест 21

До атестаційної комісії атестаційні матеріали на працівника подаються:

1. власником (керівником) підприємства - не пізніше як за місяць до атестації працівника;

2. працівником - не пізніше як за місяць до проведення атестації;

3. керівником підприємства - не пізніше як за 2 тижні до атестації;

4. інспектором по кадрах підприємства - не пізніше як за 2 тижні до атестації.

 

Тест 22

Кадрові документи поділяються на документи щодо:

1. підбору та розстановки особового складу;

2. перерахунку пенсій;

3. встановлення групи інвалідності;

4. оформлення допомоги з тимчасової непрацездатності.

 

Тест 23

До трудових книжок не заносять відомості про:

1. заохочення;

2. службу в армії;

3. період навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів;

4. відомості про дисциплінарні стягнення.

 

Тест 24

Відомості про працівника вносять до:

1. титульного листка трудової книжки;

2. розділу "Відомості про роботу " трудової книжки;

3. розділу "Відомості про заохочення" трудової книжки;

4. розділу «Відомості про нагороду».

 

Тест 25

Керівник відділу кадрів несе відповідальність за:

1. виконання лише своїх посадових обов'язків;

2. виконання своїх обов'язків та обов'язків працівниками по кадрах (відділу кадрів);

3. виконання плану соціально-економічного розвитку підприємства;

4. професійну адаптацію працівника.

 

Тест 26

Під час переведення працівника на іншу роботу в установу, яка не належить до однієї системи, де раніше працював працівник його особова справа:

1. видається працівнику на руки під розписку;

2. не може передаватися з однієї установи до іншої, якщо вони не належать до однієї системи;

3. направляється по пошті в установу, куди переводиться працівник;

4. видається працівнику разом з трудовою книжкою.

 

Тест 27

До розділів трудової книжки не входять:

1.відомості про роботу;

2.відомості про нагородження;

3.відомості про дисциплінарні стягнення;

4.відомості про призначення пенсії.

 

Тест 28

Документ, який регламентує діяльність в межах кожної управлінської посади і вміщує вимоги до працівника, який займає цю посаду це:

1.посадова інструкція;

2.документацій не забезпечення;

3.опис роботи;

4.реєстраційна картка.

 

Тест 29

Якщо при голосуванні за висновок "відповідає займаній посаді" голоси членів комісії розділились навпіл, то комісія дає висновок:

1.відповідає займаній посаді;

2.не відповідає займаній посаді;

3.відповідає займаній посаді з повторною атестацією через 1 рік;

4.не відповідає займаній посаді з подальшим переведенням на іншу роботу.

 

Тест 30

Метою кадрового планування є:

1. визначення професійного рівня та професійної придатності працівників;

2. забезпечення підприємства робочою силою;

3. скорочення тривалості робочого дня та встановлення пільг для працівників;

4. створення оптимальних умов праці.

 

Тест 31

У розділ "Відомості про заохочення" вносять відомості про:

1. заохочення за успіхи в праці;

2. виплату 13 зарплати;

3. присвоєння орденів, медалів;

4. записи про тимчасові переведення на іншу роботу.

 

Тест 32

Обліковий документ, що заповнюється відділом кадрів на всіх працівників прийнятих на роботу і в якому записи проводять згідно з паспортом, дипломом, трудовою книжкою це:

1.особова картка;

2.особова справа;

3.посадова інструкція;

4.правила внутрішнього трудового розпорядку.

Тест 33

До прав працівників по кадрах не належить:

1.здійснювати контроль за нарахуванням та виплатою заробітної плати;

2.вимагати необхідні документи від керівників підрозділів;

3.виносити на обговорення керівництва питання роботи з кадрами;

4. проводити перевірку стану роботи з кадрами в підрозділах.

 

Тест 34

При вилученні документа з особової справи, про це зазначають в:

1.доповненні до особового листка з обліку кадрів;

2.описі документів, що зберігаються в особовій справі;

3.алфавітній книзі;

4.журналі обліку особових справ.

Тест З5

Про перебування у кадровому резерві для державної служби на зарахованого оформляють:

1.довідку про перебування у кадровому резерві;

2.подання про призначення на посаду;

3.посвідчення про зарахування до кадрового резерву;

4.довідку про допуск до державної таємниці.

