Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Командир дивізіону - начальник протиповітряної оборони полку

Читайте также:
  1. В командировке
  2. Ведення оборони
  3. Взвод (відділення, танк) не має права залишати опорний пункт (позицію),яку займає, і відходити без наказу командира роти (взводу).
  4. Вихід із строю, повернення у стрій. Підхід до начальника та відхід від нього
  5. ВІДХІД ВІД НАЧАЛЬНИКА І ПОВЕРНЕННЯ В СТРІЙ
  6. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него
  7. Глава 24. Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность

80. Командир дивізіону - начальник протиповітряної оборони
полку в мирний і воєнний час відповідає за бойове застосування всіх за-
собів протиповітряної оборони полку, за бойову та мобілізаційну готов-
ність, бойову підготовку, виховання, військову дисципліну і морально-
психологічний стан особового складу підрозділів протиповітряної обо-
рони полку та підтримання їх озброєння і техніки у боєздатному стані; за
стан навчально-матеріальної бази у підрозділах полку відповідно до спе-
ціальності.


 

 

Командир дивізіону - начальник протиповітряної оборони пол-
ку підпорядковується командирові полку і є прямим начальником особо-
вого складу підрозділів протиповітряної оборони полку.

81. Командир дивізіону - начальник протиповітряної оборони
полку зобов'язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки полку й організовувати їх виконання відпо-
відно до своєї спеціальності;

керувати бойовою підготовкою підрозділів полку відповідно до
своєї спеціальності;

проводити заняття з офіцерами і прапорщиками полку з питань
протиповітряної оборони;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика, сержанта безпосередньо підпорядкованих підроз-
ділів;

перевіряти не менше ніж двічі на рік стан обліку озброєння, бо-
йової та іншої техніки і матеріальних засобів у безпосередньо підпоряд-
кованих підрозділах;

організовувати роботу з обладнання та вдосконалення навчаль-
но-матеріальної бази відповідно до спеціальності;

знати наявність, стан техніки і матеріальних засобів у підрозді-
лах протиповітряної оборони полку, забезпечувати їх експлуатацію, об-
слуговування та ремонт;

організовувати й контролювати ведення обліку та звітності в
установленому порядку.

Щодо виконання обов'язків командира дивізіону - керуватися
статтями 101 і 102 цього Статуту.

Начальник служби полку*

82. Начальник служби полку в мирний і воєнний час відповідає
за відповідний вид забезпечення полку цією службою; за підготовку під-
розділів полку відповідно до своєї спеціальності; за забезпечення полку
озброєнням, бойовою та іншою технікою і матеріальними засобами зі
своєї служби, їх правильне використання та утримання в порядку і спра-
вності; за бойову та мобілізаційну готовність, бойову підготовку, вихо-
вання, військову дисципліну і морально-психологічний стан особового
складу, підпорядкованих підрозділів і служби; за додержання правил
охорони довкілля підпорядкованими підрозділами на об'єктах служби, їх


 

 

пожежну безпеку і санітарний стан; за стан навчально-матеріальної бази
відповідно до своєї спеціальності,

83. Начальник служби полку зобов'язаний:

знати вимоги статутів, наказів, порадників та інструкцій щодо
організації керівництва службою, додержуватися їх у службовій діяльно-
сті;

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки та організовувати їх виконання відповідно
до своєї спеціальності;

керувати діяльністю служби і бойовою підготовкою підпоряд-
кованих підрозділів, підтримувати в них внутрішній порядок;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика і сержанта служби і безпосередньо підпорядкова-
них йому підрозділів, проводити з ними індивідуальну виховну роботу;

проводити заняття з офіцерами, прапорщиками і підрозділами
полку зі своєї спеціальності, здійснювати заходи щодо підготовки відпо-
відних класних спеціалістів;

вживати заходів щодо охорони державної таємниці;

