Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Командир роти

Читайте также:
  1. В командировке
  2. Взвод (відділення, танк) не має права залишати опорний пункт (позицію),яку займає, і відходити без наказу командира роти (взводу).
  3. Глава 24. Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность
  4. Данное приложение является официальным вызовом и основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей на соревнования
  5. Данное приложение является официальным вызовом и основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей на соревнования
  6. Данное приложение является официальным вызовом и основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей на соревнования
  7. Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу) з виховної роботи

395. Командир роти підпорядковується своїм прямим началь-
никам і начальникові військового ешелону (команди).

Крім виконання своїх прямих обов'язків, викладених у статтях
111 - 112 цього Статуту, командир роти зобов'язаний:

готувати особовий склад, озброєння, техніку та інше майно ро-
ти до перевезення і згідно з планом вантаження розподіляти їх за рухо-
мим складом (корабельними приміщеннями);

проводити інструктаж особового складу щодо правил переве-
зення та вимог безпеки, оголошувати номер військового ешелону (ко-
манди), військове звання і прізвище начальника військового ешелону
(команди);

виділяти особовий склад для добового наряду і для вантажно-
розвантажувальних або інших робіт за вказівкою начальника ешелону та
призначати опалювачів;

особисто керувати вантаженням, перевантаженням і розванта-
женням підрозділу, забезпечувати правильне розміщення, кріплення і
маскування озброєння, техніки та іншого військового майна, контролю-
вати їх стан у дорозі;

організовувати заняття з особовим складом підрозділу;

стежити за додержанням особовим складом військової дисцип-
ліни і встановлених правил перевезення, а також за збереженням облад-
нання вагонів (корабельних приміщень).


 

 

Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми

396. Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми під-
порядковується командирові свого підрозділу і черговому військового
ешелону. Він є прямим начальником особового складу, розмішеного у
вагоні (корабельному приміщенні) з людьми.

Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми зобов'я-
заний:

мати список особового складу, відомості про кількість озброєн-
ня та іншого військового майна, розміщеного у вагоні (корабельному
приміщенні) з людьми, і перед відправленням перевіряти їх наявність;

перевіряти і приймати перед вантаженням обладнання вагона
(корабельного приміщення) з людьми, а після розвантаження - здавати
його у повній цілості;

керувати посадкою, розміщенням і висадкою особового складу;

призначати днювальних вагона (корабельного приміщення) з
людьми, стежити за несенням ними служби, а також виділяти військово-
службовців для одержання їжі, води, палива і на різні роботи;

стежити за додержанням особовим складом дисципліни, внут-
рішнього порядку, правил носіння військової форми одягу та заходів
безпеки;

не допускати виходу особового складу, виносу зброї, боєприпа-
сів та іншого майна із вагонів (корабельних приміщень) з людьми без до-
зволу начальника ешелону або до подання команди (сигналу);

не допускати без дозволу проїзду у вагоні (корабельному при-
міщенні) з людьми сторонніх осіб, а також перевезення вантажів, що не
належать військовому ешелонові;

стежити за підтриманням встановленої температури у вагонах
(корабельних приміщеннях) з людьми і додержанням вимог пожежної
безпеки; у разі виникнення пожежі вживати всіх заходів для її гасіння та
подавати сигнал для зупинки поїзда, на кораблі - одночасно з гасінням
вогню доповідати про це черговому військового ешелону;

під час підготовки до висадки екіпірувати особовий склад, при-
пинити опалення й загасити вогонь;

доповідати командирові підрозділу та черговому військового
ешелону про хворих, військовослужбовців, які відстали, а також про по-
шкодження або втрату зброї, іншого військового майна, обладнання ва-
гона (корабельного приміщення) з людьми та про інші надзвичайні події.


 

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Помічник чергового частини | Помічник чергового контрольно-пропускного пункту | Черговий роти | Черговий їдальні | Розділ 8. Підйом за бойовою тривогою і збір | Розділ 9. Бойове чергування | Загальні положення | Черговий парку | Загальні положення | Загальні положення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Заступник начальника військового ешелону з бойового забезпечення| ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПРИСЯГИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)