Тест 36

Під плинністю кадрів в організації розуміють:

1.обмін працівниками між організаціями;

2.сукупність звільнень працівників з різних причин;

3.розірвання трудового договору з працівником;

4.звільнення працівника за власним бажанням.

 

 

Тест 37

При атестації працівника атестаційна комісія: приймає рішення на підставі:

1. характеристики і атестаційного листа попередньої атестації;

2. рекомендації власника підприємства;

3. атестаційних матеріалів та заслуханих матеріалів про успіхи в роботі працівника;

4. особистих документів працівника.

 

Тест 38

Трудова книжка ведеться на всіх працівників, що працюють:

1. понад один день на підприємстві, в установі, організації;

2. три два дні на підприємстві, в установі організації;

3. понад п’ять днів на підприємстві, установі, організації;

4. понад три дні на підприємстві, установі, організації.

 

Тест 39

При зміні назви підприємства у розділі " Відомості про роботу" трудової книжки працівника зазначають:

1. підприємство (назва)... перейменоване на (назва) з посиланням на підставу перейменування;

2. з посиланням на номер і дату запису вносять запис про перейменування підприємства;

3. закреслюють стару назву підприємства і над нею записують нову назву підприємства;

4. у випадку зміни назви підприємства працівнику оформляють нову трудову книжку.

Тест 40

Відділ кадрів подає в атестаційну комісію характеристику разом з атестаційним листом попередньої атестації:

1.не пізніше як за два тижні до проведення атестації;

2. не пізніше як за тиждень до дня проведення атестації;

3.в день проведення атестації;

4.за п’ять днів до проведення атестації.

 

Тест 41

Документом, який представляє затверджений у встановленому порядку, систематизований перелік справ, що використовуються в діловиробництві відділу, і в якому обов'язково вказуються терміни зберігання документів це:

1. особова справа;

2.номенклатура справ;

3. посадова інструкція;

4. правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

Тест 42

До документів по особовому складу не належать:

1.особисті документи працівника;

2.накази щодо прийому, звільнення працівників;

3.накази, щодо переміщення, переведення працівників;

4.документи щодо обліку працівників.

Тест43

Обов’язок подавати трудові книжки не поширюється на:

 1. тимчасових працівників;
 2. нештатних працівників, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню;
 3. осіб, що працюють у підприємців, які займаються трудовою діяльністю без створення юридичної особи;
 4. сезонних працівників.

 

Тест 44

За результатами підвищення кваліфікації працівникам видається:

1. свідоцтво;

2. посвідчення;

3. наказ про переведення працівника на нижчу посаду;

4. наказ про преміювання працівника.

 

Тест 45

Атестація проводиться з метою:

1.перевірки відповідності працівника займаній посаді;

2.оцінки управлінських та моральних якостей працівника;

3.анкетної оцінки ділових якостей працівника;

4.експертної оцінки ділових якостей працівника.

 

Тест 46

Необхідний кількісний і якісний склад працівників кадрової служби це:

1. робоча сила;

2. кадрове забезпечення;

3. трудовий потенціал;

4. кадри.

Тест 47

До облікових документів не належать:

1.особові справи керівного складу;

2.особові картки;

3.накази про прийняття, переведення, звільнення;

4.особові справи спеціалістів.

 

Тест 48

Трудові книжки не оформляються:

1.працівникам, які пропрацювали не менше 5 днів;

2.особам, що працюють за сумісництвом;

3.тимчасовим працівникам;

4. сезонним працівникам.

 

Тест 49

Положення про відділ кадрів та посадові інструкції начальника відділу кадрів (інспекторів по кадрах) належать до:

1.локальних нормативних актів;

2.законодавчих нормативних актів;

3.підзаконних нормативних актів;

4.облікових документів.

Тест 50

Заохочення за успіхи в роботі не підлягають обліку в:

1.особових картках (форми П-2);

2.трудових книжках працівника;

3.журналі обліку заохочень:

4.атестаційному листі.

Тест 51

Документ, який є первинним документом по обліку кадрів на підприємстві це:

1.положення про відділ;

2.реєстраційна картка;

3.особова картка;

4.посадова інструкція.

