Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що не може бути змінено при оренді підприємства?

Читайте также:
  1. Який з наведених звітів містіть інформацію про зміни у власному капіталі підприємства?
  2. Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефектив­ності використання виробничих потужностей підприємства?
  3. Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?

а) власника;

б) користувача;

в) технології виробництва;

г) ринку збуту продукції?

51. Щоб виникли відносини власності до будь-якого об'єкта, потрібні:

а) наявність необмеженої кількості цього об'єкта;

б) обмежена кількість блага і наявність інших суб'єктів;

в) наявність корисних властивостей цього об'єкта;

г) правильна відповідь відсутня.

52. Людина, яка взяла автомобіль на прокат, стала його:

а) власником;

б) користувачем;

в) розпорядником;

г) господарем.

53. Які суттєві зміни відбуваються в об'єктах власності з розвитком суспільства:

а) зростає чисельність та якісні параметри об'єктів власності;

б) зростає частка технічних засобів виробництва;

в) з'являється власність на робочу силу;

г) велику роль відіграють продукти інтелектуальної власності?

54. Якого аспекту власності не існує:

а) юридичного;

б) психологічного;

в) соціального;

г) морального.

55. До форм трудової власності не належать:

а) одноосібне господарство;

б) ремісниче господарство;

в) феодальне господарство;

г) дрібнотоварне господарство.

56. Емісія грошей - це:

а) випуск в обіг нових готівкових грошей;

б) вид кредиту;

в) інвестиція;

г) трансфертний платіж.

57. Самостійне розпорядження виробленою продукцією, володіння нею, її відчуження й використання відповідно до власних інтересів - це:

а) спеціалізація праці;

б) економічна відособленість товаровиробників;

в) кооперація;

г) інтеграція.

58. Мінова вартість - це:

а) його здатність задовольняти потреби людини;

б) час, який окремий виробник витрачає на виробництво товару;

в) здатність товару обмінюватись, пропорція, в якій один товар обмінюється на інший;

г) кількість продукції виробленої за одиницю часу.

59. Виробляє продукт без попередньої підготовки працівника, тобто не потребує освіти та кваліфікації:

а) проста праця;

б) складна праця;

в) абстрактна праця;

г) конкретна праця.

60. До грошової системи не входять:

а) грошова одиниця країни;

б) регламентація безготівкового обігу;

в) порядок обміну національної валюти на іноземну і регульований державою валютний курс;

г) регламентація бартерних операцій.

61. Золотодевізний стандарт характеризує:

а) обіг золотих монет, виконання золотом усіх функцій грошей, віль­не карбування золотих монет із фіксованим вмістом, вільний обмін паперових грошей на золото;

б) банкноти розмінювались на золото лише при поданні суми, встановленої законом;

в) банкноти обмінювались на іноземну валюту, яка, у свою чергу, обмінювалася на золото;

г) розмін банкнот на золото був скасований в усіх країнах, а обмін доларів на золото здійснювався лише для урядів та центральних банків країни.

62. Сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їхньої взаємодії, спрямованої на виробництво, обмін, розподіл та споживання товарів та послуг, а також на регулювання такої діяльності відпо­відно до мети суспільства, - це:а) економічна система;

б) продуктивні сили;

в) робоча сили;

г) виробничі відносини.

63. На товарних біржах основним товаром виступають:

а) акції та інші цінні папери;

б) робоча сили;

в) вироблені товари;

г) інформація.

64. Які умови необхідні для існування ринкової економіки названі неправильно:

а) розвинуте антимонопольне законодавство та наявність достатніх механізмів його реалізації;

б) розвинутий та розгалужений комплекс об’єктів власності, які можуть стати об’єктом купівлі-продажу (засоби виробництва, різні цінні папери);

в) монопольні тенденції;

г) наявність та доступність всебічної інформації про ринок, розвину­та маркетингова діяльність?

65. Якщо зростання виробництва здійснюється внаслідок збільшен­ня кількості використовуваних ресурсів і при цьому не змінює продуктивність праці, то це:

а) інтенсивний тип економічного зростання;

б) екстенсивний тип економічного зростання;

Загрузка...

в) економічна криза;

г) усі відповіді неправильні.

66. Формула Г - Т - Г’ відноситься до:

а) товарного виробництва;

б) натурального виробництва;

в) менеджменту;

г) маркетингу.

67. Що не можна віднести до показників економічної ефективності і суспільного виробництва:

а) матеріаломісткість продукції;

б) продуктивність праці;

в) фондовіддачу;

г) абсолютний приріст суспільного продукту?

68. Що не можна віднести до показників соціальної ефективності суспільного виробництва:

а) рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва;

б) розмір національного доходу на душу населення;

в) рівня життя населення;

г) частки фонду споживання в національному доході?

69. Що не є ознакою натурального виробництва:

а) у виробництві переважають ручна праця, найпростіші знаряддя праці, просте відтворення;

б) наявність замкнених, однорідних господарських одиниць;

в) існування між виробниками прямих безпосередніх зв'язків;

г) відкрито-мінова форма господарювання?

70. Яке визначення найточніше відображає суть товарного виробництва:

а) виробництво продуктів для споживання іншими;

б) виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу;

в) створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва;

г) перероблення природних предметів праці для надання їм власти­востей, які задовольняють потреби людини?

71. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарно­го виробництва:

а) створення нових методів виробництва сільськогосподарських продуктів;

б) зростання чисельності населення;

в) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч­на відокремленість виробників;

г) поліпшення використання засобів виробництва?

72. Просте товарне виробництво - це:

а) маєток феодала;

б) господарська діяльність первісної общини;

в) рабовласницький маєток;

г) виробництво продукції самостійними ремісниками і селянами для продажу.

73. Що найбільше і безпосередньо впливає на величину вартості товару:

а) форми власності та їх еволюція;

б) суспільний поділ праці;

в) продуктивність праці;

г) форми організації праці?

74. Що не є загальною рисою для простого і розвинутого товарного виробництва:

а) ринкова форма зв'язків між виробниками;

б) приватна власність на засоби виробництва;

в) застосування найманої праці;

г) наявність конкуренції?

75. Що найповніше характеризує товар:

а) будь-яка річ, що задовольняє потреби людей і призначена для продажу;

б) продукт праці, що задовольняє потреби людей і призначений для продажу;

в) будь-яка річ, що задовольняє потреби людей;

г) продукт праці, що задовольняє потреби людей?

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 280 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Який зв'язок між економічним і юридичним аспектами відносин власності? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4 | Тестові завдання до теми | Як називається така економічна ситуація, коли покупцем пев­ного товару є лише один економічний суб’єкт? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5 | Теми доповідей та рефератів | Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6 | Тестові завдання до теми | Тестові завдання до теми |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1| Усеагульная тэорыя адноснасці і станаўленне сучаснай касмалогіі

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.02 сек.)