Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ООООООООО

Читайте также:
  1. ОООООООООООООООООООООООООО

Өзгерменің көрсеткіштері мыналарды қамтиды: Өзгерменің коэффициенті; Дисперсия; Орташа шаршылық ауытқу.

Өзгерменің көрсеткіштері: Орташа шаршылық ауытқу; Өзгерменің коеффициенті; Дисперсия.

Өлшеу шкалаларының негізгі түрлері: Номиналды шкала;Реттік және қарым-қатынас шкаласы; Интервалдық шкала.

Өнеркәсiптiк нарықтарда өткiзiлетiн маркетингтік зерттеудiң айырмашылығы:Шағын бас жиынтықпен шектелген;Іріктеме мөлшері әдетте үлкен емес;Ықтималды емес іріктеме әдісі қолданылады.

Өнеркәсiптiк нарықтарда өткiзiлетiн маркетингтік зерттеулердiң сипаттамалары: Бас жиынтық шағын; Респондент кез келген уақтта қол жетімді емес; Іріктеме мөлшері шағын.

Өнеркәсіптік мақсаттағы тауарларды зерттеу үшін жүргізілетін панельдік зерттеудің нәтижелері:бизнесті дамыту перспективаларын анықтау;экспортталатын және импортталатын өнімдерге квота бекіту;нарық сыйымдылығы мен үлесін есептеу.

Өнеркәсіптік нарық кәсіпорындары панелі кезінде қол жететін нәтижелер: Негізгі өндірушілердің нарықтағы үлесі; Бизнесті дамыту перспективаларын анықтау; Экспортталатын және импортталатын өнімдерге квота бекіту.

Өнеркәсіптік нарықта маркетингтік зерттеу жүргізу барысында ескерілетін ерекшеліктер: Сұраныс туынды сипатта болады; Сұраныс көп жағдайда икемсiз;Географиялық шоғырландырған.

Өнеркэсіптік нарык кәсіпорындары панелі кезІнде қол жететін нәтижелер:НегІзгі өндірушілердің нарықтағы үлесІ. -Бизнесгі дамыту перспективаларын анықтау. -Экспортталатын және импортталатын өнімдерге квота бекіту

Өнімді тарату үрдісін басқаруға аудит жүргізу мақсатында жүргізілетін панельдік зерттеудің нәтижелері:Қалаулы бағалар, орама және өнім түрлері;Өткізу көрсеткіштері;Сауда делдалдары туралы ақпарат.

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өткізуді ынталандьтру мен жарнама жүйесін зерттеу:Жабдықтаушылардың, делдалдардың, түтынушылардың мінез-күлықтары.-Жарнаманың тиімділігі. -Тұтынушылардың кәсіпорынга қарым- қатынасы.

ӨткізудІ ынталандьфу мен жарнама жүйесін зерттеу:Жарнаманың тиімділігі. Тұтынушылардың кәсіпорынға қарым- қатынасы. Жабдықтаушылардың, делдалдардың, тұтынушылардың мінез-құлыктары.

Панелдік зерттеудің сипаттамалары: Кезең сайын қайталап зерттеу жүргізіледі; Респонденттер құрамы тұрақты болады; Зерттеудің пәні мен тақырыбы тұрақты болады.

Панелдік зерттеудің сипаттамалары: Респонденттер құрамы тұрақгы болады. Зерттеудің пэні мен тақырыбы тұракты болады. Кезең сайын қайталал зерттеу жүргізіледіПанелдік зерттеулерді жіктеудің мынадай белгілері бар: Зерттелетін мәселенің (зерттеу пәнінің) сипаты бойынша; Панель мүшелерінен ақпарат алу әдістері бойынша; Зерттелетін бірліктер сипаты бойынша.

Панель қатысушыларын зерттеу барысында алынатын мәлІметтер: Тұгынушы қажеттілігіндегі басты тенденциялар, заңдылықтар аныкталады. -Тұтынушылардың талғамдары анықталады. -Сатып алуға эсер ететін түрлі факторлар аныкталады

Панель қатысушыларын зерттеу барысында келесідей мәліметтер алынады: Тұтынушылардың талғамдары анықталады; Тұтынушы қажеттілігіндегі басты тенденциялар, заңдылықтар анықталады; Сатып алуға әсер ететін түрлі факторлар анықталады.

Панель қатысушыларын зерттеу барысында мынадай мәліметтер алынады: Тұтынушылардың талғамдарын анықтау; Сатып алуға әсер ететін түрлі факторларды анықтау; Тұтынушылардың қажеттіліктеріндегі негізгі тенденциялар мен заңдылықтарды анықтау.