Тест 52

В процесі роботи не використовується такі форми підвищення кваліфікації спеціалістів:

1.стажування на посаді;

2.періодичне перегрупування обов’язків між працівниками;

3. підвищення кваліфікації на факультетах підвищення кваліфікації І-ІІ рівнів акредитації;

4. розподіл тимчасових доручень і виконання надзвичайних завдань.

 

Тест 53

Атестаційні листи зберігаються в:

1.особовій справі;

2.особовій картці;

3.книзі обліку атестаційних листів;

4.власника.

Тест 54

Особистими документами працівника є:

1.особова картка;

2.особова справа;

3.документи, що посвідчують особу, її освіту, сімейний стан;

4.журнал обліку заохочень і стягнень.

 

Тест 55

За висновком атестаційної комісії щодо невідповідності працівника займаній посаді, в трудову книжку працівника інспектор по кадрах робить запис:

1. звільнений за угодою сторін;

2. звільнений з роботи за результатами атестації, п.2 ст.40 КЗпП України;

3. звільнений зв’язку із скороченням чисельності працівників, п.1 ст.40 КЗпП України;

4. звільнений за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.

 

Тест 56

Методами проектування кадрової служби є:

1.розробка проектів з комплектування кадрів;

2.підвищення кваліфікації працівника;

3.розстановка кадрів;

4.розробка проектів з просування державних службовців по службі.

 

Тест 57

До робітників належать:

1.робітники, які виконують підготовчі роботи;

2.особи, які виконують роботу по обслуговуванню службових приміщень;

3.працівники, які зайняті створенням матеріальних цінностей;

4.працівники всіх видів охорони.

Тест 58

Облік особового складу здійснюється щодо:

1.інженерно-технічних працівників та службовців;

2.всіх працівників;

3.робітників;

4.службовців.

 

Тест 59

Підбір кадрів підприємства здійснюється з метою:

1.повного і в стислі строки укомплектування вакантних посад;

2.виявлення невідповідності працівника займаній посаді;

3.формування кадрового резерву для державної служби;

4.встановлення професійної придатності працівників.

 

Тест 60

До документів по підбору і розстановці особового складу не належать:

1.накази по особовому складу;

2.книга руху трудових книжок;

3.атестаційні матеріали;

4.виписки з протоколу атестаційної комісії.

 

Тест 61

Документ в якому характеризуються основні принципи утворення і функціонування відділу кадрів:

1.Положення про підрозділ.

2.Кодекс законів про працю.

3.Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.Колективний договір.

Тест 62

До допоміжних кадрових документів належать:

1.накази по особовому складу;

2.особисті документи працівника;

3.журнал обліку особових справ;

4.особові картки.

Тест 63

Всі накази у відділі кадрів реєструються в:

1.журналі реєстрації наказів;

2.книзі обліку наказів;

3.штатно-посадовій книзі;

4.журналі обліку особових справ.

 

Тест 64

Якщо працівник не забрав трудову книжку при звільненні, то вона:

1.зберігається у відділі кадрів підприємства;

2.видається на руки іншим особам;

3.надсилається колишньому працівникові поштою;

4. надсилається колишньому працівникові поштою рекомендованим листом.

 

 

Тест 65

Напрямками адаптації є:

1.первинна, вторинна;

2.соціально-психологічна;

3.первинна, вторинна, професійна;

4.первинна, вторинна, соціально-психологічна.

 

Тест 66

Відомості про дисциплінарні стягнення заносять до:

1.особової справи працівника;

2.трудової книжки працівника;

3.особового листка з обліку кадрів;

4.журналу обліку дисциплінарних стягнень.

 

 

Тест 67

Структура кадрової служби залежить від:

1.чисельності працівників та типу виробництва;

2.стратегії роботи з персоналом;

3.тактики роботи з персоналом;

4.кваліфікаційного складу спеціалістів.

 

Тест 68

Наслідком підвищення кваліфікації є:

1.видання працівнику посвідчення про підвищення кваліфікації;

2.видання наказу про підвищення кваліфікації;

3.видання працівнику премії;

4.складання кваліфікаційних іспитів.

 

Тест 69

Рішення атестаційної комісії може включити:

1.рекомендацію щодо звільнення працівника;

2.висновок щодо невідповідності працівника займаній посаді;

3.вимогу звільнення працівника, що не відповідає займаній посаді;

4.вимогу зменшення посадового окладу працівника.

