Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБОТ

Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. Quot;Я не робот. Я свободен. Я твердо намерен смотреть на вещи по-другому".
  3. Алгоритм роботи лікаря бригади швидкої медичної допомоги, що прибуває першою на місце катастрофи
  4. б) вид соціальної діяльності, спрямований на залучення різних соціальних інститутів до роботи з клієнтами.
  5. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
  6. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ ЛІЧИЛЬНИКА МОЛОКА УЗМ-1.
  7. В. Розгляд основних правил роботи з мультимедійними програмами (8 хвилин).

Частина 2

 

 


 

Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робот для студентів спеціальності 6.080200 "Системний аналіз та управління" денної форми навчання. Частина 2.

/ Укл. Пінчук В.П., - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 33 с.

 

Укладач: В.П. Пінчук, доцент, канд. фіз.-мат. наук,

 

 

Рецензент: Н.І. Біла, доцент, канд. фіз.-мат. наук,

 

 

Відповідальний за випуск: Г.В. Корніч, професор

 

 

Затверджено на засіданні кафедри обчислювальної математики,
протокол № 6 від 1.02.2011 р.

 

Видання містить індивідуальні завдання, вказівки та рекомендації до виконання робот другої частина лабораторного курсу з дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмування", а також правила оформлення звітів по виконаним роботам. Наведено список літератури, яку рекомендовано для підготовки до лабораторних занять.


 

Зміст

 

1 Зміст та оформлення лабораторної роботи............................ 4

2 Теми лабораторних робот ..................................................... 5

3 Варіанти завдань до лабораторних робот .............................. 6

Лабораторна робота 1. Динамічний розподіл пам'яті, покажчики
та посилання................................................ 6

Лабораторна робота 2. Побудова класів та їх використання 9

Лабораторна робота 3. Динамічні класові типи .................... 12

Лабораторна робота 4. Перевантаження операцій ................ 16

Лабораторна робота 5. Введення/виведення потоками, робота

з файлами, створення нових потокових

операцій ........................................... 18

Лабораторна робота 6. Функції та класи з шаблонами ......... 21

Лабораторна робота 7. Успадкування, атрибути доступу та

віртуальні функції ........................... 24

Лабораторна робота 8. Обробка надзвичайних ситуацій ...... 26

4 Довідкова інформація .............................................................. 28

4.1 Стиль запису програм....................................................... 28

5 Література ............................................................................... 32

Додаток А. Таблиця варіантів завдань....................................... 33

Додаток Б. Зразок титульної сторінки лабораторної роботи . 34

1 ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ
ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

 

Лабораторний курс (частина 2) з об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) виконується у 3 семестрі, він має мету практичного закріплення знань з основ технології сучасного програмування, яка застосовується при реалізації складних програмних проектів. Для виконання лабораторних робот передбачається використання знань, що отримані при вивченні частини 1 даного курсу у попередньому семестрі та на лекціях у поточному семестрі, а також на заняттях з курсів, присвячених інформатиці і операційним системам. Крім того, завдання передбачають застосування певних відомостей з курсу вищої матема-тики та чисельних методів аналізу: операцій матричної та векторної алгебри, розв’язування систем лінійних рівнянь та інших задач лінійної алгебри, методів розв’язування нелінійних рівнянь та систем, інтегрування диференційних рівнянь та систем, інтерполяції та апроксимації даних, обчислення одно- та багатовимірних інтегралів.Лабораторні завдання побудовані так, що відповідають так званому методу проектів. Останнє означає, що теми лабораторних завдань логічно і по змісту пов'язані між собою так, що після виконання останньої лабораторної роботи студент завершує певну комплексну розробку - проект. Після кожної лабораторної роботи студент оформлює проміжний звіт, а після завершення останньої роботи складається остаточний повний звіт. Для захисту лабораторної роботи треба показати викладачу працюючу програму і дати усну відповідь на контрольні запитання.

Для виконання лабораторних робот передбачається застосування мови програмування С++, операційного середовища типу Windows або Linux i компіляторів, які відповідають стандарту ANSI/ISO C++. Дані до тестування розроблених програм студент обирає самостійно або по рекомендації викладача. Тестові розрахунки повинні переконливо свідчити про те, що розроблена програма або програмні засоби діють належним чином. У завданнях, де передбачається програмування операцій графічного виведення можливо застосування 16-розрядої графіки на основі платформи DOS Standard.

Загрузка...

По кожній лабораторній роботі оформляється звіт, він повинен відповідати діючим стандартам ЗНТУ. Зразок титульного листа лабораторного звіту наведено у Додатку Б. Загальна структура звіту по лабораторній роботі повинна бути такою:

- титульна сторінка;

- формулювання задачі;

- опис алгоритму;

- опис класів, нестандартних типів, функцій, процедур і
інших об’єктів, що були застосовані при виконанні завдання;

- програма, протоколи її роботи;

- висновки;

- перелік посилань на використані літературні джерела та програмні засоби (включаючи нестандартні бібліотечні модулі).

 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБОТ

 

Теми лабораторних робот охоплюють матеріал другої частини курсу "Програмування" (3 семестр).

 

1. Динамічний розподіл пам'яті, покажчики та посилання

2. Побудова класів та їх використання

3. Динамічні класові типи

4. Перевантаження операцій

5. Введення/ виведення потоками, робота з файлами, створення
нових потокових операцій

6. Функції та класи з шаблонами

7. Успадкування, атрибути доступу та віртуальні функції

8. Обробка надзвичайних ситуацій

 

 

3 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБОТ

 

Нижче наведено теми лабораторних робот і завдання до кожної з них.

 

 


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 79 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.008 сек.)