Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Боротьба міст з феодальними сеньйорами.

Читайте также:
  1. Боротьба зі злочинністю та корупцією
  2. Міжнародна боротьба зі злочинністю
  3. Політична криза у Німеччині другої пол.11ст. Боротьба імператорів за інвеституру.

У ранній період свого існування міста, як правило, залежали від сусідніх феодалів. Ними звичайно управляли прикажчики, при­значені сеньйорами. Часто-густо місто належало навіть не одно­му, а кільком феодалам відразу. Наприклад, місто Ам'єн на пів­ночі Франції належало одночасно чотирьом сеньйорам. Також відразу чотирьом феодалам належало на півдні Франції старе римське місто Арль. Проте, коли міста розвинули своє виробни­цтво, зміцніли економічно й організувались у цехи та гільдії, вони почали боротьбу за звільнення від влади сеньйора. Іноді городя­нам вдавалось відкуплятися від сеньйорів великими сумами гро­шей. Та це було під силу тільки найбагатшим містам. Так, напри­клад, відбувалось звільнення міст на півдні Франції. Не дуже ба­гатому місту з численним згуртованим ремісничим населенням найчастіше доводилося здобувати свободу силою. Щодо цього якнайяскравішими зразками упертої боротьби з феодалами були північносхідні французькі міста. Тут з кінця XI і протягом XII ст. в ре­зультаті повстань звільнилося від сеньйорів близько 40 міст, які здобули права вільних міст, або міст-комун. Французькі королі спочатку ще вагалися, кого їм підтримувати — феодалів чи міста, і незабаром зрозуміли, що міста є для них важливою опорою у боротьбі з великими феодалами. З середини XII ст. між коро­лівською владою і комунами встановився міцний союз. Міста - комуни сплачували королю певну річну суму грошей і висилали для його воєн невеликий загін військ. Цим і обмежувалася вся їх залежність від нього. Комуни були ніби колективними васалами короля. У внутрішньому управлінні вони користувались повною автономією. У комунах була своя виборна міська рада і виборні суди, своє міське військо, свій прапор. Пізніше, в XIV ст., королівська влада поступово обмежила права комун. Але в інших країнах комуни і далі посилювали свою незалежність. Так, в Італії комуни внаслідок занепаду імператорської влади в XIII ст. пере-творились у справжні міста-республіки. Те саме було і в Німеччині, де вільні імперські міста зберегли протягом всього середньовіччя становище фактичних незалежних міських республік. Досить довго зберігали свої вольності іспансько-кастільські міста-комуни, втративши їх остаточно тільки в XVI ст.

Фран­цузькі та англійські королі особливо часто «за значну плату» ви­давали містам жалувані грамоти, за якими городяни набували

право також мати свої виборні ради; проте поряд з ними діяв і королівський чиновник. Городяни могли виплачувати"королю пов­ну суму податків, яку самі ж і розподіляли між населенням міста (в Англії такі платежі називались «фірмою»). Усі кріпаки, якщо вони прожили у місті один рік і один день, ставали вільними. На цьому грунті склалося відоме прислів'я: «Міське повітря робить людину вільною». Городянам надавалась свобода торгівлі, право влаштовувати ринки, організовувати цехи та гільдії.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Соціоекологія західноєвропейського середньовіччя. | Правові норми у країнах Зх.Є. у С.В. | Ментальність н-ня середньовічної Зх.Є. | Військова система серед.Зх.Є. | Зброя і військове спорядження у середні віки. | Причини великого переселення народів. Міграція германських племен у 2-4ст. | Заснування варварських королівств на території ЗХ.Є. | Судоустрій та судочинство у країнах Зх.Є. у С.В. | Політична криза у Німеччині другої пол.11ст. Боротьба імператорів за інвеституру. | Образование единого англосаксонского государства — Англии |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виникнення середньовічних міст у країнах Західної Європи.| Другий і третій хрестові походи.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)