 

Тест 70

Допоміжними обліковими документами є:

1.особові справи;

2.особові картки;

3.журнал обліку дисциплінарних стягнень;

4.атестаційні матеріали.

 

Тест 71

Трудова книжка –це документ встановленого зразка:

 1. у якому записані відомості про стаж роботи, нагороди, заохочення, стягнення працівника;
 2. що відображає всю трудову діяльність працівника.
 3. у якому відображено трудова діяльність працівника та надані чергові відпустки;
 4. в якому відображено трудовий стаж працівника та дисциплінарні стягнення, які накладалися на працівника за період його роботи.

Тест 72

Соціально-психологічна адаптація-це:

 1. засвоєння організаційного статусу робочого місця та підрозділів;
 2. пристосування до відносно нового соціуму, норм поведінки і взаємовідносин у новому колективі;
 3. повне і успішне оволодіння новою професією;
 4. звикання, пристосування до змісту і характеру праці, її умов і організації.

 

Тест 73

Заповнену особову картку підписує:

1.керівник підприємства;

2.начальник відділу кадрів та керівник підприємства;

3.інспектор відділу кадрів, працівник, який влаштовується на роботу;

4.інспектор відділу кадрів, керівник структурного підрозділу де працює працівник.

 

 

Тест 74

Облік відпусток працівників здійснюється шляхом занесення даних до:

1. особової справи;

2. трудової книжки;

3. особової картки;

4. журналу реєстрації наказів.

Тест 75

Кадровий резерв для державної служби створюється для:

1.заміщення посад державних службовців;

2.просування державних службовців по службі;

3.виявлення невідповідності працівника займаній посаді;

4.заміщення посад державних службовців та просування їх по службі.

Тест 76

Професійна адаптація це:

1. пристосування до нового колективу, норм поведінки і взаємовідносин у новому колективі;

2. повне і успішне оволодіння новою професією, тобто звикання, пристосування до змісту й характеру праці;

3. засвоєння ролі й організаційного статусу робочого місця та підрозділів у загальній організаційній структурі;

4. розуміння і засвоєння своєї ролі в суспільному виробництві, у вирішенні конкретних завдань.

 

Тест 77

Чергова атестація проводиться;

1. раз у три роки;

2. раз на рік для керівників і спеціалістів а для деяких категорій двічі на рік;

3. раз у п’ять років;

4. раз у два роки.

Тест 78

Якщо за результатами атестації працівник визнаний таким що не відповідає займаній посаді, то власник (керівник підприємства) може:

1. зменшити розмір заробітної плати і оголосити догану;

2. перевести працівника без його згоди на іншу роботу;

3. перевести працівника з його згоди на іншу роботу протягом 2-х місяців від дня атестації;

4. перевести працівника без його згоди на іншу роботу і зменшити розмір заробітньої плати.

Тест 79

Записи про найменування професії провинні відповідати:

1.наказу:

2.номенклатурі посад;

3.класифікатору професій;

4.довідникові кваліфікаційних характеристик.

Тест 80

Якщо в трудовій книжці є запис про звільнення або переведення на іншу роботу, що визнаний недійсним то на прохання працівника:

1. видається вкладиш до трудової книжки, в який цей запис не вноситься;

2. видається дублікат трудової книжки, в який неправильний запис не вноситься;

3. видається нова трудова книжка;

4. неправильний запис закреслюється, а записується вірний і засвідчується підписом начальника відділу кадрів і засвідчується печаткою.

Тест 81

До інженерно - технічних працівників належать працівники, які:

1. зайняті створенням матеріальних цінностей або роботами по переміщенню
вантажів;

2. виконують обліково-бухгалтерські функції;

3. організовують виробничий процес і керують ним;

4. робітники, які виконують підготовчі роботи.

 

Тест 82

Особова картка оформляється у відділі кадрів на:

1.усіх працівників;

2.спеціалістів;

3.інженерно-технічних працівників;

4.керівників структурних підрозділів підприємства та його заступників.

 

Тест 8З

До документів по підбору і розстановці особового складу належать:

1.журнал обліку особових справ;

2.атестаційні матеріали;

3.журнал реєстрації наказів;

4.трудова книжка працівника.

Тест 84

Заповнення трудової книжки працівнику, який вперше влаштовується на роботу проводиться інспектором відділу кадрів:

1.не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу;

2. не пізніше десяти днів з дня прийняття на роботу;

3. не пізніше п’ятнадцяти днів з дня прийняття на роботу.

