Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теми рефератів

Читайте также:
  1. Теми рефератів
  2. Теми рефератів
  3. Теми рефератів

 

1. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях і сферах діяльності.

2. Особливості формування структури персоналу підприємств різних ти­пів, розмірів і форм власності.

3. Адаптована до ринкових умов господарювання система формування та набору різних категорій персоналу.

4. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудо­вого потенціалу.

5. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу підприємств різних типів та інфраструктурних організацій.

6. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання.

7. Оцінка ділових якостей керівників і менеджерів фірми.

8. Особливості систем управління персоналом у фірмах окремих зарубіж­них країн.

 

 

Тема 7 ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

План семінарського заняття

1. Поняття і види заробітної плати.

2. Організація оплати праці на підприємстві.

3. Форми і системи оплати праці.

4. Змішані форми і системи оплати праці.

5. Система доплат, надбавок та премій працівникам.

6. Планування фонду оплати праці на підприємстві.

 

Основні терміни та поняття

 

Оплата праці

Заробітна плата

Функції заробітної плати

Види заробітної плати

Номінальна заробітна плата

Реальна заробітна плата

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Заохочувальні та компенсаційні виплати

Мінімальна заробітна плата

Тарифна система оплати праці

Тарифна сітка

Тарифна ставка

Тарифний коефіцієнт

Тарифний розряд

Тарифно-кваліфікаційний довідник

Форми оплати праці

Погодинна форма оплати праці

Відрядна форма оплати праці

Системи оплати праці

Пряма погодинна система оплати праці

Погодинно-преміальна система оплати праці

Пряма відрядна система оплати праці

Відрядна розцінка

Тарифний заробіток

Відрядно-преміальна система оплати праці

Відрядно-прогресивна система оплати праці

Непряма відрядна система оплати праці

Акордна система оплати праці

Колективна (бригадна) система оплати праці

Метод годино-коефіцієнтів

Метод коефіцієнту виконання норм

Система посадових окладів

Посадовий оклад

Змішані форми оплати праці

Безтарифна система оплати праці

Кваліфікаційний рівень працівника

Коефіцієнт трудової участі

Контрактна система оплати праці

Система участі в прибутках підприємства

Надбавка

Доплата

Премія

Фонд оплати праці

 

Питання для перевірки знань

 

1. Що таке “мінімальна заробітна плата”? Від чого вона залежить? Який вплив здійснює мінімальна заробітна плата на міжгалузеву та професійно-ква­ліфікаційну диференціацію рівня заробітної плати?

2. Дайте характеристику понять “тарифна система”, “тарифна сітка”, “система посадових окладів”.

3. Які питання з оплати праці регулюються державою згідно з законодав­ством України?4. Чи можливі різні підходи до регулювання заробітної плати?

5. Чи є необхідним посилення ролі держави у формуванні та реалізації політики заробітної плати на сучасному етапі?

6. Які функції має виконувати заробітна плата в ринковій економіці?

7. Чим відрізняються реальна та номінальна заробітна плата?

8. Розкрийте зміст основної заробітної плати і дайте характеристику її складових.

9. Дайте визначення додаткової заробітної плати й елементів, що входять до її складу.

10. Як компенсаційні та інші заохочувальні виплати входять до заробіт­ної плати?

Що лежить в основі організації оплати праці на підприємстві?

12. Дайте визначення тарифної системи організації оплати праці.

13. Охарактеризуйте основні складові тарифної системи оплати праці.

14. Які форми та системи організації заробітної плати застосовуються на підприємстві?

15. Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці й особливості її ви­користання.

16. Які системи оплати праці включає відрядна форма?

17. Що собою являє погодинна оплата праці?

Загрузка...

18. Визначте сферу й умови застосування погодинної форми оплати праці.

19. Які системи оплати праці включає погодинна форма?

20. Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці.

21. Як встановлюється система посадових окладів?

22. Зробіть порівняння погодинної та відрядної форм оплати праці, ви­значте їх переваги та недоліки.

23. Що собою являє безтарифна система оплати праці?

24. Чи є особливості у виборі форм і систем оплати праці на підприємст­вах різних форм власності?

25. Дайте визначення системи додаткового стимулювання персоналу під­приємства та охарактеризуйте інструменти заохочення, які входять до її складу.

26. Що являє собою преміювання на підприємстві?

27. Поясніть, з якою метою встановлюються спеціальні системи премію­вання?

Яку роль у системі стимулювання виконують доплати та надбавки?

29. Визначте призначення та сферу застосування доплат та надбавок.

30. Визначте умови та перспективи впровадження в підприємствах сис­теми участі робітників у прибутках.

31. Розкрийте особливості нарахування премій.

32. Дайте визначення поняття “фонд оплати праці”.

33. Перелічіть вихідні передумови і визначте порядок планування коштів на оплату праці.

34. Які наслідки мають місце, якщо рівень оплати праці на підприємстві нижчий за середній рівень у народному господарстві в цілому?

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Задача 5.2 | Задача 5.3 | Задача 5.4 | Задача 5.5 | Розв’язання | Задачі для розв’язання | Задача 5.18 | Основні терміни та поняття | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приклади розв’язання типових задач| Тестовий контроль для перевірки знань

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)