знати наявність і стан, а також будову і правила експлуатації
(використання) озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних засо-
бів зі своєї служби; своєчасно проводити заходи щодо метрологічного
забезпечення озброєння, бойової та іншої техніки, обладнання та майна
служби і підпорядкованих підрозділів; здійснювати контроль та вживати
заходів для забезпечення надійної охорони підпорядкованого складу, а
також озброєння і техніки підпорядкованого підрозділу;

стежити за справністю озброєння, бойової та іншої техніки І ма-
теріальних засобів зі своєї служби в підрозділах полку і на підпорядко-
ваному складі, організовувати їх правильну експлуатацію (використання)
та забезпечувати при цьому виконання вимог безпеки;

здійснювати контроль за ощадливим витрачанням і правильніс-
тю застосування пального та мастильних матеріалів в озброєнні, бойовій
та іншій техніці служби;

вести облік і складати звітність у встановленому порядку, щомісяця про-
водити з підрозділами і підпорядкованим складом полку звірку обліко-
вих даних, в установлені терміни проводити перевірку підрозділів відпо-
відно до своїх обов'язків із складанням відповідних актів;

* Положеннями статей 82 - 84 керуються всі начальники служб полку, начальник розвідки, начальник зв'язку та начальник фізичної підготовки і спорту полку


 

 

своєчасно подавати заявки на озброєння, бойову та іншу техні-
ку і матеріальні засоби для своєї служби, здійснювати їх одержання, збе-
рігання, видачу в підрозділи і своєчасно поновлювати (освіжати) непо-
рушний запас;

організовувати ремонт озброєння, бойової та іншої техніки
(майна) зі своєї служби в полку, контролювати якість і терміни його про-
ведення, своєчасно забезпечувати здавання в ремонт озброєння, бойової
та іншої техніки (майна), які не можуть бути відремонтовані своїми си-
лами;

брати участь у розробленні планів проведення паркового і пар-
ко-господарського днів;

оглядати озброєння, бойову та іншу техніку служби, що надхо-
дять у полк та відправляються з полку;

вживати заходів для запобігання надзвичайним подіям під час
експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки і використання матеріа-
льних засобів зі своєї служби, виявляти причини цих подій і забезпечува-
ти їх усунення;

здійснювати контроль за виконанням вимог пожежної безпеки в
підпорядкованих підрозділах і службі, а також заходи щодо охорони до-
вкілля;

брати участь у винахідницькій і раціоналізаторській роботі, ор-
ганізовувати її у підпорядкованих підрозділах і службі;

перевіряти несення бойового чергування і служби добовим на-
рядом згідно з графіком, затвердженим командиром полку;

керувати роботами з обладнання навчально-матеріальної бази
відповідно до своєї спеціальності.

84. Начальник служби полку за спеціальністю має право:

давати командирам підрозділів вказівки і рекомендації з бойо-
вої підготовки особового складу та експлуатації (використання) і обслу-
говування озброєння, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів;

проводити раптові перевірки наявності і стану озброєння, бойо-
вої та іншої техніки, матеріальних засобів зі своєї спеціальності;

припиняти експлуатацію озброєння, бойової та іншої техніки у
разі виявлення недоліків, які можуть призвести до аварій, поломок або
виведення їх із ладу, а також у разі невиконання вимог безпеки.

Про всі виявлені недоліки і вжиті для їх усунення заходи нача-
льник служби зобов'язаний письмово доповідати своєму безпосередньо-
му начальникові.


 

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 117 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Control for cultivation. Antimicrobial factors. | Microflora of microbial synthesis products | СТАТУТ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ | Загальні обов'язки військовослужбовців | Права військовослужбовців | Начальники та підлеглі, старші та молодші за військовим званням | Порядок віддання й виконання наказів. | Про військову ввічливість і поведінку військовослужбовців | Заступник командира полку (окремого батальйону) з виховної роботи | Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) - начальник технічної частини |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу| Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки полку

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)