4.не пізніше місяця з дня прийняття на роботу.

Тест 85

Підготовка до проведення атестації передбачає:

1. складання переліку працівників, які підлягають атестації;

2. розгляд атестаційною комісією атестаційних матеріалів, безпосередньо на засіданні атестаційної комісії;

3. прийняття атестаційною комісією рішення щодо оцінки ділових якостей
працівника;

4. прийняття власником рішення за результатами атестації.

 

Тест 86

З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повідомити працівника під розписку:

1. в трудовій книжці працівника;

2. в особовій картці, в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки;

3. в довідці, яка видається працівнику і містить інформацію запису, який записаний у трудову книжку;

4. в виписці з трудової книжки, яка оформляється і підписується начальником відділу кадрів.

Тест 87

Черговій атестації не підлягають:

1.керівники виробничих підрозділів;

2.спеціалісти апарату управління;

3.особи, які пропрацювали на даній посаді менше одного року;

4.спеціалісти виробничих підрозділів.

Тест 88

У разі одержання трудової книжки в зв’язку із звільненням працівник розписується за одержання трудової книжки у:

1.довідці, в якій міститься інформація про видачу трудової книжки;

2.особистій картці і книзі обліку трудових книжок;

3.наказі про звільнення;

4.журналі обліку особових справ.

Тест 89

Засобами вивчення претендента на робоче місце при підборі та розстановці кадрів не є:

1.аналіз документів працівника;

2.співбесіда;

3.тестування;

4.заповнення анкети.

Тест 90

В особову картку (форми П-2) працівника підприємства вносяться відомості про:

1.військовий облік, військову придатність;

2.нагородження працівника;

3.наслідки атестації;

4.про застосування до працівника дисциплінарних стягнень.

Тест 91.

В тому разі, коли заповнені всі сторінки трудової книжки відповідних розділів інспектор відділу кадрів:

1.оформляє нову трудову книжку;

2.оформляє дублікат трудової книжки;

3.доповнює трудову книжку вкладишем до трудової книжки;

4.вклеює листки в трудову книжку працівника.

 

 

Тест 92

Соціально-організаційна адаптація працівника передбачає:

1. звикання до змісту, характеру праці її умов і організації;

2. пристосування до традицій і неписаних норм нового колективу;

3. пристосування до стилю роботи керівників;

4. засвоєння організаційного статусу робочого місця та підрозділів у загальній організаційній структурі підприємства, установи, організації.

Тест 93

Етапами атестації працівників не є:

1.підготовка до проведення атестації;

2.експертна оцінка ділових якостей працівника;

3.проведення атестації;

4.прийняття рішення по результатах атестації;

 

Тест 94

До практичних методів при підборі кандидатур на висунення в резерв належать:

1. бесіда, психологічне тестування;

2. тимчасове заміщення керівника на період його відсутності (перебування у відпустці);

3. ділові ігри;

4. розбір конкретних господарських ситуацій;

Тест 95

Накази по особовому складу: про прийняття, переведення, переміщення, звільнення це:

1.облікові документи;

2.допоміжні документи;

3.документи по підбору і розстановці кадрів;

4.особисті документи працівника.

 

Тест 96

До трудової книжки записи про прийняття, переведення на іншу роботу вносить­ся:

1.після подання заяви про прийняття на роботу або переведення на іншу роботу;

2.після видання наказу, але не пізніше 5-денного строку;

3.після видання наказу, але не пізніше тижневого строку;

4.після видання наказу, але не пізніше 10-денного строку.

 

Тест 97

Завданнями відділу кадрів не є:

1. забезпечення, дотримання принципів підбору кадрів;

2. прийняття працівників на роботу;

3. вивчення діяльності і моральних якостей керівника підприємства та керівних спеціалістів;

4. ведення обліку чисельності працівників.

Тест 98

Запис про переведення працівника вносять до розділу особової картки працівника:

1."Про прийом на роботу, переведення, звільнення";

2."Переведення, переміщення";

3."Призначення та переведення";

4.«Прийом на роботу, переведення, переміщення».

Тест 99

Кадровий резерв для державної служби не формується з:

1. керівників і спеціалістів підприємств, установ;

2. працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

3. випускників вищих навчальних закладів першого рівня акредитації;

4. осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву.

