Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Школа і педагогіка Стародавнього Риму

Читайте также:
  1. Антропологічна школа кримінального права
  2. Архив для Школа
  3. Библейская школа, Хуанита и армия
  4. Библиотекарь муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с изучением отдельных предметов №74» г. Кирова.
  5. в ВУЗах Йошкар-Олы, Тамбова, Тюмени, Ростова, Волгограда, Казани, Перми, конечно, в Новосибирске, и даже в вузах и школах Петропавловска на Камчатке.
  6. В Тигиле. За спиной школа.
  7. ВОЛОГОДСКАЯ КРУЖЕВНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Минали століття за століттями, і Афінська держава почала втра­чати свою могутність. Під тиском бурхливо зростаючої Римської ім­перії Афіни за­непали. В Римі успадкували деякі кращі традиції афінян, але на зміну музич­ному вихованню прийшло виховання ораторів.

Римська система виховання і освіти відповідала розвитку ра­бовласниць­кого ладу, вона склалась в VI—V ст. до н.е. Це був період швидкого розвитку рабовласництва і класового розшару­вання населення (патриції — рабовлас­ники, вільне привілейоване населення і плебеї — вершники, біднота). Соці­ально-класове роз­шарування населення Давнього Риму наклало свій відбиток і на систему виховання. Для бідного населення тут існували елемен­тарні прива­тні і платні школи, для дітей привілейованих верств населення — граматичні школи. Елементарні школи обслуговували деяку частину небагатого і незнат­нго вільно народженого населення (плебеїв). Там вчили писати, читати і раху­вати, знайомили з законами держави. Багаті і знатні люди надавали перевагу на­вчанню своїх синів грамоті в домашніх умовах.

В граматичних школах, також приватних і платних, навчалися діти знат­них батьків. Учні вивчали граматику, латинську і грецьку мови, риторику (мис­тецтво красномовства з деякими відомостями з літератури та історії). У школах обох типів навчалися тільки хлопчики. Розвиток цих шкіл був спричинений не­обхідністю оволо­дінням ораторським мистецтвом тими, хто намагався зайняти ке­рівні посади в державі.

Значно пізніше в Римі з'явилися школи риторів, в яких діти знаті готува­лися до державної діяльності. Вони вивчали риторику, філософію, правознавс­тво, грецьку мову, математику, музику. Навчання в школах було платним. В се­редині першого тисячоліт­тя до нашої ери приватні граматичні й риторські школи були пе­ретворені в державні.

Проголошення християнства державною релігією Римської імперії спри­чинило різку зміну змісту навчання і виховання дітей у школах. Християнство надало школі яскраво забарвленого релі­гійного характеру, що знижувало рі­вень розумового виховання підростаючих поколінь.

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Афінська система Мета виховання: різнобічний гармонійний розвиток особистості Форми та зміст: 0—7 р. — сімейне виховання; 7—1З р,— музична школа; школа гра­матиста (навчання грамоті і лічбі); школа кіфариста (літературно-музичине виховання); 13—18 р, — гімназичні школи: пале­стра (школа давнього п'ятиборс­тва); гімнасія (риторика, гімнастика, музи­ка); 18—20 р. — ефебія. Традиційні цінності полісного виховання; єдність, рівність перед законом, Ідеал героїчного і безкорисно­го слу­жіння рідному місту. Спартанська система Мета виховання; підготовка муж­ніх, дисциплінованих, загартованих воїнів. Форми навчання і виховання: 0—7 р. — сімейне виховання; 7—18 р, агелли (військові загони); 18—20 р. — військова служба (ефебія). Зміст навчання І виховання: володін­ня зброєю, розвиток сили і витрива­лості; елементарне навчання читан­ню й письму, розвиток кмітли­вості, вміння висловлювати думки ар­гумен­товано і лаконічно; естетичне вихо­вання через військові пісні І та­нці, розвиток почуття краси тіла. Методи виховання: особистий при­клад, змагання, формування зви­чок, покарання, бесіди; общиннб вихо­вання.

 Етапи навчання у Давньому Римі


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 74 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)