Загрузка...

Панель мүшелерінен ақпарат алу әдістері бойынша панельдің түрлері: Респондентердің сұрау парақтарын, күнделіктерді өз бетінше толтыруы; Қатысушылардан ақпаратты сұхбат алушы сұрап тіркейтін зерттеу; Сұхбат алушы пікір сұрайтын және қатысушылар өз беттерінше күнделік толтырып отыратын зерттеу.

Панель түрлері: Қызмет ету уақыты бойынша.-Ақпаратты алу жолымен мәселелерді анықтау сипатына. Зерггелетін бірліктер (субъектілер) сипатына.

Панельдер жіктеудің келесідей белгілері бар: Қолданылу ұзақтығына байланысты; Зерттелетін бірліктер сипаты бойынша; Зерттелетін мәселенің сипаты бойынша.

Панельдерді жіктеудің белгілері: Зерттелетін бірліктер сипаты бойынша; Зерттелетін мәселенің сипаты бойынша; Қолданылу ұзақтығына байланысты.

Панельдік (қайталанатын) зерттеулердің сипаттамасы:Зерттелетін құбылыстардың даму заңдылықтары мен тенденцияларын анықтау;Бірдей уақыт аралығы сайын пікір сұралатын респонденттер жиынтығы;Тұрақты болып қалатын іріктелеген респонденттер жиынтығынан пікір сұрау түрі.

Панельдік пікір сұраудың мынадай түрлері бар: Өмір сүру бейнесі және психографика бойынша пікір сұрау; Жарнаманы бағалау бойынша пікір сұрау;Жалпы пікір сұраулар.

Пилотаждық зерттеулер барысында келесілер анықталады: Респонденттің сұрақтарға реакциясы; Толтыру техникасындағы қиындықтар; Сұрақтардың түсінуге мүмкіндік беретіндей құрастырылуы.

Пікір сұрау әдісінің өзіндік артықшылықтары: Респонденттің мінез-құлқын анықтауға мүмкіндік береді; Жүргізу формасының икемділігімен сипатталады; Терең талдау және статистикалық өңдеу жасау мүмкіндігі бар

Пікір сұрау әдісінің өзІндік артықшылықтары:Терең талдау жэне статистикалық өндеу жасау мүмкіндігі бар.-Жүргізу формасыяың икемділігімен сипатталады. -Респонденттің мінез-қулқын анықтауға мүмкіндік береді

Пікір сұрау әдісінің өзіндік кемшіліктері: Алынған ақпарат субъективті болып шығуы мүмкін; Ақпараттың сапасы зерттеу құралдарына байланысты; Нәтиженің репрезентативтілігі қатысушылардың жауап беру мүмкіндігі мен ықыласына тәуелді.

Пікір сұрау әдісінің сипаттамалары: Сауалнама арқылы ақпарат жинау; Адамның қайсыбір объектіге қарым-қатынасын білу үшін ақпарат жинау; Тұтынушының ерекше ықыласын анықтау үшін бірінші ретті ақпарат жинау әдісі.

Пікір сұрау жүргізу әдісін таңдауға әсер ететін факторлар: Зерттеушінің мақсаттары және ресурстары; Респонденттердің мақсатты топтарының сипаттамалары; Респонденттерге қойылатын сұрақтардың мазмұны.

Пікір сұрау жүргізу формаларының жіктелу белгілері: Зерттеу мақсатына байланысты; Ақпаратты тіркеу тәсілі бойынша; Сұралатын субъектінің типі бойынша.

Пікір сұрау жүргізуде респонденттен ақпарат жинау тәсілдері: Респонденттен сұхбат алушының ақпараты алуы және тіркеуі; Респондентке сұхбат алушы сұрақтарды компьютердің көмегімен қояды; Респондент өзі сауалнаманы толтырады.

Пікір сұрау жүргізуде респонденттен ақпарат жинау тэсілдеріРеспонденттен сұхбат алушының акпаратты алуы және тіркеуі. Респондентке сұхбат алушы сурактарды компьготердің көмегімен қояды. Респондент өзі сауалнаманы толтырады

Пошталық пікір сұраудың кемшіліктері: Толық емес жауап берген респонденттер пайызының жоғары болуы; Зерттеуші түсініксіз сұрақтарды түсіндіріп бере алмайды; Уақыт шығынының жоғарылауы.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 189 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ДДДДДДДДД | ТТТТТТТТТТт | ФФФФФФФФФ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЖЖЖЖЖЖЖ| ПППППППППП

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)