Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону

Читайте также:
  1. Вихід із строю, повернення у стрій. Підхід до начальника та відхід від нього
  2. ВІДХІД ВІД НАЧАЛЬНИКА І ПОВЕРНЕННЯ В СТРІЙ
  3. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него
  4. ДЛЯ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ДОБОВИМ НАРЯДОМ
  5. ЖАН ТОДТ, начальник команды, Феррари
  6. Заместитель начальника воинского эшелона по воспитательной работе
  7. Заместитель начальника отряда

19. Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону підпо-
рядкований начальникові гарнізону. Він виповідає за організацію та
проведення заходів щодо охорони особового складу військових частин
від спільних для людини і тварини хвороб, заходів ветеринарного конт-
ролю за забезпеченням військ продуктами тваринного і рослинного по-
ходження, ветеринарно-профілактичних, протиепізоотичних та лікуваль-
них заходів.

Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону зобов'яза-
ний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойо-
ву готовність;

організовувати спільно з медичною службою проведення захо-
дів щодо охорони особового складу військових частин від спільних для
людини і тварини інфекційних захворювань;

брати участь у розробленні заходів щодо захисту військових ча-
стин від зброї масового ураження і заходів щодо ліквідації наслідків її
застосування;


 

 

контролювати ветеринарно-санітарний стан харчових продук-
тів, які поставляються військовим частинам, та проводити експертизу
продовольства під час його зберігання на складах (базах) і засобів транс-
портування;

організовувати у разі потреби проведення ветеринарно-
оздоровчих заходів у військових частинах;

здійснювати ветеринарне обслуговування тварин, які належать
військовим частинам, а також тварин їх підсобних господарств, давати
висновки на вибракування і забій хворих тварин військових частин;

розробляти і проводити ветеринарно-профілактичні, проти епізоотичні та лікувальні заходи, перевіряти епізоотичний стан військових
частин і об'єктів гарнізону, залучаючи для цього з дозволу начальника
гарнізону фахівців ветеринарної служби військових частин;

брати участь у спільних заходах із представниками центрально-
го органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо вете-
ринарного забезпечення;

брати участь у розробленні цивільними державними органами
управління ветеринарної медицини заходів щодо поліпшення ветеринар-
но-санітарного і епізоотичного стану району розташування військових
частин;

контролювати роботу військово-ветеринарних установ гарнізо-
ну;

доповідати начальникові гарнізону про ветеринарно-санітарний
стан гарнізону (військових частин) і про необхідні заходи щодо його по-
ліпшення;

перевіряти за вказівкою начальника гарнізону ветеринарно-
санітарний стан військових ешелонів, що проходять;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону
план заходів щодо обміну досвідом роботи фахівців ветеринарної служ-
би військових частин гарнізону і підвищення їх кваліфікації;

негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти на-
чальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про ви-
падки інфекційних захворювань серед тварин, що належать військовим
частинам і населенню гарнізону, про заходи, вжиті для ліквідації цих за-
хворювань, та повідомляти про це командирам військових частин гарні-
зону.

Начальник служби ветеринарної медицини може здійснювати
свою діяльність у кількох гарнізонах.


 

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Накладення дисциплінарних стягнень в особливих випадках | Загальні положення | Начальник гарнізону | Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні | Заступник (помічник) начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні | Черговий варт і його помічник | Патрулювання в гарнізоні | Загальні положення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Начальник медичної служби гарнізону| Начальник служби пожежної безпеки гарнізону

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)