5.

Тест 100

Виключення зі списку особи, яка була зарахована до кадрового резерву відповідного державного органу оформляється:

1.наказом чи розпорядженням керівника;

2.постановою чи розпорядженням керівника;

3.постановою чи рішенням керівника;

4.рішенням керівника.

 

 

Тест 101

Професія –це:

1. вид занять, більш вузька класифікація роду трудової діяльності, що вимагає конкретних знань, умінь, навичок;

2. це рід трудової діяльності людини, що володіє комплексом спеціальних знань, практичних навичок чи досвіду, які дають можливість здійснювати роботу в певній сфері;

3. можливість кандидата виконувати обов’язки конкретної роботи чи посади, на які після знайомства чи співбесіди адміністрація планує його прийняти;

4. перелік посад, право призначення на які має керівник певного підприємства, установи, організації.

 

Тест 102

Журнал обліку особових справ – це:

1.облікові документи;

2.допоміжні документи;

3.особисті документи працівника;

4.документи по підбору і розстановки кадрів.

 

Тест 103

Трудові книжки працівників зберігаються:

1.у працівника;

2.у власника;

3.у відділі кадрів підприємства;

4.у фізичної особи - підприємця (суб'єкта підприємницької діяльності).

Тест 104

Записи у трудових книжках найманих працівників, працюючих у фізичних осіб-підприємців здійснюються після:

1.укладення трудового договору;

2.реєстрації трудового договору в державній службі зайнятості;

3.фактичного допуску до роботи;

4.реєстрації суб'єкта в Пенсійному фонді.

Тест 105

Посадові обов'язки працівників відділу кадрів встановлюються:

1.Положеннями про відділ кадрів;

2.посадовими інструкціями інспекторів по кадрах(відділів кадрів);

3.посадовими інструкціями начальників відділів кадрів;

4.Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Тест 106

Особова картка працівника (форми П-2) не містить:

1.дату і причину звільнення;

2.дату отримання трудової книжки;

3.відомості про військовий облік;

4.записів про дисциплінарне стягнення працівника.

 

Тест 107

Процес підбору кадрів не включає такі елементи:

1. зібрання інформації по можливих кандидатурах та опрацювання зібраної інформації;

2. оцінка необхідних даних якостей кандидата;

3. порівняння з іншими кандидатами і визначення того, хто більше підходить;

4. проведення атестації кандидата, який найбільше підходить на вакантну посаду.

 

Тест 108

Особі, яка загубила трудову книжку власник, або уповноважений ним орган зобов’язаний видати дублікат трудової книжки:

1. протягом десяти днів з дня подачі заяви особою, яка загубила трудову книжку;

2. протягом п’ятнадцяти днів з дня подачі заяви особою, яка загубила трудову книжку;

3. протягом місяця днів з дня подачі заяви особою, яка загубила трудову книжку;

4. протягом двох місяців з дня подачі заяви особою, яка загубила трудову книжку.

 

 

Тест 109

Строки і графік проведення атестації власник підприємства доводить до відома працівників не пізніше як за:

1.2 місяця до початку атестації;

2.1 місяць до початку атестації;

3.2 тижні до початку атестації;

4.10 днів до початку атестації.

 

Тест 110

До особової справи не входять документи:

1. автобіографія;

2. наказ про відпустку;

3. копія документа про освіту;

4. характеристика.

 

Тест 111

Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано держслужбовця стає вакантною, то він має:

1.переважене право на її заміщення, за умови стажування на цій посаді;

2.право на заміщення посади поза конкурсом;

3.переважне право на її заміщення при проведенні конкурсу;

4.особа, яка зарахована до кадрового резерву держслужбовця пільгами не користується.

 

Тест 112

Відомості про премії, що передбачені системою заробітної плати або носять регу­лярний характер:

1.не заносяться до трудових книжок;

2.заносяться до трудових книжок у розділ "Відомості про нагородження";

3.заносяться до трудових книжок у розділ " Відомості про заохочення";

4.заносять до трудової книжки працівник за його бажанням.

 

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 344 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
«поверхностные явления. Адсорбция. Хроматография» 5 страница | « Метрология и измерительная техника» и «Электрорадиоизмерения»

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.14 сек.)